Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2022-10-26

Sammanträde 2022-10-26

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Beslut om planuppdrag för Bagaren 10 och del av Näsby 4:1469

Diarienummer KSM-2022-871-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
Kommundirektören får i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Bagaren 10 och del av Näsby 4:1469, med standardförfarande.

Beskrivning av ärendet
Fontana Foods AB inkom i december 2020 med ansökan om planbesked. Stadsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked 23 april 2021 (§ 28), under förutsättning att ett antal listade frågor utreds under planarbetet.

Syftet med förslaget är att möjliggöra en utveckling av den befintliga verksamheten som idag innefattar lager och kontor, med ambitionen att även kunna erbjuda mer publika funktioner såsom showroom, utställning och provsmakning av produkter.
Förslaget bedöms i huvudsak överensstämma med översiktsplanen vilken anger att Södra Lindalens företagsområde ska fortsätta utvecklas. Det bedöms dock inte överensstämma med översiktsplanens riktlinjer om att ny bebyggelse ska anpassas till terrängen och landskapet. För att säkerställa att en utveckling kan ske på ett lämpligt sätt behöver flera utredningar tas fram under planprocessens gång.
Det finns i Tyresö begränsat med mark för verksamhetsutveckling och förvaltningen ser därför positivt på utveckling inom befintliga verksamhetsområden. Trots fastighetens begränsningar ser kommunstyrelseförvaltningen positivt på att pröva utvecklingen i en ny detaljplan för att få en fortsatt utveckling av etablerade verksamheter inom Tyresö.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer utifrån ovanstående att det är lämpligt att påbörja en prövning av ny detaljplan för att utreda möjligheterna till en utveckling av verksamhet/industri på fastigheterna.

Exploateringsavtal ska upprättas och ett kvalitetsprogram ska tas fram för utformning av byggnader och mark. Programmet ska biläggas exploateringsavtalet inför ett antagande av detaljplan samt följas upp.

En prövning av barnets bästa kommer att göras inom ramen för planprocessen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Bagaren10mfl.pdf

2 Delrapportering av förstudie gång- och cykelbro över Drevviken

Diarienummer KSM 2021-380.509

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
Delrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (2021-06-01 § 151) att ta fram en förstudie för en gång- och cykelbro över Drevviken, sträckan Trollbäcken - Huddinge. Kommundirektören har vidare fått i uppdrag att undersöka intresset hos Huddinge kommun och Region Stockholm för elbåtstrafik på Drevviken. En första förstudie enligt investeringsprocessens förstudiefas för ovan nämnda sträcka är nu färdigställd. Förstudien beskriver två huvudsakliga alternativ för en sådan bro utifrån aspekter som planeringsförutsättningar, lokaliseringsalternativ, trafik, brokonstruktion, samt natur och vatten. Utöver huvudrapporten finns också bilagor med en beskrivning av förkastade alternativ samt en fördjupad beskrivning av den samhällsekonomiska kalkylen. Vidare har en utredning för bedömning av kostnad för fördjupade utredningar samt en fördelning av vinsterna mellan Huddinge kommun och Tyresö kommun tagits fram.

Alternativ 1 (Mörtviken-Fornuddsvägen) innebär en cirka 400 meter lång bro till en uppskattad investeringskostnad på 100-130 miljoner kronor. Alternativ 2 (Drevviksstrand-Fornuddsvägen) innebär en ca 480 meter lång bro med en uppskattad investeringskostnad på 115 - 145 miljoner kronor. Båda alternativen kräver olika typer av tillstånd, bland annat för vattenverksamhet och skyddad natur. Nollalternativet innebär inget bidrag till målsättningen om att större andel av resorna ska ske med gång och cykel, men ger heller inga intrång i befintlig natur- och vattenmiljö.

Kalkylens resultat visar att både alternativ 1 och 2 kan betraktas som lönsamma där nyttan överstiger kostnader för investering och underhåll under anläggningens förväntade livslängd på 120 år. Cirka två tredjedelar av den samhällsekonomiska nyttan består av interna effekter, (nytta som tillfaller medborgares privata ekonomier), medan cirka en tredjedel tillfaller den externa, offentliga ekonomin. Den sammanfattande bedömningen är att en bro, oavsett lokalisering, är mer fördelaktig än nollalternativet. Fördjupade studier inom ramen för förstudiefasen krävs dock för att kunna möjliggöra beslut om investering. Det avser till exempel geotekniska förutsättningar för ett genomförande av gång- och cykelbron, möjligheter för olika typer av tillstånd, samt mer specificerade kostnader för en sådan bro.

Att bedriva elbåtstrafik i offentlig regi bedöms i dagsläget inte som aktuellt av Huddinge kommun eller Region Stockholm.

Denna information utgör en delredovisning innan beslut om fortsatt fördjupade utredningar, vilka också lämpligen utförs tillsammans med Huddinge kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse GC-bro Drevviken.pdf
Bilaga 1 Förstudie GC-bro_slutversion.pdf
Bilaga 2 Förkastade alternativ.pdf
Bilaga 3 Samhällsekonomisk kalkyl.pdf
Bilaga 4 Kostnadsuppskattning fördjupade utredningar.pdf
Bilaga 5 Fördelning av vinster.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06-01 § 151.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 35.pdf

§45 Beslut om planuppdrag för Bagaren 10 och del av Näsby 4:1469

Diarienummer KSM-2022 - 871 - 214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
Kommundirektören får i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Bagaren 10 och del av Näsby 4:1469, med standardförfarande.

Beskrivning av ärendet
Fontana Foods AB inkom i december 2020 med ansökan om planbesked.
Stadsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked 23 april 2021 (§ 28), under
förutsättning att ett antal listade frågor utreds under planarbetet.

Syftet med förslaget är att möjliggöra en utveckling av den befintliga
verksamheten som idag innefattar lager och kontor, med ambitionen att även
kunna erbjuda mer publika funktioner såsom showroom, utställning och
provsmakning av produkter.

Förslaget bedöms i huvudsak överensstämma med översiktsplanen vilken
anger att Södra Lindalens företagsområde ska fortsätta utvecklas. Det bedöms
dock inte överensstämma med översiktsplanens riktlinjer om att ny bebyggelse
ska anpassas till terrängen och landskapet. För att säkerställa att en utveckling
kan ske på ett lämpligt sätt behöver flera utredningar tas fram under
planprocessens gång.

Det finns i Tyresö begränsat med mark för verksamhetsutveckling och
förvaltningen ser därför positivt på utveckling inom befintliga
verksamhetsområden. Trots fastighetens begränsningar ser
kommunstyrelseförvaltningen positivt på att pröva utvecklingen i en ny
detaljplan för att få en fortsatt utveckling av etablerade verksamheter inom
Tyresö.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer utifrån ovanstående att det är lämpligt
att påbörja en prövning av ny detaljplan för att utreda möjligheterna till en
utveckling av verksamhet/industri på fastigheterna.

Exploateringsavtal ska upprättas och ett kvalitetsprogram ska tas fram för
utformning av byggnader och mark. Programmet ska biläggas
exploateringsavtalet inför ett antagande av detaljplan samt följas upp.

En prövning av barnets bästa kommer att göras inom ramen för planprocessen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att
kommundirektören får i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för
Bagaren 10 och del av Näsby 4:1469, med standardförfarande.

Yrkanden
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Bagaren10mfl.pdf

§46 Delrapportering av förstudie gång- och cykelbro över Drevviken

Diarienummer KSM 2021 - 380.509

Stadsbyggnadsutskottets beslut
Delrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (2021-06 - 01 § 151)
att ta fram en förstudie för en gång- och cykelbro över Drevviken, sträckan
Trollbäcken – Huddinge. Kommundirektören har vidare fått i uppdrag att
undersöka intresset hos Huddinge kommun och Region Stockholm för
elbåtstrafik på Drevviken. En första förstudie enligt investeringsprocessens
förstudiefas för ovan nämnda sträcka är nu färdigställd. Förstudien beskriver
två huvudsakliga alternativ för en sådan bro utifrån aspekter som
planeringsförutsättningar, lokaliseringsalternativ, trafik, brokonstruktion, samt
natur och vatten. Utöver huvudrapporten finns också bilagor med en
beskrivning av förkastade alternativ samt en fördjupad beskrivning av den
samhällsekonomiska kalkylen. Vidare har en utredning för bedömning av
kostnad för fördjupade utredningar samt en fördelning av vinsterna mellan
Huddinge kommun och Tyresö kommun tagits fram.

Alternativ 1 (Mörtviken-Fornuddsvägen) innebär en cirka 400 meter lång bro
till en uppskattad investeringskostnad på 100-130 miljoner kronor. Alternativ 2
(Drevviksstrand-Fornuddsvägen) innebär en ca 480 meter lång bro med en
uppskattad investeringskostnad på 115 - 145 miljoner kronor. Båda
alternativen kräver olika typer av tillstånd, bland annat för vattenverksamhet
och skyddad natur. Nollalternativet innebär inget bidrag till målsättningen om
att större andel av resorna ska ske med gång och cykel, men ger heller inga
intrång i befintlig natur- och vattenmiljö.

Kalkylens resultat visar att både alternativ 1 och 2 kan betraktas som lönsamma
där nyttan överstiger kostnader för investering och underhåll under
anläggningens förväntade livslängd på 120 år. Cirka två tredjedelar av den
samhällsekonomiska nyttan består av interna effekter, (nytta som tillfaller
medborgares privata ekonomier), medan cirka en tredjedel tillfaller den externa,
offentliga ekonomin. Den sammanfattande bedömningen är att en bro, oavsett  lokalisering, är mer fördelaktig än nollalternativet. Fördjupade studier inom
ramen för förstudiefasen krävs dock för att kunna möjliggöra beslut om
investering. Det avser till exempel geotekniska förutsättningar för ett
genomförande av gång- och cykelbron, möjligheter för olika typer av tillstånd,
samt mer specificerade kostnader för en sådan bro.

Att bedriva elbåtstrafik i offentlig regi bedöms i dagsläget inte som aktuellt av
Huddinge kommun eller Region Stockholm.

Denna information utgör en delredovisning innan beslut om fortsatt
fördjupade utredningar, vilka också lämpligen utförs tillsammans med
Huddinge kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att notera delrapporteringen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Särskilda yttranden
Mats Lindblom (L) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga ).
Anki Svensson (M) anmäler ett särskilt yttrande ( se bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga ).

Bilagor
Tjänsteskrivelse GC-bro Drevviken.pdf
Bilaga 1 Förstudie GC-bro_slutversion.pdf
Bilaga 2 Förkastade alternativ.pdf
Bilaga 3 Samhällsekonomisk kalkyl.pdf
Bilaga 4 Kostnadsuppskattning fördjupade utredningar.pdf
Bilaga 5 Fördelning av vinster.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-06 - 01 § 151.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-05 - 19 § 35.pdf