Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-06-23

Sammanträde 2010-06-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1044 Information om tillsynsplan

1045 Anmälan om granskning av Källans stödboende

1046 Beräkning av behov av insatser för personer med funktionshinder 2011-2014

1047 Beräkning av behov av äldreomsorg 2010-2015

1049 Om införande av kundvalssystem enligt LOV

1050 Redovisning av åtgärdsplan

1051 Behandlingsgaranti och uppsökande verksamhet - anmälan

1052 Ansökan om medel till projekt Sammanhållen vård i hemmet – anmälan

1053 Ansökan om medel till projekt Äldres rätt till palliativ vård – anmälan

1054 Anmälan om delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§1044 Information om plan för tillsyn av enskilda- och kommunala verksamheter

Ärendebeskrivning

Kvalitetsinspektör Maria Johansson informerar muntligt om den plan för tillsyn av enskilda- och kommunala verksamheter som antogs av socialnämnden 2009-02-25, § 1012 (bilaga).

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________


Dnr: 156/08-759

§1045 Anmälan om granskning av Källans stödboende

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av Socialnämnden i februari 2009 har kvalitetsinspektör Maria Johansson genomfört granskning av Källans stödboende.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________


Dnr: 0084/10-010

§1046 Beräkning av behov av insatser för personer med funktionshinder 2011-2014

Ärendebeskrivning

Behovsplanen är en framskrivning av de kvantitativa behoven fram till år 2014. Planen omfattar insatser för personer med utvecklingsstörning, fysiska eller psykiska funktionshinder.

Kostnaderna för omsorgen om funktionshindrade kommer att öka under de kommande åren. Mellan 2011 och 2014 är det många elever som går ut särskolan och kommer att behöva daglig verksamhet enligt LSS. Projektet KomAn har nyligen kommit igång under det gångna året och effekterna av detta kommer att visa sig senare under planeringsperioden. Flertalet av ungdomarna kommer också att behöva boende inom närliggande framtid. Bedömningen är att 2-3 nya gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning måste uppföras under planperioden. Förutom nya boenden inom kommunen finns behov av enstaka köpta platser för brukare med särskilda behov. Idag ökar också gruppen med neuropsykiatriska diagnoser. Allt fler, såväl yngre som äldre, diagnostiseras idag med en neuropsykiatrisk diagnos. Beräkningen visar att även antalet servicebostäder enligt LSS behöver utökas årligen.

Ett nytt barn/ungdomsboende enligt LSS planeras i år. Mot slutet av planperioden planeras även ett nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykiska funktionshinder.

Som en följd av den rapport länsstyrelsen meddelade under 2009 måste uppförandet av ett ersättningsboende för Villa Höglid och Villa Linde tidigareläggas och stå klart under hösten 2011.

Kostnaden för personlig assistans över 20 timmar som utreds och beslutas av försäkringskassan ökar. Kommunen kan inte påverka omfattningen av insatsen och ersätter alltid de 20 första timmarna.

Det totala tillkommande medelsbehovet för åren 2011-2014 beräknas i denna utbyggnadsplan till 31,8 Mkr, varav 5,1 Mkr år 2011 utöver de preliminära ramarna för 2011.

Bilaga: Skrivelse från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Forts.

Forts § 1046

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden godkänner behovsplanen för omsorgen om funktionshindrade

  1. Finansiering av behovsplanen beaktas i budgetprocessen

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________


Dnr: 0092/10-50

§1047 Beräkning av behov av äldreomsorg 2010-2015

Ärendebeskrivning

Förvaltningen gör varje år beräkningar av behovet av permanenta platser i särskilt boende samt behovet av hemtjänst för de kommande åren. Beräkningarna bygger på statistik över behovet och befolkningsprognos från 2009.

Antalet äldre över 65 år beräknas öka med 1 342 personer under planperioden, varav personer över 80 år ökar med 480 personer. Andelen ålderspensionärer i Tyresö kommun var år 2009 uppe i samma nivå som länssnittet, d.v.s. knappt 15 procent. Tyresö har dock en relativt ung äldre befolkning, men efter år 2015 beräknas även andelen äldre över 80 år vara på samma nivå som i övriga länet.

Mot slutet av planperioden uppstår en brist på platser i särskilt boenden och socialnämnden har tidigare uppdragit åt förvaltningen att planera för att ett nytt äldreboende ska stå klart år 2014. De aktuella beräkningarna visar att behovet av ett nytt äldreboende år 2014 kvarstår. Planeringsprocessen pågår och inriktningen är att det nya äldreboendet ska uppföras invid Krusmyntan, på den tomt som ägs av kommunen och är planlagd för ändamålet. Demensvården måste utökas genom en successiv omstrukturering av befintliga platser och att det nya äldreboendet ges demensinriktning. Dagvården för demenssjuka utökas och avlastningen för anhöriga säkerställs.

När det gäller hemtjänsten i Tyresö har den ökat mycket kraftigt från andra halvåret 2009 och fortsättningsvis även under 2010. Den 1 juni 2010 hade
494 personer hemtjänst, vilket är 46 personer fler än beräkningarna utifrån demografin. Sedan många år tillbaka har en lägre andel av den äldre befolkningen i Tyresö haft hemtjänst jämfört med länet och riket. Det kan förklaras av att den äldre befolkningen i kommunen är betydligt yngre och att det är först år 2015 som andelen äldre över 80 år uppnår samma nivå som länsgenomsnittet. Den kraftiga ökningen inom hemtjänsten analyseras nu särskilt och i den ekonomiska prognosen beräknas ett överskridande på 5,3 Mkr år 2010. Finansieringen av de ökade behoven får beaktas i budgetprocessen för år 2011.

Forts.

Forts § 1047

Det kommunala pensionärsrådet har informerats i ärendet vid sammanträdet den 20 maj 2010. KPR framhåller att de i särskild skrivelse till kommunstyrelsen och socialnämnden befarat att årets budget inte skulle täcka kostnaderna för bl.a. hemtjänst. Detta tycks nu vara bekräftat.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden antar socialförvaltningens beräkning av behov av äldreomsorg år 2010-2015.

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta planera för att ett nytt äldreboende kan stå klart år 2014.

3. Socialnämnden ger vidare förvaltningen i uppdrag att utöka demensvården inom äldreboenden och antalet platser inom demensdagvården såsom föreslås i tjänsteskrivelsen.

4. Finansiering av behoven beaktas i budgetprocessen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________


Dnr: 046/10-10

§1048 Ekonomisk rapport per maj 2010 och prognos för året

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med maj.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott med 8 miljoner hänförligt främst till äldreomsorgen. Åtgärder pågår för att minimera kostnaderna.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 25 maj att till Socialnämnden tillskjuta ytterligare 4 miljoner till 2010 års ram. Pengarna är en engångssatsning och har ingen budgetpåverkan på 2011 års ram. De riktade insatserna ska bl.a gå till kvalitetshöjningar i äldreomsorgen, fortbildning för personal inom äldreomsorg och hemtjänst, ny teknisk utrustning samt till anhörigstödet.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 0089/10-011

§1049 Om införande av kundvalssystem enligt LOV

Ärendebeskrivning

I samband med betänkandet om en ny lag om valfrihetssystem, LOV, som överlämnades till regeringen 2008, beviljades socialnämnden ett stimulansbidrag på 1 300 tkr för att utreda förutsättningar och ersättningsmodell för ett eventuellt införande av ett valfrihetssystem för särskilda boendeformer i Tyresö. Senast den 30 juni 2010 ska kommunen redovisa till Socialstyrelsen om valfrihetssystem ska införas eller inte. Lagen om valfrihet trädde i kraft från den 1 januari 2009.

Förvaltningen har utrett frågan, genomfört förstudier, och även gjort förberedelser för att på sikt kunna möjliggöra införande av valfrihetssystem enligt LOV. Bland annat har en intern boendepeng införts, vilket kommer att utvärderas under hösten 2010. De områden som behöver vidareutvecklas för att uppnå ett bra resultat enligt LOV redovisas.

Den sammanfattande bedömningen i frågan är att för närvarande avvakta med införande av LOV .

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden avvaktar med införande av valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) inom särskilda boenden för äldre och för yngre funktionshindrade.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 0048/09-739

§1050 Redovisning av åtgärdsplan

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen redogör på begäran av Socialstyrelsen hur och när brister vid gruppbostaden Villa Höglid kommer att åtgärdas. Socialnämndens plan att ersätta Villa Höglid med nya fullvärdiga lokaler har tidigarelagts, planeringsprocessen pågår och det nya gruppboendet beräknas stå klart för inflyttning senast hösten 2011. Förvaltningen har beslutat genomföra en omorganisation och en enhetschef som har föreskriven utbildning kommer att förordnas som enhetschef för Villa Höglid.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden antar åtgärdsplanen att överlämnas till Socialstyrelsen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 0095/10-52

§1051 Behandlingsgaranti och uppsökande verksamhet i Tyresö kommun – anmälan

Ärendebeskrivning

Missbruksenheten i Tyresö kommun har av länsstyrelsen i Stockholms län fått stimulansmedel för att utveckla arbetet med personer med tungt missbruk. I ärendet finns en slutrapport för det tvååriga projektet av enhetschef Ansa Haapala.

Projektet har även beskrivits i FoU-Södertörns Skriftserie nr 83/10 ”Korta väntetider och uppsökande verksamhet – om förändringsarbete vid en missbruksenhet”. Skriften finns tillgänglig för ledamöterna vid sammanträdet.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________

§1052 Ansökan om medel till projekt Sammanhållen vård i hemmet – anmälan

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Förvaltningschef Anita Brynje har 2010-06-10 beslutat att ansöka om medel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till projektet Sammanhållen vård i hemmet i samverkan med Handengeriatriken.

Bilaga 1: Projektansökan.

Bilaga 2: Beslut om beviljade medel från SKL

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar beslutet.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________

§1053 Ansökan om medel till projekt Äldres rätt till palliativ vård – anmälan

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Förvaltningschef Anita Brynje har 2010-06-11 beslutat att ansöka om medel från Sveriges Kommuner och Landsting till projektet Äldres rätt till palliativ vård i samverkan med Handengeriatriken.

Bilaga: Projektansökan.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar beslutet.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________


Dnr: 0007/10-003

§1054 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2010-06-08.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1055 Anmälningar / Meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär - Fullmäktiges val av revisorer.

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2010-05-20.

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll 2010-05-20, § 74 Namnändring kommunala handikapprådet (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2010-05-20.

KomAn

- Nyhetsbrev Nr 3 (bilaga).

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1056 Muntlig information och frågor

Lena Mattila, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Information om upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder. Den 15 juni 2010 upphör socialstyrelsens föreskrift (SOFS 1992:17) om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad att gälla. Förvaltningen har tagit fram nya rutiner med anledning av författningsförändringarna och återkommer efter sommaren med en rapport.

I socialstyrelsens meddelandeblad 2/2010 beskrivs konsekvenserna av förändringen, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-5-14.

Anita Brynje

Information och diskussion kring förslag på mål och åtagande för socialförvaltningen nästa år. Förslaget delas ut till ledamöterna.

Information om att missbruksenheten på socialförvaltningen vunnit Kvalitetspriset 2010 i Tyresö kommun. Priset överlämnades i samband kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni.

Motiveringen: ”Enheten har en starkt brukarorienterad verksamhet med stort intresse och engagemang för att utveckla enheten. Missbruksenheten arbetar med ett brett spektrum av olika åtgärder och varje klient har en individuell plan. Det finns en stabil och kunnig personalgrupp. Medarbetarna på enheten trivs med sitt arbete och känner sig delaktiga. Enheten leds av en utvecklingsinriktad och engagerad ledare. Utvecklingsarbetet är strukturerat, förankrat och pågår kontinuerligt, bland annat med utgångspunkt i omvärldsanalyser.”

Socialnämnden skickar en gratulation till missbruksenheten.

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen

__________________