Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2021-11-17

Sammanträde 2021-11-17

Datum
Klockan
08:30
Plats

1 Planuppdrag för detaljplan för Vidablick 4

Dnr: KSM-2021-1053-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Vidablick 4.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren till Vidablick 4 i Skälsätra inkom med ansökan om planbesked i mars 2020. Ansökan gäller ändring av gällande detaljplan för att göra det möjligt att stycka aktuell fastighet i två delar så att ytterligare ett bostadshus med fullstor byggrätt kan byggas.

Stadsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked 16 juni 2021 § 43.
Föreslagen fastighetsstorlek överensstämmer med de områdesprinciper som är gällande i Skälsätra samt med kommunens översiktsplan.

Kommunstyrelseförvaltningens fortsatta bedömning är att det är lämpligt att pröva den föreslagna ändringen som möjliggör styckning.

Planarbetet finansieras genom planavtal med fastighetsägare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillhörande detaljplan för Vidablick 4.pdf

2 Planuppdrag för detaljplan för Bredablick 6

Dnr: KSM-2021-1052-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Bredablick 6.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren till Bredablick 6 i Skälsätra inkom med ansökan om planbesked i mars 2021. Ansökan gäller ändring av gällande detaljplan för att göra det möjligt att stycka aktuell fastighet i två delar. Kommunen efterfrågade komplettering av underlaget, vilket sökande inkom med under maj 2021. Stadsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked 16 juni 2021 § 42.

Föreslagen fastighetsstorlek överensstämmer med de områdesprinciper som är gällande i Skälsätra samt med kommunens översiktsplan.
Kommunstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen att det är lämpligt att pröva den föreslagna ändringen som möjliggör styckning.

Planarbetet finansieras genom planavtal med fastighetsägare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillhörande detaljplan för Bredablick 6.pdf

3 Beslut om redaktionella ändringar samt kompletteringar av översiktsplanen

Dnr: KSM-2020-774-212

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar av översiktsplanen. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 2 2022.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en uppföljning av översiktsplanen, dess konkretiserande strategier och dess underlag med syfte att pröva dokumentens aktualitet. Uppföljningen har även syftat till att fånga behov av att ta fram nya strategier och underlag.

Uppföljningen pekar på följande:
* Översiktsplanen rekommenderas ändras genom redaktionella ändringar men i övrigt behållas i sin nuvarande form.
* Översiktsplanen behöver kompletteras med två nya tematiska översiktsplaner (töp:ar), en för klimatrisker och en för att hantera miljökvalitetsnormer för vatten. Den senare föreslås tas som en del av en TÖP för grönt och blått
* Strategi för Östra Tyresö behöver revideras
* Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser behöver revideras.
* Det finns behov av ett politiskt beslutat Kulturmiljöprogram.

Nya planeringsunderlag behövs för:
* · Ytor för samhällsservice och idrottsändamål
* · Transportnät och målpunkter för farligt gods
* · Ekologiska spridningssamband för enskilda arter eller artgrupper

Det finns behov av att uppdatera underlaget:
· Barnens närnatur (2011)

Det finns även ett behov av att ta ett omtag kring underlaget:
* Utvecklingsplan för attraktiva Alby (2014)

Av ovanstående arbeten föreslås redaktionella ändringar av översiktsplanen och framtagande av ett planeringsunderlag för ytor för samhällsservice och idrottsändamål startas upp omgående och genomföras så snart som möjligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av översiktsplan, strategier och underlag.pdf
Bilaga 1. Uppföljning översiktsplan,strategier och underlag .pdf
Bilaga 2. Uppföljning av Tyresö 2035 med Tyresöborna.pdf
Bilaga 3 Uppföljning av mål och inriktningar i Tyresö 2035 samt i dess konkretiserade strategier.pdf
Bilaga 4. Revideringsbehov av översiktsplan, strategier och underlag.pdf
Bilaga 5. Enklare prövning av barnets bästa för uppföljning av översiktsplan, strategier och underlag.pdf
Bilaga 6. Länsstyrelsen underlag för Tyresö Planeringsstrategi.pdf
Bilaga 7. Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas planerin.pdf
Bilaga 8. Sammanställning statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas planering.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §22.pdf

4 Delredovisning av förstudie rackethall och utomhusbanor

Dnr: KSM2021-1222.280

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 21 mars 2018 fick kommundirektören i uppdrag från kommunledningsutskottet § 62, "Att utreda racketsporternas framtid i Tyresö i syfte att ta fram förutsättningarna för en upprustning av nuvarande hall och utomhusbanor eller placering och finansiering för ny hall och samlad lokalisering av utomhusbanorna."

Under 2021 har en del av förstudie för rackethall och utomhusbanor genomförts. Förstudien visar att rackethallen lämpar sig bäst vid nuvarande läge men att utomhusbanorna är bäst att samla i Fårdala. Förstudien visar dessutom att ägarmodellen för rackethallen är i behov av att utredas vidare.

Kommunstyrelseförvaltningen presenterar sitt arbete med förstudien för rackethall och utomhusbanor för stadsbyggnadsutskottet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om delredovisning för förstudie rackethall och utomhusbanor.pdf
Bilaga 1. Delredovisning av förstudie för rackethall och utomhusbanor.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa, Förstudie rackethall och utomhusbanor.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 §62.pdf

5 Pågående projekt och entreprenader

Dnr: 2021/SBF 0084 80

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar pågående projekt och entreprenader på utskottet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Aktulla projekt och entreprenader.pdf

§59 Planuppdrag för detaljplan för Vidablick 4

§ 59 Diarienummer KSM-2021-1053-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut

- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Vidablick 4.

Beskrivning av ärendet

Fastighetsägaren till Vidablick 4 i Skälsätra inkom med ansökan om planbesked i mars 2020. Ansökan gäller ändring av gällande detaljplan för att göra det möjligt att stycka aktuell fastighet i två delar så att ytterligare ett bostadshus med fullstor byggrätt kan byggas.


Stadsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked 16 juni 2021 § 43.
Föreslagen fastighetsstorlek överensstämmer med de områdesprinciper som är gällande i Skälsätra samt med kommunens översiktsplan.

Kommunstyrelseförvaltningens fortsatta bedömning är att det är lämpligt att pröva den föreslagna ändringen som möjliggör styckning.
Planarbetet finansieras genom planavtal med fastighetsägare.

Ordförandeförslag


Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Vidablick 4.


Beslutsgång


Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor


Tjänsteskrivelse tillhörande detaljplan för Vidablick 4.pdf

§60 Planuppdrag för detaljplan för Bredablick 6

§ 59 Diarienummer KSM-2021-1053-214


Stadsbyggnadsutskottets beslut

- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Vidablick 4.

Beskrivning av ärendet

Fastighetsägaren till Vidablick 4 i Skälsätra inkom med ansökan om planbesked i mars 2020. Ansökan gäller ändring av gällande detaljplan för att göra det möjligt att stycka aktuell fastighet i två delar så att ytterligare ett bostadshus med fullstor byggrätt kan byggas.

Stadsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked 16 juni 2021 § 43.
Föreslagen fastighetsstorlek överensstämmer med de områdesprinciper som är gällande i Skälsätra samt med kommunens översiktsplan.

Kommunstyrelseförvaltningens fortsatta bedömning är att det är lämpligt att pröva den föreslagna ändringen som möjliggör styckning.
Planarbetet finansieras genom planavtal med fastighetsägare.

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Vidablick 4.

Beslutsgång


Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor


Tjänsteskrivelse tillhörande detaljplan för Vidablick 4.pdf

§61 Beslut om redaktionella ändringar samt kompletteringar av översiktsplanen

§ 61 Diarienummer KSM-2020-774-212


Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

  1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar av översiktsplanen. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 2 2022.
  2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022.

 

Deltar inte i beslutet:

Anki Svensson (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.
Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.
Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning


Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en uppföljning av översiktsplanen, dess konkretiserande strategier och dess underlag med syfte att pröva dokumentens aktualitet. Uppföljningen har även syftat till att fånga behov av att ta fram nya strategier och underlag.

Uppföljningen pekar på följande:

- Översiktsplanen rekommenderas ändras genom redaktionella ändringar men i övrigt behållas i sin nuvarande form.

- Översiktsplanen behöver kompletteras med två nya tematiska översiktsplaner (töp:ar), en för klimatrisker och en för att hantera miljökvalitetsnormer för vatten. Den senare föreslås tas som en del av en TÖP för grönt och blått

- Strategi för Östra Tyresö behöver revideras

- Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser behöver revideras.

- Det finns behov av ett politiskt beslutat Kulturmiljöprogram.

Nya planeringsunderlag behövs för:

- Ytor för samhällsservice och idrottsändamål

- Transportnät och målpunkter för farligt gods

- Ekologiska spridningssamband för enskilda arter eller artgrupper

Det finns behov av att uppdatera underlaget:

- Barnens närnatur (2011)

Det finns även ett behov av att ta ett omtag kring underlaget:

- Utvecklingsplan för attraktiva Alby (2014)

Av ovanstående arbeten föreslås redaktionella ändringar av översiktsplanen och framtagande av ett planeringsunderlag för ytor för samhällsservice och idrottsändamål startas upp omgående och genomföras så snart som möjligt.

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

  1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar av översiktsplanen. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 2 2022.
  2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Uppföljning av översiktsplan, strategier och underlag.pdf
Bilaga 1. Uppföljning översiktsplan,strategier och underlag .pdf
Bilaga 2. Uppföljning av Tyresö 2035 med Tyresöborna.pdf
Bilaga 3  Uppföljning av mål och inriktningar i Tyresö 2035 samt i dess konkretiserade strategier.pdf
Bilaga 4. Revideringsbehov av översiktsplan, strategier och underlag reviderad 21-11-16.pdf
Bilaga 4. Revideringsbehov av översiktsplan, strategier och underlag.pdf
Bilaga 5. Enklare prövning av barnets bästa för uppföljning av översiktsplan, strategier och underlag.pdf
Bilaga 6. Länsstyrelsen underlag för Tyresö Planeringsstrategi.pdf
Bilaga 7. Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas planerin.pdf
Bilaga 8. Sammanställning statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas planering.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §22.pdf

 

§62 Delredovisning av förstudie rackethall och utomhusbanor

§ 62 Diarienummer KSM2021-1222.280

Stadsbyggnadsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet


Den 21 mars 2018 fick kommundirektören i uppdrag från kommunledningsutskottet § 62, "Att utreda racketsporternas framtid i Tyresö i syfte att ta fram förutsättningarna för en upprustning av nuvarande hall och utomhusbanor eller placering och finansiering för ny hall och samlad lokalisering av utomhusbanorna."

Under 2021 har en del av förstudie för rackethall och utomhusbanor genomförts.  Förstudien visar att rackethallen lämpar sig bäst vid nuvarande läge men att utomhusbanorna är bäst att samla i Fårdala. Förstudien visar dessutom att ägarmodellen för rackethallen är i behov av att utredas vidare.

Kommunstyrelseförvaltningen presenterar sitt arbete med förstudien för rackethall och utomhusbanor för stadsbyggnadsutskottet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse information om delredovisning för förstudie rackethall och utomhusbanor.pdf
Bilaga 1. Delredovisning av förstudie för rackethall och utomhusbanor.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa, Förstudie rackethall och utomhusbanor.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 §62.pdf

§63 Pågående projekt och entreprenader

§ 63 Diarienummer 2021/SBF 0084 80


Stadsbyggnadsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen presenterar pågående projekt och entreprenader på utskottet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Aktulla projekt och entreprenader.pdf