Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-09-12

Sammanträde 2017-09-12

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Svar på motion om vattenprover i Ryssby simhall (Kf).

3 Svar på motion om ett lokalt ishockeygymnasium (Kf).

4 Svar på motion om idrottsutbildning för flickor med inriktning ishockey (Kf).

5 Resultatbalansering kommunledningsförvaltningen 2017 (Ks).

6 Prognos och delårsbokslut 2017-06-30 (Kf).

7 Ombudgetering investeringsbudget ombyggnad kontorsservice (Ks).

8 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (informationsärende).

9 Prövning av ansökan utifrån lagen gällande mobilitetsstöd (Kf).

10 Taxa för tillsyn enligt lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare (Kf).

11 Ändring i taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken (Kf).

12 Granskningsyttrande över fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort och kommun (Ks).

13 Svar på medborgarförslag om Bolmsö camping och Värdshuset Hägern (Ks).

14 Svar på remiss Cykla i Gröna Kronoberg (Ks).

15 Svar på remiss av länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 (Ks).

16 Svar på remiss över regional infrastrukturplan 2018-2029, Halland (Ks).

17 Revidering av arvodesreglemente för gode män och förvaltare (Ks).

18 Samarbetsavtal med Sydvatten AB om forskningsstation Bolmen (Ks).

19 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning (Ks).

20 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2018 (Kf).

21 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 (Kf).

22 Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige (Kf).

23 Sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott (Ks).

24 Förslag till fastställande av nytt reglemente för valnämnden (Kf).

25 Valdistriktsindelning inför 2018 års val (Kf).

26 Redovisning av meddelanden.

27 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson (M) Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (292 kb)

§105 Svar på remiss om vattenprover i Ryssby simhall

§106 Svar på motion om ett lokalt ishockeygymnasium

§107 Motion angående idrottsutbildning för flickor med inriktning hockey på Sunnerbogymnasiet

§108 Resultatbalansering kommunledningsförvaltningen 2017

§109 Delårsbokslut och prognos 2017

§110 Ombudgetering investeringsbudget ombyggnad kontorsservice

§111 Prövning av ansökan utifrån lagen gällande mobilitetsstöd

§112 Taxa för tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Taxan börjar gälla så snart beslutet vunnit laga kraft.

§113 Ändring i taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

§114 Granskning av fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort, Alvesta kommun

§115 Svar på medborgarförslag om Bolmsö camping och Värdshuset Hägern

§116 Svar på remiss Cykla i Gröna Kronoberg

§117 Svar på remiss Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029

§118 Svar på remiss över regional infrastrukturplan 2018-2029, Halland

§119 Revidering av arvodesreglemente för gode män och förvaltare

§120 Samarbetsavtal med Sydvatten AB

§121 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning

§122 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2018

§123 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2018

§124 Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige

§125 Sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott

§126 Förslag till fastställande av nytt reglemente för valnämnden

§127 Valdistriktsindelning inför 2018 års val

§128 Informationsärenden

§129 Redovisning av meddelanden