Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-05-04

Sammanträde 2011-05-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsbergsteatern

1 Svar på fråga om kollektivtrafik

2 Svar på fråga om skarvens utbredning

3 Svar på interpellation om Värmdö Bostäder ABs roll för att tillgodose behovet av hyresrätter i Gustavsberg

4 Svar på interpellation om fortsättning av projektet Stallkraft

5 Svar på interpellation om framtiden för projektet Stallkraft

6 Svar på interpellation om kommunens relation till entreprenörer som deltar i upphandling

7 Svar på interpellation om utbyggnad av GC-väg genom Hemmesta

8 Svar på interpellation om ökat behov av skuldsanering

9 Svar på interpellation om utredning av socialtjänstens kostnader

10 Svar på interpellation om framtiden för ridverksamheten i Gustavsberg

11 Svar på interpellation om bullerskydd i Hemmesta

12 Svar på interpellation om efterlevnaden av Värmdö kommuns ägarpolicy för kommunens bolag

13 Svar på interpellation om behovet av fungerande trafiklösningar i Värmdö

14 Svar på interpellation om kompetensutveckling och metodutveckling i skolorna

15 Svar på interpellation om avgift för pedagogiska måltider

16 Svar på interpellation om införandet av överförmyndarnämnd

17 Svar på interpellation om storleken på den centrala förvaltningen i Värmdö kommun

18 Svar på interpellation om kommunens bidrag till friskolekoncernen Edicon

19 Svar på interpellation om kommunens riktlinjer för avgifter i skolorna

20 Årsredovisning för 2010

21 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder

22 Resultatbalansering från 2010

23 Tillägg till investeringsbudget 2011 avseende lokaler i Skogsbo

24 Reviderad investeringsbudget 2011 samt överföring av investeringsmedel från 2010

25 Utredning kring barn i behov av särskilt stöd

26 Återremitterat ärende i 2011 års budget - utformning av C-peng för barn i behov av särskilt stöd

27 Förstudie om "Ett hållbart båtliv" samt uppdrag till bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden

28 Reviderat kulturmiljöprogram för Värmdö kommun

29 Plan för personer med funktionsnedsättning

30 Rapport om beslut som inte verkställts inom tre månader

31 Balanslista för motioner - april 2011

32 Val av ersättare i vård- och omsorgsstyrelsen (M)

33 Val av lekmannarevisorer i bolag

34 Befrielse från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt nyval - Sarah Söderberg (M)

35 Befrielse från uppdrag som ledamot och andra vice ordförande i kommunfullmäktige samt som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt nyval - Johanna Hållén (S)

36 Framställande av interpellationer

-37. Anmälan av motioner Bil 283

38 Svar på motion - Unga måste få leva sina liv i Värmdö

39 Svar på motion om förbättringar av miljön vid Slussen

40 Svar på motion om barnomsorgsplan vid all planering av nya bostadsområden

41 Svar på motion om förskoleplatser

42 Svar på motion om säkerhetsåtgärder i förskolan

43 Svar på motion om slamtömning i skärgården

44 Svar på motion om inventering av kulturellt värdefulla byggnader

45 Svar på motion om allas lika värde

46 Svar på motion om stöd till Gazas folk

Bil 363 2011-04-26 08:47 III 4

§77 Ny ersättare i kommunfullmäktige

§78 Svar på fråga om ökning av andelen kollektivtrafikresenärer

§79 Svar på fråga om skarvens utbredning

§80 Svar på fråga om möjligheten att jobba kvar i kommunen efter 65 års ålder

§81 Svar på interpellation om Värmdö Bostäder ABs roll för att tillgodose behovet av hyresrätter i Gustavsberg

§82 Årsredovisning 2010 för kommunen och koncernen

§83 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder

§84 Resultatbalansering från 2010

§85 Tillägg till investeringsbudget 2011 avseende lokaler i Skogsbo

§86 Reviderad investeringsbudget samt överföring av investeringsmedel från 2010 till 2011

§87 Beslut med anledning av beredningen kring barn i behov av särskilt stöd

§88 Val av lekmannarevisorer i kommunens bolag

§89 Befrielse från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt nyval

§91 Framställan av interpellation

§92 Anmälan av motioner

§93 Yttrande om förordnande av borgerlig vigselförrättare