Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2012-11-13

Sammanträde 2012-11-13

Datum
Klockan
17:00
Plats
Hemmestaskolans matsal, Hemmesta

5 Ansökan om planbesked för fastigheten Karklö 1:22.

7 Detaljplan för del av Älvsby 1:13 m.fl. - Älvsby industriomrpde, sydost, Framställan

10 Strategiskt arbete med infartsparkeringar 2013-2014

17 Sammanträdestider för SPN 2013

18 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§132 Ansökan om planbesked för fastigheten Karklö 1:22

Dnr 12SPN/0172

Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Avslå ansökan om planläggning.

2. A v giften för planbeskedet är 8 560 kr enligt taxa. Faktura för avgiften skickas separat.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren till Karklö l :22 ansöker om detaljplaneläggning av sex till åtta nya fritidshus för uthyrning, en samlingslokal och en bastu.

Kontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan eftersom det på sikt inte kan säkerställas att ön förblir allemansrättsligt tillgänglig. Kommunen har tidigare tydligt uttalat sig angående möjligheten att bebygga fastigheter som fortifikationsverket sålt på den öppna marknaden. Försvaret har inte tidigare behövt söka bygglov eller strandskyddsdispens för byggnation på egna fastigheter.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Ansökan om planbesked för fastigheten Karklö 1:22, 2012-09-24.

Sändlista

SBK

_____________________________________________________________


 

§133 Dalhuggevägen, tidigare Gamla Brunnsvägen

Dnr 12SPN/0262

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Avslå begäran från Dalhuggets samfällighetsförening om åtgärdande av Dalhuggevägen.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Dalhuggets samfällighetsförening, har via dess ordförande, 2012-06-18 tillskrivit samhällbyggnadskontoret angående åtgärdande av delar av Dalhuggevägen, tidigare Gamla Brunnsvägen. Föreningen framför att vägen är undermåligt anlagd. De hänvisar till en tidigare uppgörelse mellan kommunen och föreningen om att vägen skulle byggas om i samband med att avlopps- och dagvattenledningar skulle bytas ut. Tekniken som sedan valdes blev relining, vilket innebar att bara mindre delar av vägen åtgärdades. Föreningen yrkar därför att Värmdö kommun slutför arbetet med att åtgärda de delar av Dalhuggevägen som konstruktionsmässigt är otillfredsställande, till det skick de anser att den borde varit då den överlämnades till samfälligheten.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Dalhuggevägen, tidigare Gamla Brunnsvägen, 2012-09-18.

Sändlista

SBK

_____________________________________________________________


Dnr 07STN/0268

§134 Detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl. – Älvsby industriområde, sydost, Framställan

Dnr 12SPN/0262

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Planområdet begränsas, delen söder om Fagerdalavägen utgår. Alla gator inom planområdet förses med gångtrottoar som bekostas av kommunen.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Efter samrådet kring gatukostnadsutredningen för ”Älvsby (Ploglandet) söder om Fagerdalavägen”, har konstaterats att kostnadsbärare för utbyggnaden där saknas. Efter intern expertgranskning av trafiksäkerheten på de föreslagna gatorna norr om Fagerdalavägen, föreslås att alla gator förses med gångtrottoar och att dessa bekostas av kommunen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Detaljplan för del av Älvsby 1:13 mfl. – Älvsby Industriområde, 2012-11-13.

Sändlista

SBK

______________________________________________________


 

§135 Detaljplan för Styrsvik 1:32, 1:51 och 1:82 Runmarö hamn på Runmarö

Dnr 07STN/0268

Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Bifalla ansökan om planbesked. Planuppdraget utförs med normalt planförfarande.

2. Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till samhällsbyggnadskontoret att ta fram samrådshandlingar och gå ut på samråd om planförslaget.

3. Planen finansieras med planavtal. Planen beräknas kunna antas juni år 2014.

4. Planbeskedsavgift tas ut enligt taxa.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Gourmet Food Financial AB har inkommit med förslag på upprättande av detaljplan för att möjliggöra förtätning av område med småbåtshamn, service, handel och kultur samt förtätning med radhus och fristående enfamiljshus. Planen syftar även till att ordna upp allmänna förhållanden i hamnområdet där kommunen har ett ansvar.

Förslaget utgör ett planuppdrag som faller inom ramen för speciella verksamheter som bör tillgodoses,

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Detaljplan för Styrsvik 1:32, 1:51 och 1:82 Runmarö hamn på Runmarö, 2012-10-22.

Sändlista

SBK

_______________________________________________________


 

§136 Förslag till detaljplan för Ösby 1:44, 1:46, 4:2, del av Höghus i Munkmora, Värmdö kommun

Dnr 10STN/0068

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Nämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadskontoret att i samband med fortsatt planarbete upprätta en MKB för detaljplanen. I MKB:n ska bl.a. bedömas konsekvenserna av ett i projektet föreslaget höghus i 16 våningar på vattentornsberget.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Värmdöbostäder AB har inkommit med ansökan till samhällsbyggnadskontoret om planändring för Ösby 1:46, 4:2 m. fl. Kommunstyrelsen godkände 2010-08-09 ett start-PM om att bedriva planarbetet vari ingår projektkalkyl, tidplan mm. Syftet med detaljplanearbetet är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i

höghus om 8-16 våningar på två platser inom Munkmora i Gustavsberg. I södra delen av Munkmoraområdet på det s.k. Markörplan, föreslås en befintlig affärslokal i en våning rivas. På denna plats föreslås istället ett punkthus i högst 16 våningar plus källare uppföras. Vidare föreslås en byggnad vid Skyttevägens vändplan, som får 8 våningar plus 2 våningar i souterräng. De föreslagna höghusen kontrasterar starkt mot områdets nuvarande måttliga bebyggelsehöjder och skapar en dynamik i stadsrummet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Förslag till detaljplan för Ösby 1:44, 1:46, 4:2 del av hus, Höghus i Munkmora, Värmdö kommun, 2012-10-22.

Jäv

Malin Åberg-Aas (MP), Magnus Danielsson (S) och Per-Olof Fransson (KD) anmäler jäv.

Sändlista

SBK


 

§137 Strategiskt arbete med infartsparkeringar 2013-2014

Dnr 12SPN/0419

Samhällsplaneringsnämndens beslut

 1. Uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att utreda och redovisa möjliga platser för infartsparkeringar samt ta fram avtalsförslag med berörda fastighetsägare för upprättandet av infartsparkeringar inom kommunen.
 2. Detta arbete skall redovisas i samhällsplaneringsnämnden senast den 4 juni 2013.

  Beslutsnivå

  Samhällsplaneringsnämnden

  Ärendebeskrivning

  Under perioden 2014-2020 kommer det att bli trängre på vägarna i ostsektorn. Skurubron kommer att byggas och en ny Slussen kommer att anläggas. Detta innebär stora trängselproblem i trafiken. Värmdö kommun har en fortsatt stark befolkningstillväxt och förväntas ha en befolkning på ca 45-50000 invånare år 2020.

  För att infrastrukturen i ostsektorn ska fungera behöver fler invånare ställa bilen och istället nyttja kollektivtrafiken. Det är därför viktigt att öka antalet infartsparkeringar under 2013-2014.

  Handlingar i ärendet

  Tjänsteskrivelse, Strategiskt arbete med infartsparkeringar 2013-2014, 2012-10-19.

  Yrkanden

  Andrine Winther yrkar bifall till kontorets förslag.

  Sändlista

  SBK

  ___________________________________________________________________


   

§138 Lokaliseringsutredning för ny helikopterbas för Stockholms läns landsting ambulanshelikopterverksamhet

Dnr 12SPN/0372

Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Föreslaget lokaliseringsuppdrag bifalls.

2. Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till samhällsbyggnadskontoret att utreda förutsättningarna för ny lokalisering av helikopterbas för landstingets ambulans­helikopterverksamhet.

3. Avtal för att täcka utredningskostnader ska upprättas mellan samhällsbyggnadskontoret och Stockholms läns landsting.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting har inkommit med begäran om att Värmdö kommun utreder förutsättningarna för ny lokalisering av helikopterbas för landstingets ambulanshelikopterverksamhet.

Förslaget utgör ett planuppdrag som faller inom ramen för speciella verksamheter som bör tillgodoses.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Lokaliseringsutredning för ny helikopterbas för Stockholms läns landsting ambulanshelikopter, 2012- 10-19.

Yrkanden

Andrine Winther (S) och Per-Olof Fransson (KD) yrkar bifall till kontorets förslag.

Sändlista

SBK

___________________________________________________________________


 

§139 Budgetuppföljning per 2012-09-30

Dnr 11SPN/0393

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Godkänna rapporten.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Budget- och prognosavvikelsen inom Samhällsplaneringsnämnden beror i huvudsak på att vi har kostnadsfört 5,8 mnkr som tidigare bokförts som immateriella tillgångar. Sanering av en tidigare soptipp har kostat 850tkr. Prognosen för vinterväghållningen är satt till 1 mnkr över budget. Avvikelsen inom kapitalkostnaderna beror på en obudgeterad räntekostnad kopplad till exploateringsavtal avseende Ekobacken. Prognosen för Arbetsplatskostnaden visar på ett underskott beroende på extraordinära kostnader kopplade till ombyggnadsarbetena i Skogsbo.

Den nya helårsprognosen för VA-kollektivet visar ett underskott på 6,6 mnkr vilket är 1,7 mnkr mer i underskott än budgeterat. Huvudorsaken är att vi inte kommer att kunna fakturera anslutningsavgifter för lika många fastigheter som budgeterat.

Renhållning- och slamkollektivets avvikelse mot budget beror i huvudsak på att bygget av Djurö återvinningscentral är försenat.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Budgetuppföljning per 2012-09-30, 20012-10-18.

Sändlista

SBK

___________________________________________________________________


 

§140 Belysning Björkviks brygga

Dnr 11SPN/0365

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Ärendet återremitteras till förvaltningen för att återkomma med ett detaljerat förslag till genomförande senast mars 2013.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Två alternativ har utretts. Ett med eget abonnemang och kabeldragning från Vattenfalls station, ett där kommunen har eget abonnemang men använder SL och Keolis servisledningar. Båda förslagen indikerar extremt höga kostnader för en belysningspunkt. Den uppskattade kostnaden ligger mellan 175.000-230.000 eller 95.000-130.000 beroende på lösning. Flera faktorer gör att kostnaden blir relativt hög: Schakt i svår terräng, ev. handgrävning; ytlig kabeldragning på berg där tungt fordon ska kunna passera; infästning av stolpe i berg. Det är inte möjligt att placera en belysningsstolpe inom det område som önskas belysas. Istället föreslås denna punkt placeras invid busskuren ca 60m från bryggan. Med två gatuarmaturer skulle bryggan troligtvis kunna få tillräckligt med ljus för orientering, utan att för den skull vara direkt bländande.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Belysning Björkviks brygga, 2012-10-19.

Yrkanden

Malin Åberg-Aas (MP) yrkar på att återremittera ärendet till förvaltningen för att återkomma med ett detaljerat förslag till genomförande senast mars 2013.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag eller Åberg-Aas yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Åberg-Aas yrkande.

Reservationer och protokollsantecknigar

S-gruppen lämnar följande protkollsanteckning:

” Vi anser att kommunen måste hantera skattepengar varsamt vilket inte görs av koalitionen i detta projekt. Det är inte rimligt att en lampa kan komma att kosta över 200 000 kronor.”

Sändlista

SBK

___________________________________________________________________


 

§141 Godkännande av förlängning av entreprenadavtal för behandling av hushållsavfall

Dnr 12SPN/0369

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Godkänna förlängning av entreprenadavtal för behandling av hushållsavfall enligt förfrågningsunderlag daterat 2003-10-23

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Entreprenaden omfattar

• behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall exklusive grovavfall.

Upphandlingen utfördes som ett samarbete mellan Värmdö kommun och Nacka kommun.

Även Nacka kommun har för avsikt att förlänga avtalet med Fortum.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Godkännande av förlängning av entreprenadavtal för behandling av hushållsavfall, 2012-10-19.

Sändlista

SBK

___________________________________________________________________


 

§142 Godkännande av förfrågningsunderlag för utbyggnad av gång- och cykelväg i Stavsnäs

Dnr 12SPN/0058

Samhällsplaneringsnämndens beslut

 1. Godkänna förfrågningsunderlag för utbyggnad av gång- och cykelväg från Statoil i Stavsnäs, korsningen väg 686 och 222, fram till Storskogsvägen i Stavsnäs.
 2. I AFB 253, Miljökvalitetssystem så ska miljösystem certifierat enligt iso eller likvärdig certifiering/diplomering krävas.

  Beslutsnivå

  Samhällsplaneringsnämnden

  Ärendebeskrivning

  I samband med arbetet med framtagandet av detaljplaner för utökad exploatering av Stavsnäsområdet har Värmdö kommun tagit initiativ till en utbyggnad av en gång- och cykelväg utmed väg 222 från korsningen med väg 686 och fram till Storskogsvägen i Stavsnäs. Den nya anläggningen kommer till stor del ligga inom vägområde tillhörande väg 222. Se bilaga 2

  Projektet ligger som nr 3 i ordningsföljd för kommunens prioritering av utbyggnad av gång- och cykelvägar enligt beslut 10 STN0012-350.

  Handlingar i ärendet

  Tjänsteskrivelse, Godkännande av förfrågningsunderlag för utbyggnad av gång- och cykelväg i Stavsnäs, 2012-10-22.

  Sändlista

  SBK

  ___________________________________________________________________


   

§143 Svar på motion gällande kommunala återvinningsstationer

Dnr 09VTP/0082

Samhällsplaneringsnämndens förslag

Motionen anses besvarad

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att den kommande återvinningsstationen vid Ekobacken ska planeras och förberedas på ett sådant sätt att den ska framstå som en prototyp och ett föredöme inom denna typ av verksamhet. Motionären föreslår att

 • Kommunen på så sätt man finner lämpligt konsulterar sådana kreativa förmågor som förmår analysera, planera och gestalta morgondagen återvinningsstationer.
 • Medel avsätts för en första idegenomgång med avsikt att belysa möjligheterna till genomförande.
 • Värmdö kommun med detta avser att bli prototypkommun avseende framtidens återvinningsstation

  Motionen har besvarats men blev i kommunfullmäktige återremitterad till samhällsplaneringsnämnden för att redovisa på vilket sätt motionen tillgodosetts. (minoritetsåterremiss) bilaga 2

  Handlingar i ärendet

  Tjänsteskrivelse, Svar på motion angående kommunal återvinningsstationer, 2012-10-08.

  Sändlista

  SBK

  KS

  KF

  ___________________________________________________________________


   

§144 Sammanträdestider för SPN

Dnr 12SPN/0389

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Samhällsplaneringsnämnden kommer att sammanträda följande tisdagar kl. 18.00: 22/1, 5/3, 16/4, 4/6, 20/8, 1/10, 12/11 och 17/12.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Kontoret föreslår sammanträdesdatum för 2013 enligt ovan.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Sammanträdestider 2013, 2012-11-01.

Sändlista

SBK

___________________________________________________________________


Dnr

§145 Delgivningar och delegationsbeslut

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Lägga delgivningarna och delegationsbesluten till handlingarna.

Ärenden

 • Detaljplanelista november, 2012.
 • Överenskommelse utbyggnad av gång- och cykelbana mellan Ålstäket och Strömma, 2011-10-14.
 • Nyttjanderättsavtal mellan Värmdö kommun och Värmdö Golf, 2010-10-18.
 • Bilaga till Nyttjanderättsavtal mellan Värmdö kommun och Värmdö Golf, 2012-03-27.
 • Delegationsbeslut VA-lån, 2012-09-17.
 • Godkännande av förfrågningsunderlag för direktupphandling av avfallskonsult, 2012-10-22.
 • Delegationsbeslut, Samtömning Västerby 5:276, 2012-09-04.

  Beslutsnivå

  Samhällsplaneringsnämnden

  Sändlista

  SBK

  ___________________________________________________________________


  Dnr

§146 Övriga frågor

Lars Öberg informerar nämnden om följande:

 • Djurö ÅVC.
 • GC-väg utmed väg 222 till Stavsnäs.

  Sändlista

  SBK

  ___________________________________________________________________