Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2016-10-19

Sammanträde 2016-10-19

Datum
Klockan
08:30
Plats

1 Beslut om samråd för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013 KSM0603.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan Tegelbruket etapp 11 godkänns.

2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

3. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att samråda upphävande av §113.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Tegelbruket etapp 11. Planområdet omfattar 56 privatägda fastigheter och två kommunala fastigheter. Förslaget syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen för östra Tyresö.

Bilagor
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket 20161006.pdf
Bilaga 1 - Kartbilaga.pdf
Tjänsteskrivelse Tegelbruket, underskriven.pdf
Del1-Plankarta, etapp 11,Tegelbruket 20161007.pdf
Del2-Plankarta, etapp 11,Tegelbruket 20161007.pdf

2 Beslut om samråd gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11

Dnr 2014 KSM 0978.254

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingarna för gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11 godkänns.

2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen samråd.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 utreder stadsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Den totala kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 13 791 855 kronor. Totalt föreslås gatukostnaden bli 237 853 kronor för en befintlig villafastighet, baserat på kostnadsnivå för oktober 2016.

Bilagor
Gatukostnadsutredning_Tegelbruket_Samråd.pdf
Tjänsteskrivelse_Tegelbruket_Gatukostnad_Samråd_undertecknad.pdf
Bilaga 1 - Gatukostnadsutredning_samråd_process.pdf
Bilaga 2 - Karta över föredelningsomåde.pdf
Bilaga 3 - Sammanställning av kostnadsberäkning.pdf

3 Beslut om granskning för detaljplan Näsby 4:1106 (Temyntan)

Dnr 2016 KSM 1057.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Näsby 4:1106 m.fl. godkänns.

2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

3. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att samråda upphävande av §113.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:1106 m.fl. Planen omfattar ett område som är cirka 10 500 kvm och möjliggör för 140 lägenheter i flerbostadshus. Planområdet omfattas av ett så kallat 113 §-förordnande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Näsby 4_1106 (Temyntan) - underskriven.pdf

4 Nämndplan 2017 för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2016 KSM 1675.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Nämndplan 2017 för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområde 10 - plan och exploatering. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-03-16 § 39 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2017 som förts fram av kommunala funktionshinderrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2017-2019 med aktiviteter för 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, nämndplan 2017.pdf
Nämndplan 2017 - vo 10 slutgiltig version.pdf

5 Sammanträdesplan 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2016 KSM1670.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Datum och tider för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträden under 2017 fastställs enligt Stadsbyggnadsförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Datum för kommunstyrelsens sammanträden för 2017 har fastställts. Eftersom miljö- och samhällsbyggnadsutskottet är ett organ under kommunstyrelsen har förslaget på sammanträdesdatum för utskottet anpassats till inlämningstiderna till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, sammanträdesplan 2017 - underskriven.pdf

6 Information om Wättingeområdet

Dnr 2016/SBF 0122

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

7 Svar på remiss Tyresta naturreservat

Dnr 2016/SBF 0114

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på remissen från Länsstyrelsen i Stockholms Län om nytt beslut för utvidgning, ändring av syfte och föreskrifter samt fastställelse av skötselplan för Tyresta naturreservat.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län och Naturvårdsverket har gemensamt utarbetat ett förnyat förslag till beslut, nya föreskrifter och skötselplan för Tyresta nationalpark och naturreservat. Förslaget är till stora delar oförändrat från förslaget som sändes ut på remiss 2012. Den nu aktuella remissen omfattar endast Tyresta naturreservat, skötselplanen omfattar även nationalparken.

Förslaget är väl genomarbetat, ger bra överblick av området och förtydligade anvisningar för skötselområden. En del av förändringarna för området har att göra med Naturvårdsverkets köp av Stockholms stads marker i reservatet förutom Åva gård. Detta ger nya reservatsgränser i några av Tyresös sjöar och de nya gränserna sammanfaller med befintliga fastighetsgränser. Förslaget om ny entré till Tyrestaområdet vid Alby naturreservat redovisas med förslaget om en ny broförbindelse över Albysjön samt omläggning av Sörmlandsleden från Nyfors.

Stadsbyggnadsförvaltningen tillstyrker förslaget till nytt beslut för reviderade föreskrifter och ny skötselplan för Tyresta nationalpark och naturreservat. Beslutet innebär även utvidgning av Tyresta naturreservat med vattenområden i Långsjön (Tyresån), Tyresö-Flaten, Albysjön och Gammelström i Tyresö kommun samt del av Lycksjön i Haninge kommun.

Förslaget till skötselplanen innehåller en del tillkommande förbättringar för friluftslivet i form av bland annat förstärkta vandringsleder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tyresta naturreservat - underskriven.pdf
Tyresta_remissmissiv_2016-09-07.pdf
Tyresta_NR_fornyad_remiss_2016-09-07.pdf
Tyresta_remissammanst_NR_2016-08-02.pdf

8 Information om lokalen på Högbergsgatan

Dnr 2016/SBF 0115

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

9 Information om ansökan om medfinansiering

Dnr 2016/SBF 0116

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

10 Redovisning av pågående projekt

Dnr 2016/SBF 0121

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

11 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Dnr 2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport, sept-oktober, Stadsbyggnadsförvaltningen .pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SBF 0124

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut, 20160831-20161007.xlsx

§117 Beslut om samråd för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013 KSM0603.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan Tegelbruket etapp 11 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för samråd.
3. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att samråda upphävande av §113.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Tegelbruket etapp 11. Planområdet omfattar 56 privatägda fastigheter och två kommunala fastigheter. Förslaget syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen för östra Tyresö.
 
Bilagor
Planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket 20161006.pdf
Bilaga 1 - Kartbilaga.pdf
Tjänsteskrivelse Tegelbruket, underskriven.pdf
Del1-Plankarta, etapp 11,Tegelbruket 20161007.pdf
Del2-Plankarta, etapp 11,Tegelbruket 20161007.pdf

§118 Beslut om samråd gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11

Dnr 2014 KSM 0978.254

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samrådshandlingarna för gatukostnadsutredning Tegelbruket etapp 11 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för samråd.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 utreder stadsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Den totala kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 13 791 855 kronor. Totalt föreslås gatukostnaden bli 237 853 kronor för en befintlig villafastighet, baserat på kostnadsnivå för oktober 2016.

Bilagor
Gatukostnadsutredning_Tegelbruket_Samråd.pdf
Bilaga 1 - Gatukostnadsutredning_samråd_process.pdf
Bilaga 2 - Karta över föredelningsomåde.pdf
Bilaga 3 - Sammanställning av kostnadsberäkning.pdf
Tjänsteskrivelse, gatukostnadsutredning, samråd.pdf

§119 Beslut om granskning för detaljplan Näsby 4:1106 (Temyntan)

Dnr 2016 KSM 1057.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Näsby 4:1106 m.fl. godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.
3. Omedelbar justering.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:1106 m.fl. Planen omfattar ett område som är cirka 10 500 kvm och möjliggör för 140 lägenheter i flerbostadshus. Planområdet omfattas av ett så kallat 113 §-förordnande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Näsby 4_1106 (Temyntan) - underskriven.pdf
16-10-17-DP_Temyntan_Näsby4-1106_PKgranskning_FOKUS-A2-L.pdf
20160831_Trafikutredning Iterio.pdf
20160923_Trafikbullerutredning Tyrens.pdf
20160930_Projekteringsunderlag Geoteknik Tyrens.pdf
20161005_Dagvattenutredning Tengbom.pdf
20161017 Kvalitetsprogram_Temyntan_utan_checklista.pdf
20161017_Dp_Näsby4-1106_PBgranskning.pdf
20161017_samrådsredgorelse_granskning_Temyntan utan namn.pdf

§120 Nämndplan 2017 för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2016 KSM 1675.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Nämndplan 2017 för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antas.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till Miljöpartiets förslag till kommunplan 2016.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter anmäler särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområde 10 - plan och exploatering. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-03-16 § 39 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2017 som förts fram av kommunala funktionshinderrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2017-2019 med aktiviteter för 2017.

Bilagor
Nämndplan 2017 - vo 10 slutgiltig version.pdf
Tjänsteskrivelse - nämndplan 2017, osignerad.pdf

§121 Sammanträdesplan 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2016 KSM1670.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Datum och tider för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträden under 2017 fastställs enligt Stadsbyggnadsförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Datum för kommunstyrelsens sammanträden för 2017 har fastställts. Eftersom miljö- och samhällsbyggnadsutskottet är ett organ under kommunstyrelsen har förslaget på sammanträdesdatum för utskottet anpassats till inlämningstiderna till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, sammanträdesplan 2017 - underskriven.pdf

§122 Information om Wättingeområdet

Dnr 2016/SBF 0122

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Annie Söder informerar om planprogrammet för Wättingeområdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§122_prot_20161019.pdf (164 kb)

§123 Svar på remiss om Tyresta naturreservat

Dnr 2012 KSM 0719.265

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på remissen från Länsstyrelsen i Stockholms Län om nytt beslut för utvidgning, ändring av syfte och föreskrifter samt fastställelse av skötselplan för Tyresta naturreservat.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län och Naturvårdsverket har gemensamt utarbetat ett förnyat förslag till beslut, nya föreskrifter och skötselplan för Tyresta nationalpark och naturreservat. Förslaget är till stora delar oförändrat från förslaget som sändes ut på remiss 2012. Den nu aktuella remissen omfattar endast Tyresta naturreservat, skötselplanen omfattar även nationalparken.
Förslaget är väl genomarbetat, ger bra överblick av området och förtydligade anvisningar för skötselområden. En del av förändringarna för området har att göra med Naturvårdsverkets köp av Stockholms stads marker i reservatet förutom Åva gård.

Detta ger nya reservatsgränser i några av Tyresös sjöar och de nya gränserna sammanfaller med befintliga fastighetsgränser.

Förslaget om ny entré till Tyrestaområdet vid Alby naturreservat redovisas med förslaget om en ny broförbindelse över Albysjön samt omläggning av Sörmlandsleden från Nyfors.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen tillstyrker förslaget till nytt beslut för reviderade föreskrifter och ny skötselplan för Tyresta nationalpark och naturreservat. Beslutet innebär även utvidgning av Tyresta naturreservat med vattenområden i Långsjön (Tyresån), Tyresö-Flaten, Albysjön och Gammelström i Tyresö kommun samt del av Lycksjön i Haninge kommun.

Förslaget till skötselplanen innehåller en del tillkommande förbättringar för friluftslivet i form av bland annat förstärkta vandringsleder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tyresta naturreservat - underskriven.pdf
Tyresta_remissmissiv_2016-09-07.pdf
Tyresta_NR_fornyad_remiss_2016-09-07.pdf
Tyresta_remissammanst_NR_2016-08-02.pdf

§124 Information om lokalen på Högbergsgatan

Dnr 2016/SBF 0115

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg informerar om lokalen på Högbergsgatan.

Beslut/Protokollsutdrag
§124_prot_20161019.pdf (164 kb)

§125 Information om ansökan om medfinansiering

Dnr 2016/SBF 0116

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg informerar om ansökan om medfinansiering.

Beslut/Protokollsutdrag
§125_prot_20161019.pdf (164 kb)

§126 Redovisning av pågående projekt

Dnr 2016/SBF 0121

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg informerar om Stadsbyggnadsförvaltningens pågående projekt.

Beslut/Protokollsutdrag
§126_prot_20161019.pdf (164 kb)

§127 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Dnr 2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport, sept-oktober, Stadsbyggnadsförvaltningen .pdf

§128 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SBF 0124

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut, 20160831-20161007.xlsx