Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-02-05

Sammanträde 2014-02-05

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

2 Fastställande av dagordning

4 Rapport, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP

KS Enligt förvaltningens förslag samt att rapporten delges berörda nämnder

5 Ändring av regler för allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

6 Medgivande till om- och tillbyggnad av Kustbevakningens lokaler på Djurö - VHAB

KF Enligt förvaltningens förslag samt att hyresavtal ska tecknas innan byggstart

7 Aktieägaravtal för Stockholmsregionens försäkrings AB

8 Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

KF Enligt förvaltningens förslag med följande kompletteringar: Mål 1: Långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i inköpen Upphandling: ... skapa ekonomiska fördelar, minska miljö- och klimatpåverkan och ge kvalitetsmässiga mervärden ... Strategi 3, sista meningen: All upphandling ska baseras på helhetssyn och långsiktig hållbarhet

9 Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun.

KS
Enligt förvaltningens förslag med följande komplettering:
Mål 1: Långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i inköpen

10 Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

11 Överlåtelse av exploateringsavtal med Landvik&Dahl

14 Svar på motion (S) barnperspektivet i tjänsteskrivelser

15 Punkt 15

Överklagande av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd