Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-12-16

Sammanträde 2015-12-16

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Muntlig information från Samordningsförbundet Östra Södertörn

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn ägs och finansieras gemensamt av
arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och kommunerna Haninge,
Nynäshamn och Tyresö. Förbundet samordnar rehabiliteringsinsatser från samhällets
sida. Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat
genom tidigt stöd och förebyggande insatser.

Förbundsansvarig Ritva Widgren informerar muntligt vid sammanträdet om pågående
och kommande projekt.

2 Muntlig information om resultat från medarbetarundersökning 2015

Socialnämndens förslag till beslut
. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Årets medarbetarenkät är en mindre "temperaturmätning" för att ta reda på hur
medarbetarna upplever sin arbetssituation. Enkäten bestod av totalt 11 frågor inom
två områden: attraktiv arbetsgivare och medarbetarengagemang.

Svarsfrekvensen för årets medarbetarundersökning var totalt i kommunen 72 procent,
vilket är något lägre än 2013, då svarsfrekvensen var 75 procent.
Då årets undersökning var en mindre "temperaturmätning" skickades enkäten ut
digitalt till alla medarbetare. Detta resulterade i att svarsfrekvensen på de
arbetsplatser som tidigare år svarat på pappersenkäter blev lägre.
HR-avdelningen kommer fortsätta arbeta aktivt för att svarsfrekvensen på framtida
undersökningar ska vara hög inom alla förvaltningar och avdelningar. Nästa enkät
planeras till hösten 2016.

3 Muntlig information om ny organisation

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Åsa Danielsson informerar muntligt om ny organisation för
socialförvaltningen 2016. Ärendet är bordlagt från socialnämndens sammanträde
2015-11-25.

4 Ekonomisk rapport

Dnr 2015/SN 0051 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under färdigställande.

5 Överenskommelse om samverkan gällande egenvård

Dnr 2015/SN 0204 014

Socialnämndens förslag till beslut
- Överenskommelse om samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med
egenvård antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har beslutat att rekommendera kommunerna
i länet att anta överenskommelsen om samverkan när en individ behöver praktisk
hjälp med egenvård. Denna överenskommelse ersätter den tidigare
överenskommelsen som socialnämnden antagit 2012.

Förslaget till ny överenskommelse är utformad för att ytterligare tydliggöra
definitionen av egenvård, målgrupper, samverkan, ansvar och arbetsgång när det
gäller egenvård.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Rekommendation överenskommelse egenvård.pdf

6 Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen

Dnr 2015/SN 0126 50

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har beslutat om en tillfällig satsning på ökad bemanning inom
äldreomsorgen under åren 2015-2018. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att
administrera, fördela medel och löpande följa upp den tillfälliga satsningen inom
äldreomsorgen.

Tyresö kommun har rekvirerat 3 535 480 kronor (max belopp) för 2015 från
Socialstyrelsen för användning under perioden 1 juli till 31 december 2015. Avsikten
är att även rekvirera maxbelopp under 2016-2018. Kommunerna ska varje år redovisa
till Socialstyrelsen hur stimulansmedlen har använts. Stimulansmedel som inte
använts enligt villkoren ska återbetalas till Socialstyrelsen. Förvaltningen har tagit
fram en modell för fördelning och hantering av stimulansmedlen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Ordförandeuppdrag med anledning av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn som anvisas till Tyresö

Dnr 2015/SN 0206 52

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under färdigställande.

8 Ändring i delegationsordningen

Dnr 2015/SN 0044 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Delegationen inom individ- och familjeomsorgen föreslås återgå till att gälla enligt
delegationsordning antagen 2015-03-25, § 1029.

Beskrivning av ärendet
I åtgärdsplanen för att nå budget i balans (socialnämnden 2015-09-23, § 1069)
föreslogs förändringar i delegationsordningen. Förändringarna antogs av
socialnämnden 2015-10-21, § 1078. Förändringarna föreslogs gälla till dess att
delegationsordningen revideras nästa gång.

Ändringarna som gjordes i delegationsordningen har medfört administrativa
konsekvenser som belastar individ- och familjeomsorgen i den ansträngda
arbetssituation som råder.

Delegationen inom individ- och familjeomsorgen föreslås återgå till att gälla enligt
delegationsordning antagen 2015-03-25, § 1029.

Bilagor
Ändring av delegationsordning.pdf

9 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens
delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt
ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-12-08.

10 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen
Meddelandeblad nr 5/2015, Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig
för rehabilitering (bilaga)
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Tillståndsbevis för Olivia Omsorg AB (bilaga).
Beslut- Förbud att driva verksamhet (bilaga).
Arbetsmiljöverket
Underrättelse gällande Björkbacken (bilaga).
Kvalitetsenheten, Tyresö kommun
Uppföljningsrapport Kastanjen vård- och omsorgsboende 2015 (bilaga).
Samordningsförbundet
Projekt inom Samordningsförbundet "En gemensam framtidsmodell för verksamhet för
personer med psykisk funktionsnedsättning" (bilaga).
Mål, budget och verksamhetsplan 2016 (bilaga).
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag 2015-11-26, § 137, Reviderad Budget 2016 (bilaga).
Protokollsutdrag 2015-11-26, § 139, Val av ledamöter och ersättare till nämnder samt
till Tyresö Bostäder mandatperioden 2016-2017 (bilaga).

Bilagor
Meddelandeblad nr 5 2015.pdf
Tillståndsbevis från IVO.pdf
Beslut IVO Förbud att bedriva verksamhet.pdf
Underrättelse från arbetsmiljöverket.pdf
Uppföljningsrapport Kastanjen vård-och omsorgsboende.pdf
Uppdrag framtidsmodell socialpsykiatri.pdf
Samordningsförbundet mål budget 2016.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §137.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §139.pdf

11 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående
frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefen rapport december.pdf

§1101 Muntlig information från Samordningsförbundet Östra Södertörn

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn ägs och finansieras gemensamt av arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Förbundet samordnar rehabiliteringsinsatser från samhällets sida. Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser.

Ritva Widgren, förbundsansvarig och Liselott Bertel, samordnare för Resursrådsinsatser informerar muntligt vid sammanträdet om pågående och kommande projekt.

Beslut/Protokollsutdrag
§1101_prot_20151216.pdf (110 kb)

§1102 Muntlig information om resultat från medarbetarundersökning 2015

Dnr 2015/SN 0237 22

Socialnämndens beslut
. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Årets medarbetarenkät är en mindre "temperaturmätning" för att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Enkäten bestod av totalt 11 frågor inom två områden: attraktiv arbetsgivare och medarbetarengagemang.

Svarsfrekvensen för årets medarbetarundersökning var totalt i kommunen 72 procent, vilket är något lägre än 2013, då svarsfrekvensen var 75 procent.
Då årets undersökning var en mindre "temperaturmätning" skickades enkäten ut digitalt till alla medarbetare. Detta resulterade i att svarsfrekvensen på de arbetsplatser som tidigare år svarat på pappersenkäter blev lägre.
HR-avdelningen kommer fortsätta arbeta aktivt för att svarsfrekvensen på framtida undersökningar ska vara hög inom alla förvaltningar och avdelningar. Nästa enkät planeras till hösten 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§1102_prot_20151216.pdf (112 kb)

§1103 Muntlig information om ny organisation

Dnr 2015/SN 0124 010

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Åsa Danielsson informerar muntligt om ny organisation för socialförvaltningen 2016. Ärendet är bordlagt från socialnämndens sammanträde 2015-11-25.

§1104 Ekonomisk rapport

Dnr 2015/SN 0051 10

Socialnämndens beslut
- Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 30 november 2015 samt prognos för helåret 2015 noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 november samt prognos för helåret 2015 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ekonomisk uppföljning nov 2015.pdf

§1105 Överenskommelse om samverkan gällande egenvård

Dnr 2015/SN 0204 014

Socialnämndens beslut
- Överenskommelse om samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelsen om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård. Denna överenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen som socialnämnden antagit 2012.
Förslaget till ny överenskommelse är utformad för att ytterligare tydliggöra definitionen av egenvård, målgrupper, samverkan, ansvar och arbetsgång när det gäller egenvård.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Rekommendation överenskommelse egenvård.pdf

§1106 Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen

Dnr 2015/SN 0126 50

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har beslutat om en tillfällig satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015-2018. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att administrera, fördela medel och löpande följa upp den tillfälliga satsningen inom äldreomsorgen.

Tyresö kommun har rekvirerat 3 535 480 kronor (max belopp) för 2015 från Socialstyrelsen för användning under perioden 1 juli till 31 december 2015. Avsikten är att även rekvirera maxbelopp under 2016-2018. Kommunerna ska varje år redovisa till Socialstyrelsen hur stimulansmedlen har använts. Stimulansmedel som inte använts enligt villkoren ska återbetalas till Socialstyrelsen. Förvaltningen har tagit fram en modell för fördelning och hantering av stimulansmedlen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§1107 Ordförandeuppdrag med anledning av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn som anvisas till Tyresö

Dnr 2015/SN 0206 52

Socialnämndens beslut
- Rapporten godkänns.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Peter Freij (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Gunilla Andersson (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga). Ej inkommit till justering.

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) hade instämt i Carl-Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Tony Thorén (L) hade yrkat bifall till ordförandens förslag om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att så många ensamkommande flyktingbarn anvisas till Tyresö och den arbetsbelastning som detta medför har ordförande gett förvaltningschefen i uppdrag att för nämnden redovisa de åtgärder som görs. Vidare ska redovisas vilka eventuella avsteg från lagar och förordningar som behöver göras för att hantera situationen och värna övriga viktiga funktioner i förvaltningar.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar att rapporten ska noteras.

Gerd Dufberg (M), Peter Freij (M), Anna Lund (KD), Lars-Owe Larsson (C) yrkar enligt ordförandes förslag att rapporten ska godkännas.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordförande ställer proposition på Carl-Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) yrkande.

Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Ordförandeuppdrag.pdf
Rapport ordförandeuppdrag NY 151214.pdf

§1108 Ändring i delegationsordningen

Dnr 2015/SN 0044 003

Socialnämndens beslut
- Delegationen inom individ- och familjeomsorgen föreslås återgå till att gälla enligt delegationsordning antagen 2015-03-25, § 1029.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de närvarande socialdemokratiska ledamöterna (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I åtgärdsplanen för att nå budget i balans (socialnämnden 2015-09-23, § 1069) föreslogs förändringar i delegationsordningen. Förändringarna antogs av socialnämnden 2015-10-21, § 1078. Förändringarna föreslogs gälla till dess att delegationsordningen revideras nästa gång.

Ändringarna som gjordes i delegationsordningen har medfört administrativa konsekvenser som belastar individ- och familjeomsorgen i den ansträngda arbetssituation som råder.
Delegationen inom individ- och familjeomsorgen föreslås återgå till att gälla enligt delegationsordning antagen 2015-03-25, § 1029.

Bilagor
Ändring av delegationsordning.pdf

§1109 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande Socialutskottet 2015-12-08.

Beslut/Protokollsutdrag
§1109_prot_20151216.pdf (110 kb)

§1110 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen
Meddelandeblad nr 5/2015, Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering (bilaga)

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Tillståndsbevis för Olivia Omsorg AB (bilaga).
Beslut- Förbud att driva verksamhet (bilaga).

Arbetsmiljöverket
Underrättelse gällande Björkbacken (bilaga).
Kvalitetsenheten, Tyresö kommun
Uppföljningsrapport Kastanjen vård- och omsorgsboende 2015 (bilaga).

Samordningsförbundet
Projekt inom Samordningsförbundet "En gemensam framtidsmodell för verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning" (bilaga).
Mål, budget och verksamhetsplan 2016 (bilaga).

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag 2015-11-26, § 137, Reviderad Budget 2016 (bilaga).
Protokollsutdrag 2015-11-26, § 139, Val av ledamöter och ersättare till nämnder samt till Tyresö Bostäder mandatperioden 2016-2017 (bilaga).
 
Socialförvaltningen
Resultat brukarundersökning 2015 äldreomsorgen (bilaga)
Resultat brukarundersökning 2015 biståndsavdelningen (bilaga)
Resultat brukarundersökning 2015 IFO (bilaga).

Bilagor
Meddelandeblad nr 5 2015.pdf
Tillståndsbevis från IVO.pdf
Beslut IVO Förbud att bedriva verksamhet.pdf
Underrättelse från arbetsmiljöverket.pdf
Uppföljningsrapport Kastanjen vård-och omsorgsboende.pdf
Uppdrag framtidsmodell socialpsykiatri.pdf
Samordningsförbundet mål budget 2016.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §137.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §139.pdf
Brukarundersökning 2015 äldreomsorg dec 2015.pdf
Brukarundersökning Biståndsavdelningen 2015.pdf
Resultat brukarundersökning IFO år 2015.pdf

§1111 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. Vid sammanträdet lämnas muntlig information om den aktuella personalsituationen inom individ- och familjeomsorgen.

Bilagor
Förvaltningschefen rapport december.pdf

§1112 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i socialutskottet

Socialnämndens beslut
1. Ledamöter och ersättare väljs enligt förslag.
2. Ordförande och vice ordförande väljs enligt förlag.

Beskrivning av ärendet
Socialutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Socialnämnden har att välja dessa ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. Förslaget är enligt följande:

Ledamöter
Andreas Jonsson (M)
Anna Lund (KD)
Bertil Johansson (S)

Ersättare
Peter Freij (M)
Tony Thorén (L)
Peter Söderlund (MP)

Ordförande
Andreas Jonsson (M)

Vice ordförande
Anna Lund (KD)

Beslut/Protokollsutdrag
§1112_prot_20151216.pdf (130 kb)