Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2021-02-16

Sammanträde 2021-02-16

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stockholms stadsarkiv samt digitalt

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/26/2021

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2020-12-03-2021-02-05
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021-02-09 –
publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2021-02-10 – publiceras senare
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2021-02-08 – publiceras
senare
e) Protokoll Stockholms konstråd nr 6/2020
f) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
g) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
h) Kontorsyttrande över Remiss av Sametingets förslag till
handlingsprogram för bevarande av de samiska språken (KS
2020/1707). Dnr 1.1/68/2021 – publiceras senare
i) Kontorsyttrande över Remiss av Institutet för språk och
folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av
de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli
och romska (KS 2020/1708). Dnr 1.1/67/2021 – publiceras
senare


Kallelse/föredragningslista
Sida 2 (2)Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

j) Förteckning över attestinnehavare 2021, kulturförvaltningen
k) Anmälan av tjänsteresor utom Norden 2020,
kulturförvaltningen
l) Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation 2021-02-01

6 Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023 (KS 2019/1939). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Utredning av möjligheterna till ökad samverkan mellan kulturförvaltningen och Stadsarkivet. Anmälan av slutrapport

9 Kulturnämndens rutin för hantering av jäv eller annan oegentlighet

10 Årsrapport över kulturförvaltningens arbete med skydd och behandling av personuppgifter 2020

11 Årsrapport över Stadsarkivets arbete med skydd och behandling av personuppgifter 2020

12 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§6 Stockholms stads trygghetsprogram 2020 -2023(KS 2019/1939). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Kulturnämndens rutin för hantering av jäv eller eller annan oegentlighet

§10 Årsrapport över kulturförvaltningens arbete med behandling av personuppgifter

§11 Årsrapport över Stadsarkivets arbete med skydd och behandling av personuppgifter

§12 Information och övriga frågor