Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-02-04

Sammanträde 2016-02-04

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, Gotland

Öppet möte

Torsdag den 28 januari kl. 18:30, Årsta Folkets Hus, Hjälmarsvägen 26

Kvä Läs mer...llens program
Kl. 18:30-19:00 Träffa dina lokala politiker, fråga om aktuella ärenden eller annat

kl. 19:00 Tema: Årstastråket

Patrik Dahlin från Exploateringskontoret informerar om Årstastråkets etapp 3

Välkomna!1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Stadsdelsnämnden bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen - svar på medborgarförslag

4 Hopparbacken vid Enskedefältets skola- svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

5 Verksamhetsberättelse VB 2015 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (omedelbar justering)

7 Flytt av befintlig förskolepaviljong, Årstafältet - inriktningsärende

8 Utseende av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL)

9 Återrapportering av utvecklingsmedel

12 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

13 Riktlinjer för hälso-och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stad särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet LSS- svar till kommunstyrelsen

14 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad - svar till kommunstyrelsen (omedelbar justering)

15 Stockholms miljöprogram 2016-2019 - svar till kommunstyrelsen (omedelbar justering)

16 Förslag till detaljplan för område vid kvarteret Filmen i Bandhagen, SDp 2014-20638 - svar till stadsbyggnadskontoret

17 Ansökan om tillstånd för alkoholservering, Axel´s grill

17:A Program för Slakthusområdet, svar till stadsbyggnadskontoret

Slutet sammanträde

18 Upphandling av parkdrift för Årsta och Vantör

19 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

20 Utredning av missförhållande enligt lex Sarah, 14 kap 3 § SoL, individ- och familj, barn- och unga

Dnr 552-2015-1.2.2. (omedelbar justering)

21 Utredning av missförhållande enligt lex Sarah, kap 14 3 § SoL, individ- och familj, barn och unga

22 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

23 Inkommen rapport om missförhållande eller risk för missförhållande i omsorgen om äldre enligt lex Sarah 14 kap 3 § SoL, Enskede hemtjänst

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Stadsdelsnämnden bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen - svar på medborgarförslag

§4 Hopparbacken vid Enskedefältets skola- svar på medborgarförslag

§7 Flytt av befintlig förskolepaviljong, Årstafältet - inriktningsärende­

§8 Utseende av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL)

§9 Återrapportering av utvecklingsmedel

§12 Stadsdelsdirektörens information

§13 Riktlinjer för hälso-och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stad särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet LSS- svar till kommunstyrelsen

§14 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad - svar till kommunstyrelsen­

§15 Stockholms miljöprogram 2016-2019 - svar till kommunstyrelsen

§16 Förslag till detaljplan för område vid kvarteret Filmen i Bandhagen, SDp 2014-20638 - svar till stadsbyggnadskontoret

§17 Ansökan om tillstånd för alkoholservering, Axel´s grill

§17:a Program för Slakthusområdet, svar på samrådshandling till stadsbyggnadskontoret