Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2005-09-22

Sammanträde 2005-09-22

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 4/2005 med trafiknämnden den
22 september Läs mer... 2005, kl 09.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Sammanträdestider för trafiknämnden 2006 m m

6 Skrivelse från Viviann Gunnarsson (mp) om sammanträdesarvode för ledamöter i styrgruppen Miljöbilar i Stockholm. Remiss *

8 Kompetensutveckling genom utbyte mellan stadens förvaltningar. Motion av Ewa Samuelsson (kd) nr 2005:47. Remiss (Pe)

9 Gullmarsplan. Skrivelse från Björn Nyström (kd) (G)

10 Skrivelse från Sten Nordin (m) och Petter Lindfors (m) om införande av boendeparkering och fråga om parkering för miljöbilar i Hammarby Sjöstad från Hannah Ekeroos (kd) (G + Mk)

11 Detaljplan för Danvikslösen infrastruktur inom stadsdelarna Södra Hammarbyhamnen och Sicklaön i Nacka. Remiss (G + Mk)

12 Stadens samlade nätförvaltning. Remiss (G) *

13 Utredning om Huvudstaledens sträckning (G + Mk)

14 Cykelplan för Stockholms ytterstad (G)

15 Pilotprojektet biogasbåtar. Delgenomförandebeslut (G)

16 Upphandling av ramavtal för teknikkonsulter 2006 (G)

17 Framkomlighetsåtgärder vid E4/Essingeleden inför Stockholmsförsöket (Tp)

18 Trafiken.nu – halvårsrapport 2005 (Tp)

19 Bilpooler. Skrivelse från Mirja Särkiniemi (s), Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (v) (Tp)

20 Vilka erfarenheter har Stockholms stad dragit av ARTISTS? Skrivelse från Björn Nyström (kd) (Tp)

21 Plåtpoliser mot smittrafik. Skrivelse från Björn Nyström (kd) (Tp)

22 Försök med automatisk trafiksäkerhetskontroll på Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut (Tp)

23 Satsa på ökad nattdistribution. Skrivelse från Björn Nyström (kd) (Tp)

24 ”Gör det möjligt för taxi att utföra sitt arbete”. Skrivelse av Sten Nordin (m). Bordlagt 21 juni 2005 nr 14 och 29 augusti 2005 nr 21 (G)

25 Intensifierad utbyggnad av cykelbanor i Stockholms innerstad. Nämnduppdrag. Bordlagt 21 juni 2005 nr 18 och delvis bordlagt 29 augusti 2005 nr 22 avseende Hornsgatan Säker Huvudgata (G)

Mötesinformation

Justerat:

3 oktober 2005


Mirja Särkiniemi      Sten Nordin


Närvarande:


Ledamöter

Mirja Särkiniemi (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp), §§ 1-5 och 7-25
Kåre Gustavsson (s)
Jimmy Lindgren (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Björn Nyström (kd)
Margarita Pulido (s)
Madeleine Sjöstedt (fp)
Ann-Marie Strömberg (v)
Regina Öholm (m)

 

Ersättare

Eva-Louise Erlandsson Slorach (s)
Tove Frimodt (s)
Spiridon Gogos (s)
Berthold Gustavsson (m), tjänstgörande § 6
Bo Holmberg (s)
Petter Lindfors (m)
Kathléen Nilsson (m)
Per Ohlin (v)
Hampus Rubaszkin (mp)
Göran Wrene (s)

 

Personalföreträdare

Sonja Mogert, SKTF

 

Tjänstemän

Trafikdirektören Per Aronson och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Barbro Collin, Göran Gahm, Karin Hebel, Rune Karlsson, Eva Leijon, Anette Scheibe och Lars-Erik Stålkrantz samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristina Söderlund.

 

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Mirja Särkiniemi (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 6 oktober 2005 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt

följande:

1. Stäng inte av Östbergavägen för biltrafik av ersättaren Berthold Gustavsson (m).

2. Belysning på stadens kyrkogårdar av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och ersättaren Per Ohlin (v).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Fråga om arbetet med Klarastrandsleden

-------------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret besvarade tidigare ställd fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) om arbetet med Klarastrandsleden.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Fråga om parallella cykelbanorna vid Björns Trädgård och Medborgarplatsen

---------------------------------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret besvarade tidigare ställd fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) om de parallella cykelbanorna vid Björns Trädgård och Medborgarplatsen.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Fråga om trafiksituationen på Korpmossevägen i Västberga

-----------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret besvarade tidigare ställd fråga av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) om trafiksituationen på Korpmossevägen i Västberga.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Fråga om regler för parkering av EU-mopeder

-------------------------------------------------------

Avdelningschefen Karin Hebel vid trafikkontoret besvarade tidigare ställd fråga av ordföranden Mirja Särkiniemi (s) om gällande regler för parkering av EU-mopeder.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Fråga om prioritering av synskadades behov i tillgänglighetsarbetet

---------------------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Anette Scheibe vid trafikkontoret besvarade tidigare ställd fråga av ledamoten Per Bolund (mp) om prioriteringen av synskadades behov i tillgänglighetsarbetet utifrån en till honom inkommen skrivelse i ärendet från Synskadades Riksförbund i Stockholms stad.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Fråga om ändring av trafiken på Södermalm

-----------------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret besvarade fråga av ersättaren Berthold Gustavsson (m) om ändring av trafiken på Södermalm under tid för markarbeten avseende bl a va-anläggning.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden

vilka förtecknats i promemoria av den 14 september och den 21 september 2005.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att godkänna anmälan och att godkänna dels deltagande av Mirja Särkiniemi och Helena Bonnier i 12:th World Congress on Intelligent Transport Systems den 5-10 november 2005 i San Francisco, dels i efterhand godkänna deltagande av förtroendevalda i nämnden under seminarierna under Trafikantveckan 16-22 september 2005 i Stockholm dels ock godkänna deltagande av förtroendevalda i nämnden under kostnadsfritt seminarium den 10 oktober 2005 i Stockholm om trängselavgifter i London och Stockholm.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2005-010-00435

Trafikkontoret hade den 1 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Sammanträdestider för trafiknämnden 2006 m m

Dnr T2005-010-00100

Trafikkontoret hade den 12 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden antar i utlåtandet föreslagna sammanträdestider m m för nämnden under 2006.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Skrivelse från Viviann Gunnarsson (mp) om sammanträdesarvode för ledamöter i styrgruppen Miljöbilar i Stockholm. Remiss

Dnr T2005-010-00725

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 22 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

2 Nämnden justerar beslut i ärendet omedelbart.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Claes Fleming (fp) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§7 Tertialrapport 2/2005 och delårsrapport per 2005-08-31

Dnr T2005-111-00943

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 30 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars bilagor sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Trafiknämnden godkänner tertialrapport 2/2005 och delårsrapport per 31 augusti 2005 och överlämnar dessa till kommunstyrelsen.

2 Nämnden beslutar om omedelbar justering.

3 Nämnden anmäler till kommunstyrelsen revidering av budget 2006.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets redovisning av tertialrapport 2/2005 och att trafikkontoret återkommer till trafiknämnden med förslag på åtgärder när det gäller målet i verksamhetsplanen att 80 procent av bilarna ska vara rätt parkerade. Likaså vill nämnden att kontoret återkommer och redovisar ytterligare åtgärder i arbetet med att minska trafik- och miljöpåverkan vad gäller buller och luftföroreningar i enlighet med miljökvalitets-normen som trädde i kraft 1 januari 2005.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) enligt bilaga A3.

§8 Kompetensutveckling genom utbyte mellan stadens förvaltningar. Motion av Ewa Samuelsson (kd), nr 2005:47

Dnr 2005-000-00726

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att som svar på remissen överlämna och i huvudsak åberopa kontorets tjänsteutlåtande samt att anföra följande:

Stadsdelsnämndernas tillkomst har ökat behovet för samarbete och kompetensutbyte förvaltningarna emellan. Hos medborgarna är intresset för stadsmiljöfrågor stort och det märks i stadsdelsnämnderna. Stadsdelsnämnderna har politiker och tjänstemän med god lokalkännedom som bättre kan tas tillvara. De kunskaper och den kompetens som finns hos trafikkontorets tjänstemän bör kunna föras ut bättre till stadsdelsförvaltningarna. En ökad rörlighet mellan stadsdelsförvaltningarna och fackförvaltningarna är önskvärd.

Motionärens förslag om utbytesverksamhet bör beaktas i det fortsatta arbetet med kompetensutvecklingsprogrammet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§9 Gullmarsplan. Skrivelse från Björn Nyström (kd)

Dnr T2005-320-00198

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 22 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Anders Thörnström den 12 september 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§10 Skrivelse från Sten Nordin (m) och Petter Lindfors (m) om införande av boendeparkering och fråga om parkering för miljöbilar i Hammarby Sjöstad från Hannah Ekeroos (kd)

Dnr T2005-340-01020

Trafikkontoret och markkontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

1 Trafiknämnden godkänner kontorens gemensamma utlåtande som svar på skrivelserna.

2 Nämnden uppdrar åt kontoren att återkomma i oktober 2005 med förslag på parkeringsprinciper för Hammarby Sjöstad vad gäller boendeparkering och taxor.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna trafikkontorets svar på skrivelserna samt att i övrigt anföra följande:

Målsättningen är fortfarande att Hammarby Sjöstad ska bli en ekologisk spjutspetsstadsdel. Detta innebär att trafiksystemet i hög utsträckning måste baseras på kollektivtrafik, gång och cykel och att bilanvändningen bör vara låg. Det är därför glädjande att bilpoolen i Sjöstaden lockat så många användare. Det är viktigt att staden på alla sätt fortsätter att arbeta för att ytterligare förstärka goda resmönster, som alternativ till bilen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§11 Detaljplan för Danvikslösen infrastruktur, delplan S1/N1, inom stadsdelarna Södra Hammarbyhamnen och Sicklaön 76:1 i Nacka. Remiss

Dnr T2005-512-00494

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och markkontoret hade den 5 september 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

1 Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa utlåtandet.

2 Nämnden beslutar om omedelbar justering för att remisstiden ska klaras.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§12 Stadens samlade nätförvaltning. Remiss

Dnr T2005-000-00668

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa utlåtandet, innebärande att det trafiksystemnät som nämnden genom trafikkontoret äger och förvaltar, inte bör föras över till STOKAB.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Utredning om Huvudstaledens sträckning. Anmälan

Dnr T2005-410-01096

Trafikkontoret och markkontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorens gemensamma redovisning.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga E.

§14 Cykelplan för Stockholms ytterstad

Dnr T2005-313-00981

Trafikkontoret hade den 30 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner Cykelplanen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§15 Pilotprojektet biogasbåtar

Dnr T2005-330-00121

Trafikkontoret hade den 20 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§16 Upphandling av ramavtal för teknikkonsulter 2006

Dnr T2005-006-01041

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt trafikdirektören att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtalen.

2 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Framkomlighetsåtgärder vid E4/Essingeleden inför Stockholmsförsöket. Anmälan

Dnr T2005-300-00821

Trafikkontoret hade den 20 juli 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets anmälan av vägverkets och trafikkontorets gemensamma studie av framkomlighetsåtgärder vid Essingeleden som bör genomföras i samband med Stockholmsförsöket.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§18 Trafiken.nu – halvårsrapport 2005

Dnr T2005-300-01097

Trafikkontoret hade den 30 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner halvårsredovisningen av verksamheten för webbplatsen trafiken.nu.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, på förslag av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd), att godkänna kontorets redovisning och att ge kontoret i uppdrag att ytterligare förstärka och utveckla webbplatsen Trafiken.nu i samarbete med vägverket och SL och göra den än mer användarvänlig för samtliga trafikantgrupper. Det behövs även en utveckling av cykelinformation och reseplanerare som kan ge förslag för samtliga transportslag.

§19 Bilpool. Skrivelse från Mirja Särkiniemi (s), Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr T2005-312-00604

Trafikkontoret hade den 30 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets svar på skrivelsen, att ge kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden och beskriva den framtida processen med att stödja stadsdelsnämnderna i utvecklandet av bilpoolslösningar, att detta arbete sker i samarbete mellan parkeringsbolaget, trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna, att anordna möte med medborgarna i de olika stadsdelsnämndsområdena i samverkan med stadsdelsnämnd och parkeringsbolaget för att stödja processen med att utveckla bilpooler, att kontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på lösningar av bilpoolsbilarnas parkering samt att i övrigt anföra:

Att skapa ett bilpoolssystem i Stockholm ger stor potential till att förbättra lokalmiljön och avlasta vägnätet med bibehållen eller förbättrad service för den enskilde. Det är därför glädjande att trafikkontoret nu genom miljömiljarden kunnat inleda arbete för att stödja bilpoolsutvecklingen i Stockholm. Ett av de stora problemen för bilpooler är att få tillgång till lättillgängliga parkeringsplatser för en rimlig kostnad.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga G2.

§20 Vilka erfarenheter har Stockholms stad dragit av ARTISTS? Skrivelse från Björn Nyström (kd)

Dnr T2005-300-00611

Trafikkontoret hade den 30 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Plåtpoliser mot smittrafik. Skrivelse från Björn Nyström (kd)

Dnr T2005-320-00139

Trafikkontoret hade den 29 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Björn Nyström (kd) och Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Reservation

Ledamöterna Björn Nyström (kd) och Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§22 Försök med automatisk trafiksäkerhetskontroll på Drottningholmsvägen. Genomförandebeslut

Dnr T2005-320-00683

Trafikkontoret hade den 30 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden uppdrar åt kontoret att genomföra försök med automatisk trafiksäkerhetskontroll på Drottningholmsvägen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, på förslag av trafikkontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§23 Satsa på ökad nattdistribution. Skrivelse från Björn Nyström (kd)

Dnr T2005-320-00142

Trafikkontoret hade den 25 augusti 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen åberopa och överlämna utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen åberopa och överlämna utlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§24 ”Gör det möjligt för taxi att utföra sitt arbete”. Skrivelse av Sten Nordin (m)

Dnr T2005-330-00501

Bordlagt 21 juni 2005 nr 14 och 29 augusti 2005 nr 21

Trafikkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att meddela undantag för taxi från förbudet att stanna och parkera fordon vid på- eller avstigning på platser som anges i utlåtandets bilaga 2.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att meddela undantag för taxi från förbudet att stanna och parkera fordon vid på- eller avstigning på platser som anges i utlåtandets bilaga 2.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§25 Intensifierad utbyggnad av cykelbanor i Stockholms innerstad. Nämnduppdrag

Dnr T2005-313-00308

Bordlagt 21 juni 2005 nr 18 och delvis bordlagt 29 augusti 2005 nr 22 avseende Hornsgatan Säker Huvudgata

Trafikkontoret hade den 2 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Nämnden godkänner kontorets redovisning och ger kontoret i uppdrag att samordna projektet Säker Huvudgata, cykelbanor och ev ny beläggning på Hornsgatan.

Nämnden upptog till behandling den bordlagda delen av ärendet, nämligen den del som avser Hornsgatan Säker Huvudgata.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets redovisning, att ge kontoret i uppdrag att samordna projektet Säker huvudgata, cykelbanor och ny miljövänlig beläggning på Hornsgatan enligt tjänsteutlåtandet samt att under 2006 göra om cykelfältet på Hornsgatans södra sida mellan Mariatorget och Slussen till cykelbana samt att därutöver anföra följande:

Det är glädjande att Stockholm genom denna tidigareläggning av ett antal cykelbanor nu får ett mer sammanhängande och trafiksäkert cykelbanenät. För att ytterligare förbättra framkomligheten för cyklister på Hornsgatan anser nämnden att den del av cykelfälten som går på Hornsgatans södra sida mellan Mariatorget och Slussen ska byggas om till cykelbana redan 2006, eftersom denna del av gatan bara marginellt berörs av projekt Säker huvudgata.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.