Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2010-09-14

Sammanträde 2010-09-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station.

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2010-06-08

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Remissen: Öppna standarder - tillgång till och vidare utnyttjande av offentlig information i elektronisk form

Kommunstyrelsen dnr 031-174/2010
För yttrande senast den 15 september 2010

DNR 106-182/2010
Handläggare: Rebecka Strandberg Tel. 508 36 230

Omedelbar justering

7 Remissen: Revidering av stadens basnyckeltal

Kommunstyrelsen dnr 119-1062/2010
För yttrande senast den 15 september 2010

DNR 106-183/2010
Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206

Omedelbar justering

8 Remissen "Rekommendation att anta förslag till överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård"

9 Remiss "Om sjuksköterskors specialistutbildning - vilken slags examen?

Högskoleverkets rapport 2010:5R"
Kommunstyrelsens dnr 001-1659/2010
För yttrande senast 2010-09-23

DNR 106-221/2010
Handläggare: Ulla Fredriksson Tel. 508 36 216

Omedelbar justering

10 Remissen: Bortom fagert tal - Om bristande tillgänglighet som diskriminering (Departementspromemorian Ds 2010:20)

Kommunstyrelsen dnr 001-1555/2010
För yttrande senast den 4 oktober 2010

DNR 106-212/2010
Handläggare: Kerstin Malmport Tel. 508 36 219

11 Delårsbokslut och Tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2010

DNR 201-151/2010

Handläggare: Rebecka Strandberg Tel. 508 36 230

Omedelbar justering

Utsändes senare!
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansbidrag för år 2010 för vård och omsorg om äldre personer

DNR 118-181/2010

Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215

Omedelbar justering

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL för kvartal 2/2010

14 Anmälan av månadsrapport för tiden t.o.m. den 31 juli 2010


DNR 201-72/2010

Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206

15 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 06/2010-09-07


(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 06/2010-09-07


(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Postlista per den 31 augusti 2010

18 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (KD) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 5/2010-06-08 justerats 2010-06-15.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) anmäler två frågor, den ena berör Äldrecentrums rapport ”Bemanning i demensboende” och den andra berör Finska pensionärernas dagcenter i Stockholm.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner dagordningen och beslutar anmälda frågor behandlas under § 19.

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäls en skrivelse från (V) ”Tydligare biståndsbeslut med detaljerad bilaga”, daterad den 14 september 2010, dnr 404-248/2010,

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden överlämnar skrivelsen från (V): ”Tydligare biståndsbeslut med detaljerad bilaga”, daterad den 14 september 2010, dnr 404-248/2010, till förvaltningen för beredning.

§6 Remiss: ”Öppna standarder – tillgång till och vidare utnyttjande av offentlig information i elektronisk form”

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr 031-174/2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-182/2010

Yrkanden

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remisen ”Öppna standarder – tillgång till och vidare utnyttjande av offentlig information i elektronisk form”.

Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt uttalande S, V och MP:

Under punkt 1.3 i bilaga 1 sägs att e-delegationen föreslagit en enhetlig svensk e-legitimation för hela den offentliga sektorn och som även kan användas av den privata sektorn. Det torde vara rimligt att ändra "kan" till "ska" eftersom i princip alla företag har med kommunen att göra på något sätt.

Under 1.6 uppges att flera sektorer är undantagna från direktivet men att det finns vissa möjligheter att ställa nationella krav på företag och tjänster. Det är självklart att de företag som kommunen tecknar avtal med ska följa de krav på öppenhet och insyn som gäller för all offentlig verksamhet i Sverige.

I 3.5 framgår att Stadsledningskontoret avviker från EU:s formella definition att "standarddokumentet ska vara tillgängligt antingen utan kostnad eller till ett symboliskt pris. Det måste vara tillåtet för var och en att kopiera, distribuera och använda dokumentet utan avgift eller mot en symbolisk avgift." Stadsledningskontoret föreslår istället att "Intäkterna från de avgifter som staden tar ut för vidareutnyttjande får inte överstiga kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion och spridning av handingarna. I tillämpliga fall får, intäkterna även motsvara en rimlig avkastning (vår kursivering) på investeringar."

EU:s formella definition "symbolisk avgift" kan inte likställas med "rimlig avkastning på investeringar". Om det krävs avkastning handlar det om ett uttag som innebär att kostnaderna täcks och ett extra uttag görs därutöver, medan symbolisk avgift normalt sett betyder att kostnaderna inte täcks.”

§7 Remiss: Revidering av stadens basnyckeltal”

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-183/2010

Yrkanden

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande, överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen ”Revidering av stadens basnyckeltal” samt tillägger följande:

”Mot bakgrund av det förändringsarbete som pågår i vissa stadsdelsförvaltningar är det viktigt att nyckeltalen är kopplade till tydliga och uppföljningsbara mål. Många av remissens nyckeltal mäter organisationens struktur och processer, inte effekten/resultaten för brukarna, som dock är våra uppdragsgivare. Måluppfyllelsen bör i större utsträckning mätas med resultatnyckeltal, eftersom alla mål ska vara formulerade som reslutat för målgruppen.”

Paragrafen justeras omedelbart.


Reservation S, V och MP:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att förvaltningens förslag till beslut godkänns i huvudsak.

Därutöver anförs följande:

För att nyckeltalen ska kunna spegla den av stadens finansierade äldreomsorgen i sin helhet måste också uppgifterna från de privata utförarna i äldreomsorgen redovisas.

Det framkommer emellertid att staden inte har kännedom om antalet omsorgspersonal hos de privata utförarna. Sådan information är nödvändig vid kvalitetsjämförelser och måste snarast införskaffas.

Viktigt är också att få nyckeltalen såväl som ”liggtiden” på särskilda boenden för de privata utförarna redovisade.”

§8 Remiss: ”Rekommendation att anta förslag till överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård”

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr 326-1523/2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-220/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till ett förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till Kommunstyrelsen som svar på remissen ”Rekommendation att anta förslag till överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård”.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation S, V och MP:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att förvaltningens förslag till beslut godkänns i huvudsak.

Därutöver anförs följande:

Avsikten med trygghetskvittot är att skapa trygghet för den äldre. Då räcker det inte med att få information om behandlande läkare, mediciner, diagnos, till vem inom vården man ska vända sig och ett telefonnummer till biståndsbedömaren.

Verklig trygghet måste innebära att den äldre och/eller anhöriga också får information om vilka insatser som planeras inom omsorgen samt omfattningen av insatserna och boendet, både permanent eller för rehabilitering eller avlastning. Den äldre och/eller anhöriga ska också få kvittera mottagande av trygghetskvitto.”

§9 Remiss: ”Om sjuksköterskors specialistutbildning – vilket slags examen? Högskoleverkets rapport 2010:5 R”

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-221/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen

” Om sjuksköterskors specialistutbildning – vilket slags examen? Högskoleverkets rapport 2010:5 R”.

Paragrafen justeras omedelbart.

§10 Remiss: ”Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering (Departementspromemorian Ds 2010:20)”

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr 001-1555/2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-212/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till ett förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP)

och tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut samt anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen

”Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering (Departementspromemorian Ds 2010:20)”.

Reservation S, V och MP:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att förvaltningens förslag godkänns delvis beträffande att lagen ska införas men endast under förutsättning att:

en ytterligare genomgång av utredningen görs för att lagen ska uppnå minst samma nivå som FN:s konvention om ”rättigheter för personer med funktionsnedsättning” eftersom Sverige har ratificerat densamma.

Ett sanktionssystem som fungerar i praktiken måste utarbetas.”

Särskilt uttalande S, V och MP:

”Lagen borde kunna träda i kraft direkt med särskilda bestämmelser för anstånd med införande i specifika fall och inte behöva dröja ända till mitten av 2012.”

§11 Delårsbokslut och Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-151/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner delårsbokslut och tertialrapport 2 för 2010 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

2. Äldrenämnden redovisar omslutningsförändringar med 3,0 mnkr till Kommunstyrelsen.

Paragrafen justeras omedelbart.

§12 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansbidrag för år 2010 för vård och omsorg om äldre personer

Ärende

Föreligger ärende dnr 118-181/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens ansökan till Socialstyrelsen om stimulansbidrag för år 2010 för vård och omsorg om äldre personer enligt tjänsteutlåtandet.

Paragrafen justeras omedelbart.

§13 Rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2/2010 enligt 4 kap 1 §

Ärende

Föreligger ärende dnr 105-228/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens sammanställning av stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2010.

2. Äldrenämnden överlämnar stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2/2010 till kommunfullmäktige.

§14 Anmälan av månadsrapport för tiden t.o.m. den 31 juli 2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-72/2010

Yrkanden

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner månadsrapporten för Äldrenämnden för tiden t.o.m. den 31 juli 2010 och lägger anmälan till handlingarna.

§15 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 6/2010-09-07

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 6/2010-09-07

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av postlista per den 31 augusti 2010

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Förvaltningschefens information

Förvaltningen återkommer med information på nästa sammanträde.

§19 Övriga frågor

Vice ordföranden Leif Rönngren undrar om äldrenämnden kan få den rapporten som Äldrecentrum har tagit fram angående bemanning i demensboende.

Gunnel Rohlin informerar att rapporten är inlämnad till tryckeriet men kommer att skickas med e-post alla i nämnden efter sammanträdet.

Vice ordföranden Leif Rönngren tar upp frågor rörande den aktuella situationen för finska pensionärers dagcenter.

Gunnel Rohlin informerar att det har bildats två föreningar: en med säte i Hägersten och den andra med säte i Sabbatsbergsområde. Båda föreningar har informerats om vilka villkor gäller för att ansöka om verksamhetsbidrag och vilka handlingar ska biläggas ansökan. Förvaltningen återkommer till äldrenämnden med ett tjänsteutlåtande om detta efter att ha fått kompletterade ansökningar.