Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2017-09-25

Sammanträde 2017-09-25

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Beslut om antagande av detaljplan för Kryddvägen etapp 2, del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1 *

Dnr 2015KSM0602.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2. Planförslaget ger möjlighet till en ny exploatering med enbostadshus som radhus eller parhus. Planförslaget möjliggör även en ombyggnation av delar av Kryddvägen och säkerställer gång- och cykelstråket från Farmarstigen ned mot Barnsjön. Bebyggelsen ska så långt som det är möjligt anpassas efter platsens topografi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Antagandebeskrivning_Kryddvägen2.pdf
DP_Kryddvägen_etapp2_PKantagande_FOKUS_2-Plankarta_A1.pdf
170908_Kvalitetsprogram_Kryddvägen2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §89.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §44.pdf

2 Marköverlåtelseavtal gällande del av Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1 *

Dnr 2017KSM0824

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnads-förvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2 har upprättats för att möjliggöra 47 nya rad- och parhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 30 miljoner kronor för den överlåtna marken.

Bilagor
Tjänsteskrivelse underskriven.pdf
Marköverlåtelseavtal Kryddvägen etapp 2 utkast 170911.pdf
Bilaga 1 Förslag till detaljplan Kryddvägen etapp 2.pdf
Bilaga 2 Regbevis.pdf
Bilaga 3 Karta över Fastigheten.pdf
Bilaga 4 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5 Energiriktlinjer.pdf
Bilaga 6 Dagvattenutredning.pdf

3 Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Bollmora 6:1

Dnr 2017KSM0499.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att ändra detaljplan för fastigheten Bollmora 6:1 för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastighet Bollmora 6:1 på Granängsvägen 7 i Bollmora inkom till kommunen i maj 2017 med en förfrågan om möjligheten att ändra detaljplanen för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. Syftet är att ägaren ser över möjligheten att avveckla verksamheten inom fastigheten för att möta framtida behov av bostäder i området.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att pröva möjligheterna med att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten under förutsättning att dessa frågor utreds vidare i planarbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Planuppdrag för lokal masshantering vid Storängen inom del av fastigheten Tyresö 1:1

Dnr 2017KSM0763.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för lokal masshantering vid Storängen med standardförfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Kommunen omvandlar ett stort antal fritidshusbebyggelseområden till permanenta bostadsområden. I samband med denna utbyggnad byggs vägar och vatten och avlopp ut. Genom att bygga ut vatten och avlopp minskas utsläppen från privata avloppsanläggningar till omgivande vattendrag och sjöar av betydande omfattning exempelvis Östersjön.

Vid utbyggnad av vägar behöver massor hanteras, exempelvis av jord och berg. För att ha en långsiktig planering och att detta ska göras på ett hållbart sätt behövs en lokal masshantering. I strategin (Strategi för etablering, schaktupplag och masshantering i Tyresö kommun, 2012) är Storängen utpekad som ett av områdena för lokal masshantering.

Området planläggs för att skapa en permanent yta för upplag, masshantering och krossning av berg. Transporter av massor kommer
att ske mellan området och olika utbyggnadsområden som exempelvis vägar och bostadsbebyggelse.

Stadsbyggnadskontorets ställningstagande är att platsen bedöms lämplig att prövas för denna typ av verksamhet. Platsen är även intressant utifrån närheten till Kalvfjärden och därmed möjligheten att transportera massor vattenvägen.

Bilagor
Start PM Lokal masshantering vid Storängen.pdf
Behovsbedömning_Storängen masshantering_samråd.pdf

5 Planuppdrag och beslut om samråd för upphävande av del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg

Dnr 2017KSM0455.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upphäva del av detaljplan 199, för fastigheten Bollmora 2:1 med förenklat standardförfarande. I uppdraget ingår samråd.
2. Genomförandet av upphävandet av del av detaljplan 199 bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Befintlig ridanläggning ligger inom naturreservat och marken är delvis planlagd som allmän platsmark för park. Genom att upphäva del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg, kan bygglov prövas utifrån naturreservatets förutsättningar.
Upphävandet förväntas inte innebära någon negativ påverkan. Inför en utbyggnad av stallbyggnaden krävs bygglov. Bygglovsenheten kan efter ett upphävande pröva en kommande ansökan utifrån rådande lagstiftning och naturreservatets förutsättningar.

Stadsbyggnadsförvaltningen kan ges i uppdrag att upprätta och samråda upphävandet av del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg.

Bilagor
Start PM_Upphävande av del av dp 199.pdf
Behovsbedömning_Upphävande av del av dp 199.pdf
Dp_Upphävande av del av dp 199_PBsamråd_.pdf

6 Beslut om antagande av detaljplan för bostäder vid Granängsvägen *

Dnr 2016KSM0597.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostäder vid Granängsvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan, inom del av fastigheten Bollmora 1:94, skapar byggrätt för cirka 80 bostadslägenheter i flerbostadshus. Små studiolägenheter eller lokaler för centrumändamål får inrymmas i bottenvåningen. Parkering anordnas i huvudsak under planterade bostadsgårdar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning Dp Bostäder vid Granängsvägen Antagande.pdf
Plankarta-DP-Granängsvägen_PKantagande.pdf
granskningsutlåtande.pdf
Kvalitetsprogram_del av Bollmora 1_94 170908.pdf
Bollmora Tyresö Dagvattenutredning - 161026.pdf
Granängsvägen Trafikbuller rev 160225.pdf
MUR-001 (Markteknisk Undersökningsrapport).pdf
Solstudier.pdf

7 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granängsvägen *

Dnr 2017KSM0800.256

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtalet avseende bostäder vid Granängsvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för Stadsbyggnads-förvaltningens får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granängsvägen. Avtalets syfte är dels att sälja del av fastighet Bollmora 1:94 till Tyresö Granängen Förvaltning AB, och dels att säkerställa kvalitén, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_granängsvägen_marköverlåtelse.pdf
Marköverlåtelseavtal.pdf
Bilaga 1 Detaljplan för Bostadsbebyggelse vid Granvägen.pdf
Bilaga 2 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 3 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 4 Trädvitesplan.pdf
Bilaga 5 Ljus BTA.pdf

8 Delårsrapport 2 2017 för verksamhetsområde 10

Dnr 2017KSM0488

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Delårsrapport för tertial 2 2017 för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj - augusti 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och omfattar verksamhetsområde 10. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin följs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Delårsrapport 2 MSU.pdf

9 Svar på motion om bättre kollektivtrafik för framtiden *

Dnr 2017/KS 0224 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion den 18 maj 2017 till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram ett styrdokument som hanterar kollektivtrafiken. Socialdemokraterna föreslår att en kollektivtrafikstrategi tas fram med åtgärder förbättrad infrastruktur inom kommunen samt med andra aktörer utanför kommunen.

Motionen remitterades till Stadsbyggnadsförvaltningen och förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen gör. Översiktsplaneringsenheten kommer starta arbetet med en trafikstrategi under hösten 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga Motion Socialdemokraterna BUSSTRATEGI 170828.pdf
Motion om bättre kollektivtrafik för framtiden.pdf

10 Svar på remiss Havs- och vattenmyndighetens ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö

Dnr 2017KSM0287

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och samhälls-byggnadsutskottets svar på remiss från Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten över rapport för naturvärdesbedömning i marin miljö med ramverket Mosaic.

Beskrivning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har via Länsstyrelsen skickat ut på samråd en rapport som beskriver ett nytt ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö kallat Mosaic. Med hjälp av Mosaic bedöms marina områden utifrån ett landskaps-perspektiv ned till specifika marina platser. Syftet med ramverket är att det ska fungera som verktyg för att identifiera den marina gröna infrastrukturen och ge underlag till förvaltning som områdesskydd, fysisk planering, miljökonsekvens-beskrivningar, dispensprövningar och kompensationsåtgärder. Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att ett ramverk för bedömning av havsmiljöerna kommer till stånd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
pm-remiss-mosaic.pdf
20170711 Samråd om Mosaic bedömningsgrunder Lst Havs och vattenmyndigheten.pdf
2017 rapport-mosaic-remiss-170622.docx.pdf
bilaga-1-mosaic-flödesschema-remiss+170622.docx.pdf
bilaga-2-mosaic-kartering-ek-remiss+170622.docx.pdf
bilaga-3-mosaic-gnvb-remiss-170622.docx.pdf
bilaga-4-mosaic-nv-kartering-remiss-170622.docx.pdf

11 Svar på remiss ansökan om dispens från terrängkörningslagen

Dnr 2017KSM0776.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på remiss från Länsstyrelsen över ansökan om dispens från terrängkörningslagen inom Tyresö kommuns naturmarker.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har översänt för yttrande en ansökan om dispens från terrängkörningslagen. Sökande är en person från Vendelsö, Haninge kommun som har begränsad rörlighet och vill använda ett fyrhjulsdrivet fordon för att fotografera i naturen. Stadsbyggnadsförvaltningen rekommenderar Länsstyrelsen att avslå ansökan. Skälen är främst skador på naturmark, störningar på djurlivet och för övrigt friluftsliv.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
20170724 Remiss dispens Lst terrangkorningslagen dnr 258_32604_2017.pdf
Länsstyrelsen ansökan dispens terrängkörningslagen.pdf

12 Svar på remiss utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Dnr 2017/KS 0276 005

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och samhälls-byggnadsutskottets svar på remiss utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Beskrivning av ärendet
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är vårt gemensamma kontrakt och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen.
Tyresö kommun stödjer utvecklingsförslaget i stort och ambitionerna är i enlighet med den nya översiktsplanen för Tyresö kommun. Det finns dock några punkter som kan förtydligas kring plankartan, den regionala grönstrukturen, transportinfrastruktur och arbetsplatser söderort.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
utstallningsforslag_2017.pdf
Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.pdf
Utställningsförslag sändlista RUFS 2050.pdf

13 Svar på remiss Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

Dnr 2017/KS 0279 005

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och samhälls-byggnadsutskottets svar på förslag till klimatfärdplan 20150 för Stockholmsregionen.

Beskrivning av ärendet
Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete som är kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet med klimatfärdplanen är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-noll-utsläpp år 2045. Sektorer som ingår i färdplanen är byggd miljö, transporter, industri samt jord- och skogsbruk. Förslaget är ute på remiss 27 juni-2 oktober.

Klimatfärdplanen är ett fristående dokument men följer processen med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen sänds på remiss parallellt med RUFS 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategin.
Tyresö kommun stödjer förslaget i stort. Det finns dock några punkter som kan förtydligas kring prioriteringar av vägvalen, ökning av kollektivtrafikens attraktivitet samt energi- och klimatkrav. Tyresö kommun sammanfattar även ett antal åtgärdersom kan bidra till genomförandet av klimatfärdplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Klimatfärdplan för Stockholmsregionen remissbrev.pdf
forslag_till_klimatfardplan_2050.pdf

14 Svar på remiss om förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Dnr 2017KSM0839.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och samhälls-byggnadsutskottets svar på förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.

Beskrivning av ärendet
För att stärka landsbygd och skärgård har Tillväxt- och regionplanenämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi. Förslaget är ute på remiss 27 juni-2oktober. Som en vägledning för länets aktörer innehåller landsbygds- och skärgårdsstrategin en nulägesanalys, identifiering av behov och möjligheter och förslag på fyra insatsområden (förbättra tillgängligheten, utveckla ett lokalt näringsliv, stärka levande lokalsamhällen och utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden).

Tyresö kommun stödjer förslaget i stort.Det finns dock några punkter som kan förtydligas kring en tydlig målbild av landsbygd och skärgarden år 2050, kopplingen mellan RUFS 2050 och strategin, förbättrad tillgänglighet och transportstruktur och utvecklingen av natur-, kultur- och rekreadonsvärden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Klimatfärdplan landsbygs- och skargardsstrategi remissbrev.pdf

15 Information om Trollbäckens centrumstråk

Dnr 2017/SBF 0108

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Christina Bolinder och exploateringsingenjör Åsa Ström informerar om Trollbäckens centrumstråk.

16 Information om Strandängarna etapp 2 park och rekreation

Dnr 2017/SBF 0114

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektledare Emilia Reiding informerar om budget och tidsplan för kvarvarande arbeten inom projektet Strandängarna etapp 2.

17 Information om pågående planer och entreprenader

Dnr 2017/SBF 0110

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om pågående projekt planer och entreprenader.

18 Information om förvärv av Vissvass och Skrubba

Dnr 2017/SBF 0115

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om förvärv av Vissvass och Skrubba.

19 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut augusti 2017.pdf

20 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2017

Dnr 2017/SBF 0025

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport SBF augusti.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering aug.pdf

§107 Beslut om antagande av detaljplan för Kryddvägen etapp 2, del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Dnr 2015KSM0602.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv
Mats Lindblom (L) anmäler jäv.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2. Planförslaget ger möjlighet till en ny exploatering med enbostadshus som radhus eller parhus. Planförslaget möjliggör även en ombyggnation av delar av Kryddvägen och säkerställer gång- och cykelstråket från Farmarstigen ned mot Barnsjön. Bebyggelsen ska så långt som det är möjligt anpassas efter platsens topografi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Antagandebeskrivning_Kryddvägen2.pdf
DP_Kryddvägen_etapp2_PKantagande_FOKUS_2-Plankarta_A1.pdf
170908_Kvalitetsprogram_Kryddvägen2.pdf
granskningsutlåtande_Kryddvägen2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §89.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §44.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170925 §107.pdf
granskningsutlåtande_Kryddvägen2.pdf

§108 Marköverlåtelseavtal gällande del av Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Dnr 2017KSM0824

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv
Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2 har upprättats för att möjliggöra 47 nya rad- och parhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 30 miljoner kronor för den överlåtna marken.

Bilagor
Tjänsteskrivelse underskriven.pdf
Marköverlåtelseavtal underskrivet av Besqab.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5 Lokala riktlinjer.pdf
Bilaga 6 Dagvattenutredning.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170925 §108.pdf

§109 Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Bollmora 6:1

Dnr 2017KSM0499.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att ändra detaljplan för fastigheten Bollmora 6:1 för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastighet Bollmora 6:1 på Granängsvägen 7 i Bollmora inkom till kommunen i maj 2017 med en förfrågan om möjligheten att ändra detaljplanen för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. Syftet är att ägaren ser över möjligheten att avveckla verksamheten inom fastigheten för att möta framtida behov av bostäder i området.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att pröva möjligheterna med att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten under förutsättning att dessa frågor utreds vidare i planarbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§110 Planuppdrag för lokal masshantering vid Storängen inom del av fastigheten Tyresö 1:1

Dnr 2017KSM0763.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för lokal masshantering vid Storängen med standardförfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Reservation
Peter Bylund (MP) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunen omvandlar ett stort antal fritidshusbebyggelseområden till permanenta bostadsområden.  I samband med denna utbyggnad byggs vägar och vatten och avlopp ut. Genom att bygga ut vatten och avlopp minskas utsläppen från privata avloppsanläggningar till omgivande vattendrag och sjöar av betydande omfattning exempelvis Östersjön.

Vid utbyggnad av vägar behöver massor hanteras, exempelvis av jord och berg. För att ha en långsiktig planering och att detta ska göras på ett hållbart sätt behövs en lokal masshantering. I strategin (Strategi för etablering, schaktupplag och masshantering i Tyresö kommun, 2012) är Storängen utpekad som ett av områdena för lokal masshantering.

Området planläggs för att skapa en permanent yta för upplag, masshantering och krossning av berg. Transporter av massor kommer
att ske mellan området och olika utbyggnadsområden som exempelvis vägar och bostadsbebyggelse.

Stadsbyggnadskontorets ställningstagande är att platsen bedöms lämplig att prövas för denna typ av verksamhet. Platsen är även intressant utifrån närheten till Kalvfjärden och därmed möjligheten att transportera massor vattenvägen.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar att ärendet återremitteras till Stadsbyggnadsförvaltningen för vidare beredning.

Beslutsgång
Ordförande Mats Lindblom (L) ställer frågan om att bifalla Peter Bylunds (MP) yrkande om återremiss och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.

Ordförande ställer frågan om att bifalla förvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt förslaget.

Bilagor
Start PM Lokal masshantering vid Storängen.pdf
Behovsbedömning_Storängen masshantering_samråd.pdf

§111 Planuppdrag och beslut om samråd för upphävande av del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg

Dnr 2017KSM0455.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upphäva del av detaljplan 199, för fastigheten Bollmora 2:1 med förenklat standardförfarande. I uppdraget ingår samråd.
2. Genomförandet av upphävandet av del av detaljplan 199 bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Befintlig ridanläggning ligger inom naturreservat och marken är delvis planlagd som allmän platsmark för park. Genom att upphäva del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg, kan bygglov prövas utifrån naturreservatets förutsättningar.
Upphävandet förväntas inte innebära någon negativ påverkan. Inför en utbyggnad av stallbyggnaden krävs bygglov. Bygglovsenheten kan efter ett upphävande pröva en kommande ansökan utifrån rådande lagstiftning och naturreservatets förutsättningar.

Stadsbyggnadsförvaltningen kan ges i uppdrag att upprätta och samråda upphävandet av del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg.

Bilagor
Start PM_Upphävande av del av dp 199.pdf
Behovsbedömning_Upphävande av del av dp 199.pdf
Dp_Upphävande av del av dp 199_PBsamråd_.pdf

§112 Beslut om antagande av detaljplan för bostäder vid Granängsvägen

Dnr 2016KSM0597.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostäder vid Granängsvägen antas.
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan, inom del av fastigheten Bollmora 1:94, skapar byggrätt för cirka 80 bostadslägenheter i flerbostadshus. Små studiolägenheter eller lokaler för centrumändamål får inrymmas i bottenvåningen. Parkering anordnas i huvudsak under planterade bostadsgårdar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning Dp Bostäder vid Granängsvägen Antagande.pdf
Plankarta-DP-Granängsvägen_PKantagande.pdf
granskningsutlåtande.pdf
Kvalitetsprogram_del av Bollmora 1_94 170908.pdf
Bollmora Tyresö Dagvattenutredning - 161026.pdf
Granängsvägen Trafikbuller rev 160225.pdf
MUR-001 (Markteknisk Undersökningsrapport).pdf
Solstudier.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170925 §112.pdf
granskningsutlåtande.pdf
Planbeskrivning Dp Bostäder vid Granängsvägen Antagande.pdf

§113 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granängsvägen

Dnr 2017KSM0800.256

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtalet avseende bostäder vid Granängsvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för Stadsbyggnads-förvaltningens får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granängsvägen. Avtalets syfte är dels att sälja del av fastighet Bollmora 1:94 till Tyresö Granängen Förvaltning AB, och dels att säkerställa kvalitén, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_granängsvägen_marköverlåtelse.pdf
Marköverlåtelseavtal.pdf
Bilaga 1 Detaljplan för Bostadsbebyggelse vid Granvägen.pdf
Bilaga 2 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 3 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 4 Trädvitesplan.pdf
Bilaga 5 Ljus BTA.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170925 §113.pdf

§114 Delårsrapport 2 2017 för verksamhetsområde 10

Dnr 2017KSM0488

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Delårsrapport för tertial 2 2017 för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj - augusti 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och omfattar verksamhetsområde 10. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin följs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Delårsrapport 2 MSU.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170925 §114.pdf

§115 Svar på motion om bättre kollektivtrafik för framtiden

Dnr 2017/KS 0224 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Paragrafen justeras omedelbart.

Peter Bylund (MP) deltar inte i beslutet.

Reservation
Anita Mattsson (S) anmäler blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion den 18 maj 2017 till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram ett styrdokument som hanterar kollektivtrafiken. Socialdemokraterna föreslår att en kollektivtrafikstrategi tas fram med åtgärder förbättrad infrastruktur inom kommunen samt med andra aktörer utanför kommunen.

Motionen remitterades till Stadsbyggnadsförvaltningen och förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen gör. Översiktsplaneringsenheten kommer starta arbetet med en trafikstrategi under hösten 2017.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall på motionen.

Beslutsgång
Ordförande Mats Lindblom (L) ställer frågan om att bifalla Anita Mattssons (S) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.
Ordförande ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag att motionen anses besvarad och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förvaltningens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga Motion Socialdemokraterna BUSSTRATEGI 170828.pdf
Motion om bättre kollektivtrafik för framtiden.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170925 §115.pdf

§116 Svar på remiss Havs- och vattenmyndighetens ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö

Dnr 2017KSM0287

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och samhälls-byggnadsutskottets svar på remiss från Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten över rapport för naturvärdesbedömning i marin miljö med ramverket Mosaic.

Beskrivning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har via Länsstyrelsen skickat ut på samråd en rapport som beskriver ett nytt ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö kallat Mosaic. Med hjälp av Mosaic bedöms marina områden utifrån ett landskapsperspektiv ned till specifika marina platser. Syftet med ramverket är att det ska fungera som verktyg för att identifiera den marina gröna infrastrukturen och ge underlag till förvaltning som områdesskydd, fysisk planering, miljökonsekvens-beskrivningar, dispensprövningar och kompensationsåtgärder. Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att ett ramverk för bedömning av havsmiljöerna kommer till stånd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
pm-remiss-mosaic.pdf
20170711 Samråd om Mosaic bedömningsgrunder Lst Havs och vattenmyndigheten.pdf
2017 rapport-mosaic-remiss-170622.docx.pdf
bilaga-1-mosaic-flödesschema-remiss+170622.docx.pdf
bilaga-2-mosaic-kartering-ek-remiss+170622.docx.pdf
bilaga-3-mosaic-gnvb-remiss-170622.docx.pdf
bilaga-4-mosaic-nv-kartering-remiss-170622.docx.pdf

§117 Svar på remiss ansökan om dispens från terrängkörningslagen

Dnr 2017KSM0776.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på remiss från Länsstyrelsen över ansökan om dispens från terrängkörningslagen inom Tyresö kommuns naturmarker.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har översänt för yttrande en ansökan om dispens från terrängkörningslagen. Sökande är en person från Vendelsö, Haninge kommun som har begränsad rörlighet och vill använda ett fyrhjulsdrivet fordon för att fotografera i naturen. Stadsbyggnadsförvaltningen rekommenderar Länsstyrelsen att avslå ansökan. Skälen är främst skador på naturmark, störningar på djurlivet och för övrigt friluftsliv.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
20170724 Remiss dispens Lst terrangkorningslagen dnr 258_32604_2017.pdf
Länsstyrelsen ansökan dispens terrängkörningslagen.pdf

§118 Svar på remiss utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Dnr 2017/KS 0276 005

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på remiss utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation
Peter Bylund (MP) anmäler skriftlig reservation (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är vårt gemensamma kontrakt och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen.
Tyresö kommun stödjer utvecklingsförslaget i stort och ambitionerna är i enlighet med den nya översiktsplanen för Tyresö kommun. Det finns dock några punkter som kan förtydligas kring plankartan, den regionala grönstrukturen, transportinfrastruktur och arbetsplatser söderort.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
utstallningsforslag_2017.pdf
Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.pdf
Utställningsförslag sändlista RUFS 2050.pdf

§119 Svar på remiss Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

Dnr 2017/KS 0279 005

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som som svar på förslag till klimatfärdplan 20150 för Stockholmsregionen.
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete som är kopplad till genomförandet av RUFS 2050. Syftet med klimatfärdplanen är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-noll-utsläpp år 2045. Sektorer som ingår i färdplanen är byggd miljö, transporter, industri samt jord- och skogsbruk. Förslaget är ute på remiss 27 juni-2 oktober.

Klimatfärdplanen är ett fristående dokument men följer processen med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen sänds på remiss parallellt med RUFS 2050 och Landsbygds- och skärgårdsstrategin.
Tyresö kommun stödjer förslaget i stort. Det finns dock några punkter som kan förtydligas kring prioriteringar av vägvalen, ökning av kollektivtrafikens attraktivitet samt energi- och klimatkrav. Tyresö kommun sammanfattar även ett antal åtgärdersom kan bidra till genomförandet av klimatfärdplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Klimatfärdplan för Stockholmsregionen remissbrev.pdf
forslag_till_klimatfardplan_2050.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170925 §119.pdf

§120 Svar på remiss om förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Dnr 2017KSM0839.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som svar på förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
För att stärka landsbygd och skärgård har Tillväxt- och regionplanenämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi. Förslaget är ute på remiss 27 juni-2oktober. Som en vägledning för länets aktörer innehåller landsbygds- och skärgårdsstrategin en nulägesanalys, identifiering av behov och möjligheter och förslag på fyra insatsområden (förbättra tillgängligheten, utveckla ett lokalt näringsliv, stärka levande lokalsamhällen och utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden).

Tyresö kommun stödjer förslaget i stort. Det finns dock några punkter som kan förtydligas kring en tydlig målbild av landsbygd och skärgarden år 2050, kopplingen mellan RUFS 2050 och strategin, förbättrad tillgänglighet och transportstruktur och utvecklingen av natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Klimatfärdplan landsbygs- och skargardsstrategi remissbrev.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170925 §120.pdf

§121 Information om Trollbäckens centrumstråk

Dnr 2017/SBF 0108

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Christina Bolinder och exploateringsingenjör Åsa Ström informerar om Trollbäckens centrumstråk.

Beslut/Protokollsutdrag
§121_prot_20170925.pdf (166 kb)

§122 Information om Strandängarna etapp 2 park och rekreation

Dnr 2017/SBF 0114

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projekledare Emilia Reiding informerar om budget och tidsplan för kvarvarande arbeten inom projektet Strandängarna etapp 2.

Beslut/Protokollsutdrag
§122_prot_20170925.pdf (166 kb)

§123 Information om pågående planer och entreprenader

Dnr 2017/SBF 0110

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om pågående projekt planer och entreprenader.

Beslut/Protokollsutdrag
§123_prot_20170925.pdf (166 kb)

§124 Information om förvärv av Vissvass och Skrubba

Dnr 2017/SBF 0115

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tillförordnad enhetschef för exploateringsenheten Emelie Malaise och stadsbyggnadschef Sara Kopparberg informerar om förvärv av Vissvass och Skrubba.

Beslut/Protokollsutdrag
§124_prot_20170925.pdf (166 kb)

§125 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut augusti 2017.pdf

§126 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2017

Dnr 2017/SBF 0025

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Uppföljning av budget Plan och Exploatering aug.pdf
Månadsrapport SBF augusti.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§126_prot_20170925.pdf (166 kb)