Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-08-27

Sammanträde 2014-08-27

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen, plan 1 kommunhuset

1 Information ny förvaltningschef

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
HR-chef Ulf Haraldsson informerar vid sammanträdet om förvaltningschef Åsa Danielsson som börjar sin tjänst på socialförvaltningen den 1 september.

2 Information om planer för äldreboenden i Tyresö

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet informerar Åke Skoglund, chef för samhällsbyggnad om framtida planer för äldreboenden i Tyresö kommun.

3 Yttrande över revisorsgranskning av funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Dnr 2014/SN 0147 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande revisionsrapport över "Funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska" antas och lämnas till Tyresö kommuns revisorer.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett PwC i uppdrag att granska funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska. Studien har avgränsats till att omfatta hälso- och sjukvården inom kommunens vård- och omsorgsboenden. PwCs granskningsrapport ligger till grund för revisorernas samlade bedömning.

Revisorernas samlade bedömning är att MAS har ett systematiskt sätt att implementera riktlinjer för hälso- och sjukvården inom kommunens ansvarsområde samt att uppdraget genomförs i enlighet med lagstiftningens intentioner. Uppföljningen sker på ett planerat och systematiskt sätt hos de privata utförarna, men inte inom kommunens egenregiverksamheter, varför detta område bör bli föremål för ytterligare åtgärder.

Det underlag revisorerna tagit del av inom granskningen visar, enligt deras bedömning, att det saknas en tydlig styrning och uppföljning från nämnden. Utifrån granskningsresultatet ger revisorerna i rapporten ett antal rekommendationer. Revisorerna önskar få del av nämndens yttrande med anledning av granskningsresultatet senast 2014-10-30.

Bilagor
Tjänsteskrivelse MAS granskning.pdf
Granskning.pdf

4 Utökat mottagande av ensamkommande barn

Dnr 2014/SN 0175 61

Socialnämndens förslag till beslut
1. Mottagandet av ensamkommande barn utökas med två boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn och två boendeplatser för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd från och med den 1 november 2014.

2. Förvaltningschef ges delegation att teckna överenskommelse med Migrationsverket om utökat mottagande enligt ovan.

3. Förvaltningschef ges delegation om att teckna tilläggsavtal med Villa Victoria Behandlingscenter AB om två boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn från och med den 1 november 2014.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen föreslår, utifrån förhandling med Länsstyrelsen i Stockholms län, att Tyresö kommun utökar mottagandet med två platser för asylsökande ensamkommande barn och två platser för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd från och med den 1 november 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2014/SN 0092 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO.

Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning - statistik juni 2014.pdf

6 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-06-24, 2014-08-26.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut augusti.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting
- Cirkulär 14:26, Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2015.
- Cirkulär 14:31, Politiska partier inom vård och äldreomsorg (bilaga)

Socialstyrelsen
- Meddelandeblad nr 3/2014, Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd (bilaga).
- Meddelandeblad nr 4/2014, 1996 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen (bilaga)
- Meddelandeblad nr 5/2014, Nya regler om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn-och ungdomsvård (bilaga).
- Beslut om statsbidrag till kommunerna för att förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV 2014 (bilaga).

IVO
- Beslut om tillsyn av socialtjänsten i Tyresö, Barn och ungdom (bilaga).

BUS, Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (KSL, HSF)
- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 (bilaga).
- BUS-brev juni 2014 (bilaga).

Kommunfullmäktige
- Sammanträdesprotokoll 2014-06-17.

Socialförvaltningen
- Resultat av brukarundersökning personlig assistans (bilaga).

Bilagor
Cirkulär 14-31.pdf
Cirkulär 14-31 Bilaga.pdf
Meddelandeblad fritidspeng.pdf
Meddelandeblad 4 2014.pdf
Meddelandeblad 5 2014.pdf
Beslut IVO Statsbidrag LOV.pdf
Beslut från IVO-tillsyn Barn och Ungdom.pdf
uppföljning av BUS-överenskommelsen jun 14.pdf
bus brev 4 2014 juni.pdf
Brukarundersökning personlig assistans 2014.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (117 kb)

§1062 Presentation av ny förvaltningschef

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Åsa Danielsson, ny förvaltningschef på socialförvaltningen från den 1 september presenterar sig för socialnämndens ledamöter. Vid sammanträdet medverkar också Bo Renman, kommundirektör.

Beslut/Protokollsutdrag
§1062_prot_20140827.pdf (108 kb)

§1063 Information om planer för omsorgsboenden inom socialförvaltningens verksamhetsområden i Tyresö

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet informerar Åke Skoglund, chef för samhällsbyggnad om framtida planer för omsorgsboenden inom socialförvaltningens verksamhetsområden i Tyresö kommun.

Beslut/Protokollsutdrag
§1063_prot_20140827.pdf (108 kb)

§1064 Yttrande över revisorsgranskning av funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Dnr 2014/SN 0147 013

Socialnämndens beslut
- Socialförvaltningens förslag till yttrande gällande revisionsrapport över "Funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska" antas och lämnas till Tyresö kommuns revisorer.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett PwC i uppdrag att granska funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska. Studien har avgränsats till att omfatta hälso- och sjukvården inom kommunens vård- och omsorgsboenden. PwCs granskningsrapport ligger till grund för revisorernas samlade bedömning.

Revisorernas samlade bedömning är att MAS har ett systematiskt sätt att implementera riktlinjer för hälso- och sjukvården inom kommunens ansvarsområde samt att uppdraget genomförs i enlighet med lagstiftningens intentioner. Uppföljningen sker på ett planerat och systematiskt sätt hos de privata utförarna, men inte inom kommunens egenregiverksamheter, varför detta område bör bli föremål för ytterligare åtgärder.

Det underlag revisorerna tagit del av inom granskningen visar, enligt deras bedömning, att det saknas en tydlig styrning och uppföljning från nämnden. Utifrån granskningsresultatet ger revisorerna i rapporten ett antal rekommendationer. Revisorerna önskar få del av nämndens yttrande med anledning av granskningsresultatet senast 2014-10-30.

Bilagor
Tjänsteskrivelse MAS granskning.pdf
Yttrande granskning MAS funktionen.pdf
Granskning.pdf

§1065 Utökat mottagande av ensamkommande barn

Dnr 2014/SN 0175 61
 
Socialnämndens beslut
1. Mottagandet av ensamkommande barn utökas med två boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn och två boendeplatser för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd från och med den 1 november 2014.

2. Förvaltningschef ges delegation att teckna överenskommelse med Migrationsverket om utökat mottagande enligt ovan.

3. Förvaltningschef ges delegation om att teckna tilläggsavtal med Villa Victoria Behandlingscenter AB om två boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn från och med den 1 november 2014.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen föreslår, utifrån förhandling med Länsstyrelsen i Stockholms län, att Tyresö kommun utökar mottagandet med två platser för asylsökande ensamkommande barn och två platser för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd från och med den 1 november 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§1066 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2014/SN 0092 006

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO.

Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning  - statistik juni 2014.pdf

§1067 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003
 
Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-06-24, 2014-08-26.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut augusti.pdf

§1068 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001
 
Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting
- Cirkulär 14:26, Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2015.
- Cirkulär 14:31, Politiska partier inom vård och äldreomsorg (bilaga)

Socialstyrelsen
- Meddelandeblad nr 3/2014, Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd (bilaga).
- Meddelandeblad nr 4/2014, 1996 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen (bilaga)
- Meddelandeblad nr 5/2014, Nya regler om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn-och ungdomsvård (bilaga).
- Beslut om statsbidrag till kommunerna för att förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV 2014 (bilaga).

IVO
- Beslut om tillsyn av socialtjänsten i Tyresö, Barn och ungdom (bilaga).

BUS, Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (KSL, HSF)
- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 (bilaga).
- BUS-brev juni 2014 (bilaga).

Kommunfullmäktige
- Sammanträdesprotokoll 2014-06-17.

Socialförvaltningen
- Resultat av brukarundersökning personlig assistans (bilaga).

Bilagor
Cirkulär 14-31.pdf
Cirkulär 14-31 Bilaga.pdf
Meddelandeblad fritidspeng.pdf
Meddelandeblad 4 2014.pdf
Meddelandeblad 5 2014.pdf
Beslut IVO Statsbidrag LOV.pdf
Beslut från IVO-tillsyn Barn och Ungdom.pdf
uppföljning av BUS-överenskommelsen jun 14.pdf
bus brev 4 2014 juni.pdf
Brukarundersökning personlig assistans 2014.pdf

§1069 Budgetuppföljning per 31 juli 2014

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens beslut
- Rapporten avseende budgetuppföljning per 31 juli 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten avser utfall per 31 juli samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för rapporterna och dess innehåll.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekon uppföljning juli.pdf
Sammanställning juli 2014.pdf

§1070 Information

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Konferens fredagen den 10 oktober
Andreas Jonsson informerar om en gemensam nämndkonferens med barn- och utbildningsnämnden fredag den 10 oktober heldag på Tyresö slott. Temat är utsatta barn och förmiddagen ägnas åt samarbete mellan skola och socialtjänst och eftermiddagen åt mål och nämndplan 2015 för respektive nämnd.
Inbjudan kommer men alla uppmanas boka in dagen.

Beslut/Protokollsutdrag
§1070_prot_20140827.pdf (109 kb)