Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-10-24

Sammanträde 2016-10-24

Datum
Klockan
17:00
Plats
Ljungby Arena

OBS tiden!
Sammanträdet inleds med en allmänpolitisk debatt med temat:
Halvtid i mandatp Läs mer...erioden - Vad har hänt och vad händer?

1 . Allmänpolitisk debatt - Halvtid i mandatperioden.

Vad har hänt och vad händer?

2 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

3 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

4 . Svar på interpellation om kommunens IT-verksamhet.

5 . Svar på interpellation om boenden för asylsökande.

6 . Svar på interpellation om tillgänglighetsanpassning av skulptur.

7 . Inlämnande av medborgarförslag.

8 . Ansökan om överlåtelse av tillsyn över samtliga bergtäkter och vattenskyddsområden.

9 . Antagande av policy för måltider.

10 . Höjning av VA-taxa (index)

11 . Revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen.

12 . Policy för trygghet och säkerhet.

13 . Förslag till skattesats 2017.

14 . Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige.

15 . Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2017.

16 . Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2017.

17 . Redovisning av obesvarade motioner.

18 . Redovisning av medborgarförslag.

19 . Valärende - A Arousell Sålebo (L).

20 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (385 kb)

§142 Allmänpolitisk debatt ­ Halvtid i mandatperioden

§143 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§144 Inlämnande av motioner och interpellationer

§145 Svar på interpellation om kommunens IT-verksamhet

§146 Svar på interpellation om inventering av bostäder

§147 Svar på interpellation om att tillgänglighetsanpassning av skulptur

§148 Inlämnaden av medborgarförslag

§149 Ansökan om överlåtelse av tillsyn över täkter och vattenskyddsområden

§150 Antagande av policy för måltider

§151 Höjning av VA-taxa (index)

§152 Revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen

§153 Policy för trygghet och säkerhet

§155 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017

§156 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2017

§157 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2017

§158 Redovisning av motioner som inte har besvarats inom ett år.

§159 Redovisning av medborgarförslag

§160 Valärende - A Arousell (L)