Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-12-21

Sammanträde 2016-12-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Uppföljning av granskning av handläggning och rutiner vid uppföljning av biståndsbeslut

Dnr 2014/SN 0157 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Granskningen och åtgärder med anledning av granskningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under hösten år 2016 har Tyresö kommuns kvalitetsenhet genomfört en granskning av socialförvaltningens handläggning och rutiner för uppföljning av beslut vid myndighetsutövningen avseende äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Granskningen är en uppföljning av en tidigare genomförd temagranskning från år 2014.

Den uppföljande granskningen visar att myndigheten har arbetat aktivt för att genomföra förbättringar med fokus på att öka tillgängligheten och gemensamma arbetssätt och rutiner. Det kvarstår dock brister som behöver åtgärdas så att rättssäkerheten i handläggningen upprätthålls.

För att åtgärda bristerna som framkommit av den uppföljande granskningen har myndigheten planerat flera aktiviteter under våren år 2017. Åtgärderna kommer att följas upp och redovisas i socialnämndens delårsrapporter och verksamhetsberättelse för år 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning uppföljning av beslut.pdf
Uppföljning temagranskning 2016.pdf

2 Åtgärder till följd av sänkt statlig ersättning för omhändertagandet av ensamkommande asylsökande barn

Dnr 2016/SN 0221 52

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ersättning Tyresö kommun erhåller från Migrationsverket för omhändertagandet av ensamkommande asylsökande barn förväntas sänkas från och med 2017-07-01. Till följd av detta måste förvaltningens ersättning till utförare sänkas i nivå med intäkterna. I dagsläget har Tyresö kommun ca 152 ensamkommande asylsökande barn placerade.

Förvaltningen lämnar en redovisning av åtgärder till följd av den kommande sänkningen av statlig ersättning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Åtgärder vid sänkt statlig ersättning.pdf

3 Ekonomisk uppföljning per 30 november

Dnr 2016/SN 0049 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är ej färdigställda.

4 Översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens äldrecenter

Dnr 2016/SN 0220 50

Socialnämndens förslag till beslut
- Förvaltningschefen uppdras att redovisa översynen samt åtgärder för att effektivisera verksamheten vid socialnämndens möte i februari.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden gav vid sitt möte 2016-08-29, § 1065 förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens äldrecentrum i syfte att hitta möjligheter att effektivisera verksamheten.

Ett arbete med en översyn har påbörjats och pågår. Bland annat har intervjuer genomförts med nyckelpersoner i och kring verksamheten, personal och chefer samt fackliga representanter.

Det kvarstår dock en del arbete innan översynen kan redovisas. Bedömningen är att översynen samt åtgärder för att effektivisera verksamheten kan redovisas för socialnämnden i februari.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Översyn på Björkbacken.pdf

5 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i socialutskottet 2017

Dnr 2016/SN 0211 001

Socialnämndens förslag till beslut
1. Ledamöter och ersättare väljs enligt förslag.
2. Ordförande och vice ordförande väljs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Socialutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Socialnämnden har att välja dessa ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. Partiernas nomineringar till de olika posterna framgår i bilaga.

Bilagor
Bilaga Val socialutskott utskott 2017.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-12-13.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

7 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden december 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden dec 2016.pdf
Cirkulär 16059.pdf
Cirkulär 16060.pdf
Cirkulär 16061.pdf
Beslut IVO Stödboende 54an.pdf
Beslut IVO Stödboende Gula Villan.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-11-24 §186.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §190.pdf
Sfb ÖS Nyhetsbrev nr 7 2016.pdf

8 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2016/SN 0004 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

9 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1104 Uppföljning av granskning av handläggning och rutiner vid uppföljning av biståndsbeslut

Dnr 2014/SN 0157 013

Socialnämndens beslut
- Granskningen och åtgärder med anledning av granskningen noteras.

Röstförklaring
Carl-Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Under hösten år 2016 har Tyresö kommuns kvalitetsenhet genomfört en granskning av socialförvaltningens handläggning och rutiner för uppföljning av beslut vid myndighetsutövningen avseende äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Granskningen är en uppföljning av en tidigare genomförd temagranskning från år 2014.

Den uppföljande granskningen visar att myndigheten har arbetat aktivt för att genomföra förbättringar med fokus på att öka tillgängligheten och gemensamma arbetssätt och rutiner. Det kvarstår dock brister som behöver åtgärdas så att rättssäkerheten i handläggningen upprätthålls. 
För att åtgärda bristerna som framkommit av den uppföljande granskningen har myndigheten planerat flera aktiviteter under våren år 2017. Åtgärderna kommer att följas upp och redovisas i socialnämndens delårsrapporter och verksamhetsberättelse för år 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning uppföljning av beslut.pdf
Uppföljning temagranskning 2016.pdf

§1105 Åtgärder till följd av sänkt statlig ersättning för omhändertagandet av ensamkommande asylsökande barn

Dnr 2016/SN 0221 52

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ersättning Tyresö kommun erhåller från Migrationsverket för omhändertagandet av ensamkommande asylsökande barn förväntas sänkas från och med 2017-07-01. Till följd av detta måste förvaltningens ersättning till utförare sänkas i nivå med intäkterna. I dagsläget har Tyresö kommun ca 152 ensamkommande asylsökande barn placerade.
 
Förvaltningen lämnar en redovisning av åtgärder till följd av den kommande sänkningen av statlig ersättning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Åtgärder vid sänkt statlig ersättning.pdf

§1106 Ekonomisk uppföljning per 30 november

Dnr 2016/SN 0049 10

Socialnämndens beslut
1. Rapporten noteras.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att snarast rekrytera egna jour- och familjehem för att sänka kostnaderna för placeringar av barn och unga.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att avtala med fastighetsägare för att säkra tillgången på lägenheter i syfte att minska kostnaderna för förvaltningen under 2017.
4. Uppdragen redovisas i samband med tertialrapport 1.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 november 2016 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndigheten som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekon uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per 30 november.pdf

§1107 Översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens äldrecenter

Dnr 2016/SN 0220 50

Socialnämndens beslut
- Förvaltningschefen uppdras att redovisa översynen samt åtgärder för att effektivisera verksamheten vid socialnämndens möte i februari 2017.

Röstförklaring
Carl-Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
Peter Söderlund (MP) lämnar röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden gav vid sitt möte 2016-08-29, § 1065 förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn av bemanning och arbetssätt på Björkbackens äldrecentrum i syfte att hitta möjligheter att effektivisera verksamheten.

Ett arbete med en översyn har påbörjats och pågår. Bland annat har intervjuer genomförts med nyckelpersoner i och kring verksamheten, personal och chefer samt fackliga representanter.

Det kvarstår dock en del arbete innan översynen kan redovisas. Bedömningen är att översynen samt åtgärder för att effektivisera verksamheten kan redovisas för socialnämnden i februari.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Översyn på Björkbacken.pdf

§1108 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i socialutskottet 2017

Dnr 2016/SN 0211 001

Socialnämndens beslut
1. Ledamöter och ersättare väljs enligt förslag.
2. Ordförande och vice ordförande väljs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Socialutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Socialnämnden har att välja dessa ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. Partiernas nomineringar till de olika posterna framgår i bilaga.

Bilagor
Bilaga Val socialutskott 2017.pdf

§1109 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-12-13.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Beslut attester 2017.pdf
Attestanter Socialförvaltningen.pdf

§1110 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden december 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden dec 2016 (2).pdf
Cirkulär 16059.pdf
Cirkulär 16060.pdf
Cirkulär 16061.pdf
Beslut IVO Stödboende 54an.pdf
Beslut IVO Stödboende Gula Villan.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-11-24 §186.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-12-06 §190.pdf
Sfb ÖS Nyhetsbrev nr 7 2016.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-12-15 §196.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-12-15 §197.pdf

§1111 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2016/SN 0004 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1112 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Socialnämndens beslut
- Övriga frågor noteras.

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) reserverar sig.
Carl-Johan Karlson (S) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Carl-Johan Karlson (S) frågar om det finns skriftligt direktiv för utredning om Björkbacken vilket besvaras av förvaltningschefen. Han frågar vidare efter vem som leder utredningen och vilka personer som deltar i densamma och önskar redovisning på detta senast på nästa socialnämnd i januari.
 
Peter Freij (M) ställer fråga i samband med individärende som besvaras av ordförande.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) yrkar på att få lämna en protokollsanteckning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Carl-Johan Karlsons (S) yrkandet under proposition och finner att detsamma avslås.