Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-03-28

Sammanträde 2012-03-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsbergsteatern

1 Ny ersättare i kommunfullmäktige (M)

3 Svar på interpellation miljökonsekvensutredningar av olika trafiklösningar i centrala Gustavsberg (S)

4 Svar på interpellation om båtpendling (C)

5 Svar på interpellation om åsiktsregistrering (S)

6 Svar på interpellation om framtiden för Centrum för arbete och studier (CAS) (S)

7 Svar på interpellation om äldrevården (C)

8 Svar på interpellation om skolfrågor (C)

9 Svar på interpellation om infartsparkering (V)

10 Val av ersättare i vård- och omsorgsstyrelsen (M)

11 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (MP)

12 Val av ledamot i socialnämnden (M)

13 Val av ersättare i finansieringsnämnden för utbildning (M)

14 Val av ersättare i utbildningsstyrelsen (M)

-15. Anmälan om politisk sekreterare Bil 52

16 Framställan av interpellationer

18 Godkännande av förslag till riskhanterings- och försäkringspolicy för SRF (Storstockholmregionens försäkringsbolag)

19 Medgivande att Värmdö Hamnar AB förvärvar fastigheten Stavsnäs 1:563

20 Kompletterande taxor för Värmdö kulturskola 2012

21 Aktieägartillskott till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB

22 Fördelning av IT-anslag

23 Strategi för besöksnäringen i Värmdö kommun

24 Reviderad dagvattenpolicy

25 Rapport om energianvändning del 2 och 3

26 Återtagande av uppdrag att planera för nybyggnation av förskola i Charlottendal

27 Justering av reglementet för finansieringsnämnden för utbildning

28 Svar på motion om felanmälningsfunktion (S)

29 Svar på motion om att utveckla parkeringen i Gustavsbergs centrum (S)

30 Svar på motion om webbsända kommunfullmäktigesammanträden (SD)

31 Svar på motion om belysningsprogram (S)

32 Svar på motion om inrättande av kriskommission för byggande av hyresrätter (S)

33 Svar på motion om lokalernas standard för verksamheten för psykiskt funktionshindrade (S)

34 Svar på motion om handlingsplan mot barnfattigdom (S)

35 Svar på motion om ett energieffektivt Värmdö med kooperativ vindkraft (C)

36 Svar på motion om ökad andel kollektivtrafikresenärer (C)

37 Svar på motion "Stärk fullmäktige genom ökad digitalisering" (S)

38 Svar på motion om politikerpensioner/inkomstgarantier (S)

§54 Ny ersättare i kommunfullmäktige

§56 Svar på interpellationer

§57 Anmälan om politisk sekreterare (S)

§58 Befrielse från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsstyrelsen samt nyval (MP)

§59 Befrielse från uppdrag som ersättare i finansieringsnämnden för utbildning samt nyval (S)

§60 Befrielse från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt nyval

§61 Framställan av interpellation

§62 Anmälan av motioner

§63 Riskhanterings- och försäkringspolicy för Stockholmsregionens Försäkrings AB

§64 Medgivande till Värmdö Hamnar AB att förvärva fastigheten Stavsnäs 1:563

§65 Kompletterande taxor för Värmdö kulturskola 2012

§66 Aktieägartillskott till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB

§67 Fördelning av IT-anslag i 2012 års budget

§68 Strategi för besöksnäringen i Värmdö

§69 Revidering av dagvattenpolicy

§70 Rapport om energianvändning i kommunens lokaler ­ bilaga 2 och 3

§71 Återtagande av uppdrag om förskola i Charlottendal

§72 Justering av reglementet för finansieringsnämnden för utbildning

§73 Svar på motion om felanmälningsfunktion

§74 Svar på motion om att utveckla parkeringen i Gustavsbergs centrum

§75 Svar på motion om webbsända kommunfullmäktigemöten