Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2010-08-25

Sammanträde 2010-08-25

Datum
Klockan
19:00
Plats
Björkbackens äldrecentrum, Bollmorav 28 D, restaurang Lyktan

OBS! Ny lokal p.g.a renovering på plan 1. OBS!!!!!!!!!

1057 System för kvalitetsledning avseende SoL och LSS

1058 Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall – yttrande över remiss

1059 Samverkan med landstinget vid in- och utskrivning i slutenvården - överenskommelse

1060 Rapportering av ej verkställda beslut

1062 Anmälan om delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista aug.pdf (83 kb)
Mötesinformation

 

§1057 System för kvalitetsledning avseende SoL och LSS

Dnr: 0107/10-003

Ärendebeskrivning

Ärendet omfattar förslag till ett system för kvalitetsledning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Det framlagda förslaget är steg ett i byggandet av ett heltäckande kvalitetsledningssystem för hela socialtjänsten i kommunen. Arbetet kommer att fortsätta med att utveckla de delar som återstår, till exempel egenkontroll och uppföljning av insatser på individnivå, samt de delar som nu finns som allmänna råd som är endast rekommendationer.

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården antogs av socialnämnden vid sammanträdet i augusti 2009.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden godkänner kvalitetsledningssystemet för SoL och LSS

  1. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta uppbyggandet av systemet. Där ingår bland annat att bygga upp system för egenkontroll samt säkra rutiner, tillämpning och uppföljning på individnivå.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1058 Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall – yttrande över remiss

Dnr: 0115/10-006

Ärendebeskrivning

Frågan om ansvarsfördelning mellan kommuner har tidigare utretts i den så kallade vistelseutredningen. Den nu aktuella departementspromemorian innehåller förslag till ändringar inom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslagen handlar främst om tillfälliga vistelser i en annan kommun, till exempel vistelse i ett sommarhus, men kan även gälla en kortare tids studier på annan ort samt det sammanhållna ansvaret vid behov av insatser enligt SoL och LSS för den kommun som beslutat om boende i annan kommun. Lagförändringarna föreslås träda i kraft från den 1 maj 2011.

Socialförvaltningen tillstyrker samtliga förslag som tas upp i promemorian men anser att insatserna vid tillfälliga vistelser bör avgränsas och endast omfatta hemtjänst, ledsagning samt avlösning enligt socialtjänstlagen och insatser såsom ledsagning, avlösning samt korttidstillsyn enligt LSS.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande över remissen ”Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall”

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1059 Samverkan med landstinget vid in- och utskrivning i slutenvården - överenskommelse

Dnr: 0097/10-005

Ärendebeskrivning

Våren 2007 tog Stockholm läns landsting och KSL (Kommunförbundet Stockholm län) fram en överenskommelse kring rutiner vid in- och utskrivning i sluten vård. Efter Socialstyrelsens granskning har överenskommelsen nu kompletterats och utvecklats.

Syftet med överenskommelsen och samordnad vårdplanering är att patienten ska få en god och säker vård, och att såväl kommunerna och landstinget är överens om ansvarsfördelningen.

KSL föreslår att kommunerna i länet antar överenskommelsen.

Socialförvaltningen i Tyresö har för sin del granskat överenskommelsen och föreslår socialnämnden att, i likhet med KSL, anta överenskommelsen.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden antar överenskommelsen angående samverkan med landstinget vid in- och utskrivning i slutenvården.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1060 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr: 0061/10-006

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Länsstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Från 1 januari 2010 har ansvaret för inrapportering av ej verkställda beslut övergått till socialstyrelsen.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska göras. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform (se bifogad tabell). Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2010.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar rapporten.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1061 Ekonomisk rapport per juli 2010 och prognos för året

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Anita Brynje informerar muntligt om den ekonomiska rapporten.

Socialnämnden visar på ett beräknat underskott vid årets slut på 12,8 miljoner. Detta underskott handlar om 2,7 miljoner för försörjningsstöd och resterande del äldreomsorgen. Äldreomsorgens ökning beror på att antalet brukare som söker hemtjänst, särskilt boende och korttidsvård och bedömts ha behov av insats ökat betydligt mer än beräknat enligt plan. Av avsatta medel inom hemtjänst för 148 000 timmar och 432 brukare beräknas nu utfallet bli 174 000 timmar vid årets slut och 505 brukare.

Förändringsåtgärder pågår för att långsiktigt hålla kostnaderna nere. Inom försörjningsstöd start av särskilda ungdomsteam, nyttjande av det nya samordningsförbundet etc. Inom äldreomsorgen bl.a omstrukturering till fler permanenta demensplatser, fler platser i dagvård för demenssjuka, färre korttidsplatser i och med starten av projektet sammanhållen vård i hemmet.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar informationen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

_____________

§1062 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 0007/10-003

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2010-06-23, 2010-07-02, 2010-07-21, 2010-07-30, 2010-08-17

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

____________

§1063 Anmälningar / Meddelanden

Socialstyrelsen

- Meddelandeblad nr 2/2010, Upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder (bilaga).

- Beslut angående förändring av befintligt tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt LSS (bilaga).

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Godkänd slutrapport (bilaga).

- Delrapport från projekt som fått medel för utveckling av kvinnojoursverksamhet – Kvinnofridsgrupp (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 10:46, Timbelopp för LASS år 2011 (bilaga).

- Cirkulär 10:48, Barn som misstänks för brott (bilaga).

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2010-06-17.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

- Nyhetsbrev Nr 2 (bilaga).

Tyresö kommun, Socialförvaltningen

- Svar till Tandvårdsskadeförbundet.

- Brev från BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter (bilaga).

Socialnämndens beslut

- Socialnämnden noterar anmälningarna

________

§1064 Muntlig information och frågor

Läget under sommaren

Anita Brynje informerar om att planering inför sommaren med personal och vikarier har fungerat väl. Sommaren har varit lugn.

Ann-Kristin Olovsdotter ger en lägesbeskrivning med anledning av de upphävda föreskrifterna om frihetsinskränkningar och tvång för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer. Det har fungerat bra under sommaren. En lokal rutin för bedömning av skydds- och begränsningsåtgärder har tagits fram av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen

__________________