Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-10-26

Sammanträde 2009-10-26

Datum
Klockan
13.00
Plats

1 Förslag till justerare: Maida Dzanic`

2 Information från tillsynsbesök.

3 Visioner, bu § 124 /bilaga 3 - Lars-Bertil Nilsson, kl 13.10

4 Förslag till nya och förändrade processer gällande socialt stöd, au § 157 /bilaga 4 - Eva Hansson och Birgitta Bergsten, kl 13.25

5 Skrivelse angående förskolelyftet, au § 158 /bilaga 5 - Birgitta Bergsten

6 Elevärende Vittarydsskolan, au § 160

7 Ansökan om att starta uteförskola, au § 161 /bilaga 7 - Marie Steneland, kl 14.00

8 Ekonomisk information, au § 162 - Marie Steneland

9 Interkommunal ersättning läsåret 2009/2010, au § 163 - Marie Steneland och Jimmy Rudelius, kl 15.00

10 Information från Dackeprojektet - Ungdomars arbete, studier och försörjning samt Arbetsmarknadsåtgärder, au § 164 /bilaga 10 - Jimmy Rudelius

11 Utvärdering av Sommarskolan 2009, au § 165 /bilaga 11 - Kerstin Svensson och Lena Söderlind, kl 15.35

12 Skolledningsorganisationen på Sunnerbogymnasiet, au § 166 /bilaga 12 - Ulf Engqvist, kl 15.50

13 Medborgarförslag gällande Sunnerbogymnasiets långtradare, au § 167 /bilaga 13 - Ulf Engqvist, ca kl 16.00

14 Information om särskilda program i gymnasieskolan, au § 169 - Ulf Engqvist

15 Redovisning av elevfrånvaro mars och april 2009, au § 170 /bilaga 15

16 Begäran om resurser till KOMET, au § 171 /bilaga 16

17 Sammanträdesdagar för år 2010, au § 172 /bilaga 17

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (68 kb)

§139 Information från tillsynsbesök

Bu 2009/0019  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

De politiker som varit på tillsynsbesök sedan förra nämndsammanträdet berättar om dessa.

Frankie Larsen (S) har varit på Lidhultsenheten med Gunnel Nilsson (C).

§140 Visioner

Bu 2007/0132  600

Bu 2004/0080  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer visioner och mål enligt förslag.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson informerar om visionsarbetet med de förslag på delmål för verksamheten som barn- och utbildningsnämnden har arbetat fram.

Nya delmål är:

Vi eftersträvar ett jämlikt samhälle.

Bra chefskap och gott medarbetarskap leder till delaktighet, inflytande och hög professionalitet.

Våra medarbetare får en god introduktion, och möjlighet till kompetens-utveckling och karriär.

Omformulerade delmål är:

Friskvård, hälsa och god livsstil är grunden för allt vårt arbete.

Oförändrade delmål är:

Vi ger våra barn, ungdomar och studerande bästa möjliga förutsättningar i livet.

En skola för alla utifrån individens behov.

Vi sätter barn, föräldrar och medborgare i centrum.

Skola och arbetsliv möts och samverkar kring samhällsbyggandet.

Att lära för livet är också att lära för arbetslivet.

§141 Förslag till nya och förändrade processer gällande socialt stöd

Bu 2009/0143  603

Beslut

Riktlinjerna för inventering och fördelning av socialt stöd fastställs.

Riktlinjerna ska gälla från den inventering som påbörjas i december 2009.

Ärendet

Utvecklingsledare Eva Hansson och handikappsamordnare Birgitta Bergsten presenterar ett förslag till gemensamma riktlinjer för inventering och fördelning av socialt stöd i förskola och skola. De nya riktlinjerna ska enligt förslaget börja gälla från den inventering som påbörjas i december 2009.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 157.

§142 Skivelse angående förskolelyftet

Bu 2009/0105  027

Beslut

Ytterligare 330000 kronor avsätts till förskolelyftet under 2010 för att höja kompetensen i förskolan. Medlen tas från budgetöverskott från 2007.

Ärendet

Handikappsamordnare Birgitta Bergsten presenterar ett förslag att öka anslagen till förskolelyftet under 2010 med 330000 kronor.

Sedan innan (2009-06-15) är beslutat att 660000 kronor ska satsas under 2010.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 158.

§143 Elevärende Vittarydsskolan

Bu 2009/0149  606

Beslut

0,75 tjänst disponeras under vårterminen 2010 (150000 kronor).

Medel tas från budgetöverskott från 2007.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar en skrivelse som inkommit från föräldrar till elever vid Vittarydsskolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 160.

§144 Ansökan om att starta uteförskola

Bu 2009/0038  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avvakta med beslut till hösten 2010 på grund av långsiktigt oförändrat behov.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en ansökan om att starta en uteförskola. Den är tänkt som en förskola för 20 barn i åldern 1-5 år, driven

som intraprenad i nära samarbete med Donationsgatans förskola.

Hon informerar också om en resursmätning per den 20 augusti 2009.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 161.

§145 Ekonomisk information

Bu 2009/0040  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en utfallsrapport samt löne-analys för september 2009. Förvaltningen följer budget och utvecklingen pekar mot ett nollresultat.

Marie Steneland ger också en uppdaterad rapport över kostnaderna för genera-tionsväxlingsprogrammet 80-90-100.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 162.

§146 Interkommunal ersättning läsåret 2009/2010

Bu 2009/0144  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer den interkommunala ersättningen enligt förslag.

Ärendet

Varje år betalas en interkommunal ersättning till kommuner där elever från Ljungby kommun går i skola. Ljungby kommun får också ersättning från de kommuner som har elever i skolor här. Administrativa chefer Marie Steneland och Jimmy Rudelius presenterar ett förslag till interkommunal ersättning för Ljungby kommun läsåret 2009/2010.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 163.

§147 Information från Dackeprojektet - Ungdomars arbete, studier och försörjning samt Arbetsmarknadsåtgärder

Bu 2009/0135  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Administrativ chef Jimmy Rudelius informerar om Dackeprojektets fjärde rapport som handlar om en jämförelse mellan deltagarkommunernas arbete

med ungdomars arbete, studier och försörjning.

Ljungby kommun ligger generellt sett bra till i jämförelsen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 164.

§148 Utvärdering av Sommarskolan 2009

Bu 2009/0108  611

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektorer Kerstin Svensson och Lena Söderlind informerar om sommarskolan som genomfördes för andra året 2009 och en utvärdering av den.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 165.

§149 Skolledningsorganisationen på Sunnerbogymnasiet

Bu 2009/0145  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt de föreslagna ändringarna.

Ärendet

Samordnande rektor Ulf Engqvist har lämnat ett förslag till en förändring av skolledningsorganisationen på Sunnerbogymnasiet. Det handlar om några förändringar i ansvarsområden för befintliga chefer.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 166.

§150 Medborgarförslag gällande Sunnerbogymnasiets långtradare

Bu 2009/0132  600

Beslut

Rektor Ulf Engqvists svar på medborgarförslaget lämnas som nämndens eget.

Ärendet

Ett medborgarförslag har kommit in där förslagsläggaren föreslår att Sunnerbogymnasiets långtradare, som används inom transportprogrammet,

hyrs ut under sommarlovet. Samordnande rektor Ulf Engqvist har skrivit ett

svar på detta medborgarförslag.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 167.

§151 Information om särskilda program i gymnasieskolan

Bu 2009/0146  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Samordnande rektor Ulf Engqvist informerar om ett regeringsförslag om

fem särskilda program i gymnasieskolan som ersätter nuvarande individuellt program.

De fem föreslagna programmen är: preparandutbildning, programinriktat individuellt val (PRIV), yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 169.

§152 Redovisning av elevfrånvaro mars och april 2009

Bu 2009/0147  608

Beslut

Frånvarostatistiken redovisas för föräldrar genom rektors försorg.

Ärendet bearbetas på nytt i arbetsutskottet.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund informerar om elevfrånvaron under mars och april 2009. Läkarbesök, frånvaro vid begravning, inflytelse-dagar och frånvaro halva dagar är inte medräknat.

Totalt är det en frånvaro på 915 dagar under de två månaderna. Dessa dagar kan ses som drygt fem års frånvaro för ett barn eller som ett års frånvaro för fem barn.

Frankie Larsen (S) yrkar att ledighet på mer än fem dagar ska beviljas av barn- och utbildningsnämnden. För ledighet under fem dagar kvarstår nuvarande regler. Ole Kongstad (V) yrkar bifall till detta.

Magnus Gunnarsson (M) föreslår att förälder måste ansöka om ledighet via ett personligt besök, inte bara med en blankett.

Frågan tas upp vid nästa arbetsutskott för ytterligare bearbetning och samtliga yrkanden drogs tillbaka.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 170.

§153 Begäran om resurser till KOMET

Bu 2007/0146  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar fortsatt stöd till Komet för föräldrar

samt att bekosta personalkostnaden för två gruppledare med 0,3 tjänst.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar en ansökan från utvecklingsledare Leif Thoresen om fortsatt stöd till föräldrautbildningen

Komet för föräldrar som bedrivits i kommunen sedan 2007.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 171.

§154 Sammanträdesdagar för år 2010

Bu 2009/0148  006

Beslut

Sammanträdesdagarna för år 2010 fastställs enligt förslag.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett förslag till sammanträdesdagar för arbetsutskott och barn- och utbildningsnämnd för år 2010.

Sammanträdesdagarna föreslås bli:

För arbetsutskottet:

13 januari, 10 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 9 juni, 18 augusti, 8 september,

6 oktober, 3 november och 1 december.

För barn- och utbildningsnämnden:

25 januari, 22 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 30 augusti,

20 september, 18 oktober, 15 november och 13 december.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 172.

§155 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2009/0036.006

Protokoll 2009-09-15 från Lokala styrelsen Södra Ljungaenheten.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal den 9 september 2009.

§156 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2009/0022.002

Beslut om ledighet för elev enligt delegationsordning punkt 211:

Skrivelse 2009-09-15 från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelse 2009-10-07 från rektor Kungshögsskolan.

Skrivelse 2009-09-18 från rektor Stensbergsskolan.

Skrivelse 2009-09-23 från rektor Stensbergsskolan.

Bu 2009/0023.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2009-09-11 från rektor Åbyskolan.