Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2012-11-28

Sammanträde 2012-11-28

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

1110 Verksamhetsuppföljning av samarbete med idéburna organisationer.

1111 Granskning av kundvalsföretag inom hemtjänsten - anmälan

1112 Ordförandeuppdrag om information och rutiner för trygghetslarm

1113 Överenskommelse om utökat mottagande av ensamkommande asylsökande barn

1114 Yttrande gällande tillsyn av Hällebo

1115 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvarolista 2012.pdf (128 kb)

§1110 Verksamhetsuppföljning av samarbetet med idéburna organisationer

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar anmälan.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialnämnden följer upp förvaltningens verksamheter genom bl.a muntliga redovisningar.

Vid detta sammanträde informeras om en förening som fått ekonomiskt stöd från socialförvaltningen för att den kompletterar nämndens verksamheter. I nämndplanen för 2013 lyfts barnperspektivet.

Lärare/socionom Pia Bergström informerar om verksamheten på Bryggan Stockholm, en ideell förening som genom sin verksamhet ger stöd åt barn som har en förälder i fängelse eller häkte.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen.


Diarienummer

2012/KS 0344 013

2012/KS 0346 013

§1111 Granskning av kundvalsföretag inom hemtjänsten – anmälan

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar anmälan.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt den tillsynsplan som antogs av socialnämnden i december 2011 ska granskning av enskilda verksamheter ske minst en gång per år enligt gällande avtal.

Kvalitetscontroller Eva Lindgren från Projekt medborgarfokus har genomfört granskningar av Omsorgshuset i Stockholm AB och Vård & Omsorgsteamet i Norden AB, två av de fem företag som utför hemtjänst i Tyresö enligt Kundvalssystem.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Bilaga:

Granskning av Omsorgshuset i Stockholm AB

Granskning av Vård & Omsorgsteamet i Norden AB

Diarienummer 2012/SN 0133-009

§1112 Ordförandeuppdrag om information och rutiner för trygghetslarm

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar informationen.

___________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Med anledning av anmälan till Socialstyrelsen om allvarligt missförhållande, har socialnämndens ordförande givit förvaltningen i uppdrag att redovisa vidtagna åtgärder till socialnämnden. Missförhållandet bestod i att en kvinna som ramlat i sitt hem inte hade en fungerande larmanordning. Det saknades rutiner och utförlig skriftlig information om hur trygghetslarmet ska säkerhetskontrolleras.

Ny rutin för information om och installering av trygghetslarm har upprättats samt faktablad.

Faktabladet ska lämnas till samtliga personer med installerat trygghetslarm samt vid nyinstallation. Personalen ska förvissa sig om att den enskilde förstått informationen. Åtgärden ska dokumenteras.

Då personen inte har möjlighet att provlarma manuellt, dokumenteras detta i genomförandeplanen där det beskrivs hur den enskilde kan få hjälp med detta. Genomförande av provlarm dokumenteras i den sociala dokumentationen.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar informationen

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Faktablad om trygghetslarm

Rutin för information om och installering av trygghetslarm

Underlag för registrering av trygghetslarm

Diarienummer 2012/SN 0175-012

§1113 Överenskommelse om utökat mottagande av ensamkommande asylsökande barn

Socialnämndens beslut

Ordförandeuppdrag om information och rutiner för trygghetslarm

  1. Socialnämnden beslutar att mottagandet av ensamkommande asylsökande barn i Tyresö kommun utökas från tre till sju platser under 2013.

  1. Socialnämnden delegerar till förvaltningschefen att teckna överens­kommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för högst sju asylsökande barn.

__________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Mot bakgrund av att Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) träffat en ny överenskommelse om utökning av mottagandet av ensamkommande barn för att nå en jämnare fördelning av mottagandet mellan kommunerna i Stockholms län, föreslår förvaltningen att Tyresö utökar mottagandet av ensamkommande asylsökande barn från tre till sju platser under 2013. Förvaltningschefen föreslås delegeras rätten att teckna en överenskommelse med Migrationsverket.

Ett tilläggsavtal med utökning av antalet asylplatser är möjligt att teckna med Villa Victoria som kommunen redan har avtal med. Ett utökat mottagande innebär att individ- och familjeomsorgens mottagningsenhet för barn och ungdomar behöver förstärkning med en socialsekreterartjänst. Vidare kommer en utökning av asylplatser att skapa behov av såväl fler smålägenheter som platser i familjehem och stödboenden för de ungdomar som beviljas permanent uppehållstillstånd. Kommunen kommer att köpa externa boendeplatser för att tillgodose behovet.

Förvaltningens bedömning är att ersättningen från Migrationsverket helt finansierar verksamhetens kostnader för mottagandet av ensamkommande barn.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden beslutar att mottagandet av ensamkommande asylsökande barn i Tyresö kommun utökas från tre till sju platser under 2013.

  1. Socialnämnden delegerar till förvaltningschefen att teckna överens­kommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för högst sju asylsökande barn.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Information från länsstyrelsen

Protokollsutdrag GAN (Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden) 2012-11-21, § 81


Diarienummer 2012/SN 0044-013

§1114 Yttrande gällande tillsyn av Hällebo

Socialnämndens beslut

1. Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande tillsyn av Hällebo antas och lämnas till Socialstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialstyrelsen genomförde den 12 september 2012 en oanmäld inspektion av Hällebo, som är en bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt
9 § 8 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Socialstyrelsen påtalar i sitt beslut den 8 oktober 2012 att socialnämnden ska redogöra för hur den ”säkerställer att dokumentationen av genomförande av insatsen utförs enligt gällande lagstiftning”. Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande med anledning av Socialstyrelsens tillsyn.

Ordförandens förslag

1. Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande tillsyn av Hällebo antas och lämnas till Socialstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Lokal rutin för dokumentation

Beslut från socialstyrelsen


Diarienummer

2012/SN 015-003

§1115 Anmälan av delegationsbeslut

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar anmälan.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2012-11-20.

Ordförandens förslag

  1. Socialnämnden noterar anmälan

Bilaga:

Anmälan av beslut av förvaltningschef Ingrid Boheman Risto.

§1116 Anmälningar / Meddelanden

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

___________________________________________________________

Socialstyrelsen

- Beslut angående tillsyn av Carema Care AB, Krusmyntan (bilaga)

- Meddelandeblad nr 8/2012, Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (bilaga).

- Meddelandeblad nr 10/2012, Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens (bilaga).

- Meddelandeblad nr 11/2012, Rätten för äldre att få bo tillsammans (bilaga).

- Beslut om stimulansmedel (bilaga).

Sveriges Kommuner och Landsting

- Cirkulär 12:46, Budgetförutsättningar för åren 2012-2015.

- Cirkulär 12:51, Utvidgad parbogaranti (bilaga).

Kommunförbundet Stockholms Län

- Ekonomiska förutsättningar för Qjourens fortsatta verksamhet (bilaga).

Arbetsförmedlingen/Migrationsverket/Länsstyrelsen

- Informations- och prognosbrev (bilaga).

Kommunfullmäktige

- Sammanträdesprotokoll 2012-10-11

Kommunala pensionärsrådet

- Sammanträdesprotokoll 2012-10-18

- Skrivelse ”Förändrad ersättning till utförare inom hemtjänst, insatser enligt socialtjänstlagen” (bilaga).

- Skrivelse ”Nämndplan 2013, daterad 2012-10-17”.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälningar och meddelanden

§1117 Muntlig information och frågor

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden noterar information.

_____________________________________________________________

Socialnämnden den 19 december

Före nästa socialnämnd den 19 december bjuds på en jultallrik med start kl 18.00 i cafeterian, plan 1. Sammanträdet börjar kl 19.00 som vanligt.

Frukostmöte Samordningsförbundet Östra Södertörn

Inbjudan lämnas om frukostmöte på Hotell Winn i Handen den 14 december från kl 07.30 till 09.00. Samordningsförbundet erbjuder en handbok som ska hjälpa kommuner och arbetsförmedlingen att stödja sociala företag.

Enkät om KomAn

Mia Ledwith informerar om en enkät om KomAn som kommer att skickas till alla i socialnämnden via e-post.

Fråga från socialdemokraterna

Susann Ronström (s) undrar om det är möjligt att få statistik på anmälningar för barn- och unga från år 2010 och framåt. Förvaltningen återkommer.

Avsägelse

Alfoso Morales (s) informerar att han avsagt sig uppdrag som ledamot i socialnämnden och i socialutskottet och att detta är hans sista sammanträde i nämnden.