Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2022-02-23

Sammanträde 2022-02-23

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Avtal mellan Södertörnskommunerna om samarbete inom mät- och kart- och GIS-verksamheterna (resursdelningsavtal)

Dnr: 2022KSM0082

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avtalet mellan Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) gällande samarbete inom mät- och kart- och GIS-verksamheterna godkänns.

Beskrivning av ärendet

Åtta kommuner på Södertörn (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) vill fördjupa möjligheten till samarbete och utbyte av tjänster och resurser genom ett resursdelningsavtal.
Kommunerna har idag ett väl fungerande samarbete och gemensamt upphandlade kartsystem. Samarbetet regleras i ett samverkansavtal som undertecknades 2012. Kommunerna ser nu möjligheter med att teckna ett avtal som reglerar hur kommunerna ska kunna bistå varandra när det föreligger under- respektive överkapacitet avseende utförandet av vissa mät-, kart- och GIS-tjänster.

Syftet är att servicenivån till kommunernas medborgare och företagare ska öka till följd av samarbetet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Resursdelningsavtal inom GIS-samverkan Södertörn_B.pdf
Avtal resursdelning Södertörn.pdf
Bilaga 1a_pub-avtal Tyresö.pdf
Bilaga 1b_instruktion_pubavtal_A.pdf
Bilaga 1c_utdrag PUB-instruktion från Leveransavtal Kartproduktionssystem SOKIGO AB - signed.pdf
Bilaga 1d_utdrag PUB-instruktion från Leveransavtal Webbkarta SOKIGO AB - signed.pdf
Bilaga 2a_Konsekvensbedömning (DPIA) Resursdelning Södertörn_Tyresö_A.pdf
Bilaga 2b_Risk- och sårbarhetsanalys kopplat till personuppgifter för resursdelningsavtal_Tyresö_A.pdf
Bilaga2c_utdrag upphandlingskrav informationsklassning kartprod, folkbokföring, webbkarta från Leveransavtal Webbkarta SOKIGO AB - signed.pdf
Rutin för tillämpning av resursdelningsavtal inom GIS-samverkan Södertörn_A.pdf

2 Planbesked för Stenen 7

Dnr: KSM-2021-1000

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheten Stenen 7.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Stenen 7 på Strandallén 37 ansökte i augusti 2021 om planbesked för att kunna stycka av fastigheten i två delar.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att pröva den föreslagna ändringen som gör det möjligt att skapa ytterligare en villafastighet.
Förslaget till beslut finansieras genom avgift enligt Plan- och bygglovtaxa för ärenden inkomna från 1 januari 2021. Kostnad för planbeskedet utgår från kategori 1.

Bilagor

Tjänsteskrivelse för Stenen 7.pdf

3 Planuppdrag för Njupkärrs skola

Dnr: KSM-2022-115-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Njupkärrs skola med standardförfarande.

Beskrivning av ärendet

Behovet av skolplatser i Tyresö har ökat i takt med befolkningen och kommunen behöver tillskapa fler platser i kommunal regi. Njupkärrs skola är i behov av så pass omfattande underhåll och renovering att kommunen beslutat att riva skolan och bygga en ny med plats för fler elever. Det finns även behov av att bygga om förskolan Galaxen, ny idrottshall och bollplan, ny angöring, förbättra kopplingar mellan Njupkärrsvägen och Granängsringen samt att stärka platsen för möten även efter skoltid. Detta kommer att utredas i en ny detaljplan.

Förslaget följer översiktsplanens intentioner och markanvändning.
En barnkonsekvensanalys har gjorts i förstudien och kommer att arbetas vidare med under planarbetets gång.

Detaljplanearbetet finansieras inom ramen för planenhetens driftbudget. Ny- och ombyggnation finansieras inom ramen för investeringsprojektet, som ingår i det av kommunfullmäktige fastställda investeringsprogrammet.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en planprövning kan påbörjas då platsens specifika förutsättningar kan beaktas och hanteras under detaljplanearbetet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse för Njupkärrs skola planuppdrag.pdf
Bilaga 1. Förstudierapport Njupkärrs skola.pdf
Bilaga 2. Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf

4 Medgivande till avstyckning, Kumla 3:778

Dnr: KSM2022-102

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Medgivande till avstyckning godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna medgivandet och eventuella erforderliga handlingar för medgivandets genomförande.

Beskrivning av ärendet

Fastigheten Kumla 3:778 är belastad av ett villaservitut, inskrivet i fastighetsregistret till förmån för Tyresö kommuns fastighet Kumla 3:1264. Villaservitutet innehåller en inskränkning avseende att tomten inte får styckas utan säljarens medgivande. Lantmäteriet har i samband med en ansökan om avstyckning från fastigheten Kumla 3:778 kontaktat Tyresö kommun med fråga om kommunen vill lämna ett medgivande till att sökt avstyckning kan genomföras.
Gällande detaljplan ger möjlighet till avstyckning efter gällande planbestämmelser. Ett medgivande till avstyckning innebär att villaservitutets inskränkning inte utgör något hinder för den ansökta avstyckningen.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Medgivande till avstyckning, Kumla 3.778.pdf
Villaservitut.pdf
Förfrågan om medgivande från rättighetshavare.pdf

5 Information om paraplyprojektet Wättinge och Granängtstorget

Dnr: 2021/SBF 0089 84

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen informerar om paraplyprojektet Wättinge och Granängstorget med fokus på tidplan och budget.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Informationsärende Wättinge och Granängstorget.pdf

§5 Avtal mellan Södertörnskommunerna om samarbete inom mät- och kart- och GIS-verksamheterna (resursdelningsavtal)

Diarienummer 2022KSM0082

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Avtalet mellan Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge,
Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) gällande
samarbete inom mät- och kart- och GIS-verksamheterna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Åtta kommuner på Södertörn (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn,
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) vill fördjupa möjligheten till
samarbete och utbyte av tjänster och resurser genom ett resursdelningsavtal.
Kommunerna har idag ett väl fungerande samarbete och gemensamt
upphandlade kartsystem. Samarbetet regleras i ett samverkansavtal som
undertecknades 2012. Kommunerna ser nu möjligheter med att teckna ett avtal
som reglerar hur kommunerna ska kunna bistå varandra när det föreligger
under- respektive överkapacitet avseende utförandet av vissa mät-, kart- och
GIS-tjänster.

Syftet är att servicenivån till kommunernas medborgare och företagare ska öka
till följd av samarbetet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att avtalet mellan Södertörnskommunerna
(Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och
Tyresö) gällande samarbete inom mät- och kart- och GIS-verksamheterna
godkänns.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Resursdelningsavtal inom GIS-samverkan Södertörn_B.pdf
Avtal resursdelning Södertörn.pdf
Bilaga 1a_pub-avtal Tyresö.pdf
Bilaga 1b_instruktion_pubavtal_A.pdf
Bilaga 1c_utdrag PUB-instruktion från Leveransavtal Kartproduktionssystem
SOKIGO AB - signed.pdf
Bilaga 1d_utdrag PUB-instruktion från Leveransavtal Webbkarta SOKIGO
AB - signed.pdf
Bilaga 2a_Konsekvensbedömning (DPIA) Resursdelning
Södertörn_Tyresö_A.pdf
Bilaga 2b_Risk- och sårbarhetsanalys kopplat till personuppgifter för
resursdelningsavtal_Tyresö_A.pdf
Bilaga2c_utdrag upphandlingskrav informationsklassning kartprod,
folkbokföring, webbkarta från Leveransavtal Webbkarta SOKIGO AB -
signed.pdf
Rutin för tillämpning av resursdelningsavtal inom GIS-samverkan
Södertörn_A.pdf

§6 Planbesked för Stenen 7

Diarienummer KSM-2021-1000

Stadsbyggnadsutskottets beslut
– Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny
detaljplan för fastigheten Stenen 7.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Stenen 7 på Strandallén 37 ansökte i augusti 2021 om
planbesked för att kunna stycka av fastigheten i två delar.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att pröva den
föreslagna ändringen som gör det möjligt att skapa ytterligare en villafastighet.
Förslaget till beslut finansieras genom avgift enligt Plan- och bygglovtaxa för
ärenden inkomna från 1 januari 2021. Kostnad för planbeskedet utgår från
kategori 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att
positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för
fastigheten Stenen 7.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för Stenen 7.pdf

§7 Planuppdrag för Njupkärrs skola

Diarienummer KSM-2022-115-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
– Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny
detaljplan för Njupkärrs skola med standardförfarande.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Behovet av skolplatser i Tyresö har ökat i takt med befolkningen och
kommunen behöver tillskapa fler platser i kommunal regi. Njupkärrs skola är i
behov av så pass omfattande underhåll och renovering att kommunen beslutat
att riva skolan och bygga en ny med plats för fler elever. Det finns även behov
av att bygga om förskolan Galaxen, ny idrottshall och bollplan, ny angöring,
förbättra kopplingar mellan Njupkärrsvägen och Granängsringen samt att
stärka platsen för möten även efter skoltid. Detta kommer att utredas i en ny
detaljplan.

Förslaget följer översiktsplanens intentioner och markanvändning.
En barnkonsekvensanalys har gjorts i förstudien och kommer att arbetas vidare
med under planarbetets gång.

Detaljplanearbetet finansieras inom ramen för planenhetens driftbudget. Ny-
och ombyggnation finansieras inom ramen för investeringsprojektet, som ingår
i det av kommunfullmäktige fastställda investeringsprogrammet.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en planprövning kan påbörjas då
platsens specifika förutsättningar kan beaktas och hanteras under
detaljplanearbetet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att
kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för
Njupkärrs skola med standardförfarande.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för Njupkärrs skola planuppdrag.pdf
Bilaga 1. Förstudierapport Njupkärrs skola.pdf
Bilaga 2. Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf

§8 Medgivande till avstyckning, Kumla 3:778

Diarienummer KSM2022-102

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Medgivande till avstyckning godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppdrag att
underteckna medgivandet och eventuella erforderliga handlingar för
medgivandets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Kumla 3:778 är belastad av ett villaservitut, inskrivet i
fastighetsregistret till förmån för Tyresö kommuns fastighet Kumla 3:1264.
Villaservitutet innehåller en inskränkning avseende att tomten inte får styckas
utan säljarens medgivande. Lantmäteriet har i samband med en ansökan om
avstyckning från fastigheten Kumla 3:778 kontaktat Tyresö kommun med
fråga om kommunen vill lämna ett medgivande till att sökt avstyckning kan
genomföras.

Gällande detaljplan ger möjlighet till avstyckning efter gällande
planbestämmelser. Ett medgivande till avstyckning innebär att villaservitutets
inskränkning inte utgör något hinder för den ansökta avstyckningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att:
1. Medgivande till avstyckning godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppdrag att
underteckna medgivandet och eventuella erforderliga handlingar för
medgivandets genomförande.

Yrkande
Mats Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Medgivande till avstyckning, Kumla 3.778.pdf
Villaservitut.pdf
Förfrågan om medgivande från rättighetshavare.pdf

§9 Information om paraplyprojektet Wättinge och Granängtstorget

Diarienummer 2021/SBF 0089 84

Stadsbyggnadsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om paraplyprojektet Wättinge och
Granängstorget med fokus på tidplan och budget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Informationsärende Wättinge och Granängstorget.pdf