Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2006-06-15

Sammanträde 2006-06-15

Datum
Klockan
12.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 7/2006 med marknämnden den
15 juni 2006, Läs mer...kl 12.00 på Bråvallasalen, Stadshuset

OBS! Ändrad tid och lokal mot vad som tidigare meddelats.

Ordföranden

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret - revisorsbesök

4 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

6 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Remis av diskrimineringskommitténs slutbetänkande (S)*

7 Utarbetande av en plan för jämlikhet, integration och mångfald (S)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2006 (utdelas) (E)

9 Revisionsberättelse för 2005 (E) *

10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

11 Tomträttsavgäld för studentbostäder (M&V)

12 Förköp av fastigheterna Induktorn 24 och Gjutmästaren 8 i Ulvsunda industriområde (M&V) Bromma

13 Överenskommelse om exploatering för bostäder samt försäljning inom del av fastigheterna Stora Essingen 1:34 och Stora Essingen 1:87 på Stora Essingen till Valspråket Förvaltning AB (I) Kungsholmen

14 Ändrad detaljplan för kv Kompaniet och Plutonen m m i stadsdelen Östermalm. Remiss av planförslag (I+Tk) Östermalm

15 Överenskommelse om exploatering för bostäder och hotell inom fastigheten Marieberg 1:26 (kv Snöflingan och Iskristallen) på Kungsholmen med Skanska. Genomförandebeslut (I) Kungsholmen

16 Överdäckning av järnvägen söder om Södra Station, Mariagårdstäppan, samt markanvisning för bostadsändamål inom fastigheterna Södermalm 7:62 och 7:63 (Johan Helmich Romans Park) samt del av fastigheten Östergötland 29 (Södra Latin) inom Södermalm till JM AB. Inriktningsbeslut (I)*Maria-Gamla stan

17 Spridningsvägar och samband mellan Norra och Södra Djurgården. Återremiss av ”Förbindelse över Värtabanan m m” (I) Östermalm

18 Överenskommelse om exploatering för bostäder och lokaler inom fastigheten Sabbatsberg 16 m m i Vasastaden med Locum, Anders Bodin m fl. Genomförandebeslut (I) Norrmalm

19 Lägesredovisning av arbetet med att ta fram riktlinjer för stadens företagsområden (Y+Sbk+ Stockholm Business Region AB)

20 Godkännande av investeringsutgifter och genomförande av kv Erik i Bromsten. Genomförandebeslut (Y+ 20 000) Spånga-Tensta

21 Markanvisning för föreningsbyggnad inom fastigheten Rinkeby 2:10 i stadsdelen Rinkeby till Turkiska-Svenska Kulturföreningen (Y) Rinkeby

22 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål med tomträttsupplåtelse inom fastigheten Skärkarlen 8 i Blackeberg med AB Familjebostäder. Genomförandebe-slut (Y+20 000) Bromma

23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Blackeberg 2:1 i stadsdelen Blackeberg till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (Y) Bromma

24 Detaljplan för del av kv Margretero i Mariehäll. Remiss (Y+20 000) Bromma

25 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till NCC Construction AB. Inriktningsbeslut (Y) Bromma

26 Detaljplan för del av kv Ordensgraden m fl i stadsdelen Nockebyhov. Remiss (Y) Bromma

27 Områdesprogram för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Remiss (Y) Skärholmen

28 Upplageområdet Snösätragränd i Rågsved. Nämnduppdrag (Y) Vantör

29 Ändrad markanvisning för bostadsändamål i stadsdelen Västertorp till NCC Boende AB inom område beläget på fastigheterna Isdubben 6 och Västberga 1:1 samt inom område beläget på fastigheten Västertorp 1:2 invid fastigheten Isläggen 1. Inriktningsbeslut samt planbeställ-ning (Y) Hägersten

30 Detaljplan för del av kv Årstaäng i Liljeholmen. Remiss (Y+20 000) Liljeholmen

31 Överenskommelse om exploatering för bostäder vid kv Gåshällan i Kärrtorp med Svenska Bostäder. Genomförandebeslut (Y+20 000) Skarpnäck

32 Detaljplan för förlängning av Skrubba Malmväg inom fastigheten Skrubba 1:1 i stadsdelen Skrubba från korsningen Skrubba Malmväg – Bollmoravägen till Töresjövägen. Remiss (Y) Skarpnäck

33 Detaljplan för del av kv Jämlikheten m m i stadsdelen Bagarmossen. Remiss (Y+20 000) Skarpnäck

34 Ändrad inriktning och detaljplan för Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad (HS) Katarina-Sofia

35 Grönmarkskompensation vid exploatering (M&T)

36 Hammarbybacke, Hammarbyhöjdens IP och Nackareservatet. Skrivelser från ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) samt ledamoten Åsa Romson (mp) (M&T) Katarina-Sofia och Skarpnäck

37 Förvärv av fastigheten Valparaiso 2 i Södra Värtahamnen från Jernhusen Fastigheter AB (M&T)*Östermalm

38 Användning av kinesisk gatsten i Stockholm. Skrivelse från ledamoten Gabriel Marawgeh (kd) och fråga av ordföranden Leif Rönngren (s) (M&T)

39 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta till Einar Mattsson Fastighets AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 23 maj 2006 nr 17 (Y) Spånga-Tensta

40 Markanvisningstävling avseende etablering av stormarknad och bostäder vid Hjulsta bollplan inom fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta. Inriktningsbeslut och återremiss. Bordlagt 23 maj 2006 nr 18 (Y) Spånga-Tensta

41 En ny stadsdel i Årsta. Skrivelse av vice ordföranden Mikael Söderlund (m). Bordlagt 23 maj 2006 nr 27 (Y) Enskede-Årsta

42 Principer för försäljning av fritidsfastigheter upplåtna med tomträtt. Bordlagt 27 april 2006 nr 11 och 23 maj 2006 nr 35 (M&V)

43 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Johanneshov till Wåhlins fastigheter AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 16 februari 2006 nr 28 och senast 23 maj 2006 nr 37 (Y) Enskede-Årsta

44 Samverkansgrupp för ett levande båtliv i Stockholm (Y+Idf)

Mötesinformation

Justerat: 28 juni 2006
Leif Rönngren Mikael Söderlund

Närvarande:

Ledamöter
Leif Rönngren (s), ordförande
Mikael Söderlund (m), vice ordförande
Hasan Dölek (s), §§ 1-20 och 22-45
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Martina Lind (fp)
Gabriel Marawgeh (kd)
Johanna Nilsson (s), §§ 1-9 och 11-45
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfelt (v)

Ersättare
Marianne Ahlgren (fp)
Bo Ekvall (s)
Maurice Forslund (kd)
Per Hallerby (fp)
Gunilla Hansson (s)
Kenneth Nilsson (s)
Ewa Schenström (m)
Torkel Tigerschiöld (mp)
Jan Tigerström (m), tjänstgörande
Ornina Younan (s), tjänstgörande §§ 10 och 21

Tjänstemän
Markdirektören Göran Långsved och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.

Vidare de förtroendevalda revisorerna Bo Dahlström (s), Östen Bohlin (fp), Ingrid Dorle Andersson (s), Bengt Akalla (m), Gunilla Karlström (s) och Sven Ohm (fp) (samtliga §§ 1-3) samt enhetschef Jan-Erik Ek och revisor Eva Lundberg vid revisionskontoret (båda §§ 1-3).

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Mikael Söderlund (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 29 juni 2006 i Stadshuset.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Marknämnden godkände anmälan av protokoll från nämndens föregående sammanträde.

§3 Frågor för beredning och information från kontoret

Revisorernas granskning av nämndens verksamhet 2005 och revisionsplan för 2006

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordföranden Bo Dahlström (s) och ledamoten Ingrid Dorle Andersson (s) från nämndens revisorer informerade om revisionen av nämndens verksamhet 2005, planerna för revisionen av nämndens verksamhet 2006 samt diskuterade granskningen och planen tillsammans med nämnden.

Beslut

Marknämnden tackade efter avslutad överläggning för informationen.

Skrivelse för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till marknämnden enligt följande:

- Gör ett omtag i planeringen av bostäder i Hjorthagen – Värtan - Loudden av ledamoten Åsa Romson (mp) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp).

Beslut

Marknämnden beslöt att överlämna skrivelsen till markkontoret för beredning.

Förvaltningschefens semester

-----------------------------------

Markdirektören Göran Långsved anmälde att han avsåg att ta semester veckorna 28-31 och utse följande som vikarier under denna tid: Eva Olsson (vecka 28), Bengt Hjelm (veckorna 29-30) och Lennart Gustafsson (vecka 31).

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 7 juni 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 15 juni 2006.

Beslut

Marknämnden beslöt dels godkänna anmälan dels delta med sex förtroendevalda (3+3) i Information Management Policies Assessment for City Transportation System (IMPACTS) 11:e årliga konferens Congestion Charging in Stockholm & Unexpected Events i Stockholm den 29-30 juni 2006, med två (1+1) förtroendevalda i IFHP:s 50:de världskongress i Genève, Schweiz den 10-13 september 2006 och med de förtroendevalda i nämnden som så önskar i Stockholms Byggmästareförenings bostadsutställning Tensta Bo 06 med tillhörande seminarier den 17-27 augusti 2006.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom

markkontoret

Dnr M2006-010-00061

Markkontoret hade den 18 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning.

Remiss av diskrimineringskommitténs slutbetänkande

Dnr M2006-000-00859

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 23 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§7 Utarbetande av en plan för jämlikhet, integration och mångfald

Dnr M2005-000-00166

Markkontoret hade den 23 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för det fortsatta arbetet med utarbetande av en plan för jämlikhet, integration och mångfald.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga B.

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2006

Dnr M2006-112-00331

En av markkontoret den 12 juni 2006 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för maj 2006 anmäldes.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§9 Revisionsberättelse för 2005

Dnr M2006-130-00811

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 8 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att, som yttrande över årsrapport avseende revisionen av nämndens verksamhet under 2005, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden anser att revisorernas granskning är bra och ser positivt på att kontoret skärpt upp rutinerna och genomlyst alla större projekt. Nämnden noterar att vissa stora projekt har hanterats i den gamla organisationen. Dessa är nu införlivade i den nya organisationen. I de fall avvikelser förekommit har nämnden följt upp dem och beslutat att samtliga avvikelser ska hanteras i nämnden.

Marknämnden kommer särskilt att följa upp ärenden kring jämställdhet/mångfald, personalpolitiken/medarbetarförsörjning, konsultanvändningen, medarbetarenkäten samt upphandlingar.

Marknämnden anser att kontoret bör se över på vilket sätt det går att förhindra att de pensionsavgångar som kommer att ske framöver inte innebär en för omfattande kompetensförlust. Marknämnden vill därför särskilt uppmärksamma kontoret på behovet av nyrekrytering och tillvaratagande av befintlig kompetens.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt kontorets förslag.

§10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2006-551-00658

Markkontoret hade den 31 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, som sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets ändrade förslag.

Ledamoten Johanna Nilsson (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§11 Avgälder för studentbostäder

Dnr M2006-514-01160

Markkontoret hade den 22 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner att avgäldsnivån för studentbostäder skall motsvara 50 % av nivån för bostäder upplåtna med hyresrätt.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Förköp av fastigheterna Gjutmästaren 8 och Induktorn 24 i Ulvsunda industriområde

Dnr M2006-552-01159

Markkontoret hade den 23 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att förköpa fastigheterna Gjutmästaren 8 och Induktorn 24 i Ulvsunda industriområde.

2 Nämnden hemställer att kommunfullmäktige ger Fastighets AB Gmästaren i uppdrag att förvärva fastigheterna.

Beslut

Marknämnden beslöt att låta ärendet utgå.

§13 Överenskommelse om exploatering för bostäder samt försäljning inom del av fastigheterna Stora Essingen 1:34 och Stora Essingen 1:87 på Stora Essingen till Valspråket Förvaltning AB

Dnr M2006-511-00795

Markkontoret hade den 29 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och Valspråket Förvaltning AB avseende del av fastigheterna Stora Essingen 1:34 samt Stora Essingen 1:87 enligt vad som anges i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och Valspråket Förvaltning AB avseende del av fastigheterna Stora Essingen 1:34 samt Stora Essingen 1:87 enligt vad som anges i utlåtandet.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§14 Ändrad detaljplan för kv Kompaniet och Plutonen m m i stadsdelen Östermalm. Remiss av planförslag

Dnr M2006-512-00663

Protokollsutdrag

Markkontoret samt trafikkontoret hade avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteren Kompaniet och Plutonen i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2005-08933-54.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga E.

§15 Överenskommelse om exploatering för bostäder och hotell inom fastigheten Marieberg 1:26 (kv Snöflingan och Iskristallen) på Kungsholmen med Skanska Sverige AB. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-00901

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 24 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom fastigheten Marieberg 1:26 omfattande investeringsutgifter om 390 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger marknämnden, genom markkontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden godkänner för sin del två upprättade exploateringsavtal med Skanska Sverige AB avseende försäljning av del av fastigheten Marieberg 1:26 för hotell respektive för bostäder samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättade exploateringsavtal.

3 Nämnden godkänner för sin del upprättat avtal med landstinget och SL för genomförandet av överdäckning av tunnelbaneanläggning samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtalet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Marknämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom fastigheten Marieberg 1:26 omfattande investeringsutgifter om 390 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger marknämnden, genom markkontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden godkänner för sin del två upprättade exploateringsavtal med Skanska Sverige AB avseende försäljning av del av fastigheten Marieberg 1:26 för hotell respektive för bostäder samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättade exploateringsavtal.

3 Nämnden godkänner för sin del upprättat avtal med landstinget och SL för genomförandet av överdäckning av tunnelbaneanläggning samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtalet.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga F2.

§16 Överdäckning av järnvägen nordost om Södra Station, Mariagårdstäppan, samt markanvisning för bostadsändamål inom fastigheterna Södermalm 7:62 och 7:63 m m (Johan Helmich Romans Park) samt del av fastigheten Östergötland 29 (Södra Latin) inom Södermalm till JM AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2006-513-00921

Markkontoret hade den 17 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner projekten och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal med Banverket i enlighet med utlåtandet. Inriktningsbeslut.

2 Nämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheterna Södermalm 7:62 och 7:63 m m (del av Johan Helmich Romans Park) samt del av fastigheten Östergötland 29 (Södra Latin) till JM AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret avseende både Mariagårdstäppan och exploateringen inom fastigheterna Södermalm 7:62, 7:63 och Östergötland 29 m m.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter ajournering och propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

I det fortsatta arbetet med att förverkliga detta projekt bör den större exploateringen vara huvudalternativ. Samtidigt är det avgörande att Maria Elementar och Södra Latin inte förlorar möjligheten att erbjuda skolgård åt sina elever. I ett kommande planarbete ska utredning ske i samarbete med SISAB och skolorna om att en exploatering även skulle kunna omfatta del av fastigheten Östergötland 29 (Södra Latin). Dessutom är det viktigt att man i planbarbetet anstränger sig för att få en långsiktigt hållbar parkeringssituation i området.

Reservation

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§17 Spridningsvägar och samband mellan Norra och Södra Djurgården. Återremiss av ”Förbindelse över Värtabanan m m”

Dnr M2005-511-00260

Markkontoret hade den 16 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets lägesredovisning.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§18 Överenskommelse om exploatering för bostäder och lokaler samt köp och försäljning av mark inom fastigheten Sabbatsberg 16 m m i Vasastaden med Locum AB, Anders Bodin Förvaltning AB m fl. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-00056

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 29 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom fastigheten Sabbatsberg 16 m m omfattande investeringsutgifter om 270 mnkr inklusive markförvärv och investeringsinkomster om 18 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger marknämnden, genom markkontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och berörda byggherrar avseende fastigheten Sabbatsberg 16 m m enligt vad som anges i utlåtandet.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa avtal om förvärv och försäljning enligt vad som anges i utlåtandet.

4 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja inledande gatu- och ledningsarbeten inom fastigheten Sabbatsberg 16 för upp till 25 mnkr i avvaktan på att kommunfullmäktige godkänner genomförande av projektet. Delgenomförandebeslut.

5 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Marknämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom fastigheten Sabbatsberg 16 m m omfattande investeringsutgifter om 270 mnkr inklusive markförvärv och investeringsinkomster om 18 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger marknämnden, genom markkontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och berörda byggherrar avseende fastigheten Sabbatsberg 16 m m enligt vad som anges i utlåtandet.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa avtal om förvärv och försäljning enligt vad som anges i utlåtandet.

4 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja inledande gatu- och ledningsarbeten inom fastigheten Sabbatsberg 16 för upp till 25 mnkr i avvaktan på att kommunfullmäktige godkänner genomförande av projektet. Delgenomförandebeslut.

5 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§19 Lägesredovisning av arbetet med att ta fram riktlinjer för stadens företagsområden

Dnr M2006-510-00051

Markkontoret m fl hade den 21 april 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

1 Marknämnden godkänner lägesredovisningen av arbetet med att ta fram riktlinjer för stadens företagsområden.

2 Nämnden godkänner inriktningen för att göra analyser av konsekvenserna för näringslivet i programarbeten.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§20 Godkännande av investeringsutgifter och genomförande av kv Erik i Bromsten. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-01059

Markkontoret hade den 19 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom kvarteret Erik omfattande investeringsutgifter om 8 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom kvarteret Erik omfattande investeringsutgifter om 8 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§21 Markanvisning för föreningsbyggnad inom fastigheten Rinkeby 2:10 i stadsdelen Rinkeby till Turkiska-Svenska Kulturföreningen

Dnr M2006-510-00669

Markkontoret hade den 22 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark under två års tid för föreningsändamål till Turkiska- Svenska Kulturföreningen i Rinkeby vid Gamlebyplan i Rinkeby, del av fastigheten Rinkeby 2:1.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnads- kontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Den föreslagna markanvisningen kan medföra en välkommen utveckling i ett på många sätt eftersatt område. Vi vill att kontoret nu går vidare och tar ett helhetsgrepp på hur stadsdelen Rinkeby kan utvecklas.

Ledamoten Hasan Dölek (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§22 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål med tomträttsupplåtelse inom fastigheten Skärkarlen 8 i Blackeberg med AB Familjebostäder. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-01059

Markkontoret hade den 16 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Skärkarlen 8 m fl omfattande investeringsutgifter om 8,2 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse med AB Familjebostäder avseende fastigheten Skärkarlen 8 enligt vad som anges i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Skärkarlen 8 m fl omfattande investeringsutgifter om 8,2 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse med AB Familjebostäder avseende fastigheten Skärkarlen 8 enligt vad som anges i utlåtandet.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Blackeberg 2:1 i stadsdelen Blackeberg till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr M2006-513-01039

Markkontoret hade den 15 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Blackeberg 2:1 till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Marknämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Blackeberg 2:1 till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§24 Detaljplan för del av kv Margretero i Mariehäll. Remiss

Dnr M2006-512-00816

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 11 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av kv Margretero i Mariehäll, S-Dp 2005-08325-54.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är positivt att kvarteren vid Bälstabro byggs om till bostäder, men med den stadskaraktär som området har bör verksamhetslokaler blandas in i bottenplanen. Det är viktigt att utbyggnaden av tvärbanan fortskrider för att få bra kollektivtrafikförsörjning av området.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§25 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till NCC Construction AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00913

Markkontoret hade den 9 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 till NCC Construction AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 Detaljplan för del av kv Ordensgraden m fl i stadsdelen Nockebyhov. Remiss

Dnr M2006-512-01085

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 29 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av kvarteret Ordensgraden m fl i stadsdelen Nockebyhov, S-Dp 2004-06683-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av kvarteret Ordensgraden m fl i stadsdelen Nockebyhov, S-Dp 2004-06683-54.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§27 Områdesprogram för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Remiss

Dnr M2006-512-00758

Markkontoret hade den 16 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för områdesprogram för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg, Dnr 2002-12665-53.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Upplageområdet Snösätragränd i Rågsved. Nämnduppdrag

Dnr M2005-410-00597

Markkontoret hade den 17 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets redovisning av ärendet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden ämnar inte förlänga avtalet och ger därmed kontoret i uppdrag att planera för avflytt och evakuering av befintliga företag i området inför 2009-12-31.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt kontorets förslag.

§29 Ändrad markanvisning för bostadsändamål i stadsdelen Västertorp till NCC Construction Sverige AB inom område beläget på fastigheterna Isdubben 6 och Västberga 1:1 samt inom område beläget på fastigheten Västertorp 1:2 invid fastigheten Isläggen 1. Inriktningsbeslut samt planbeställning

Dnr M2006-513-00761

Markkontoret hade den 15 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark för bostäder till NCC Construction Sverige AB i de två områdena på fastigheterna Isdubben 6 och Västberga 1:1 respektive på fastigheten Västertorp 1:2 invid fastigheten Isläggen 1 som tidigare markanvisats till HEBA fastighets AB.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal och påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Marknämnden anvisar mark för bostäder till NCC Construction Sverige AB i de två områdena på fastigheterna Isdubben 6 och Västberga 1:1 respektive på fastigheten Västertorp 1:2 invid fastigheten Isläggen 1 som tidigare markanvisats till HEBA fastighets AB.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal och påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§30 Detaljplan för del av kv Årstaäng i Liljeholmen. Remiss

Dnr M2006-512-01072

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 18 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av kv Årstaäng i Liljeholmen, S-Dp 2004-04433-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna exploateringsavtal med AB Stockholmshem.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av kv Årstaäng i Liljeholmen, S-Dp 2004-04433-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna exploateringsavtal med AB Stockholmshem.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

§31 Överenskommelse om exploatering för bostäder vid kv Gåshällan i Kärrtorp med Svenska Bostäder. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-01028

Markkontoret hade den 15 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering vid kv Gåshällan omfattande investeringsutgifter om 7,8 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och Svenska Bostäder AB avseende område vid kv Gåshällan enligt vad som anges i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering vid kv Gåshällan omfattande investeringsutgifter om 7,8 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan marknämnden och Svenska Bostäder AB avseende område vid kv Gåshällan enligt vad som anges i utlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§32 Detaljplan för förlängning av Skrubba Malmväg inom fastigheten Skrubba 1:1 i stadsdelen Skrubba från korsningen Skrubba Malmväg – Bollmoravägen till Töresjövägen. Remiss

Dnr M2006-512-00895

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 10 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsbyggnads-

nämnden som svar på förslag till detaljplan för förlängning av Skrubba Malmväg inom fastigheten Skrubba 1:1, S-Dp 2004-08728-54.

2 Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Detaljplan för del av kv Jämlikheten m m i stadsdelen Bagarmossen. Remiss

Dnr M2006-512-01029

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 17 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsbyggnads- nämnden som svar på ändrad detaljplan för del av kv Jämlikheten m m i stadsdelen Bagarmossen, S-Dp 2004-14026-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Marknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsbyggnads- nämnden som svar på ändrad detaljplan för del av kv Jämlikheten m m i stadsdelen Bagarmossen, S-Dp 2004-14026-54.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§34 Ändrad inriktning och detaljplan för Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad

Dnr M2006-512-01144

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner den nya inriktningen i enlighet med utlåtandet samt tilläggsavtal med Gelbgjutaren HB med anledning därav.

2 Beslutet i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Marknämnden godkänner den nya inriktningen i enlighet med utlåtandet samt tilläggsavtal med Gelbgjutaren HB med anledning därav.

2 Beslutet i detta ärende justeras omedelbart.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§35 Grönmarkskompensation vid exploatering

Dnr M2005-110-01316

Markkontoret hade den 19 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets redovisning av arbetet med grönkompensation

som svar på budgetuppdrag.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet

§36 Hammarbybacke, Hammarbyhöjdens IP och Nackareservatet. Skrivelser från ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) samt ledamoten Åsa Romson (mp)

Dnr M2006-520-00867

Markkontoret hade den 31 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner redovisningen om aktuell planering för området som svar på skrivelser från ledamoten Kajsa Stenfelt (v) och ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) resp. ledamoten Åsa Romson (mp).

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga T.

§37 Förvärv av fastigheten Valparaiso 2 i Södra Värtahamnen från Jernhusen Fastigheter AB

Dnr M2006-554-01097

Markkontoret hade den 24 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden godkänner för sin del köpeavtal rörande fastigheten Valparaiso 2 i Södra Värtahamnen.

2 Beslutet i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Nej till kinesisk gatsten i Stockholm. Skrivelse från ledamoten Gabriel Marawgeh (kd)

Dnr M2006-600-01109

Markkontoret hade den 24 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets förslag till hantering av inköp av stenmaterial enligt utlåtandet.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§39 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta till Einar Mattsson Fastighets AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00878

Bordlagt 23 maj 2006 nr 17

Markkontoret hade den 27 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 till Einar Mattson Fastighets AB.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

4 Nämnden medger ändrat ändamål för tomträtten Tensta 4:9.

Beslut

Marknämnden beslöt på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) att återremittera ärendet för inhämtande och införande av stadsdelsnämndens synpunkter i ärendet.

§40 Markanvisningstävling avseende etablering av stormarknad och bostäder vid Hjulsta bollplan inom fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta. Inriktningsbeslut och återremiss

Dnr M2005-513-00087

Bordlagt 23 maj 2006 nr 18

Markkontoret hade den 27 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för etablering på Hjulsta bollplan enligt förslag i utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U3.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) framställda yrkandet, d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden anser att markanvisningstävlingen även ska omfatta ytterligare delar såsom den lokala idrottens förutsättningar och ett mer omfattande bostadsbyggande. Det är även viktigt att trafiklösningar tas fram i väntan på att E18 färdigställs.

Reservationer

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§41 En ny stadsdel i Årsta. Skrivelse av vice ordföranden Mikael Söderlund (m)

Dnr M2006-511-00295

Bordlagt 23 maj 2006 nr 27

Markkontoret hade den 25 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner redovisningen i utlåtandet som svar på skrivelsen En ny stadsdel i Årsta av Mikael Söderlund (m).

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§42 Principer för försäljning av fritidsfastigheter upplåtna med tomträtt

Dnr M2006-554-00759

Bordlagt 27 april 2006 nr 11 och 23 maj 2006 nr 35

Markkontoret hade den 7 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att försäljningspriset vid friköp av tomträttsmark för fritidshus skall motsvara stadens aktuella avkastningsvärde, d v s nuvärdet av de framtida tomträttsavgälderna.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§43 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Johanneshov till Wåhlin Fastigheter AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-01053

Bordlagd 16 februari 2006 nr 28 och senast 23 maj 2006 nr 37

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 26 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till Wåhlin Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

3 Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå kontorets förslag och

att anföra följande:

I dagsläget är nämnden inte beredd att markanvisa i detta projekt. Dels utifrån lokala synpunkter som framkommit i processen och dels utifrån att det aktuella området behöver sättas i ett sammanhang. Den aktuella marken finns i nära anslutning till Globenområdet. Där har omfattande exploatering skett. Ytterligare diskuteras i förslagen om den s.k. Evenemangsstaden. Nämnden vill att eventuell framtida markanvisning behandlas i det fortsatta arbetet med dessa förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) samt tjänstgörande ersättaren Jan Tigerström (m) enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§44 Samverkansgrupp för ett levande båtliv i Stockholm

Dnr M2006-330-00009

Markkontoret samt idrottsförvaltningen hade den 9 maj 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

1 Marknämnden godkänner förslaget till samverkansgrupp.

2 Nämnden godkänner förslaget till direktiv och befogenheter för förvaltningsövergripande samarbete.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§45 Tillönskan om trevlig sommar

Ordföranden Leif Rönngren (s) tackade anställda och förtroendevalda för arbetet i förvaltning och nämnd och tillönskade alla en trevlig sommar. Vice ordföranden Mikael Söderlund (m) instämde och tillönskade ordföranden detsamma.