Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2014-03-26

Sammanträde 2014-03-26

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (188 kb)

§42 Godkännande av dagordning

§43 Krav på åtgärder på avloppsanläggning Föreläggande med vite

§44 Krav på åtgärder på avloppsanläggning Föreläggande med vite

§45 Krav på åtgärder på avloppsanläggning Föreläggande med vite

§46 Avfallsplan för Ljungby kommun med mål år 2019 Yttrande till tekniska förvaltningen

§47 Ansökan om bearbetningskoncession enligt miljöbalken Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län, ärendenummer 543-3627-12

§48 Utökning av tomtplats samt anordnande av tomtplatsavgränsning Ansökan om strandskyddsdispens

§49 Nybyggnad av ett enbostadshus Ansökan om förhandsbesked

§50 Anläggande av tomtplats samt anordnande av tomtplatsavgränsning Ansökan om strandskyddsdispens

§51 Nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad Ansökan om förhandsbesked

§52 Tillbyggnad av avloppsreningsverk och uppförande av stängsel Ansökan om strandskyddsdispens

§53 Ovårdad byggnad Yttrande till mark- och miljödomstolen, målnummer P3472-13

§54 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteret Stjärnan i Ljungby Beslut om upphävande

§55 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteren Backsötan, Brunörten, Korsörten, Renfanan, Tusenskönan och Tätörten i Ljungby Beslut om upphävande

§56 Detaljplan för Bolmstad 2:10, Mjälens camping Beslut om granskning

§57 Meddelanden Godkännande av redovisning.

§58 Delegationsbeslut Godkännande av redovisning.