Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-04-25

Sammanträde 2018-04-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen plan 1

1 Ekonomisk uppföljning per 31 mars samt redovisning av uppdrag

Dnr 2018/SN 0053 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

2 Rapportering om plan för hur socialnämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.

Dnr 2018/SN 0021 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

3 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2018/SN 0028 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Bifogat förslag på reviderad delegationsordning för socialnämnden antas.
2. Reviderad delegationsordning tillämpas från och med den 1 juni 2018.

Beskrivning av ärendet
Den nu gällande delegationsordningen antogs av socialnämnden den 23 mars 2015 (§ 1029) och reviderades senast den 28 februari 2018 (§ 1017). Med anledning av årlig uppräkning av omsorgsprisindex (OPI) har en genomgång av de belopp som styr delegatnivå för olika insatser gjorts. Förvaltningen har också uppmärksammat andra behov av ändringar i dokumentet. Föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet.

Bilagor
Reviderad delegationsordning april.pdf
Delegationsordning reviderad april med ändringar.pdf

4 Revidering av socialförvaltningens dokumenthanteringsplan

Dnr 2018/SN 0068 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Den reviderade dokumenthanteringsplanen antas och börjar gälla den 25 maj 2018.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att omarbeta socialnämndens dokumenthanteringsplan under 2018-2019.

Beskrivning av ärendet
I maj 2018 träder en ny europeisk dataskyddsförordning i kraft; The General Data Protection Regulation (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL). GDPR ställer krav på bland annat mer konkreta rutiner för bevarande och gallring, vilket föranleder en revidering av socialförvaltningens dokumenthanteringsplan.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på reviderad dokumenthanteringsplan. Socialförvaltningens dokumenthanteringsplan bör vidare omarbetas på ett mer omfattande sätt under 2018-2019, och därefter revideras årligen.

Bilagor
Revidering av dokumenthanteringsplan.pdf
Reviderad Dokumenthanteringsplan 2018.docx.pdf

5 Dataskyddsombud till socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/SN 0063 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Jenny Gardbrant, kanslichef, utses till dataskyddsombud för socialnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, innan dess krävs att alla offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Bilagor
Dataskyddsombud till socialnämndens verksamhetsområden.pdf

6 Rapportering av ej verkställda beslut per 31 mars

Dnr 2018/SN 0084 006

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.

Socialutskottet 2018-03-28 (extra sammanträde), 2018-04-11 (extra sammanträde) 2018-04-17 (ordinarie sammanträde).

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Beslut ansökan ekonomiskt stöd idéburna organisationer.pdf

8 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista april.pdf

9 Anmälningar/meddelanden 2018

Dnr 2018/SN 0011 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden april listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden april.pdf
Dom i mål 24738-17, Björkbacken.pdf
Dom i mål 24737-17 Ängsgården.pdf
Beslut Svea Hovrätt mål nr T 412-18.pdf
Tillsyn stödboende 34an 54an och 57an_.pdf
Beslut om statsbidrag för att öka kunskapen om hbt-personers situation.pdf
Beslut om statsbidrag för personligt ombud år 2018.pdf
Cirkulär 18014, SNs anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, föraltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-03-22 §21.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-03-22 §25.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §70.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §71.pdf
Uppföljning av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2017.pdf

§1034 Ekonomisk uppföljning per 31 mars samt redovisning av uppdrag

Dnr 2018/SN 0053 10

Socialnämndens beslut
1. Den ekonomiska rapporten noteras.
2. Den ekonomiska planen med fokusområden för att minska det prognostiserade underskottet för den kommunala hemtjänsten under innevarande år noteras.

Särskilt yttrande
Carl Johan Carlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 mars avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Socialförvaltningen gavs i samband med redovisningen per 28 februari i uppdrag att till socialnämnden den 25 april 2018 återkomma med en plan innehållande kraftfulla åtgärder minska det prognostiserade  underskottet för den kommunala hemtjänsten under innevarande år. Den ekonomiska planen visar på fokusområden ínom den kommunala hemtjänsten under 2018 för att minska prognostiserat underskott , och redovisas i samband med den ekonomiska uppföljningen för socialnämndens verksamheter per mars 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomiskt uppföljning.pdf
Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2018.pdf
Plan Hemtjänst 2018.pdf

§1035 Rapportering om plan för hur socialnämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.

Dnr 2018/SN 0021 10

Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens plan avseende åtgärder för att nå en budget i balans, uppdaterad för kvartal 1, godkänns.
2. Planen överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Carl Johan Carlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017, § 91, fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd.
 
Socialförvaltningen har arbetat fram en plan som visar vilka områden socialförvaltningens verksamheter ska fokusera på under 2018 och framåt med syfte att nå en budget i balans. Socialnämnden beslutade den 31 januari 2018, § 1003, att godkänna planen och att överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars 2018, § 35.
 
En uppdatering har gjorts hur de åtgärder som beskrivits i planen för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans, fortskridit under årets första kvartal.

Bilagor
Återrapportering kvartal 1 ekonomisk handlingsplan.pdf
Ekonomisk handlingsplan kvartal 1.pdf

§1036 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2018/SN 0028 003

Socialnämndens beslut
1. Bifogat förslag på reviderad delegationsordning för socialnämnden antas.
2. Reviderad delegationsordning tillämpas från och med den 1 juni 2018.

Beskrivning av ärendet
Den nu gällande delegationsordningen antogs av socialnämnden den 23 mars 2015 (§ 1029) och reviderades senast den 28 februari 2018 (§ 1017). Med anledning av årlig uppräkning av omsorgsprisindex (OPI) har en genomgång av de belopp som styr delegatnivå för olika insatser gjorts. Förvaltningen har också uppmärksammat andra behov av ändringar i dokumentet. Föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet.

Bilagor
Reviderad delegationsordning april.pdf
Delegationsordning reviderad april med ändringar.pdf

§1037 Revidering av socialförvaltningens dokumenthanteringsplan

Dnr 2018/SN 0068 003

Socialnämndens beslut
1. Den reviderade dokumenthanteringsplanen antas och börjar gälla den 25 maj 2018.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att omarbeta socialnämndens dokumenthanteringsplan under 2018-2019.

Beskrivning av ärendet
I maj 2018 träder en ny europeisk dataskyddsförordning i kraft; The General Data Protection Regulation (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL). GDPR ställer krav på bland annat mer konkreta rutiner för bevarande och gallring, vilket föranleder en revidering av socialförvaltningens dokumenthanteringsplan.  
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på reviderad dokumenthanteringsplan. Socialförvaltningens dokumenthanteringsplan bör vidare omarbetas på ett mer omfattande sätt under 2018-2019, och därefter revideras årligen.

Bilagor
Revidering av dokumenthanteringsplan.pdf
Reviderad Dokumenthanteringsplan 2018.docx.pdf

§1038 Dataskyddsombud till socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/SN 0063 003

Socialnämndens beslut
- Jenny Gardbrant, kanslichef, utses till dataskyddsombud för socialnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, innan dess krävs att alla offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Bilagor
Dataskyddsombud till socialnämndens verksamhetsområden.pdf

§1039 Rapportering av ej verkställda beslut per 31 mars

Dnr 2018/SN 0084 006

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 31 mars 2018 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning  - statistik.pdf

§1040 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.
 
Socialutskottet 2018-03-28 (extra sammanträde), 2018-04-11 (extra sammanträde) 2018-04-17 (ordinarie sammanträde).

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Beslut ansökan ekonomiskt stöd idéburna organisationer.pdf

§1041 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista april.pdf

§1042 Anmälningar/meddelanden 2018

Dnr 2018/SN 0011 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden april listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden april.pdf
Dom i mål 24738-17, Björkbacken.pdf
Dom i mål 24737-17 Ängsgården.pdf
Beslut Svea Hovrätt mål nr T 412-18.pdf
Tillsyn stödboende 34an 54an och 57an_.pdf
Beslut om statsbidrag för att öka kunskapen om hbt-personers situation.pdf
Beslut om statsbidrag för personligt ombud år 2018.pdf
Cirkulär 18014, SNs anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, föraltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-03-22 §21.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-03-22 §25.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §70.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §71.pdf
Uppföljning av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2017.pdf
Pressmeddelande_Arvsfonden_180326.pdf