Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-11-26

Sammanträde 2013-11-26

Datum
Klockan
Plats

4 Justeringens tid och plats

5 Planer och åtgärder för att komma till rätta med underskott

6 Hemtjänstpeng 2014

7 Reviderad renhållningstaxa

KF Enligt förvaltningens förslag med kompletteringen att avfallsplanen ska revideras

8 Återbetalning av AFA-medel

KS Enligt förvaltningens förslag Allmänna ärenden

9 Rapport om ej verkställda beslut kvartal 3 - FNÄ och SON

11 Utökade öppettider och beslut om praxis för arbetstidsförkortning i kommunhuset Skogsbo

12 VHAB:s förvärv av bolag i Stavsnäs - återremitterat ärende

13 Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler - kvittningssystem i Stockholms län

KS Enligt förvaltningens förslag med följande komplettering av enkätsvaret: Värmdö kommun vill poängtera vikten av införandet av att ett kvittningssystem inte ska resultera i att färre återvinningscentraler för grovavfall byggs inom länet och därmed resulterar i längre transporter och större risk för dumpning av avfall. Det kommunala ansvaret för återvinning av grovavfall får inte luckras upp genom införandet av ett kvittningssystem och konsekvenser av systemet bör följas upp av KSL senast fem år efter införandet. Insamlandet av grovavfall bör årligen sammanställas och redovisas kommunvis i KSL:s årsredovisning tillsammans med antal besök på återvinningscentraler i respektive kommun.

14 Omförhandling av avtal med Vaxholms stad om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd

16 Val till referensgrupp för utbyggnad av tunnelbanan (S)

17 Flytt av kommunstyrelsens sammanträdesdag från onsdag 12/3 2014 till måndag 10/3 2014

18 Antagande av Värmdö kommuns avfallsföreskrifter

19 Ändring av KFs arbetsordning och gemensamma bestämmelser för nämnder

20 Flaggning vid kommunfullmäktigesammanträde och översyn av kommunens flaggprinciper

KF Enligt förvaltningens förslag med kompletteringen att även FN-flaggan ska finnas vid kommunfullmäktigesammanträden.

21 Klimat- och energistrategi för Stockholms län samt synkronisering av energi- och klimatpolicy för Värmdö kommun

22 Godkännande av markanvisningsavtal avseende överlåtelse och utbyggnad av fabriksstaden och överenskommelse avseende överlåtelse av fastigheten Ösby 1:40

23 Avtal om överlåtelse av rätt att blockförhyra lägenheter i Sandhamn

24 RUFS 2010 - Aktualitet och användbarhet

25 Yttrande över förslag till riksintresse för friluftsliv

KS Enligt förvaltningens förslag Delgivningar och delegationsbeslut

28 Svar på motion (S) om ökad trygghet och tillgänglighet vintertid

29 Svar på motion (S) om medborgargaranti och beredskap för friskolors etablering i Värmdö kommun

30 Svar på motion (V) om en köttfri dag i veckan

31 Svar på motion (V) om bostäder till kvinnor som är utsatta för hot och våld i nära relationer

32 Svar på motion (S) om slamtömning

33 Svar på motion (S) Låt barn och ungdomar klättra - bygg en klättersvamp

34 Svar på motion (S) om kollektivtrafik till Artipelag

§213 Förvärv av Stavsnäs Vinterhamn AB

§214 StartPM Ingarökrysset

§215 Rapport om Ekobacken

§216 Planer och åtgärder för att komma till rätta med underskott

§217 Hemtjänstpeng år 2014

§218 Rapportering om ej verkställda beslut inom tre månader kvartal 3 2013

§219 Utökade öppettider och beslut om praxis för arbetstidsförkortning i kommunhuset i Skogsbo

§220 Omförhandling av avtal med Vaxholms stad om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd

§221 Inrättande av moderbolag för kommunkoncernen

§222 Avtal angående driftbidrag från Värmdö kommun till Gustavsbergsbadet AB

§223 Val till referensgrupp för utbyggnad av tunnelbanan

§224 Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsen

§225 Justering av kommunfullmäktiges arbetsordning och gemensamma bestämmelser för nämnder

§226 Flaggor vid kommunfullmäktigesammanträden och översyn av kommunens flaggprinciper

§227 Klimat- och energistrategi för Stockholms län samt synkronisering av energi- och klimatpolicy för Värmdö kommun

§228 Avtal om överlåtelse av rätt att blockförhyra lägenheter i Sandhamn

§229 RUFS 2010 ­ Aktualitet och användbarhet

§230 Yttrande över förslag till riksintresse för friluftsliv

§233 Svar på motion (S) om ökad trygghet och tillgänglighet vintertid

§234 Svar på motion (S) om medborgargaranti och beredskap för friskolors etablering i Värmdö kommun

§235 Svar på motion (V) om en köttfri dag i veckan

§236 Svar på motion (V) om bostäder till kvinnor som är utsatta för hot och våld i nära relationer

§237 Svar på motion (-) om slamtömning

§238 Svar på motion (S) Låt barn och ungdomar klättra ­ bygg en klättersvamp

§239 Svar på motion (S) om kollektivtrafik till Artipelag

§240 Reviderad renhållningstaxa

§241 Återbetalning av AFA-medel

§242 Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler ­ kvittningssystem i Stockholms län