Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-10-26

Sammanträde 2016-10-26

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 3 november kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

7 Svar på interpellation (MP) om överförmyndarnämndens verksamhet

8 Svar på interpellation (S) om kontroll av gode män

9 Svar på interpellation (MP) om LSS-bedömningar

10 Svar på interpellation (MP) om "Omsorg och trygghet" för funktionshindrade

11 Svar på interpellation (MP) om upphandling av skolskjuts

12 Svar på interpellation (MP) om nya utredningsområden för bebyggelse

13 Svar på interpellation (S) om nedskärningar i LSS-bistånd

14 Svar på interpellation (S) om förbifart Hemmesta

15 Svar på interpellation (MP) om skolhälsovård mm

16 Svar på interpellation (V) om allmänhetens tillgång till stränderna på Djurö

17 Svar på interpellation (S) om anmälan till IVO om förhållanden på gruppboenden

18 Svar på interpellation (V) om renovering av Susegårda

19 Val av ledamot i Käppalaförbundets styrelse (L)

21 Val av ledamot i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (S)

22 Val av ersättare i tekniska nämnden (S)

23 Val av ledamot i kommunstyrelsen (M)

24 Val av ledamot och förste vice ordförande i socialnämnden (L)

25 Val av ledamot och förste vice ordförande i valnämnden (L)

26 Val av ersättare i valnämnden (C)

27 Val av ersättare i utbildningsnämnden (MP)

28 Val av ledamot förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden (C)

30 Revidering av ägarpolicy och ägardirektiv för de kommunala bolagen och ägardirektiv för KIVAB

31 Revidering av reglementen för tekniska nämnden och kommunstyrelsen

37 Vård- och omsorgsnämndens hemställan om tilläggsanslag på 16,6 mnkr för 2016

50 Svar på motion (S) om pedagogiskt utvecklingsnav i Värmdö - Pedagog Värmdö Kommun

54 Svar på motion (MP) Gör Värmdö till en fristad för förföljda konstnärer/författare

55 Svar på motion (S) om Runda huset - Värmdös framtida plattform för innovation, entreprenörskap och företagande

56 Svar på motion (S) bygg små flerbostadshus med hyresrätter i fritidshusområden (PFO)

58 Svar på motion (MP) för ett ökat politikerförtroende genom ett tydligare och öppnare kommunfullmäktige i Värmdö

59 Svar på motion (S) inventera och stärk brandskyddet hos våra äldre och funktionsnedsatta