Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2013-01-22

Sammanträde 2013-01-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stora sammanträdesrummet (Kanholmsfjärden), Skogsbo 3

6 Start-PM detaljplan för del av Brunn 1:1 m.fl., parkering Näsuddsvägen m.m.

7 Lokal trafikföreskrift, parkering 14 dygn under tiden 20/8-17/6 vid Björkviks brygga.

8 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolors och förskolor/Hemmestaskolorna (Motionsvägen)

9 Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor/förskolor Viks skola.

10 Lokal trafikföreskrift: parkering förbjuden på Näsuddsvägen mellan Eknäsvägen och infarten till Fladenbadet/Kolströms båtklubb.

11 Antagande av entreprenör för utbyggnad av gång- och cykelväg på sträckan Djuröbron - Stavsnäs.

12 Ansökan om detaljplan för Djurö Centrumområde samt fördjupad översiktsplan för Skepparö och Djurö.

13 Ansökan om planläggning av del av Djurö 1:18, Skepparöprojektet.

14 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden. SPN Öppet

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§1 Förslag till detaljplan för Torsby 1:342 – Dragudden (Torsby havsvik) skickas ut på samråd

Dnr 11SPN/0312

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Förslag till detaljplan för Torsby 1:342 – Dragudden (Torsby Havsvik) skickas ut på samråd.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Syftet med planarbetet är att skapa ett långsiktigt hållbart bostadsområde som anpassas och tar hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter, både under planering, genomförande och användning av området. Vidare är syftet att öppna upp och tillgängliggöra naturmarken och strandområdet för boende, närboende och allmänhet. All naturmark sparas och skyddas i och med planläggning och större delen av åkermarken planläggs för odlingsändamål. Planförslaget innebär uppförande av 69 stycken bostäder i radhuslängor samt i flerfamiljsvilla. Bebyggelsen uppförs i en öppen och gårdsbildande struktur där även växthus, odlingslotter, träningslokal och bastu planeras. Badstrand, grillplatser och strandpromenad anordnas.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Förslag till detaljplan för Torsby 1:342 – Dragudden (Torsby Havsvik) skickas ut på samråd, 2013-01-22.

Reservationer och protokollsanteckningar

Bertil Krakenberger (V) lämnar följande ersättaryttrande:

” Ett mycket bra och ambitiöst förslag till detaljplan har antagits av nämnden. I en detalj har nämnden dock vägrat att diskutera långsiktiga konsekvenser. För att göra stranden tillgänglig för allmänheten ska det anläggas en spång utefter den norra klippstranden. Mitt antagande är att den i stor utsträckning kommer att användas av andra än de som bor i området. Kanske å andra sidan så många av de som bor i området inte kommer att använda spången, så att intresset för underhållet blir begränsat. Spänger som byggs ut över vattnet är inte billiga att uppföra och underhålla. Spången förutsätts att, tillsammans med all allmän platsmark, ligga under enskilt huvudmannaskap. Det ”innebär att kommunen avsäger sig all rådighet”. (Citat ur Plan- och genomförandebeskriv-ningen) Om tjugo år är spången i ett sådant skick att den är hälsofarlig. Kommer den förening som står för det enskilda huvudmannaskapet då att orka ta de initiativ som krävs och de kostnader som uppstår, eller kommer man att vänta tills något allvarligt inträffar eller kommer man att stänga spången?

Jag tycker att man borde överväga att lägga denna spång under kommunalt eller delat huvudmannaskap.”

Sändlista

SBK

_____________________________________________________________

§2 Start-PM detaljplan för del av Brunn 1:1 m.fl., parkering Näsuddsvägen m.m.

Dnr 13SPN/0012

Samhällsplaneringsnämndens förslag

Godkänna Start-PM för detaljplan för del av Brunn 1:1 m.fl., parkering m.m.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I samband med pågående detaljplanearbeten i Brunn kommer nuvarande infartsparkeringar i Brunn centrum och Pilhamn att påverkas och ett stort antal parkeringsplatser att försvinna. Nuvarande infartsparkering i Brunn centrum samutnyttjas även av Ingarö IF, varför även deras parkeringssituation påverkas. Idrottsföreningens klubbstuga måste flyttas inför planerad byggnation av Brunn centrum. Planering pågår för att flytta klubbstugan till ett läge närmare Näsuddsvägen. Ett bättre samutnyttjande av Brunns skolas parkering väster om Entreprenadvägen kan vara en dellösning, under förutsättning att trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtas för att korsa väg 646 (nyligen framtagen förstudie av Trafikverket finns daterad 2012-12-18), men samhällsbyggnadskontoret bedömer att det ändå kommer att finnas behov av ytterligare en parkering i Brunn.

För att få till en ny infartsparkering, som även kan samutnyttjas av Ingarö IF, på utpekad plats enligt kommunens översiktsplan öster om Näsuddsvägen/norr om väg 646, samt för att kunna anordna dagvattenanläggning/damm för omhändertagande och rening av förorenat dagvatten, behöver nuvarande byggnadsplan 90 ersättas med ny detaljplan. Detaljplanearbetet bör ske samordnat med Trafikverket och SL i det fortsatta arbetet med nyligen framtagen förstudie för väg 646, Brunn.

I planarbetet kommer beaktas det totala parkeringsbehov som på sikt finns i Brunns samhälle och som inte kan tillgodoses på annan plats nära allmänna kommunikationer.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Start-PM detaljplan för del av Brunn 1:1 m.fl., parkering Näsuddsvägen m.m., 2013-07-01.

Sändlista

KS

SBK

_______________________________________________________

§3 Lokal trafikföreskrift, parkering 14 dygn under tiden 20/8-17/6 vid Björkviks brygga

Dnr 12SPN/0239

Samhällsplaneringsnämndens beslut

 1. Godkänna ansökan om utökning av antalet 14-dagars parkeringar till 100 meter, och utsträcka dess giltighet till att gälla mellan 20/8- 17/6.
 2. Godkänna att lokal trafikföreskrift träder i kraft den 8 mars 2013

  Beslutsnivå

  Samhällsplaneringsnämnden

  Ärendebeskrivning

  Boende på Nämdö har kontaktat kontoret och påtalat att de 14 dagars parkeringar som finns vid Björkviks brygga är för få och att dessa endast kan nyttjas under tiden 1/9- 1/6 för 14 dagars parkering. Detta skapar problem under ett par veckor då Waxholmsbolaget fortfarande trafikerar bryggan men boende inte kan göra längre uppställning än 48 timmar Sökande önskar därför att datumet utsträcks för att täcka in hur Waxholmsbolaget trafikerar bryggan och att antal platser som kan nyttjas i 14 dagar ökas. Vid flertal platsbesök har konstaterats att parkeringsytan för 48 timmar inte fullt ut nyttjas, då det inte är badsäsong. Närmast bryggan nyttjas alla parkeringar i det närmaste till 100%. Detta beror till stor del av närheten till Bistron.

  Ungefärlig utbredning av befintliga parkeringsytorna framgår av bild 1.

  I sin ansökan föreslår sökande att antalet 14 dagars parkeringar utökas och att tiderna för 14 dagar parkeringen samkörs med Vaxholmsbolagets turlista. Kontoret anser att antalet 14 dagars parkeringar kan utökas till cirka 100 stycken utan att detta skulle medföra större problem för övriga besökare som ska parkera på platsen.

  När det gäller tiderna för14 dagar parkeringen är det svårt att samköra lokal trafikföreskrift med Vaxholmsbolagets turlista, då dessa tider fastslås i lokal trafikföreskrift som i sådant fall ska ändras varje gång turlistan ändras.

  Kontoret har haft dialog med sökande för att påtala problemen med regleringen av 14 dagars-parkeringen och lämnat förslag på att utsträckningen ska gälla 20/8- 17/6. Sökande har då frågat om det inte går att reglera dessa att alltid gälla 14 dagar.

  Detta förslag anser kontoret skulle medföra problem under semester-perioderna då det i området är stort tryck på parkeringsplatserna. Kontoret föreslår därför att utökning av antalet 14dagars parkeringar till 100 meter, och utsträcka dess giltighet till att gälla mellan 20/8- 17/6.

  Ungefärlig utbredning av föreslagen parkeringsyta framgår av bild 2.

  Handlingar i ärendet

  Tjänsteskrivelse, Lokal trafikföreskrift, parkering 14 dygn under tiden 20/8-17/6 vid Björkviks brygga, 2012-11-16.

  Sändlista

  SBK

  Polismyndigheten i Stockholms län

  _______________________________________________________

§4 Trafiksäkerhöjande åtgärder vid skolor och förskolor/Hemmestaskolorna (Motionsvägen)

Dnr 12SPN/0391

Samhällsplaneringsnämndens beslut

 1. Godkänner kontorets redovisning och uppdrar till kontoret att genomföra åtgärder enligt bifogad skiss.

 1. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att försöka ta fram förslag på ytterligare parkeringsmöjligheter i närområdet.

 1. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ha en direktdialog med Värmdö IF.

 1. Samhällsbyggandskontoret får i uppdrag att i samverkan med skolan genomföra informationsinsatser.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Kontorets trafikgrupp påbörjade under 2011 ett arbete med se över trafiksäkerheten vid kommunens skolor och förskolor. Tidigt i denna process fann vi att trafiksäkerheten vid Hemmestaskolorna måste anses vara väldigt dålig. Därmed inriktades vårt arbete med att ta fram ett förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Motionsvägen vid Hemmestaskolorna tillsammans med berörda parter från skolorna, och andra enheter inom kommunen.

Under detta arbete fann vi att allas önskemål inte går att genomföra utan att elevernas trafiksäkerhet under skoltid försämras. Kontoret fann därför att arbetet måste utgå från FN:s barnkonvention, där barnens bästa ska sättas i fokus, och i detta fall ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Förslaget som har arbetats fram innebär i korthet att, parkeringsplatser vid särskolan tas bort (cirka 25 st), vägen smalnas av från nuvarande skolskjutshållplatserna, vändytan vid särskolan flyttas för att trafiksäkra gång- och cykelvägen till högstadiet. Vid sammanträde den 18 september presenterades förslaget för nämnden. Det beslutades att en medborgardialog skulle genomföras. Denna dialog genomfördes den 13 november i Hemmestaskolans matsal.

Sammanlagt lämnades 16 synpunkter på mötet den 13 november. Olika synpunkter framfördes men ett flertal påtalade farhågor för brist på parkering. Samtliga synpunkter belyses och kommenteras i separat redogörelse. Två synpunkter har inkommit efter dialogmötet och finns med i redogörelsen.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaderna för Sbk för ombyggnad beräknas till cirka 3 miljoner. Detta inberäknar även detaljprojektering. Det som inte finns med i vår kostnadsberäkning är eventuell lekplats för skolbarnen på ytan vid särskolan.

Konsekvenser för miljön

I och med att hårdgjord yta kan återskapas till plantering etc. ges barnen en bättre skolmiljö.

Konsekvenser för medborgarna

Försämring av parkeringsmöjligheterna vid evenemang på idrottsplatsen. Detta ska dock vägas mot den ökade trafiksäkerheten för skolbarnen under skoltid.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolor och förskolor/Hemmestaskolorna (Motionsvägen), 2013-01-03.

Yrkanden

S-gruppen yrkar på att ”Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ha en direktdialog med Värmdö IF.

Anders Gullander (FP) yrkar på att ”Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att i samverkan med skolan genomföra informationsinsatser. ”

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden samt förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag med tillägg av ovenstående yrkanden.

Reservationer och protokollsantecknignar

S – gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

Barnperspektivet i samhällsplaneringen är centralt för oss socialdemokrater och en fråga som vi driver. Trafiksäkerheten runt många av våra skolor och förskolor i kommunen är mycket dålig och tillbud sker då och då. För att förebygga olyckor där barn är inblandade sker nu ett arbete med att höja trafiksäkerheten kring deras arbetsmiljö vilket är mycket bra. Vi föreslog att en medborgardialog skulle genomföras för att få in goda idéer från barn och föräldrar såväl som personal vid skolorna samt engagerade i föreningslivet runt Hemmestaskolorna. Denna samkördes med en medborgardialog om trafiksituationen runt Viks skola (se vår protokollsanteckning för ärende 9, SPN 130122).

Medborgardialogen var välbesökt och många goda idéer fördes fram och kontoret fick en rad konkreta inspel och information om hur det fungerar idag.

Några av de viktigaste synpunkterna handlade om att se helheter så att man inte bara flyttar problemen till ett nytt ställe. Om inte parkeringsmöjligheterna funkar vid skolorna ställer sig folk på parkeringen utanför Coop i centrum som inte är avsedd för det. Det samma gäller infartsparkeringen vid Hemmesta vägskäl som är så dålig att folk inte vill stå där, vilket får konsekvenser runt Hemmesta. Den nya skolorganisationen ger fler elever och mer trafik i området. Detta måste tas hänsyn till och konsekvensutredas, inte sopas under mattan. Särskolans elever måste ha en säker avlämning och upphämtning.

Dialogen med de berörda är oerhört viktig i sådana här sammanhang vilket vi och resten av nämnden påpekat. Socialdemokraterna har varit mycket tydliga med att kontoret ska ha en direktkontakt med Värmdö IF och inte gå via Kundvals- och finansieringsavdelningen.”

Sändlista

SBK

_______________________________________________________

§5 Trafiksäkerhethöjande åtgärder vid skolor och förskolor/Viks skola

Dnr 12SPN/0391

Samhällsplaneringsnämndens beslut

 1. Godkänner kontorets redovisning och uppdrar till kontoret att genomföra vändplanen vid Vikingens förskola och tillsammans med vägföreningen medverka till att övriga åtgärder enligt skiss utförs.

 1. Samhällsbyggandskontoret får i uppdrag att utreda om en slinga på Grantomtaparkeringen kan göras för lämning och hämtning av barn och att investeringsmedel finns för detta.

 1. Samhällsbyggandskontoret får i uppdrag att i samverkan med skolan genomföra informationsinsatser.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Kontorets trafikgrupp påbörjade under hösten 2011 en översyn av trafiksäkerheten kring Viks skola tillsammans med vägföreningen. För att få ett så brett underlag som möjligt har vägförening tillsammans med kontoret haft möte med de inblandade skolor och förskolors som finns på platsen.

Kontoret har arbetat fram ett förslag där trafiken till och från förskola Vikingen inte ska behöva passera förbi Viks skola. I förslaget har även vissa parkeringsplaster och ”vändöar” tagits bort på förslag från vägföreningen. Föreningen har även fört en diskussion om att inför förbud med att stanna fordon på Viks skolväg.

Förslaget som har arbetats fram innebär i korthet att, Vändplan görs vid vid Vikingens förskola med möjlighet att korttidsparkera cirka 15 bilar, 2 korttidsparkeringar med 6 st platser och 2 ”vändöar” tas bort på Viks skolväg. Vid sammanträde den 18 september presenterades förslaget för nämnden. Det beslutades att en medborgardialog skulle genomföras. Denna dialog genomfördes den 13 november i Hemmestaskolans matsal.

Sammanlagt lämnades 36 synpunkter på mötet den 13 november. Olika synpunkter framfördes men ett flertal påtalade att åtgärder behövs på vägnätet där väg-föreningen är ansvarig. Flertal synpunkter lämnades även på Grantomtaparkeringen. Samtliga synpunkterna belyses och kommenteras i separat redogörelse.


Ekonomiska konsekvenser

Kostnaderna för Sbk för ombyggnad beräknas till cirka 1 miljon för vändplanen. Vändslinga vid Grantomtaparkeringen är en idé som kom fram i dialogmötet som kontoret vill titta närmare på. Kontoret kommer att återkomma med förslag och kostnadskalkyl.

Konsekvenser för miljön

Om man får föräldrarna att parkera/släppa barnen vid Grantomtaparkeringen kommer miljön för boende och skolbarn på Viks skolväg förbättras.

Konsekvenser för medborgarna

Inga

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolor och förskolor/Viks skola, 2013-01-03.

Yrkanden

Anders Gullander (FP) yrkar på att ”Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att i samverkan med skolan genomföra informationsinsatser. ”

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande samt förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag med tillägg av ovenstående yrkanden.

Jäv

Magnus Danielsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

” Barnperspektivet i samhällsplaneringen är centralt för oss socialdemokrater och en fråga som vi driver. Trafiksäkerheten runt många av våra skolor och förskolor i kommunen är mycket dålig och tillbud sker då och då. För att förebygga olyckor där barn är inblandade sker nu ett arbete med att höja trafiksäkerheten kring deras arbetsmiljö vilket är mycket bra.

Vi föreslog att en medborgardialog skulle genomföras för att få in goda idéer från barn och föräldrar såväl som personal vid skolorna runt Viks skola. Denna samkördes med en medborgardialog om trafiksituationen runt Hemmestaskolorna (se vår protokollsanteckning för ärende 8, SPN 130122).

Medborgardialogen var välbesökt och många goda idéer fördes fram och kontoret fick en rad konkreta inspel och information om hur det fungerar idag.

För snart fyra år sedan påbörjade kontoret tillsammans med områdets vägförening en rad åtgärder som skulle förbättra trafiksäkerheten i området. Dock kunde inte alla åtgärder göras på en gång då kommunen byggde Grantomtahallen och stora delar av parkeringar var etablering för byggverksamheten.

I slutet av byggnationen när vägar och parkeringar stod klara flyttades Grantomtas busshållplats från sin tidigare placering vid Grantomtakiosken till en ny placering vid Grantomta/Montessoris skolområde.

Med denna förflyttning försvann en stor del av de avlämningsplatser som var ämnat för föräldrar att lämna sina barn på.

I tjänsteskrivelsen som ligger som förslag till beslut säger man i andra att-satsen att man skall utreda om en slinga på Grantomtaparkeringen kan göras för lämning och hämtning av barn och att investeringsmedel säkerställs för detta.

I denna fråga menar S-gruppen i Samhällsplaneringsnämnden att man även skall se till möjligheterna att flytta tillbaka SL-bussen till sin tidigare placering, men med det tillägget att barnperspektivet beaktas med en säker gångväg från busshållsplats fram till Montessoris skolområde.

Med denna lösning menar vi att avlämningsplatsen vid Grantomta kan fungera som den en gång var avsedd för och man slipper få in SLs stomlinje med stor turtäthet på skolområdet.”

Sändlista

SBK

_______________________________________________________

§6 Lokal trafikföreskrift: parkering förbjuden på Näsuddsvägen mellan Eknäsvägen och infarten till Fladenbadet/Kolström båtklubb

Dnr 12SPN/0348

Samhällsplaneringsnämndens beslut

 1. Godkänna ansökan om parkeringsförbud på Näsuddsvägens bägge sidor mellan Eknäsvägen och infarten till Fladenbadet/ Kolströms båtklubb.

2. Godkänna att lokal trafikföreskrift träder i kraft den 1 april 2013.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Brunns vägförening har ansökt om parkeringsförbud på Näsuddsvägen mellan Eknäsvägen och Fladenbadet/Kolströms båtklubb. Som skäl för ansökan har anförts att parkering sker på sådant sätt att viktiga transporter som t.ex. brandkår, sophämtning och tanktömning hindras. Parkeringen sker ofta vid Ingarö idrottsförenings anläggning , men även vid fladenbadet då det är fint väder.

Kontoret har fått in klagomål angående uppställda fordon dels vid idrottsföreningens anläggning men även vid båtklubben. Då kontoret inte ansvarar för vägnätet har inga åtgärder kunnat göras. Därför anser kontoret att förbud på aktuell sträcka bör införas.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Lokal trafikföreskrift, parkering förbjuden på Näsuddsvägen mellan Eknäsvägen och Fladenbadet/Kolströms båtklubb, 2013-01-07.

Sändlista

SBK

Polismyndigheten i Stockholms län

_______________________________________________________

§7 Antagande av entreprenör för utbyggnad av gång- och cykelväg på sträckan Djuröbron-Stavsnäs

Dnr 12SPN/0058

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Anta entreprenör SH-bygg för utbyggnad av gång- och cykelväg på sträckan Djuröbron – Stavsnäs till en kostnad av 8395000 kr enligt anbud.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

I samband med arbetet med framtagandet av detaljplaner för utökad exploatering av Stavsnäsområdet har Värmdö kommun tagit initiativet till en utbyggnad av en gång- och cykelväg utmed väg 222 från korsningen med väg 686 och fram till Storskogsvägen i Stavsnäs. Den nya anläggningen kommer till stor del ligga inom vägområde tillhörande väg 222.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Antagande av entreprenör för utbyggnad av gång- och cykelväg på sträckan Djuröbrom-Stavsnäs, 2012-12-20.

Sändlista

SBK

_______________________________________________________

§8 Ansökan om detaljplan för Djurö centrumområde samt fördjupad översiktsplan för Skepparö och Djurö

Dnr 09STN/0060

Samhällsplaneringsnämndens förslag

1. Ansökan om detaljplan för Djurö centrumområde samt fördjupad översiktsplan för Skepparö och Djurö avslås.

2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att inleda ett arbete med en fördjupad översiktsplan för Djurö- och Björkås.

Beslutsnivå

P 1: Samhällsplaneringsnämnden

P 2: Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Djurö byalag arbetar aktivt för en positiv samhällsutveckling i Djurhamnsområdet. Det ska bli mer attraktivt för såväl fastboende, fritidsboende och besökare. Byalaget vill behålla skärgårdskaraktären och småskaligheten och samtidigt bygga fler bostäder i centrumområdet för att kunna bibehålla samhällsservicen även under vintern.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Ansökan om detaljplan för Djurö centrumområde samt fördjupad översiktsplan för Skepparö och Djurö, 2012-10-19.

Jäv

Peter Frej (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Sändlista

Sökanden

KS

SBK

_______________________________________________________

§9 Ansökan om planläggning av del av Djurö 1:18, Skepparöprojektet

Dnr 09STN/0083

Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Ansökan om planläggning av del av Djurö 1:18, Skepparöprojektet avslås.

2. Notera tidigare beslut i nämnden där Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att inleda ett arbete med en fördjupad översiktsplan för Djurö- och Björkås.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Skepparöprojektet ansöker om planläggning av del av Djurö 1:18 för bostads- och hantverkshus. Djurö 1:18 är i dagsläget ett oexploaterat område sydväst om Björkås centrum. Området består av orörd natur- och åkermark. Delar av området ligger inom strandskydd.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Ansökan om planläggning av del av Djurö 1:18, Skepparöprojeketet, 2012-10-19.

Jäv

Peter Frej (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Sändlista

Sökanden

SBK

_______________________________________________________

§10 Delgivningar och delegationsbeslut

Samhällsplaneringsnämndens förslag

Lägga delgivningarna och delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

 • Delegationsbeslut vid Lantmäterisamråd 2012-09-05.
 • Delegationsbeslut vid Lantmäterisamråd 2012-10-04.
 • Delegationsbeslut vid Lantmäterisamråd 2012-10-18.
 • Delegationsbeslut vid Lantmäterisamråd 2012-11-01.
 • Beslut och eller anstånd med att erlägga VA-anläggningsavgift, 2012-10-30.
 • Beslut och eller anstånd med att erlägga VA-anläggningsavgift, 2012-12-10.
 • Delegationsbeslut vid Lantmäterisamråd 2013-01-10.
 • Beslut och eller anstånd med att erlägga VA-anläggningsavgift, 2013-01-16.
 • Detaljplanelista januari 2013.

  _______________________________________________________

§11 Kontoret informerar

Samhällsplaneringsnämndens förslag

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

 • Ambulanshelikoptern i Värmdö kommun.
 • Hemmesta vägskäl, förbättra förutsättningarna för stombussens vändning och de åkandes säkerhet.
 • Medborgardialog ang. Aspvik 5 mars.
 • Föreläsning 16/4 16.00-18.00. Allan Larsson. SPN, BMHN, KS.

  _______________________________________________________

§12 Uppdrag till SBK från SPN

Samhällsplaneringsnämndens förslag

Samhällsbyggnadskonrotet får i uppdrag att i samband med utbyggnaden av GC-vägen mellan Djurö och Stavsnäs undersöka möjligheterna att skapa en gångförbindelse mellan infartsparkeringen och bussgatan i korsningen av väg 222 och 686.

Yrkanden

Håkan Berggren (MP) yrkar på att ” Samhällsbyggnadskonrotet får i uppdrag att i samband med utbyggnaden av GC-vägen mellan Djurö och Stavsnäs undersöka möjligheterna att skapa en gångförbindelse mellan infartsparkeringen och bussgatan i korsningen av väg 222 och 686.”

Sändlista

SBK

_______________________________________________________