Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2022-01-26

Sammanträde 2022-01-26

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Granskning för detaljplan för bostäder vid Amaryllis

Dnr: KSM- 2019-949-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut

1. Granskningshandlingarna för detaljplan för bostäder vid Amaryllis godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöförordningen.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 25 september 2019 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet (§ 35) att upprätta ett förslag till detaljplan för bostäder vid Amaryllis. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus om 3-5 våningar med cirka 170-200 bostäder. Detaljplanen innebär även en utökad byggrätt för befintlig förskola för att säkerställa det framtida behovet av förskoleplatser. Markanvändning i planförslaget möjliggör bostäder, centrumändamål (lokal i bottenvåning), förskola samt ett allmänt park- och grönområde med plats för rekreation och hantering av dagvatten. Ett fortsatt allmänt grönområde är av stor vikt i planarbetet och säkerställs i detaljplan.
Intentionerna för bebyggelsen är i enlighet med översiktsplanens intentioner för Bollmoras utveckling. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte i planbeskrivningen är lämpligt.

Samråd hölls under perioden 5 maj - 2 juni 2021. Under samrådet inkom 98 stycken yttranden varav en namnlista. Dessa var i huvudsak från boende i närområdet samt remissinstanser. Utifrån inkomna samrådsyttranden och resultat från tillkomna och uppdaterade utredningar har planhandlingarna reviderats.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för bostäder vid Amaryllis kan ställas ut för granskning.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Amaryllis.pdf
Plankarta för Amaryllis 20220125.pdf
Planbeskrivning_detaljplan Amaryllis_Granskning 20220125.pdf
Samrådsredogörelse.pdf
Riskutredning.pdf
PM_Barnkonsekvensanalys_211216.pdf
PM vitryggig hackspett Amaryllis.pdf
PM Mobilitet och parkering förskola_20211215.pdf
PM Geo.pdf
MUR Geoteknik Amaryllis (1).pdf
Grön resplan Amaryllis.pdf
Detaljplan Amaryllis - Bullerutredning för detaljplan.pdf
Dagvattenutredning Amaryllis Allmän platsmark.pdf
Dagvattenutredning Amaryllis - kvartersmark.pdf
Amaryllis gestaltningsprinciper.pdf
Utredning fladdermusmiljöer.pdf
sommarsolstånd_12 (1).pdf
sommarsolstånd_17.pdf
sommarsolstånd_9.pdf
vintersolstånd_12.pdf
vintersolstånd_1430_sol_ner.pdf
vintersolstånd_9.pdf
vårdagjämning_12.pdf
vårdagjämning_17.pdf
vårdagjämning_9.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 23.pdf
Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-21 § 23.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-21 § 23.pdf
Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-21 § 23.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-21 § 23.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf
Återremissyrkande (L) stadsbyggnadsutskottet 2021-03-17 § 17.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 35.pdf
Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (M, KD) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Bilagor
1 Amaryllis gestaltningsprinciper.pdf (3 285 kb) 1 Dagvattenutredning Amaryllis - kvartersmark.pdf (2 471 kb) 1 Dagvattenutredning Amaryllis Allmän platsmark.pdf (3 272 kb) 1 Detaljplan Amaryllis - Bullerutredning för detaljplan.pdf (629 kb) 1 Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-21 § 23.pdf (53 kb) 1 Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (944 kb) 1 Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-21 § 23.pdf (279 kb) 1 Grön resplan Amaryllis.pdf (7 139 kb) 1 MUR Geoteknik Amaryllis (1).pdf (5 183 kb) 1 Plankarta för Amaryllis_20220125.pdf (514 kb) 1 PM Geo.pdf (503 kb) 1 PM Mobilitet och parkering förskola_20211215.pdf (557 kb) 1 PM vitryggig hackspett Amaryllis.pdf (123 kb) 1 PM_Barnkonsekvensanalys_211216.pdf (3 925 kb) 1 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (954 kb) 1 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-21 § 23.pdf (245 kb) 1 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-21 § 23.pdf (65 kb) 1 Reservation (M, KD) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (1 013 kb) 1 Reservation (SD) Stadsbyggnadutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (796 kb) 1 Riskutredning.pdf (427 kb) 1 Samrådsredogörelse.pdf (7 191 kb) 1 sommarsolstånd_12 (1).pdf (162 kb) 1 sommarsolstånd_17.pdf (170 kb) 1 sommarsolstånd_9.pdf (166 kb) 1 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 35.pdf (6 480 kb) 1 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf (151 kb) 1 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 23.pdf (156 kb) 1 Tjänsteskrivelse Amaryllis.pdf (445 kb) 1 Utredning fladdermusmiljöer.pdf (1 858 kb) 1 vintersolstånd_12.pdf (182 kb) 1 vintersolstånd_1430_sol_ner.pdf (191 kb) 1 vintersolstånd_9.pdf (172 kb) 1 vårdagjämning_12.pdf (169 kb) 1 vårdagjämning_17.pdf (193 kb) 1 vårdagjämning_9.pdf (176 kb) 1 Återremissyrkande (L) stadsbyggnadsutskottet 2021-03-17 § 17.pdf (474 kb) planbeskrivning_detaljplan amaryllis_granskning_20220125.pdf (2 078 kb)

2 Granskning av detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5

Dnr: KSM-2021-338-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut

1. Ändrat planförfarande från begränsat standardförfarande till standardförfarande godkänns.
2. Granskningshandlingarna för detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5 godkänns.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.

Beskrivning av ärendet

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för ytterligare en invändig våning på befintlig byggnad på Bollmora 2:591, att möjliggöra för gång- och cykelbana längs med Siklöjevägen samt att skapa en torgyta norr om Tyresövägen.

Kommundirektören fick den 19 maj 2021 § 33 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Bollmora 2:591. Detaljplanen var på samråd mellan 6 - 27 oktober 2021.
Planförslaget godkändes inte av samtliga sakägare under samrådstiden, därför har planförfarandet ändrats efter samrådet från begränsat standardförfarande till standardförfarande. Det innebär att detaljplanen behöver granskas
Utbyggnad av allmän plats med gång- och cykelväg samt torgyta kan bidra positivt till att barn kan röra sig i stadsmiljön på ett säkrare sätt. Ärendet bedöms inte beröra barn i större utsträckning, en enklare prövning av barnets bästa har genomförts inför beslut om samråd i stadsbyggnadsutskottet den 22 september 2021 § 55. Ingen ytterligare prövning bedöms nödvändig.

Planavtal har tecknats och planavgift ska därför inte tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän platsmark finansieras inom investeringsprojektet för Bäverbäcken.

Efter justeringar och bearbetningar som gjorts efter samrådsskedet bedömer kommunstyrelseförvaltningen att detaljplanen kan ställas ut för granskning.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Bollmora 2.591, Siklöjevägen 5 granskning.pdf
Samrådsredogörelse Bollmora 2.591_granskningshandling.pdf
Planbeskrivning_Bollmora_2.591_granskningshandling.pdf
Plankarta_Bollmora_2.519_granskningshandling.pdf

3 Planuppdrag och samråd för Hällebo, Näsby 4:221

Dnr: KSM 2021-1438-068

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut

1. Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Hällebo, Näsby 4:221 med standardförfarande.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Hällebo, Näsby 4:221, för samråd.

Beskrivning av ärendet

Ärendet avser beslut om planuppdrag och beslut om samråd för en dagverksamhet i Trollbäcken, Hälleforsvägen 3 i Tyresö. Syftet är att göra det möjligt att driva en dagverksamhet inom fastigheten samt skapa en detaljplan med en flexibel markanvändning och byggrätt som är lämpligt för fastigheten (det vill säga fler användningsområden och ökad byggrätt).

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att planprövning kan påbörjas och att platsens specifika förutsättningar kan beaktas och hanteras under detaljplanarbetet.

Planarbetet finansieras via medel från medelsreserven, eftersom kostnader för detaljplaner för verksamhetsfastigheter kommer att behandlas på samma sätt som förstudiepotten.

Bilagor

Tjänsteskrivelse beslut om planuppdrag för Hällebo Näsby 4 221.pdf

4 Svar på remiss Reviderad översiktsplan för Huddinge kommun

Dnr: KSM 2021-1356.212

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på
Remiss - Reviderad översiktsplan för Huddinge kommun

Beskrivning av ärendet

Huddinge kommuns förslag till reviderad översiktsplan har lämnats till Tyresö kommun för remiss under samrådet. Tyresö kommun ser överlag positivt på Huddinge samrådsförslag till översiktsplan och särskilt positivt på Huddinges ambition om att driva utvecklingen för att skapa nya arbetsplatser i södra Stockholmsregionen. Huddinge och specifikt Flemingsberg kommer utgöra en viktig målpunkt för många Södertörnsbor liksom Tyresöbor framöver. Vi ser det därför av vikt att kapacitetsstark kollektivtrafik gör det möjligt att nå Flemingsberg från Tyresö utan att behöva bilpendla.

Inom det gemensamma Södertörnssamarbetet driver Tyresö och Huddinge liksom övriga Södertörnskommuner frågan om att på sikt etablera spårburen trafik från Tyresö. En sträckning som diskuteras är via Haninge mot Flemingsberg. Även om en sådan koppling sannolikt kan komma till stånd först efter 2050 ser vi att den bör nämnas i Huddinges översiktsplan för att beaktas i efterföljande planering och att Huddinge inte bygger bort eller fördyrar en sådan framtida möjlighet.

Tyresö kommun ser vidare att det kan tydliggöras i översiktsplanen att det i framtiden kan bli aktuellt med en broförbindelse mellan Skogås och Trollbäcken.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Svar på remiss av samrådsversion Huddinge översiktsplan.pdf
Bilaga 1. Remissmissiv Huddinge översiktsplan.pdf
Bilaga 2. Huddinge översiktsplan 2050-samrådsversion.pdf

§1 Granskning för detaljplan för bostäder vid Amaryllis

Diarienummer KSM- 2019-949-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut

 1. Granskningshandlingarna för detaljplan för bostäder vid Amaryllis godkänns.
 2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.
 3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöförordningen.
 4. Följande två meningar på sida 7 i planbeskrivningen stryks: "Prognosen enligt riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun (2017), visar att befolkningen förväntas växa till 65 000 invånare år 2035. Detta innebär att cirka 300 nya bostäder per år behöver byggas fram till år 2035."

Reservation

Anki Svensson (M) anmäler en skriftlig reservation (se bilaga).

Per Carlberg (SD) hänvisar till reservation i stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35 (se bilaga).

Ulrica Riis-Pedersen (C) hänvisar till reservation i stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35 (se bilaga).

Protokollsanteckning

Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Ulf Perbo (M) hade biträtt Anki Svenssons (M) yrkanden och hänvisat till reservation från stadsbyggnadsutskottets 2019-09-25 § 35 om han om hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 25 september 2019 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet (§ 35) att upprätta ett förslag till detaljplan för bostäder vid Amaryllis. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus om 3-5 våningar med cirka 170-200 bostäder. Detaljplanen innebär även en utökad byggrätt för befintlig förskola för att säkerställa det framtida behovet av förskoleplatser. Markanvändning i planförslaget möjliggör bostäder, centrumändamål (lokal i bottenvåning), förskola samt ett allmänt park- och grönområde med plats för rekreation och hantering av dagvatten. Ett fortsatt allmänt grönområde är av stor vikt i planarbetet och säkerställs i detaljplan.

Intentionerna för bebyggelsen är i enlighet med översiktsplanens intentioner för Bollmoras utveckling. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte i planbeskrivningen är lämpligt.

Samråd hölls under perioden 5 maj – 2 juni 2021. Under samrådet inkom 98 stycken yttranden varav en namnlista. Dessa var i huvudsak från boende i närområdet samt remissinstanser. Utifrån inkomna samrådsyttranden och resultat från tillkomna och uppdaterade utredningar har planhandlingarna reviderats.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för bostäder vid Amaryllis kan ställas ut för granskning.

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:

 1. Granskningshandlingarna för detaljplan för bostäder vid Amaryllis godkänns.
 2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.
 3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöförordningen.

Vidare biträder ordföranden Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Yrkande

Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att ge förvaltningen tid att färdigställa handlingarna. I andra hand yrkar hon avslag till ordförandeförslaget. Vidare yrkar hon avslag på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Ulrica Riis-Pedersen (C) biträder Anki Svenssons (M) yrkande om återremiss. I andra hand yrkar hon avslag till ordförandeförslaget.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till Anki Svenssons (M) yrkande om återremiss och bifall till ordförandeförslaget. Vidare tilläggsyrkar hon att följande meningar på sida 7 i planbeskrivningen stryks: "Prognosen enligt riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun (2017), visar att befolkningen förväntas växa till 65 000 invånare år 2035. Detta innebär att cirka 300 nya bostäder per år behöver byggas fram till år 2035."

Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om ärendet avgörs under dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet återremitteras enligt yrkande från Anki Svensson (M). Ordföranden finner att ärendet avgöras under dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkandeyrkanden. Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår det samma. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Amaryllis.pdf

Plankarta för Amaryllis_20220125.pdf

Planbeskrivning_Detaljplan Amaryllis_Granskning_20220125.pdf

Samrådsredogörelse.pdf

Riskutredning.pdf

PM_Barnkonsekvensanalys_211216.pdf

PM vitryggig hackspett Amaryllis.pdf

PM Mobilitet och parkering förskola_20211215.pdf

PM Geo.pdf

MUR Geoteknik Amaryllis (1).pdf

Grön resplan Amaryllis.pdf

Detaljplan Amaryllis - Bullerutredning för detaljplan.pdf

Dagvattenutredning Amaryllis Allmän platsmark.pdf

Dagvattenutredning Amaryllis - kvartersmark.pdf

Amaryllis gestaltningsprinciper.pdf

Utredning fladdermusmiljöer.pdf

sommarsolstånd_12 (1).pdf

sommarsolstånd_17.pdf

sommarsolstånd_9.pdf

vintersolstånd_12.pdf

vintersolstånd_1430_sol_ner.pdf

vintersolstånd_9.pdf

vårdagjämning_12.pdf

vårdagjämning_17.pdf

vårdagjämning_9.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 23.pdf

Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-21 § 23.pdf

Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-21 § 23.pdf

Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-21 § 23.pdf

Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-21 § 23.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf

Återremissyrkande (L) stadsbyggnadsutskottet 2021-03-17 § 17.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 35.pdf

Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf

Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf

Reservation (M, KD) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf

Reservation (SD) Stadsbyggnadutskottet 2019-09-25 § 35.pdf

Bilagor
§ 1 Amaryllis gestaltningsprinciper.pdf (3 285 kb) § 1 Dagvattenutredning Amaryllis - kvartersmark.pdf (2 471 kb) § 1 Dagvattenutredning Amaryllis Allmän platsmark.pdf (3 272 kb) § 1 Detaljplan Amaryllis - Bullerutredning för detaljplan.pdf (629 kb) § 1 Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-21 § 23.pdf (53 kb) § 1 Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (944 kb) § 1 Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-21 § 23.pdf (279 kb) § 1 Grön resplan Amaryllis.pdf (7 139 kb) § 1 MUR Geoteknik Amaryllis (1).pdf (5 183 kb) § 1 Planbeskrivning_Detaljplan Amaryllis_Granskning_20220125 (2).pdf (2 078 kb) § 1 Plankarta för Amaryllis_20220125.pdf (514 kb) § 1 PM Geo.pdf (503 kb) § 1 PM Mobilitet och parkering förskola_20211215.pdf (557 kb) § 1 PM vitryggig hackspett Amaryllis.pdf (123 kb) § 1 PM_Barnkonsekvensanalys_211216.pdf (3 925 kb) § 1 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (954 kb) § 1 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-21 § 23.pdf (245 kb) § 1 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-21 § 23.pdf (65 kb) § 1 Reservation (M, KD) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (1 013 kb) § 1 Reservation (SD) Stadsbyggnadutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (796 kb) § 1 Riskutredning.pdf (427 kb) § 1 Samrådsredogörelse.pdf (7 191 kb) § 1 sommarsolstånd_12 (1).pdf (162 kb) § 1 sommarsolstånd_17.pdf (170 kb) § 1 sommarsolstånd_9.pdf (166 kb) § 1 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 35.pdf (6 480 kb) § 1 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf (151 kb) § 1 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 23.pdf (156 kb) § 1 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 1.pdf (193 kb) § 1 Tjänsteskrivelse Amaryllis.pdf (445 kb) § 1 Utredning fladdermusmiljöer.pdf (1 858 kb) § 1 vintersolstånd_12.pdf (182 kb) § 1 vintersolstånd_1430_sol_ner.pdf (191 kb) § 1 vintersolstånd_9.pdf (172 kb) § 1 vårdagjämning_12.pdf (169 kb) § 1 vårdagjämning_17.pdf (193 kb) § 1 vårdagjämning_9.pdf (176 kb) § 1 Återremissyrkande (L) stadsbyggnadsutskottet 2021-03-17 § 17.pdf (474 kb) Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf (85 kb)

§2 Granskning av detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5

Diarienummer KSM-2021-338-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut

 1. Ändrat planförfarande från begränsat standardförfarande till standardförfarande godkänns.
 2. Granskningshandlingarna för detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5 godkänns.
 3. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.

Beskrivning av ärendet

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för ytterligare en invändig våning på befintlig byggnad på Bollmora 2:591, att möjliggöra för gång- och cykelbana längs med Siklöjevägen samt att skapa en torgyta norr om Tyresövägen.

Kommundirektören fick den 19 maj 2021 § 33 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet  att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Bollmora 2:591. Detaljplanen var på samråd mellan 6 - 27 oktober 2021.

Planförslaget godkändes inte av samtliga sakägare under samrådstiden, därför har planförfarandet ändrats efter samrådet från begränsat standardförfarande till standardförfarande. Det innebär att detaljplanen behöver granskas

Utbyggnad av allmän plats med gång- och cykelväg samt torgyta kan bidra positivt till att barn kan röra sig i stadsmiljön på ett säkrare sätt. Ärendet bedöms inte beröra barn i större utsträckning, en enklare prövning av barnets bästa har genomförts inför beslut om samråd i stadsbyggnadsutskottet den 22 september 2021 § 55. Ingen ytterligare prövning bedöms nödvändig.

Planavtal har tecknats och planavgift ska därför inte tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän platsmark finansieras inom investeringsprojektet för Bäverbäcken.

Efter justeringar och bearbetningar som gjorts efter samrådsskedet bedömer kommunstyrelseförvaltningen att detaljplanen kan ställas ut för granskning.

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:

 1. Ändrat planförfarande från begränsat standardförfarande till standardförfarande godkänns.
 2. Granskningshandlingarna för detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5 godkänns.
 3. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Bollmora 2.591, Siklöjevägen 5 granskning.pdf

Samrådsredogörelse Bollmora 2.591_granskningshandling.pdf

Planbeskrivning_Bollmora_2.591_granskningshandling.pdf

Plankarta_Bollmora_2.519_granskningshandling.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 55.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 33.pdf

§3 Planuppdrag och samråd för Hällebo, Näsby 4:221

Diarienummer KSM 2021-1438-068

Stadsbyggnadsutskottets beslut

 1. Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Hällebo, Näsby 4:221 med standardförfarande.
 2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Hällebo, Näsby 4:221, för samråd.

Beskrivning av ärendet

Ärendet avser beslut om planuppdrag och beslut om samråd för en dagverksamhet i Trollbäcken, Hälleforsvägen 3 i Tyresö. Syftet är att göra det möjligt att driva en dagverksamhet inom fastigheten samt skapa en detaljplan med en flexibel markanvändning och byggrätt som är lämpligt för fastigheten (det vill säga fler användningsområden och ökad byggrätt).

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att planprövning kan påbörjas och att platsens specifika förutsättningar kan beaktas och hanteras under detaljplanarbetet.

Planarbetet finansieras via medel från medelsreserven, eftersom kostnader för detaljplaner för verksamhetsfastigheter kommer att behandlas på samma sätt som förstudiepotten.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:

 1. Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Hällebo, Näsby 4:221 med standardförfarande.
 2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Hällebo, Näsby 4:221, för samråd.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse beslut om planuppdrag för Hällebo Näsby 4 221.pdf

§4 Svar på remiss Reviderad översiktsplan för Huddinge kommun

Diarienummer KSM 2021-1356.212

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 • Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss – Reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.

Reservation

Anki Svensson (M) anmäler en skriftlig reservation (se bilaga).

Särskilt yttrande

Per Carlberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet

Huddinge kommuns förslag till reviderad översiktsplan har lämnats till Tyresö kommun för remiss under samrådet. Tyresö kommun ser överlag positivt på Huddinge samrådsförslag till översiktsplan och särskilt positivt på Huddinges ambition om att driva utvecklingen för att skapa nya arbetsplatser i södra Stockholmsregionen. Huddinge och specifikt Flemingsberg kommer utgöra en viktig målpunkt för många Södertörnsbor liksom Tyresöbor framöver. Vi ser det därför av vikt att kapacitetsstark kollektivtrafik gör det möjligt att nå Flemingsberg från Tyresö utan att behöva bilpendla.

Inom det gemensamma Södertörnssamarbetet driver Tyresö och Huddinge liksom övriga Södertörnskommuner frågan om att på sikt etablera spårburen trafik från Tyresö. En sträckning som diskuteras är via Haninge mot Flemingsberg. Även om en sådan koppling sannolikt kan komma till stånd först efter 2050 ser vi att den bör nämnas i Huddinges översiktsplan för att beaktas i efterföljande planering och att Huddinge inte bygger bort eller fördyrar en sådan framtida möjlighet.

Tyresö kommun ser vidare att det kan tydliggöras i översiktsplanen att det i framtiden kan bli aktuellt med en broförbindelse mellan Skogås och Trollbäcken.

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss – Reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.

Yrkande

Anki Svensson (M) ändringsyrkar att följande mening på sida 4 i tjänsteskrivelsen stryks: "Tyresö kommun ser vidare att det kan tydliggöras i översiktsplanen att det i framtiden kan bli aktuellt med en broförbindelse mellan Skogås och Trollbäcken".

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår det samma. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet avslår det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Svar på remiss av samrådsversion Huddinge översiktsplan.pdf

Bilaga 1. Remissmissiv Huddinge översiktsplan.pdf

Bilaga 2. Huddinge översiktsplan 2050-samrådsversion.pdf