Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-05-23

Datum
Klockan
Plats

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

Medborgarförslag

3 Medborgarförslag om att polisen ska göra tätare besök och störa de som säljer/köper droger samt ordningsfrågor rörande nedskräpning och eldning,

4 Medborgarförslag om att hägna in hundbadplatsen på Sätrastrandsbadet,

5 Medborgarförslag om att utveckla området kring Bredängs bollplan och Trissan spontanidrottsplats,

6 Medborgarförslag om att installera högtalare till hjälp för att stoppa brott,

7 Medborgarförslag om att installera skottlokaliserare (Shot Spotter),

Svar på skrivelser

8 Skärholmens SDF ges uppdrag att göra en analys av domar som gått förvaltningen för och emot i förvaltningsdomstolarna,

Beslutsärenden

9 Förslag till inriktning gällande Nybyggnation av förskola, kv. Stallarholmen 17, Torpgläntan 8 - Inriktningsärende.

10 Förslag till inriktning gällande Nybyggnation av förskola, kv. Kasholmen 1, Ekholmsvägen 333 - inriktningsärende,

11 Extra utlysning av föreningsbidrag,

12 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),

14 Uppdatering av delegationsordningen vad gäller beslut om polisanmälan vid misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten och grovt krigsbrott,

15 Deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2019; Resursenheten, Beställarenheten omsorg om äldre båda från avd. för socialtjänst och fritid och Ledningsorganisationen inom förskoleavdelningen,

Remissärenden

16 Remiss av Stockholmsmodellen - förslag på ett strukturerat arbetssätt för myndighetsgemensam samverkan kring målgruppen sjukskrivna individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst,

17 Remiss av Motion angående OPS-lösningar,

Anmälningsärenden

18 Anmälan av personuppgiftsincident enligt artikel 33 i dataskyddsförordningen (GDPR),

19 Förslag till Kemikalieplan 2020-2023. Svar genom kontorsyttrande,

20 Beslut från IVO, avslutat ärende,

21 Inbjudan till gemensam upphandling av ramavtal bemanningstjänster för inhyrning av vikarier till den pedagogiska verksamheten,

22 Årsrapport Västernorrlandsmodellen,

23 Förlängning av lokal

samverkansöverenskommelse mellan Skärholmens SDF och Skärholmens
lokalpolisområde,
dnr SKHLM 2018/000113

Protokoll

24 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2019-03-28
b. Förvaltningsgruppen 2019-04-25
Dukas till sammanträdet
c. Gruppledarmöte 2019-04-25
d. Pensionärsrådet 2019-05-16
Dukas till sammanträdet
e. Rådet för funktionshinderfrågor 2019-05-17
Dukas till sammanträdet
f. Pensionärsrådet 2019-04-17
g. Rådet för funktionshinderfrågor 2019-04-17

25 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på
plan 8.

19 . Balanslista uppdrag SDN 6/2019-05-23,
dnr 1.2.1./001-2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Balanslista uppdrag SDN 6/2019-05-23, dnr 1.2.1./001-2019