Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2009-05-27

Sammanträde 2009-05-27

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1035 Verksamhetsuppföljning äldreomsorgen - Krusmyntan

1036 Beräkning av behov av äldreomsorg 2009-2014

1037 Riktlinjer och rutiner för dokumentation enligt LSS

1039 Information om korttidsboende utomlands

1040 Anmälan om granskning på Krusmyntan

1041 Anmälan om granskning på Trollängen

1042 Anmälan om delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1035 Verksamhetsuppföljning äldreomsorgen - Krusmyntan

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informerar verksamhetschef Sanna Tidala och regionchef Åsa Hallgren om verksamheten på äldreboendet Krusmyntan.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

__________

§1036 Beräkning av behov av äldreomsorg år 2009-2014

Dnr: 056/09-011

Ärendebeskrivning

Förvaltningen gör varje år beräkningar av behovet av permanenta platser i särskilt boende samt behovet av hemtjänst för de kommande åren. Beräkningarna bygger på statistik över behovet och befolkningsprognos från december 2008.

Antalet äldre över 65 år beräknas öka med 1 532 personer under planperioden, varav personer över 80 år ökar med 447. Andelen ålderspensionärer i Tyresö kommun är under 2009 på samma nivå som länssnittet. Tyresö har dock en relativt ung äldre befolkning, men efter år 2014 beräknas även andelen äldre över 80 år vara på samma nivå som i övriga länet.

Under planperioden ökar antalet permanenta platser i särskilt boende årligen med cirka fem platser utifrån den option som avtalats för äldreboendet Krusmyntan. År 2013 beräknas samtliga 52 platser på Krusmyntan disponeras av Tyresö kommun. Hänsyn har även tagits till en viss minskning av platser när ombyggnaden av de kommunala sjukhemmen är genomförd samt den utökning som planeras i samband med att restaurang Lyktan på Björkbacken flyttar till ett nytt läge. Mot slutet av planperioden uppstår en brist på platser och förvaltningens bedömning är att planeringen bör inriktas på att en nytt äldreboende ska stå klart år 2014.

Beträffande hemtjänsten görs en framräkning av både antalet personer i behov av hemtjänst samt antalet timmar som årligen kommer att utföras. Slutsatsen är att hemtjänstbehovet ökar årligen, men att ökningstakten avtar under den senare delen av planperioden. För 2010 beräknas behovet öka med cirka 7 000 timmar motsvarande en kostnad av 1,9 mkr. Detta har beaktats i den preliminära budgetramen för 2010.

Det kommunala pensionärsrådet har informerats i ärendet vid sammanträdet den 14 maj 2009 och har möjlighet att lämna ett yttrande.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden antar socialförvaltningens beräkning av behov av äldreomsorg år 2009-2014.
 2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera för att ett nytt äldreboende kan stå klart år 2014.

Yrkande

Mathias Tegnér (s) yrkar att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa effekterna av bygget av trygghetsboendet, samt att planera för att ett särskilt boende skall kunna stå klart redan 2012.

Ordföranden ställer proposition på förslaget enligt punkt 2 och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Tilläggsyrkanden

Mathias Tegnér (s) yrkar att
- Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i enlighet med SPF:s & PRO:s yttrande utreda behovet av platser på särskilt boende för demenssjuka.

- Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att sammanställa hur sammansättningen ser ut bland utlandsfödda äldre i kommunen med behov av särskilt boende.

Tilläggsyrkanden avslås.

Protokollsanteckning

Ersättare Elisabeth Hedlund (v) och Lillian Nylinder (mp) vill ha antecknat i protokollet att de hade yrkat enligt (s) förslag om de hade haft rösträtt.

Protokollsanteckning

Pensionärsorganisationernas synpunkter kommenterades av förvaltningen och yttrandet behandlades under sammanträdet.

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden antar socialförvaltningens beräkning av behov av äldreomsorg år 2009-2014.
 2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera för att ett nytt äldreboende kan stå klart år 2014.

Reservation

Mathias Tegnér (s) reserverar sig mot beslutet avseende punkt 2 och inkommer med skriftlig reservation.

__________

§1037 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av boendeinsatser och daglig verksamhet enligt LSS i Tyresö

Dnr: 043/09-739

Ärendebeskrivning

Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har skärpts under senare år genom tillägg i socialtjänstlagen 1998, som befästes i tillägg till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och den nya Socialtjänstlagen (2001:453). I ett led att ytterligare förtydliga och underlätta tillämpningen av regelverket utkom Socialstyrelsen år 2006 med föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) samt en handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2006). Lagen och föreskrifterna reglerar inte i detalj hur dokumentationen ska utföras utan överlåter till kommunerna att utforma arbetssätt.

Under våren 2007 inleddes ett utvecklingsarbete inom Tyresö kommun, för att vidareutveckla den sociala dokumentationen och arbeta fram detaljerade riktlinjer inom området. Under 2008 antog nya riktlinjer av socialnämnden. Som en fortsättning på denna utveckling har riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av boendeinsatser och daglig verksamhet enligt LSS tagits fram.

Ordförandes förslag

 1. Socialnämnden antar riktlinjerna för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av boendeinsatser och daglig verksamhet enligt LSS i Tyresö.

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

_________

§1038 Ekonomisk rapport per april och prognos för året

Dnr: 045/09-042

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning t o m april.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 10,4 mkr hänförligt främst till individ- och familjeomsorgen. Åtgärder pågår för att uppnå ett balanserat resultat. Beträffande försörjningsstöd har hanteringen lyfts till kommunens ledningsgrupp och behandlas där som ett gemensamt ansvar.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

_________

§1039 Information – korttidsboende utomlands

Ärendebeskrivning

Catarina Stavenberg, stabschef informerar om att korttidsboende utomlands för närvarande inte kan erbjudas då förutsättningarna för flygtransporten ändrats. I likhet med andra kommuner som har avtal med Trygg Vård avvaktar Tyresö med ny upphandling.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

_________

§1040 Anmälan om granskning på Krusmyntan

Dnr: 050/09-739

Ärendebeskrivning

Kvalitetsinspektör Maria Johansson har genomfört en kvalitetsgranskning enligt den plan som tidigare har antagits av Socialnämnden och enligt det avtal som har upprättats mellan Tyresö kommun och Carema Äldreomsorg AB, där det står skrivet att verksamheten ska granskas minst en gång per år. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Lena Mattila har parallellt genomfört en tillsynsrapport över hälso- och sjukvårdens kvalitet på Krusmyntans äldreboende.

En sammanfattande bedömning är att Krusmyntans äldreboende under sitt första verksamhetsår har lyckats ge en god omvårdnad till de boende i förhållande till gällande lagstiftning, avtal och Tyresö kommuns kvalitetsgarantier och att hälso- och sjukvården bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

_________

§1041 Anmälan om granskning på Trollängen

Dnr: 050/09-739

Ärendebeskrivning

Kvalitetsinspektör Maria Johansson har genomfört en kvalitetsgranskning enligt den plan som tidigare har antagits av Socialnämnden och enligt det avtal som har upprättats mellan Tyresö kommun och Carema Äldreomsorg AB, där det står skrivet att verksamheten ska granskas minst en gång per år. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Lena Mattila har parallellt genomfört en tillsynsrapport över hälso- och sjukvårdens kvalitet på Trollängens äldreboende.

En sammanfattande bedömning är att Trollängens äldreboende vid granskningen visat på en mycket väl fungerande verksamhet i förhållande till gällande lagstiftning, avtal och Tyresö kommuns kvalitetsgarantier och att hälso- och sjukvården bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag.

_________

§1042 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 022/09-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2009-04-14, 2009-05-19

Beslut fattade av tjänstemän; se bifogad lista.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

 1. Enligt ordförandens förslag

Protokollsanteckning

Mathias Tegnér (s) vill ha antecknat i protokollet att han anser att beslut om fördelning av föreningsstöd inte bör vara delegerat utan fattas av nämnd.

__________

§1043 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Nytt från Socialstyrelsen nr 11-13 /09 (bilagor).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 09:23, Vårpropositionen 2009.

Tyresö Kommun- Kommunfullmäktige

- Protokoll från sammanträde 2009-04-16.

- Protokollsutdrag 2009-04-16,§ 43 Motion om rätt till trygghet och påverkan för äldre.

Kommunala pensionärsrådet

- Protokoll från sammanträde 2009-03-10.

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälningarna

________


§1044 Muntlig information och frågor

Anna Steele Karlström (fp)

Ordförande påminner om planerad heldag för socialnämnden den 20 augusti. Förmiddagen ägnas åt workshops. På eftermiddagen kommer Karin Berg från socialdepartementet att informera om sekretessfrågor. Anmälningslista har gått runt vid sammanträdet.

Anita Brynje

- Information om att kommunchefen Staffan Isling slutar sin anställning i Tyresö den 1 september. Förvaltningschef Dan Näsman är t f kommunchef under rekryteringstiden.

- Information om att psykiatrin drar sig ur samarbetet kring Rehabcenter vilket innebär att landstingets personal dras in. Då arbetsförmedlingen och försäkringskassan tidigare dragit sig ur samarbetet står kommunen ensam kvar och det gör att Rehabcenter inte finns kvar i nuvarande form. Landstinget ger kommunen 250 tkr i ersättning för omställningskostnader.

- Information om en organisationsförändring inom socialförvaltningen där alla utförarenheter som arbetar med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning samlas i en gemensam avdelning, socialpsykiatri, med egen avdelningschef . Den nya organisationen planeras träda i kraft 2010-01-01, personal och fackliga organisationer är positiv till förändringen.

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar informationen

__________________