Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-06-22

Sammanträde 2016-06-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 30 juni kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

4 Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Frågor, interpellationer, nya motioner
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Svar på interpellation (S) om statsbidrag för minskade barngrupper vid förskolor

9 Svar på interpellation (MP) om information om bilpoolen

10 Svar på interpellation (V) om den stoppade affären med Rikshem

11 Svar på interpellation (V) om skrivelse från aktionsgruppen nej till NATO

12 Svar på interpellation (MP) om plan för en hållbar utveckling inom utbildningsområdet

13 Svar på interpellation (S) om brist på högskoleutbildad personal

14 Svar på interpellation (MP) om överförmyndarnämndens verksamhet

15 Svar på interpellation (S) om kontroll av gode män

16 Svar på interpellation (S) om elevavhopp från gymnasiet

17 Befrielse från uppdrag som ledamot i näringslivsnämnden samt nyval (MP)

18 Val av ersättare i näringslivsnämnden (MP)

19 Val av styrelseledamot i KIVAB (MP)

20 Befrielse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden samt nyval (C)

21 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och tekniska nämnden samt nyval (MP)

22 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (MP)

23 Befrielse från uppdrag som lekmannarevisor samt nyval i GPAB

29 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö för 2015

31 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

32 Ej verkställda beslut kvartal 4/2015 - socialnämnden

33 Ej verkställda beslut kvartal 4/2015 - vård- och omsorgsnämnden

34 Ej verkställda beslut kvartal 1/2016 - vård- och omsorgsnämnden

35 Delgivning - Årsredovisning 2015 för Stiftelsen Ängsviks Skogsvårds- och friluftsområde

37 Svar på motion (S) om förskola i Charlottendal

38 Svar på motion (MP) - Kommunala friskolor och ökat stöd till små enheter

39 Svar på motion (S) om bostäder för äldre

40 Svar på motion (MP) - Ett mer jämställt och jämlikt Värmdö

42 Svar på motion (S) - Låt kompisar hyra lägenhet ihop

43 Svar på motion (S) om att sänka inkomstkrav för hyresgäster hos Värmdö Bostäder AB

44 Svar på motion (S) - Kommunala beslut ska ta hänsyn till tillgänglighet

46 Svar på motion (MP) om att införa lagliga graffitiväggar i Värmdö

47 Svar på motion (S) om ökad trafiksäkerhet vid Lemshaga

48 Svar på motion (S) - Slopa timhetsen i hemtjänsten

49 Svar på motion (S) om programmering i Värmdös skolor

50 Svar på motion (S) om alla elevers rätt att lyckas i skolan

51 Svar på motion (S) om pedagogiskt utvecklingsnav i Värmdö - Pedagog Värmdö Kommun

52 Svar på motion (S) - Låt egenregin konkurrera på lika villkor

53 Svar på motion (S) - Inför hålla-handen-garanti i Värmdös äldreomsorg

54 Svar på motion (S) - Ta fram en policy mot ensamhet

55 Svar på motion (MP) Gör Värmdö till en fristad för förföljda konstnärer/författare

56 Svar på motion (S) om Runda huset - Värmdös framtida plattform för innovation, entreprenörskap och företagande

57 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen

§124 Nya ledamöter och nya ersättare i kommunfullmäktige

§126 Framställan av interpellationer

§127 Svar på interpellationer

§128 Befrielse från uppdrag som ledamot i näringslivsnämnden samt nyval (MP)

§129 Val av ersättare i näringslivsnämnden (MP)

§130 Val av styrelseledamot i KIVAB (MP)

§131 Befrielse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden samt nyval (C)

§132 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i tekniska nämnden samt nyval (MP)

§133 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (MP)

§134 Befrielse från uppdrag som ersättare i socialnämnden samt nyval (KD)

§135 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (M)

§136 Antagande av detaljplan för PFO-område T3, Torsby 1:260 m.fl.

§137 Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

§139 Arbetsmiljö- och hälsopolicy

§140 Revidering av driftbudget 2016

§141 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö 2015

§142 Ändring av Värmdö kommuns miljömål

§143 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

§144 Socialnämndens ej verkställda beslut inom tre månader ­ kvartal 4/2015

§145 Vård- och omsorgsnämndens ej verkställda beslut inom tre månader ­ kvartal 4/2015

§146 Vård- och omsorgsnämndens beslut ej verkställda inom tre månader ­ kvartal 1 2016

§147 Delgivning ­ Årsredovisning 2015 för Stiftelsen Ängsviks Skogsvårds- och friluftsområde

§148 Balanslista för motioner