Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2020-03-17

Sammanträde 2020-03-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 2/2020-02-18

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information /presentation

8 Remiss av Idéburen välfärd, offentligt partnerskap (SOU 2020:56)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

9 Anmälan av kontorsyttrande som svar på remiss av betänkandet samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemet

10 Anmälan om informationsbrev gällande stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

11 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för februari 2020

Dnr 1.2.2-99/2020
Handläggare: Monica Jonsson
(Utsändes senare per e-post)

12 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 10 mars 2020 (Utsändes senare per e-post)

13 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 12 mars 2020

14 Postlista för 1-29 februari 2020