Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2019-10-24

Sammanträde 2019-10-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001

Beskrivning av ärendet
Två interpellationer lämnades in och bordlades vid sammanträdet den 5 september.
En ny interpellation har lämnats in till sammanträdet.

Interpellationer som bordlades vid sammanträdet den 5 september Anders Wickberg
(SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita
Mattsson (S) angående växande otryggheten i Tyresö. Anita Mattsson (S) lämnar ett
skriftligt svar.

Anki Svensson (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Anita Mattsson (S) angående partirepresentationen vid medborgardialogtillfälle i
kommunens servicecenter. Anita Mattsson (S) lämnar ett skriftligt svar.

Interpellation som lämnats in till sammanträdet den 24 oktober Anna Steele (C) har
lämnat in en interpellation till kultur - och fritidsnämndens ordförande Thomas
Sundblad (L) angående tillgänglighet i Alby/Tyrestareservatet samt nationalparken
Tyresta.

Bilagor
Interpellation från Anders Wickberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande om den
växande otryggheten i Tyresö.pdf
Svar på interpellation om trygghet i Tyresö.pdf
Interpellation från Anki Svensson (M) till kommunstyrelsens ordförande om
partirepresentation vid medborgardialogstillfälle.pdf
Svar på interpellation om medborgardialogtillfälle, Anita Mattsson (S).pdf
Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående
tillgänglighet i Albyreservatet samt nationalparken Tyresta.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2019/KS 0018 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0019 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelserna godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning
Henrik Mellström (SD)
ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Daniel Johansson (SD)
ny ersättare i kommunfullmäktige

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Rode Kennerberg (KD)
ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden

Anna-Karin Tjälldén (L)
nämndeman i Nacka tingsrätt

Förslag på fyllnadsval
Joakim Grimborg (KD)
ny ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden efter Rode Kennerberg

Håkan Andersson (L)
ny nämndeman i Nacka tingsrätt efter Anna-Karin Tjälldén

5 Justering av beslut om resultatenheter

Dnr 2019/KS 0130 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. De upparbetade underskotten för resultatenhet grundskola (-13 925 000 kr) och
hemtjänst (-6 279 000 kr) avskrivs. Det upparbetade överskottet för resultatenhet
förskola 3 559 000 kronor avskrivs.
2. 184 000 kronor avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till
budget 2019.
3. Besluten ovan ersätter kommunfullmäktiges beslut 2019 -04-25 § 32 punkt 3
och 4.

Beskrivning av ärendet
När kommunfullmäktige godkände årsredovisningen 2018 beslöt fullmäktige även
om hur resultatöverföringen för resultatenheterna skulle göras mellan 2018 och
2019. När effekterna av detta skulle läsas in i ekonomisystemet visade det sig att
en beslutspunkt, att det upparbetade överskottet för förskolan skulle avskrivas, inte
hade kommit med i beslutsunderlaget. Dessutom fanns några felaktigheter och
förtydliganden som borde göras i beslutsunderlaget. Därför har ett förslag till
justerat beslut tagits fram av förvaltningen. Ärendet har beretts av
kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige
att
1. De upparbetade underskotten för resultatenhet grundskola (-13 925 000 kr) och
hemtjänst (-6 279 000 kr) avskrivs. Det upparbetade överskottet för resultatenhet
förskola 3 559 000 kronor avskrivs.
2. 184 000 kronor avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till
budget 2019.
3. Besluten ovan ersätter kommunfullmäktiges beslut 2019 -04-25 § 32 punkt 3
och 4.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §163.pdf
Tjänsteskrivelse Justering av beslut om resultatenheter.pdf

6 Reviderat beslut kring ombyggnad av stall och maskinhall på Fårdala gård

Dnr 2019/KS 0299 71

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Investeringen om 48 miljoner kronor ska täcka kostnader för hagar, nytt stall,
maskinhall, utrymmen för personal och elever samt mekanisk gödselränna,
gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem.
2. Beslutet ovan ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2017
§ 98 punkt 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 § 98 att bevilja
investeringsmedel för projektet om- och tillbyggnad av hagar, stall inklusive
personalutrymmen och rum för ridskoleelever, nytt ridhus och maskinhall med 42
miljoner kronor. En kostnadskalkyl hösten 2018 visar att kostnaderna för projektet
beräknas till 60 miljoner kronor. Ny lösning för placering av stall och ridhus har
tagits fram, där den totala kostnaden är beräknad till 60 miljoner kronor, vilket inte
är billigare, men är en hållbarare lösning för framtiden. Den beräknade kostnaden
exklusive ridhuset uppgår till 48 miljoner kronor, vilket motsvarar avsatta medel i
kommunens investeringsprogram inför 2020 som tillsammans med ramanslag för
nämnder antogs i samband med kommunplanen för 2020-2022 i
kommunfullmäktige den 13 juni 2019 § 57.

Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, kommunledningsutskottet och
kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att investeringen om 48
miljoner kronor ska täcka kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen för
personal och elever samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar och
värmepumpsystem. Beslutet föreslås ersätta tidigare beslut i kommunfullmäktige
den 26 oktober 2017 § 98.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §164.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 62.pdf

7 Utökat investeringsanslag markförvärv

Dnr 2019/KS 0270 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Den anslagna ramen för markförvärv under 2019 utökas från 10 till 45 miljoner
kronor.
2. Eventuella investeringar finansieras genom upptagande av lån.

Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra kommunens köp av fastigheten Rundmar 1:35 samt för att
bibehålla en god beredskap för att utöka kommunens markreserv, föreslog
kommunstyrelsen den 20 augusti 2019 § 129 kommunfullmäktige att utöka den
anslagna ramen för markförvärv under 2019 från 10 till 45 miljoner kronor samt
att eventuella investeringar finansieras genom upptagande av lån.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 5 september 2019 § 64 då det
återremitterades, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med information om
vad det är för strategiska markinköp kommunen avser att genomföra med
markreserven för år 2019.

Kommunstyrelseförvaltningen har kompletterat tjänsteskrivelsen i ärendet med
anledning av återremissyrkandet. Ärendet har återigen beretts av
kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att den anslagna ramen för
markförvärv under 2019 utökas från 10 till 45 miljoner kronor. Eventuella
investeringar finansieras genom upptagande av lån.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §165.pdf
Tjänsteskrivelse Utökat investeringsanslag markförvärv.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-09-05 § 64.pdf

8 Delårsrapport 2 2019 för Tyresö kommun

Dnr 2019/KS 0306 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 per augusti 2019 för Tyresö kommun med mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport per augusti 2019, vilken
innehåller mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019.

Revisionen ska bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de finansiella och
verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om. Kallelsehandlingarna
kommer att kompletteras med en granskningsrapport samt ett utlåtande från
revisionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §167.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2019 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport Tyresö kommun 2 2019 2019-10-08 Slutgiltig.pdf
Protokollsutdrag 20190925 §9 2 Delårsrapport 2 2019 Barn - och
utbildningsnämnden.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-09-24 § 57.pdf
Delårsrapport 2019 Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-09-25 §
1078.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -09-24 § 1085.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-26 § 79.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018 -09-30 § 75.pdf
Protokollsutdrag 20191008 § 102 Barn- och utbildningsnämnden Revidering av
delårsrapport.pdf.pdf

9 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Dnr 2019/KS 0164 11

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Tyresö kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 21 september
2010 (”Borgensförbindelsen”), vari Tyresö kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Tyresö kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Tyresö kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tyresö kommun
den 21 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Tyresö kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tyresö kommun
den 21 juni 2011, vari Tyresö kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Anita Mattsson och Stefan Hollmark utses att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är medlem i Kommuninvest. Den solidariska borgen som alla
medlemmar i Kommuninvest ingår innebär att man gemensamt garanterar de
förpliktelser som uppstår inom ramen för Kommuninvests verksamhet.
Medlemmarna har också tecknat ett särskilt garantiavtal som reglerar
medlemmarnas ansvar för de motpartsexponeringar som uppstår som en följd av
Kommuninvests användning av derivatkontrakt.

Enligt svensk lagstiftning gäller ett ingånget borgensåtagande i 10 år. Då Tyresö
kommun ingick denna solidariska borgen år 2010 löper den ut under år 2020, och
förvaltningen föreslår att borgen förnyas.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Tyresö kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 21 september
2010 (”Borgensförbindelsen”), vari Tyresö kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Tyresö kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Tyresö kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tyresö kommun
den 21 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Tyresö kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tyresö kommun
den 21 juni 2011, vari Tyresö kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Anita Mattsson och Stefan Hollmark utses att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §168.pdf
Tjänsteskrivelse Borgensförbindelse och avtal Kommuninvest.pdf
Kommuninvest Följebrev borgen avtal Tyresö kommun.pdf

10 Revidering av taxor 2020 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2019/KS 0287 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2019-08-
27 §§ 37-43, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och
tillsyn enligt miljöbalken.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om
sprängämnesprekursorer.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen
samt lag om tobak och liknande produkter.
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll
inom animaliska biprodukter.
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt
strålskyddslagen.
2. Samtliga taxor enligt a-g ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att
kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderade
taxor vad gäller nedan områden. Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari
2020.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna enligt förslag från
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska
tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §169.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2020 för kontroll och tillsyn inom Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Direktionsprotokoll 2019-08-27 omedelbar justering.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken 2020 tjänsteskrivelse rättad.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken 2020.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken bilaga 1 2020.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken bilaga 2 2020.pdf
Ärende 8 taxa livsmedel 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8 taxa livsmedel 2020.pdf
Ärende 9 taxa receptfria läkemedel 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9 taxa receptfria läkemedel 2020.pdf
Ärende 10 taxa sprängämnen 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10 taxa sprängämnen 2020.pdf
Ärende 11 taxa alkohol och tobak 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11 taxa alkohol och tobak 2020.pdf
Ärende 12 taxa animaliska biprodukter 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12 taxa animaliska biprodukter 2020.pdf
Ärende 13 taxa strålskydd 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 13 taxa strålskydd 2020.pdf

11 Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Dnr 2019/SBF 0062

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp godkänns.
Beskrivning av ärendet
VA-avdelningen har utarbetat ett förslag till reviderat verksamhetsområde för
vatten och avlopp. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet
för vatten och avlopp i Tyresö med Brobänken och Nyfors detaljplaneområde.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att godkänna reviderat förslag till verksamhetsområde för
vatten och avlopp.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §170.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av verksamhetsområde för VA.pdf
Bilaga karta, revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp.pdf

12 Riktlinjer för genomgångsbostäder till nyanlända

Dnr 2019/KS 0203 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända antas.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommundirektören har förslag till riktlinjer för uthyrning av
genomgångsbostäder till nyanlända arbetats fram. Efter beslut i kommunstyrelsen
2019-05-08 återkommer förvaltningen med ett förtydligat förslag till riktlinjer.
Förvaltningen förordar att nyanlända erbjuds tillfälliga bostäder med
andrahandskontrakt under etableringstide n på två år. Därefter kan vid behov
hyreskontrakt förlängas under kortare perioder, företrädesvis för barnfamiljer, efter
särskild prövning enligt socialtjänstlagen. Det klargörs att efter etableringstiden
gäller samma villkor för nyanlända som för övriga kommuninvånare för att få stöd
till boende enligt socialtjänstlagen. Kommunen tillhandahåller inga bostäder med
förstahandskontrakt.

Ärendet har beretts i arbetsmarknads- och socialnämnden och kommunstyrelsen
som föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för uthyrning av tillfälliga
genomgångsbostäder till nyanlända.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §173.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -09-24 § 1084.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för genomgångsbostäder till nyanlända.pdf

13 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Dnr 2019/KS 0152 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun
revideras enligt kommunkansliets förslag och ersätter bestämmelserna antagna i
kommunfullmäktige 2018 -12-13 § 137.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 13 mars 2019 att utreda
om årsarvoden till förtroendevalda kan utformas utifrån en mer utjämnande princip,
exempelvis att beräknas på likartat sätt som timarvoden. Utredningen ska enligt
beslut återrapporteras till kommunstyrelsen senast i oktober 2019.

Kommunkansliet har sett över bestämmelserna om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda enligt uppdraget, och föreslår under punkt 21 att den årliga
revideringen av årsarvoden ska följa samma modell som revideringen av
timarvoden samt att den ska ske vid samma tillfälle som revideringen av
timarvoden. Utöver detta, föreslår kommunkansliet ett antal uppdateringar och
förtydliganden i bestämmelserna som inte utgör ändringar i sak.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att revidera bestämmelserna om arvoden och
ersättningar enligt kommunkansliets förslag, vilket ersätter bestämmelserna
antagna i kommunfullmäktige 2018-12-13 § 137, samt att kommunstyrelsen
noterar redovisningen av uppdraget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §177.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda med
ändringsmarkeringar.pdf

14 Förlikningsavtal med Skandia fastighet

Dnr KSM 2016-2144-264
Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Förlikningsavtal mellan Tyresö kommun, Tyresö Köpcentrum och Tyresöhandel
godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att
underteckna avtalet och erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har med Tyresö köpcentrum och Tyresöhandel tre pågående tvister
i olika instanser. Parterna är inom ramen för tvisterna oeniga om fastighetsrättsliga
frågor, t ex ersättning för mark till Tyresö köpcentrum för att kommunen ska kunna
bygga nya Regnbågsgatan. För att lösa tvisterna har parterna fört
förlikningsdiskussioner under en lång tid och nu finns ett förslag till förlikningsavtal
framtaget som behöver godkännas av kommunfullmäktige.

Ärendet kommer att beredas på ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde
onsdagen den 23 oktober. Kallelsehandlingarna kommer att kompletteras med ett
förslag till förlikningsavtal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förlikningsavtal med Skandia fastighet.pdf

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2019/KS 0220 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stö d och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta
sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 20 19 från äldre- och
omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsudrag 2019-08-29 § 1070.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -08-27 § 1072.pdf

16 Svar på motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten

Dnr 2019/KS 0187 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Ronnie Norén har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom
hemtjänstverksamheten. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger i
uppdrag åt äldre- och omsorgsnämnden att insamla, ta del av samt utvärdera den
samlade erfarenhet som finns runt e-inköp av dagligvaror, och att införa inköp av
dagligvaror via internet inom hemtjänstens verksamhetsområde.

Motionen remitterades till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till besvarande.
Äldre- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska
anses besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och
kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §179.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -08-29 § 1067.pdf
Motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom
hemtjänstverksamheten (SD).pdf

17 Svar på motion angående att underlätta för små företag att delta i kommunens upphandlingar

Dnr 2019/KS 0121 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att underlätta för små företag att delta i kommunens
upphandlingar. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Kommunens upphandlingspolicy omarbetas för att tydligt underlätta för
småföretag att delta i kommunens upphandlingar. Samtliga förvaltningar får i
uppdrag att se över sina upphandlingsförfaranden. Säkerställa att små företagare
och organisationer inte missgynnas eller diskrimineras av upphandlingskriterier.
Kommunens upphandlingsenhet uppmuntrar genomförandet av fler
innovationsupphandlingar.

Upphandlingsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag
till svar på motionen om hur kommunen arbetar för att möjliggöra och uppmuntra
att små företag kan bli leverantörer hos Tyresö kommun. Förvaltningen föreslår att
motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §180.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att underlätta för små företag att delta i
kommunens upphandlingar.pdf
Motion om att underlätta för små företag att delta i upphandlingar.pdf

18 Svar på motion angående förbud mot tiggeri

Dnr 2019/KS 0107 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna till
kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att följande skrivs in i de
kommunala ordningsföreskrifterna under rubriken ”Insamling av pengar” med
tillhörande karta för de lokala förbudszonerna avseende Tyresö Centrum, Alleplan,
Strandtorget, Krusboda torg och Granängsstorget:

”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på
offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst
eller offentlig tillställning.

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår i bilaga.”

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar
på motionen där det föreslås att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts
av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses
besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §181.pdf
Tjänsteskrivelse svar på Motion angående förbud mot tiggeri.pdf
Motion angående förbud mot tiggeri (M).pdf
Särskilt yttrande V Svar på motion angående förbud mot tiggeri.pdf

19 Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri

Dnr 2019/KS 0106 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Per Carlberg och Anders Wickberg från
Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige med förslag om att:

- Tyresö kommun i sina lokala ordningsföreskrifter om insamling av pengar lägger
till lydelsen: ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) på särskilt angivna platser inom
kommunens är förbjudet.”
- Tyresö kommun utreder vilka platser i kommunen som ska anses vara särskilt
angivna platser med hänsyn till idag rådande tiggerisituation.
- Tyresö kommun till denna nya ordningsföreskrift bifogar de platser som
föregående utredning anser vara lämpliga platser med tanke på idag rådande
tiggerisituation.

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till
svar på motionen där det föreslås att motionen ska anses besvarad. Ärendet har
beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska
anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §182.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tigger.pdf
Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri (SD).pdf

20 Svar på motion angående stärkt kameraövervakning

Dnr 2019/KS 0149 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson, Peter Freij och Dick Bengtson från
Moderaterna till kommunfullmäktige med förslag om att:

Kommunen, i nära samarbete med polisen, löpande prövar användandet av
kameraövervakning på allmänna platser och kommunala fastigheter och
egendom i brottsbekämpande och trygghetsskapande syfte. Centrala platser såsom
busstorget i Tyresö centrum, Granängstorget, Strandtorget och Alléplan prioriteras
särskilt.

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar
på motionen där man föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts
av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses
besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §183.pdf
Tjänsteskrivelse svar på Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf
Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf

21 Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända

Dnr 2019/KS 0104 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Bjarne Vifell och Oliver
Frimodig har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att verka för ett
införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen. Motionen har
remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut.

Nämnderna har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska avslås. Ärendet har
beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §184.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -08-27 § 1071.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-08-29 § 69.pdf
Motion om integrationsplikt för nyanlända i Tyresö kommun (SD).pdf

22 Svar på motion angående multisportanläggning i Tyresö

Dnr 2019/KS 0159 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionens första att-sats om att kommunstyrelsen och kultur - och
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda, planera och uppföra en
multisportanläggning enligt motionens intentioner avslås.
2. Motionens andra att-sats om att multisportanläggningen skrivs in i
lokalförsörjningsplanen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Johan Carlsson från Sverigedemokraterna lämnade in en motion till
kommunfullmäktige den 7 februari 2019 om multisportanläggning i Tyresö. I
motionen föreslås att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden får i
uppdrag att utreda, planera och uppföra en multisportanläggning enligt
motionens intentioner samt att multisportanläggningen skrivs in i
lokalförsörjningsplanen. Motionen har remitterats till kultur- och
fritidsnämnden.

Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionens första att-sats avslås
samt att motionens andra att-sats ska anses besvarad. Ärendet har beretts av
kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att motionens första att-sats avslås samt att motionens andra
att-sats anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §185.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 63.pdf
Motion om multisportanläggning i Tyresö.pdf
Bilagor till protokoll
Protokoll § 83.pdf (85 kb)

§70 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet

Peter Freij (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om personer som tilldelats en utomkommunal omsorgsplats kommer att ges  möjlighet att få en omsorgsplats i Tyresö. Kommunstyrelsens ordförande Anita
Mattsson (S) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga från Peter Freij (M) till kommunstyrelsens ordförande om utomkommunala omsorgsplatser.pdf

§71 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001

Beskrivning av ärendet
Två interpellationer lämnades in och bordlades vid sammanträdet den 5 september. En ny interpellation har lämnats in till sammanträdet.

Interpellationer som bordlades vid sammanträdet den 5 september Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående växande otryggheten i Tyresö. Anita Mattsson (S) lämnar ett skriftligt svar. Anders Wickberg (SD), Anita Mattsson (S), Jairo Correa (V), Mikael Ordenius (MP), Per Carlberg (SD), Mathias Tegnér (S) och Jannice Rockstroh (S) yttrar sig.

Anki Svensson (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Anita Mattsson (S) angående partirepresentationen vid
medborgardialogtillfälle i kommunens servicecenter. Anita Mattsson (S) lämnar ett skriftligt svar. Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S) och Anna Lund (KD) yttrar sig.

Interpellation som lämnats in till sammanträdet
Anna Steele (C) har lämnat in en interpellation till kultur - och fritidsnämndens
ordförande Thomas Sundblad (L) angående tillgänglighet i Alby/Tyrestareservatet samt nationalparken Tyresta. Interpel lationen bordläggs för att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation från Anders Wickberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande om den växande otryggheten i Tyresö.pdf
Svar på interpellation om trygghet i Tyresö.pdf
Interpellation från Anki Svensson (M) till kommunstyrelsens ordförande om
partirepresentation vid medborgardialogstillfälle.pdf
Svar på interpellation om medborgardialogtillfälle, Anita Mattsson (S).pdf
Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående tillgänglighet i Albyreservatet samt nationalparken Tyresta.pdf

§72 Anmälan av nya motioner

Dnr 2019/KS 0018 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredningen.

Beskrivning av ärendet
Tre nya motioner har lämnats in till sammanträdet

Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion om att initiera ett arbete mot en jämställd samhällsplanering i
kommunen.

Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion om att införa reflektionstid för hemtjänstpersonalen i Tyresö kommun.

Ronnie Norén (SD) har lämnat in en motion om insatser för att förbättra
kunskaperna om dolda funktionsnedsättningar.

Bilagor
Motion om jämställd samhällsplanering (V).pdf
Motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten.pdf
Motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar (SD).pdf

§73 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0019 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelserna godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning Henrik Mellström (SD)
ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Daniel Johansson (SD)
ny ersättare i kommunfullmäktige

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Rode Kennerberg (KD)
ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden

Anna-Karin Tjälldén (L)
nämndeman i Nacka tingsrätt

Anna Eriksson (M)
2:e vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
ersättare i kommunstyrelsen

Petra Reinholdsson (S)
ersättare i kommunstyrelsen

Förslag på fyllnadsval
Joakim Grimborg (KD)
ny ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden efter Rode Kennerberg

Håkan Andersson (L)
ny nämndeman i Nacka tingsrätt efter Anna-Karin Tjälldén

Fredrik Bergkuist (M)
ny 2:e vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Anna
Eriksson

Chris Helin (M)
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Anna Eriksson

Jannice Rockstroh (S)
ersättare i kommunstyrelsen efter Petra Reinholdsson
ersättare för ombud vid förbundsmöten Storsthlm efter Johanna Schaub

§74 Justering av beslut om resultatenheter

Dnr 2019/KS 0130 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. De upparbetade underskotten för resultatenhet grundskola (-13 925 000 kr) och hemtjänst (-6 279 000 kr) avskrivs. Det upparbetade överskottet för resultatenhet förskola 3 559 000 kronor avskrivs.
2. 184 000 kronor avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till budget 2019.
3. Besluten ovan ersätter kommunfullmäktiges beslut 2019 -04-25 § 32 punkt 3 och 4.

Reservation
Anki Svensson (M), Anna Steele (C) och Anna Lund (KD) hänvisar till gemensam skriftlig reservation i kommunstyrelsen 2019-10-08 § 163 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
När kommunfullmäktige godkände årsredovisningen 2018 beslöt fullmäktige även om hur resultatöverföringen för resultatenheterna skulle göras mellan 2018 och 2019. När effekterna av detta skulle läsas in i ekonomisystemet visade det sig att en beslutspunkt, att det upparbetade överskottet för förskolan skulle avskrivas, inte hade kommit med i beslutsunderlaget. Dessutom fanns några felaktigheter och förtydliganden som borde göras i beslutsunderlaget. Därför har ett förslag till justerat beslut tagits fram av förvaltningen. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att
1. De upparbetade underskotten för resultatenhet grundskola (-13 925 000 kr) och hemtjänst (-6 279 000 kr) avskrivs. Det upparbetade överskottet för resultatenhet förskola 3 559 000 kronor avskrivs.
2. 184 000 kronor avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till budget 2019.
3. Besluten ovan ersätter kommunfullmäktiges beslut 2019 -04-25 § 32 punkt 3 och 4.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Jannice Rockstroh (S),
Martin Nilsson (S), Anna Steele (C), Inger Gemicioglu (V), Anna Lund (KD) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Anna Steele (C) och Anna Lund (KD) yrkar
avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till
beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §163.pdf
Tjänsteskrivelse Justering av beslut om resultatenheter.pdf

§75 Reviderat beslut kring ombyggnad av stall och maskinhall på Fårdala gård

Dnr 2019/KS 0299 71

Kommunfullmäktiges beslut
1. Investeringen om 48 miljoner kronor ska täcka kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen för personal och elever samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem.
2. Beslutet ovan ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2017 § 98 punkt 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 § 98 att bevilja investeringsmedel för projektet om- och tillbyggnad av hagar, stall inklusive
personalutrymmen och rum för ridskoleelever, nytt ridhus och maskinhall med 42 miljoner kronor. En kostnadskalkyl hösten 2018 visar att kostnaderna för  projektet beräknas till 60 miljoner kronor. Ny lösning för placering av stall och  ridhus har tagits fram, där den totala kostnaden är beräknad till 60 miljoner
kronor, vilket inte är billigare, men är en hållbarare lösning för framtiden. Den
beräknade kostnaden exklusive ridhuset uppgår till 48 miljon er kronor, vilket
motsvarar avsatta medel i kommunens investeringsprogram inför 2020 som
tillsammans med ramanslag för nämnder antogs i samband med kommunplanen  för 2020-2022 i kommunfullmäktige den 13 juni 2019 § 57.

Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att investeringen om 48  miljoner kronor ska täcka kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen  för personal och elever samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar  och värmepumpsystem. Beslutet föreslås ersätta tidigare beslut i
kommunfullmäktige den 26 oktober 2017 § 98.

Yttrande
Thomas Sundblad (L) yttrar sig.

Yrkande
Thomas Sundblad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §164.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 62.pdf

§76 Utökat investeringsanslag markförvärv

Dnr 2019/KS 0270 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Den anslagna ramen för markförvärv under 2019 utökas från 10 till 45 miljoner kronor.
2. Eventuella investeringar finansieras genom upptagande av lån.

Reservation
Anki Svensson (M), Anna Steele (C) och Anna Lund (KD) hänvisar till gemensam reservation i kommunstyrelsen 2019-10-08 § 165 (bilaga).

Per Carlberg (SD) hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen 2019-08-20 § 129 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra kommunens köp av fastigheten Rundmar 1:35 samt för att
bibehålla en god beredskap för att utöka kommunens markreserv, föreslog
kommunstyrelsen den 20 augusti 2019 § 129 kommunfullmäktige att utöka den
anslagna ramen för markförvärv under 2019 från 10 till 45 miljoner kronor samt
att eventuella investeringar finansieras genom upptagande av lån.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 5 september 2019 § 64 då det
återremitterades, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med information
om vad det är för strategiska markinköp kommunen avser att genomföra med
markreserven för år 2019.

Kommunstyrelseförvaltningen har kompletterat tjänsteskrivelsen i ärendet med
anledning av återremissyrkandet. Ärendet har återigen beretts av  kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att den anslagna ramen för
markförvärv under 2019 utökas från 10 till 45 miljoner kronor. Eventuella
investeringar finansieras genom upptagande av lån.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Mats Lindblom (L),  Anna Steele (C), Ajda Asgari (MP), Martin Nilsson (S), Anna Lund (KD), Inger
Gemicioglu (V) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Anna Steele (C) och Anna Lund (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §165.pdf
Tjänsteskrivelse Utökat investeringsanslag markförvärv.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-09-05 § 64.pdf

§77 Delårsrapport 2 2019 för Tyresö kommun

Dnr 2019/KS 0306 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Delårsrapport för tertial 2 per augusti 2019 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport per augusti 2019, vilken innehåller mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019.

Revisionen ska bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om. Kallelsehandlingarna
kommer att kompletteras med en granskningsrapport samt ett utlåtande från
revisionen.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Jannice Rockstroh (S), Dick Bengtson (M), Mats Lindblom (L), Christoffer Holmström (S), Ajda Asgari (MP), Anki Svensson (M), Jairo Correa (V), Peter Freij (M), Anders Wickberg (SD), Tony Thorén (L), Maria Alves Persson (S), Susann Ronström (S), Martin Nilsson (S) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Dick Bengtson (M), Mats Lindblom (L), Christoffer Holmström (S), Anki Svensson (M), Jairo Correa (V), Peter Freij (M), Anders Wickberg (SD), Tony Thorén (L), Maria Alves Persson (S) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §167.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2019 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport Tyresö kommun 2 2019 2019-10-08 Slutgiltig.pdf
Protokollsutdrag 20190925 §9 2 Delårsrapport 2 2019 Barn- och
utbildningsnämnden.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-09-24 § 57.pdf
Delårsrapport 2019 Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-09-25 § 1078.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -09-24 § 1085.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-26 § 79.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018 -09-30 § 75.pdf
Protokollsutdrag 20191008 § 102 Barn- och utbildningsnämnden Revidering av
delårsrapport.pdf.pdf
Revisionsrapport Granskning av delår 2 2019.pdf
Revisionsskrivelse delårsrapport 2 2019.pdf

§78 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Dnr 2019/KS 0164 11

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tyresö kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 21 september 2010 (”Borgensförbindelsen”), vari Tyresö kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Tyresö kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Tyresö kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tyresö kommun den 21 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Tyresö kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tyresö kommun den 21 juni 2011, vari Tyresö kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Anita Mattsson och Stefan Hollmark utses att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är medlem i Kommuninvest. Den solidariska borgen som alla
medlemmar i Kommuninvest ingår innebär att man gemensamt garanterar de
förpliktelser som uppstår inom ramen för Kommuninvests verksamhet. Medlemmarna har också tecknat ett särskilt garantiavtal som reglerar
medlemmarnas ansvar för de motpartsexponeringar som uppstår som en följd av Kommuninvests användning av derivatkontrakt.

Enligt svensk lagstiftning gäller ett ingånget borgensåtagande i 10 år. Då Tyresö
kommun ingick denna solidariska borgen år 2010 löper den ut under år 2020, och förvaltningen föreslår att borgen förnyas.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Tyresö kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 21 september 2010 (”Borgensförbindelsen”), vari Tyresö kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Tyresö kommun ge nom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Tyresö kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tyresö kommun den 21 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Tyresö kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tyresö kommun den 21 juni 2011, vari Tyresö kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Anita Mattsson och Stefan Hollmark utses att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §168.pdf
Tjänsteskrivelse Borgensförbindelse och avtal Kommuninvest.pdf
Kommuninvest Följebrev borgen avtal Tyresö kommun.pdf

§79 Revidering av taxor 2020 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2019/KS 0287 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2019-08-27 §§ 37-43, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter.
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen.
2. Samtliga taxor enligt a-g ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att
kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderade taxor vad gäller nedan områden. Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2020.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna enligt förslag från
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska
tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §169.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2020 för kontroll och tillsyn inom
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Direktionsprotokoll 2019-08-27 omedelbar justering.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken 2020 tjänsteskrivelse rättad.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken 2020.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken bilaga 1 2020.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken bilaga 2 2020.pdf
Ärende 8 taxa livsmedel 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8 taxa livsmedel 2020.pdf
Ärende 9 taxa receptfria läkemedel 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9 taxa receptfria läkemedel 2020.pdf
Ärende 10 taxa sprängämnen 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10 taxa sprängämnen 2020.pdf
Ärende 11 taxa alkohol och tobak 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11 taxa alkohol och tobak 2020.pdf
Ärende 12 taxa animaliska biprodukter 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12 taxa animaliska biprodukter 2020.pdf
Ärende 13 taxa strålskydd 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 13 taxa strålskydd 2020.pdf

§80 Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Dnr 2019/SBF 0062

Kommunfullmäktiges beslut
- Reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp godkänns.

Beskrivning av ärendet
VA-avdelningen har utarbetat ett förslag till reviderat verksamhetsområde för
vatten och avlopp. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet
för vatten och avlopp i Tyresö med Brobänken och Nyfors detaljplaneområde.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att godkänna reviderat förslag till verksamhetsområde för
vatten och avlopp.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §170.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av verksamhetsområde för VA.pdf
Bilaga karta, revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp.pdf

§81 Riktlinjer för genomgångsbostäder till nyanlända

Dnr 2019/KS 0203 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända antas.

Särskilt yttrande
Dick Bengtson (M) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Per Carlberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommundirektören har förslag till riktlinjer för uthyrning av
genomgångsbostäder till nyanlända arbetats fram. Efter beslut i kommunstyrelsen 2019-05-08 återkommer förvaltningen med ett förtydligat förslag till riktlinjer. Förvaltningen förordar att nyanlända erbjuds tillfälliga bostäder med andrahandskontrakt under etableringstiden på två år. Därefter kan vid behov hyreskontrakt förlängas under kortare perioder, företrädesvis för barnfamiljer, efter särskild prövning enligt socialtjänstlagen. Det klargörs att efter etableringstiden gäller samma villkor för nyanlända som för övriga kommuninvånare för att få stöd till boende enligt socialtjänstlagen. Kommunen
tillhandahåller inga bostäder med förstahandskontrakt.

Ärendet har beretts i arbetsmarknads- och socialnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända.

Yttrande
Ajda Asgari (MP), Christoffer Holmström (S), Dick Bengtson (M) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Ajda Asgari (MP) och Christoffer Holmström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dick Bengtson (M) tilläggsyrkar att delegationsordningen för arbetsmarknads- och socialnämnden ändras så att alla beslut om förlängning av tillfälliga hyreskontrakt för nyanlända, utöver två år, ska beslutas av nämnden. Per Carlberg (SD) biträder yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer inte proposition på tilläggsyrkande från Dick Bengtson (M) med stöd av kommunallagens 5 kap 57 § andra stycket där det står att
ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut om denne anser att
förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan författning.
Kommunfullmäktige har inte mandat att besluta om ändring av en nämnds
delegationsordning. Genom det av fullmäktige beslutade reglementet tilldelas
nämnden uppgifter och ansvar. Inom ramen för reglementets omfattning och i
enlighet med kommunallagen 6 kap 37 § är det dock nämnden själv som har rätt
att besluta om vilka ärenden som ska delegeras, samt vem eller vilka som ska ha
rätt att fatta beslut på nämndens vägnar.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §173.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -09-24 § 1084.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för genomgångsbostäder till nyanlända.pdf

§82 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Dnr 2019/KS 0152 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun revideras enligt kommunkansliets förslag och ersätter
bestämmelserna antagna i kommunfullmäktige 2018-12-13 § 137.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 13 mars 2019 att utreda om årsarvoden till förtroendevalda kan utformas utifrån en mer utjämnande princip, exempelvis att beräknas på likartat sätt som timarvoden. Utredningen ska enligt beslut återrapporteras till kommunstyrelsen senast i oktober 2019.

Kommunkansliet har sett över bestämmelserna om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda enligt uppdraget, och föreslår under punkt 21 att den årliga
revideringen av årsarvoden ska följa samma modell som revideringen av
timarvoden samt att den ska ske vid samma tillfälle som revideringen av
timarvoden. Utöver detta, föreslår kommunkansliet ett antal uppdateringar och
förtydliganden i bestämmelserna som inte utgör ändringar i sak.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att revidera bestämmelserna om arvoden och
ersättningar enligt kommunkansliets förslag, vilket ersätter bestämmelserna
antagna i kommunfullmäktige 2018-12-13 § 137.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §177.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda med
ändringsmarkeringar.pdf

§83 Förlikningsavtal med Skandia fastighet

Dnr KSM 2016-2144-264

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förlikningsavtal mellan Tyresö kommun, Tyresö Köpcentrum och Tyresöhandel godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och erforderliga handlingar.
3. Paragrafen justeras omedelbart. Deltar ej i beslutet Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD) och Anna Steele (C) deltar ej i beslutet. Särskilt yttrande Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har med Tyresö köpcentrum och Tyresöhandel tre pågående tvister i olika instanser. Parterna är inom ramen för tvisterna oeniga om fastighetsrättsliga frågor, t ex ersättning för mark till Tyresö köpcentrum för att kommunen ska kunna bygga nya Regnbågsgatan. För att lösa tvisterna har parterna fört förlikningsdiskussioner under en lång tid och nu finns ett förslag till förlikningsavtal framtaget som behöver godkännas av kommunfullmäktige. Ärendet kommer att beredas på ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde onsdagen den 23 oktober. Kallelsehandlingarna kommer att kompletteras med ett förslag till förlikningsavtal.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L), Per Carlberg (SD), Anna Lund (KD), Anna Steele (C) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig. Yrkande Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Anna Lund (KD) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-23 § 188.pdf
Tjänsteskrivelse Förlikningsavtal med Skandia fastighet.pdf
Förlikningsavtal SLUTLIG 191022.pdf
Förlikningsavtal 191022 Bilaga 1 (003).pdf
Förlikningsavtal 191022 Bilaga 2.pdf

§84 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2019/KS 0220 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet
inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas.
Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 j uni 2019 från
äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsudrag 2019-08-29 § 1070.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -08-27 § 1072.pdf

§85 Svar på motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten

Dnr 2019/KS 0187 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Ronnie Norén (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska
ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Ronnie Norén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom
hemtjänstverksamheten. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger i
uppdrag åt äldre- och omsorgsnämnden att insamla, ta del av samt utvärdera den samlade erfarenhet som finns runt e-inköp av dagligvaror, och att införa inköp av dagligvaror via internet inom hemtjänstens verksamhetsområde.

Motionen remitterades till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till besvarande. Äldre- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Yttrande
Ronnie Norén (SD), Peter Freij (M) och Tony Thorén (L) yttrar sig.

Yrkande
Peter Freij (M) och Tony Thorén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ronnie Norén (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden
frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att
motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §179.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -08-29 § 1067.pdf
Motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom
hemtjänstverksamheten (SD).pdf

§86 Svar på motion angående att underlätta för små företag att delta i kommunens upphandlingar

Dnr 2019/KS 0121 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att underlätta för små företag att delta i kommunens
upphandlingar. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Kommunens upphandlingspolicy omarbetas för att tydligt underlätta för småföretag att delta i kommunens upphandlingar.

Samtliga förvaltningar får i uppdrag att se över sina upphandlingsförfaranden.
Säkerställa att små företagare och organisationer inte missgynnas eller
diskrimineras av upphandlingskriterier.

Kommunens upphandlingsenhet uppmuntrar genomförandet av fler
innovationsupphandlingar.

Upphandlingsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett
förslag till svar på motionen om hur kommunen arbetar för att möjliggöra och
uppmuntra att små företag kan bli leverantörer hos Tyresö kommun.
Förvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av
kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses
besvarad.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Anders Wickberg (SD), Peter Freij (M), Anita Mattsson (S), Anna Lund (KD), Anna Steele (C) och Anki Svensson (M) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Peter Freij (M), Anders Wickberg (SD), Anna Lund (KD), Anna Steele (C) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut om att motionen anses besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen enligt
yrkande från Peter Freij (M) med flera.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja
Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Resultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Hur var och en röstat framgår ur bilagt
röstningsprotokoll, votering 1.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §180.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att underlätta för små företag att delta i
kommunens upphandlingar.pdf
Motion om att underlätta för små företag att delta i upphandlingar.pdf

§87 Svar på motion angående förbud mot tiggeri

Dnr 2019/KS 0107 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att följande skrivs in i de kommunala ordningsföreskrifterna under rubriken ”Insamling av pengar” med tillhörande karta för de lokala förbudszonerna avseende Tyresö Centrum, Alleplan, Strandtorget, Krusboda torg och Granängsstor get:

”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår i
bilaga.”

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till
svar på motionen där det föreslås att motionen ska anses besvarad. Ärendet har
beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska
anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §181.pdf
Tjänsteskrivelse svar på Motion angående förbud mot tiggeri.pdf
Motion angående förbud mot tiggeri (M).pdf
Särskilt yttrande V Svar på motion angående förbud mot tiggeri.pdf

§88 Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri

Dnr 2019/KS 0106 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Per Carlberg och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige med förslag om att:

- Tyresö kommun i sina lokala ordningsföreskrifter om insamling av pengar lägger till lydelsen: ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) på särskilt angivna platser inom kommunens är förbjudet.”
- Tyresö kommun utreder vilka platser i kommunen som ska anses vara särskilt angivna platser med hänsyn till idag rådande tiggerisituation.
- Tyresö kommun till denna nya ordningsföreskrift bifogar de platser som föregående utredning anser vara lämpliga platser med tanke på idag rådande tiggerisituation.

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på motionen där det föreslås att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §182.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tigger.pdf
Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri (SD).pdf

§89 Svar på motion angående stärkt kameraövervakning

Dnr 2019/KS 0149 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson, Peter Freij och Dick Bengtson från Moderaterna till kommunfullmäktige med förslag om att:

Kommunen, i nära samarbete med polisen, löpande prövar användandet av
kameraövervakning på allmänna platser och kommunala fastigheter och egendom i brottsbekämpande och trygghetsskapande syfte. Centrala platser såsom busstorget i Tyresö centrum, Granängstorget, Strandtorget och Alléplan prioriteras särskilt.

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till  svar på motionen där man föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §183.pdf
Tjänsteskrivelse svar på Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf
Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf

§90 Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända

Dnr 2019/KS 0104 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Bjarne Vifell och Oliver
Frimodig har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att verka för ett
införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen. Motionen
har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut.

Nämnderna har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska avslås. Ärendet
har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §184.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -08-27 § 1071.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-08-29 § 69.pdf
Motion om integrationsplikt för nyanlända i Tyresö kommun (SD).pdf

§91 Svar på motion angående multisportanläggning i Tyresö

Dnr 2019/KS 0159 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Johan Carlsson från Sverigedemokraterna lämnade in en motion till
kommunfullmäktige den 7 februari 2019 om multisportanläggning i Tyresö. I
motionen föreslås att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden får i
uppdrag att utreda, planera och uppföra en multisportanläggning enligt motionens intentioner samt att multisportanläggningen skrivs in i lokalförsörjningsplanen. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden.

Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionens första att -sats avslås
samt att motionens andra att-sats ska anses besvarad. Ärendet har beretts av
kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionens första att-sats avslås samt att motionens andra att-sats anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §185.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 63.pdf
Motion om multisportanläggning i Tyresö.pdf