Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-11-28

Sammanträde 2018-11-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen plan 1

§1075 Granskning av hemtjänst i kommunal regi

Dnr 2018/SN 0182 013
 
Socialnämndens beslut
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast i april 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i Tyresö har, på uppdrag av kommundirektören, genomfört en granskning av hemtjänsten i kommunal regi. Granskningen såg över verksamheten ur såväl ett ekonomiskt som ett kvalitetsmässigt perspektiv.
Syftet med granskningen var att belysa förbättrings- och effektiviseringsområden inom den kommunala hemtjänsten.

Granskningen visade att personalen inom den kommunala hemtjänsten generellt sett har en hög kompetens, och stort fokus på brukarna. Däremot behöver de administrativa resurserna ses över och effektiviseras. Digitala lösningar som underlättar och effektiviserar det dagliga arbetet behöver införas. Granskningen poängterar att hemtjänsten behöver förvaltningens stöd vad gäller digitalisering och utveckling av de digitala systemen. Verksamheten behöver dessutom kontinuerligt kunna revidera arbetsscheman för att anpassa verksamheten efter behoven.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning.pdf
Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi.pdf

§1076 Information om resultat av brukarundersökningar inom äldreomsorgen

Dnr 2018/SN 0183 010
 
Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
John Henriksson, myndighetschef för funktionsnedsättning och äldreomsorg presenterar resultatet för Tyresö i 2018 års nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen. Brukarundersökningen inom äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst, och äldreboenden som genomförts av socialstyrelsen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
PM nationell brukarundersökning hemtjänst.docx.pdf
Bilaga 1_Socialstyrelsens presentation hemtjänst.pdf
PM nationell brukarundersökning vård- och omsorgsboende.docx.pdf
Bilaga 1 Socialstyrelsens presentation vård- och omsorgsboende.pdf

§1077 Ekonomisk uppföljning per 31 oktober

Dnr 2018/SN 0053 10
 
Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 oktober 2018 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning.pdf
ekonomisk uppföljning okt 2018.pdf

§1078 Information om nämndplan 2019

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar ordförande Dick Bengtson och tf. förvaltningschef Iréne Hededal muntlig information om arbetet med nämndplanen 2019 för respektive verksamhetsområde.
Beslut/Protokollsutdrag
§1078_prot_20181128.pdf (108 kb)

§1079 Rapportering av ej verkställda beslut 2018 enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2018/SN 0084 006
 
Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 30 september 2018 redovisas.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning  - statistik.doc.pdf

§1080 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003
 
Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.
 
Socialutskottet 2018-10-23 (ordinarie sammanträde). 2018-11-08 (extra sammanträde), 2018-11-20 (ordinarie sammanträde).
 
Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.docx.pdf
Beslut fördelning av medel.pdf

§1081 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001
 
Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
 
Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport.
 
Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista nov.docx.pdf

§1082 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2018/SN 0011 001
 
Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden november listas i bifogad rapport.
 
Bilagor
Socialnämndens meddelanden.docx.pdf
Socialstyrelsens meddelandeblad nr 4 2018.pdf
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-11-06 § 203 Hantering av arkiv efter upphörda myndigheter.pdf