Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-09-21

Sammanträde 2016-09-21

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

6 Delårsrapport för kommunstyrelsen 2016 - BUP 2

7 Delårsrapport för kommunfullmäktige m fl 2016 - BUP 2

9 Ersättningar till styrelser i Värmdö kommuns bolag

10 Angående kommunalt stöd till Ingarö SeniorBoende kooperativ hyresrättsförening

11 Uppföljning av åtgärder inom vård- och omsorgsnämndens område

12 Vård- och omsorgsnämndens hemställan om tilläggsanslag på 16,6 mnkr för 2016

13 Revidering av reglemente för tekniska nämnden och kommunstyrelsen

15 Sammanträdestider 2017 för KF, KS och KSAU

16 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2016 - återremitterat ärende

17 Revidering av ägarpolicy och ägardirektiv för KIVAB

18 Rapportering av socialnämndens beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 1 år 2016.

20 Förslag från S-gruppen om att Värmdö ska ingå i SKL:s ramavtal för prispressade bostäder

23 Yttrande över regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

24 Yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län

25 Yttrande över rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion på inom socialtjänst

26 Yttrande över revisionsrapport om kommunens målstyrningsprocess

27 Yttrande över revisionsrapport om styrning, ledning och organisation avseende kommunens näringslivsarbete

28 Yttrande över revisionsrapport om kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i enskild regi

29 Yttrande över revisionsrapport om granskning av upphandling

30 Val av ersättare i kommunstyrelsens planutskott (S)

31 Befrielse från uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens planutskott (S) samt nyval

32 Val av ordförande i kommunstyrelsens planutskott, ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot och förste vice ordförande i kommunstyrelsens krisledningsutskott samt av kommunal representant i Värmdö Skärgårdsråd (L)

35 Svar på motion (S) bygg små flerbostadshus med hyresrätter i fritidshusområden (PFO)

36 Svar på motion (S) se till att politiska gestaltningskrav följs

37 Svar på motion (Mp) för ett ökat politikerförtroende genom ett tydligare och öppnare kommunfullmäktige i Värmdö där mötena präglas av respekt

38 Svar på motion (S) inventera och stärk brandskyddet hos våra äldre och funktionsnedsatta

39 Markanvisningsavtal, förlängning av giltighetstid, del av fastigheten Brunn 1:1, Brunns centrum ,VBAB

§155 Delårsrapport samt budgetuppföljning 2/2016 ­ BUP 2 för

§156 Delårsbokslut för kommunstyrelsen

§157 Delårsbokslut för kommunfullmäktige m fl

§158 Budget för 2017 samt ramar för 2018 - 2019

§159 Ersättningar till styrelser i Värmdö kommuns bolag

§160 Uppföljning av åtgärder inom vård- och omsorgsnämndens

§161 Vård- och omsorgsnämndens hemställan om tilläggsanslag

§162 Revidering av kommunstyrelsens och tekniska nämndens

§163 Trygghetsboende/lägenheter vid Djuröhemmet

§164 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige och

§165 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2016 ­

§166 Revidering av ägarpolicy och ägardirektiv för de

§167 Socialnämndens beslut ej verkställda inom tre månader -

§168 E-förslag om naturreservat i Östra Ekedal

§169 Förslag från S-gruppen om att Värmdö ska ingå i SKL:s

§170 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016 ­ 2020 med utblick

§171 Yttrande över regional utvecklingsplan för

§172 Yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram för

§173 Yttrande över finansiering av nationell stödfunktion på SKL

§174 Yttrande över revisionsrapport om kommunens

§175 Yttrande över revisionsrapport om styrning, ledning och

§176 Yttrande över revisionsrapport om kvalitetssäkring och

§177 Yttrande över revisionsrapport om granskning av

§178 Val av ersättare i kommunstyrelsens planutskott (S)

§179 Befrielse från uppdrag som ledamot och 2:e vice

§180 Val till kommunstyrelsens utskott och befrielse från

§183 Svar på motion (S) ­ Bygg små flerbostadshus med

§184 Svar på motion (S) ­ Se till att politiska gestaltningskrav

§185 Svar på motion (MP) om ett ökat politikerförtroende

§186 Svar på motion (S) ­ Inventera och stärk brandskyddet hos

§187 Förlängd giltighetstid för markanvisningsavtal för del av

§188 Förslag från S-gruppen om att söka statligt stöd för

§189 Förslag från S-gruppen om att utreda särskilt boende i

§190 Förslag från S-gruppen om att undersöka intresset för