Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-10-26

Sammanträde 2016-10-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Granskning av Hästskons stöd- och boendeenhet

Dnr 2016/SN 0147 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hästskons stöd- och boendeenhet har granskats av kvalitetsenheten, Medborgarfokus,
i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och
kommunal verksamhet. Målgruppen på Hästskons stöd- och boendeenhet är vuxna
personer med psykisk funktionedsättning och/eller beroendeproblematik.

Förvaltningens bedömning är att Hästskons stöd- och boendeenhet har en fungerande
verksamhet. Granskningen visar dock på en del brister och förbättringsområden.
Verksamheten behöver snarast upprätta aktuella genomförandeplaner för samtliga
boende och även utveckla sina rutiner för att säkerställa att samtlig personal har
tillräckliga kunskaper om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah.

Verksamheten bör också vidareutveckla strukturen för dokumentationen så att den
hålls samman. När det gäller boendekedjan arbetar förvaltningen aktivt för att hitta
alternativa boendeformer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Hästskon161012.pdf

2 Nämndplan 2017 *

Dnr 2016/SN 0158 003

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Totalt sju miljon kronor omfördelas från verksamhetsområdet äldreomsorg till
verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning för budgetåret
2017.

Socialnämndens förslag till beslut
- Nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017 fastställs.

Beskrivning av ärendet
De sammantagna intäkterna för socialnämndens tre verksamhetsområden och tillika
socialförvaltningens totala budget för år 2017 är omkring 884 mkr. De totala
kostnaderna är omkring 883 mkr.

I och med att de två verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg och
äldreomsorg har ett överskott mot budget och att verksamhetsområdet omsorg för
personer med funktionsnedsättning har ett underskott mot budget blir det
sammanvägda resultatet för socialnämndens verksamheter att de totala intäkterna
täcker de totala kostnaderna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndplan.pdf
Nämndplan 2017 - Socialnämnden.pdf
Bilaga 1 Taxor och avgifter.pdf
Bilaga 2 Ersättningar till utförare för år 2017.pdf
Bilaga 3 Riskhanteringsplan för år 2017.pdf
Bilaga 4 Årshjul för år 2017.pdf
Bilaga 5 Styrande planer och policys för år 2017.pdf

3 Ekonomisk uppföljning per 30 maj

Dnr 2016/SN 0049 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 september avseende socialnämndens
verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i
kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekon uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per september 2016.pdf

4 Nationell stödfunktion till stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

Dnr 2016/SN 0103 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Stödfunktionen finansieras med 16 200 kr för år 2017 och 16 200 kr för år 2018
under förutsättning att kommunerna gemensamt bidrar med minst 2,5 mkr.

Beskrivning av ärendet
Då den statliga finansieringen av en nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av
en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör rekommenderar SKL att
kommunerna finansierar funktionen från år 2017. Socialnämnden föreslås besluta att
delfinansiera funktionen fram till år 2018 under förutsättning att kommunerna
gemensamt bidrar med minst 2,5 mkr.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Förlängd svarstid.pdf
Rekommendation om finansiering.pdf

5 Rapportering av ej verkställda beslut 2016 enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2016/SN 0072 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta
sammanträder redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning - statistik.pdf

6 Sammanträdesplan 2017

Socialnämndens förslag till beslut
- Sammanträdesplan för socialnämnden 2017 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har att fastställa datum för nämndens sammanträden 2017.

Sammanträdesdagarna är förlagda till Myggdalen sammanträdesrum, när inget annat
anges på onsdagar med början kl 18:30.

Följande datum föreslås,
25 januari
22 februari (Verksamhetsberättelse)
29 mars
26 april
22 maj (delårsbokslut 1) OBS! MÅNDAG
14 juni
30 augusti (endast brådskande eller bordlagda ärenden)
27 september (delårsbokslut 2)
25 oktober (nämndplan)
29 november
20 december

7 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens
delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt
ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-10-18.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

8 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden oktober 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden oktober 2016.pdf
Cirkulär 16050.pdf
Cirkulär 16050 Bilaga 1.pdf
Informations- och prognosbrev 160928.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §143.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §144.pdf
Avtalsuppföljning Gränsvägens LSS boende aug 2016.pdf
Uppföljande granskning Korttidsboende 2016.pdf
PM genomlysning av IFO.pdf

9 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2016/SN 0004 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående
frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

10 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och
förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet
eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1084 Granskning av Hästskons stöd- och boendeenhet

Dnr 2016/SN 0147 013

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hästskons stöd- och boendeenhet har granskats av kvalitetsenheten, Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Målgruppen på Hästskons stöd- och boendeenhet är vuxna personer med psykisk funktionedsättning och/eller beroendeproblematik.
 
Förvaltningens bedömning är att Hästskons stöd- och boendeenhet har en fungerande verksamhet. Granskningen visar dock på en del brister och förbättringsområden. Verksamheten behöver snarast upprätta aktuella genomförandeplaner för samtliga boende och även utveckla sina rutiner för att säkerställa att samtlig personal har tillräckliga kunskaper om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah.
 
Verksamheten bör också vidareutveckla strukturen för dokumentationen så att den hålls samman.  När det gäller boendekedjan arbetar förvaltningen aktivt för att hitta alternativa boendeformer. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport Hästskon161012.pdf

§1085 Nämndplan 2017

Dnr 2016/SN 0158 003

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Totalt sju miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområdet äldreomsorg till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning för budgetåret 2017.
Socialnämndens beslut
2. Mötet ajourneras från kl 18:50 till 19:00.
3. Nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017 fastställs.
 
Carl-Johan Karlson (S) meddelar för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning att tjänstgörande socialdemokrater inte deltar i beslutet om nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017 med hänvisning till socialdemokraternas budgetförslag.
 
Peter Söderlund (MP) deltar inte i beslutet om nämndplan för socialnämndens verksamhetsområden för år 2017 med hänvisning till miljöpartiets budgetförslag.

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning gällande avslag på yrkande om återremiss samt lämnar skriftlig reservation gällande beslutet om förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige (bilaga).
 
Peter Söderlund (MP) reserverar sig gällande avslag på yrkande om återremiss.

Röstförklaring
Peter Söderlund (MP) lämnar skriftlig röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet
De sammantagna intäkterna för socialnämndens tre verksamhetsområden och tillika socialförvaltningens totala budget för år 2017 är omkring 884 mkr. De totala kostnaderna är omkring 883 mkr.

I och med att de två verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg och äldreomsorg har ett överskott mot budget och att verksamhetsområdet omsorg för personer med funktionsnedsättning har ett underskott mot budget blir det sammanvägda resultatet för socialnämndens verksamheter att de totala intäkterna täcker de totala kostnaderna.

Ordförandeförslag
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Totalt sju miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområdet äldreomsorg till verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning för budgetåret 2017.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) yrkar att mötet ajourneras.
 
Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar att ärendet återremitteras avseende förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige för komplettering med en konsekvensanalys av att flytta medel från äldreomsorgen.
 
Ordförande Anna Lund (KD) yrkar att ärendet avgörs vid detta sammanträde.
 
Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar avslag på ordförandens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige om omfördelning av medel.
 
Peter Freij (M), Gerd Dufberg (M) och Åsa de Mander (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ajourneringsyrkandet och socialnämnden bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att socialnämnden beslutar att avslå Carl-Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) yrkande om återremiss.
 
Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla ordförandeförslaget att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om omfördelning av medel.
 
Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla Carl-Johan Karlsons (S) och Peter Söderlunds (MP) avslagsyrkande.
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndplan.pdf
Nämndplan 2017 - Socialnämnden.pdf
Bilaga 1 Taxor och avgifter.pdf
Bilaga 2 Ersättningar till utförare för år 2017.pdf
Bilaga 3 Riskhanteringsplan för år 2017.pdf
Bilaga 4 Årshjul för år 2017.pdf
Bilaga 5 Styrande planer och policys för år 2017.pdf
Nämndplan 2017 - Socialnämnden RÄTTAD.pdf

§1086 Ekonomisk uppföljning per 30 september

Dnr 2016/SN 0049 10

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Röstförklaring
Carl-Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 september avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekon uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per september 2016.pdf

§1087 Nationell stödfunktion till stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

Dnr 2016/SN 0103 010

Socialnämndens beslut
- Stödfunktionen finansieras med 16 200 kr för år 2017 och 16 200 kr för år 2018 under förutsättning att kommunerna gemensamt bidrar med minst 2,5 mkr.

Beskrivning av ärendet
Då den statliga finansieringen av en nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör rekommenderar SKL att kommunerna finansierar funktionen från år 2017. Socialnämnden föreslås besluta att delfinansiera funktionen fram till år 2018 under förutsättning att kommunerna gemensamt bidrar med minst 2,5 mkr.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Förlängd svarstid.pdf
Rekommendation om finansiering.pdf

§1088 Rapportering av ej verkställda beslut 2016 enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2016/SN 0072 006

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträder redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning - statistik.pdf

§1089 Sammanträdesplan 2017

Socialnämndens beslut
- Sammanträdesplan för socialnämnden 2017 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har att fastställa datum för nämndens sammanträden 2017.
 
Sammanträdesdagarna är förlagda till Myggdalen sammanträdesrum, när inget annat anges på onsdagar med början kl 18:30.
 
Följande datum föreslås,
25 januari
22 februari (Verksamhetsberättelse)
29 mars
26 april
22 maj (delårsbokslut 1) OBS! MÅNDAG
14 juni
30 augusti (endast brådskande eller bordlagda ärenden)
27 september  (delårsbokslut 2)
25 oktober (nämndplan)
29 november
20 december

Bilagor
Socialnämndens sammanträden 2017.docx

§1090 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-10-18.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

§1091 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden oktober 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden oktober 2016.pdf
Cirkulär 16050.pdf
Cirkulär 16050 Bilaga 1.pdf
Informations- och prognosbrev 160928.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §143.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §144.pdf
Avtalsuppföljning Gränsvägens LSS boende aug 2016.pdf
Uppföljande granskning Korttidsboende 2016.pdf
PM genomlysning av IFO.pdf

§1092 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2016/SN 0004 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
T f förvaltningschef Gunny Bäckström  informerar vid sammanträdet att förvaltningen har anställt en ny kommunikatör Josephine Uppman som börjar den 1 november.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1093 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Socialnämndens beslut
- Övriga frågor noteras.

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Carl-Johan Karlson (S) ställer fråga om personalsituationen på IFO som besvaras vid sammanträdet.
 
Carl-Johan Karlson (S) efterfrågar information om Villa Basilika som besvaras vid sammanträdet.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) yrkar att fråga och svar angående Villa Basilika antecknas i protokollet.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att Carl-Johan Karlsons (S) yrkande avslås.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om socialnämnden vill bifalla Carl-Johan Karlsons (S) yrkande.
 
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget och avslår därmed Carl-Johan Karlssons (S) yrkande.