Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-02-29

Sammanträde 2012-02-29

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1014 Målstrategier - Verksamheter för personer med funktionsnedsättning, kommunal regi.

1015 Svar till Kommunförbundet Sthlms Län (KSL)- Överenskommelse om uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

1016 Förstärkt tillsyn av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Tyresö Kommun - åtgärdsplan

1017 Förstärkt tillsyn av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning avseende samverkan enligt SoL och HSL

1018 Förenklad biståndsprövning för beviljande av dagvård för personer med demenssjukdom

1019 Aktualisering av delegationsordningen

1020 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista.pdf (123 kb)

§1014 Målstrategier – Verksamheter för personer med funktionsnedsättning, kommunal regi.

Dnr: 2012/SN0026 010

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar informationen.

____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt den nya styrprocessen ska samtliga verksamhetsområden redovisa sina målstrategier och aktiviteter utifrån enhetsplanerna 2012. Verksamheter för personer med funktionsnedsättning är den del av omsorgen som drivs i kommunal regi. Vid sammanträdet presenteras målstrategier för Verksamheter för personer med funktionsnedsättning av avdelningschef Gunny Bäckström.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar informationen.

Bilaga:

1. Tjänsteskrivelse

____________

§1015 Svar till Kommunförbundet Sthlms Län (KSL)- Överrenskommelse om uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Dnr: 2011/SN0169 012

Socialnämndens beslut

 1. Tyresö kommuns socialnämnd har för avsikt att teckna Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för de som omfattas i ärendebeskrivningen nedan.
 2. Socialnämnden överlämnar synpunkter gällande vissa problemställningar som landstinget och kommunen tillsammans behöver lösa innan överenskommelsen kan bli praktisk verklighet.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt Tandvårdslagen (1985:125) ska landstinget särskilt svara för att uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård bedrivs bland dem som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt bland dem som har

1. ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18§ 1.a stycket i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller

2. får hälso- och sjukvård i hemmet eller

3. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård och omsorg som personer som omfattas i punkterna 1 och 2 ovan.

Ansvaret för den uppsökande verksamheten ska enligt förarbetena i Tandvårdslagen ligga hos landstinget i samverkan med kommunerna. Syftet med denna överenskommelse är att förtydliga det för landstinget och kommunen gemensamma ansvaret för uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning).

Det finns vissa problem gällande personer med hemtjänst respektive personer med funktionsnedsättning som bor i gruppbostad som behöver lösas innan överenskommelsen kan fungera fullt ut. Det är dock inte självklart att kommunen ensidigt ska ansvara för att lösa situationen.

Ordförandens förslag

 1. Tyresö kommuns socialnämnd har för avsikt att teckna Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.
 2. Socialnämnden överlämnar synpunkter gällande vissa problemställningar som landstinget och kommunen tillsammans behöver lösa innan överenskommelsen kan bli praktisk verklighet.

Bilagor:

 1. Yttrande
 2. Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

____________

§1016 Förstärkt tillsyn av insatser till personer med psykisk funktions-nedsättning i Tyresö Kommun - åtgärdsplan

Dnr: 2011/SN0210 013

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden antar åtgärdsplanen att överlämnas till Socialstyrelsen

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialstyrelsen har efter förstärkt tillsyn riktat kritik mot socialtjänstens insatser och begärt in redovisning av vidtagna och planerade åtgärder. Socialförvaltningen ser allvarligt på kritiken och en omorganisation av socialpsykiatrin har initierats av den nya socialchefen där roller och ansvar ska förtydligas.

Socialförvaltningen redovisar att riktlinjer för biståndshandläggning för personer med funktionsnedsättning samt riktlinjer för socialpsykiatri är under utarbetande. Implementering av kvalitetsledningssystem har prioriterats för att bland annat säkerställa rättssäker handläggning och dokumentation och förvaltningen föreslår uppföljning i nämndens internkontrollplan.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden antar åtgärdsplanen att överlämnas till Socialstyrelsen.

Bilagor

 1. Tjänsteskrivelse
 2. Beslut från Socialstyrelsen

____________

§1017 Förstärkt tillsyn av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning avseende samverkan enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen

Dnr: 2011/SN 0210 013

Socialnämndens beslut

 1. Socialförvaltningens förslag till yttrande antas och överlämnas till Socialstyrelsen.

____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialstyrelsen har i beslut den 15 december 2011 påtalat att Tyresö kommun och Stockholms läns landsting måste ingå en överenskommelse om samarbete enligt 5 kap 8a § socialtjänstlagen och 8a § hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen ska redovisa vidtagna åtgärder till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2012. Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande.

Med anledning av pågående ärende hos Kommunförbundet Stockholms län, om förslag till överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län, är socialförvaltningens bedömning att KSL:s beslut om rekommendation bör inväntas. KSL kommer att behandla ärendet den 29 mars. Beslut om att ingå överenskommelse om samarbete enligt 5 kap 8a § socialtjänstlagen och 8a § hälso- och sjukvårdslagen kan därmed fattas av kommunfullmäktige tidigast den 14 juni 2012, efter beredning i socialnämnd och kommunstyrelse.

Ordförandens förslag

 1. Socialförvaltningens förslag till yttrande antas och överlämnas till Socialstyrelsen.

Bilagor

 1. Yttrande
 2. Beslut från Socialstyrelsen

____________

§1018 Förenklad biståndsprövning för beviljandet av dagvård för personer med demenssjukdom

Dnr 2012/SN 0029 003

Socialnämndens beslut

 1. Förenklad biståndsprövning införs för beviljande av insatsen dagvård för personer med demenssjukdom.
 2. Muntlig uppföljning ges till nämnden våren 2013.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Insatsen dagvård för personer med demenssjukdom, riktar sig till personer som har en fastställd diagnos gällande någon form av demenssjukdom alternativt att en sådan utredning pågår. Förvaltningen har utrett möjligheten att förenkla handläggningsprocessen genom att överlåta den individuella bedömningen till demenssjuksköterskan. Demenssjuksköterskan bedriver uppsökande verksamhet och har god kännedom om de flesta personer med demenssjukdom i kommunen.

Förvaltningen föreslår en förenklad modell där insatsen erbjuds till alla personer med demensdiagnos eller pågående utredning, som dessutom bedömts ha behov av dagvård av demenssjuksköterskan, dvs. tillämpning av en förenklad biståndsbedömning. Beslutet om dagvård fattas av biståndshandläggare och underlaget till den individuella bedömningen består av demenssjuksköterskans utredning.

Ordförandens förslag

 1. Förenklad biståndsprövning införs för beviljande av insatsen dagvård för personer med demenssjukdom.

Bilaga

 1. Tjänsteskrivelse

____________

§1019 Aktualisering av delegationsordningen

Dnr 2012/SN 0020 003

Socialnämndens beslut

 1. Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn högst 1 månad ska anmälas till utskott månadsvis (punkt 10:5 i delegationsordningen) i stället för kvartalsvis som föreslagits.
 2. Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen med ovanstående ändring.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att komplettera och aktualisera ett antal beslutspunkter.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

____________

§1020 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2012/SN 0015 003

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar anmälan.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande - Socialutskottet 2012-02-21.

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälan

Bilaga

1. Anmälan av beslut av förvaltningschef Ingrid Boheman Risto samt avdelningschef Ann-Kristin Olovsdotter

____________

§1021 Anmälningar / Meddelanden

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

___________________________________________________________

Länsstyrelsen

- Godkänd delrapport för projektet ” Våldsutsatta familjer-samverkan skola-socialtjänst” (bilaga)

Socialstyrelsen

- Meddelandeblad 11/2011, Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssysten för systematiskt kvalitetsarbete (bilaga).

- Öppna jämförelser 2012 (bilaga).

- Statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-ansökan/beslut/projektplan (bilaga)

Sveriges Kommuner och Landsting

- Beslut, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 (bilaga).

- Cirkulär 12:3, AD:s dom 2011 nr 83 , fråga om tre polisers uppdrag som ledamöter i socialnämnden i samma kommun som de är yrkesverksamma är förtroendeskadliga bisysslor enligt lagen om offentlig anställning (bilaga).

Kommunala pensionärsrådet

- Skrivelse angående Nämndplan 2013 (bilaga).

Tyresö kommun, Revisorerna

- Uppföljande granskning kring styrning och uppföljning av avtal (bilaga).

Socialförvaltningen

- Redovisning av verksamhet för personligt ombud 2011 (bilaga).

- Brev från Tandvårdskadeförbundet/Representant i Tyresö kommunala råd för funktionshinderfrågor (bilaga).

- Skrivelse från Akademikerförbundet SSR (bilaga).

Ordförandens förslag

 1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

____________

§1022 Muntlig information och frågor

Socialnämndens beslut

 1. Socialnämnden noterar information.

____________________________________________________________

Nämndskonferens tisdagen den 3 april kl 9-16

Socialnämnden planerar en heldagskonferens den 3 april. En anmälningslista skickas runt till ledamöterna. Anmälan kan också ske till anita.lindbohm@tyreso.se.

____________