Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2016-11-15

Sammanträde 2016-11-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 8/2016-10-18

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss Motion från Sofia Modigh (KD) om våld mot äldre kvinnor

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-737/2016, för yttrande senast 2016-11-16
Dnr 150-666/2016
Handläggare: Lena Alksten Tel. 508 36 241
Omedelbar justering

8 Remiss Program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 155-1324/2016, för yttrande senast 2016-11-24
Dnr 150-658/2016
Handläggare: Lena Alksten Tel. 508 36 241
Omedelbar justering

9 Remiss Motion av Ann-Katrin Åslund (L) om att låta äldre välja form för nattillsyn

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-982/2016, för yttrande senast 2016-12-01
Dnr 150-648/2016
Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215

10 Remiss Motion av Ann-Katrin Åslund (L) om hälsfrämjande insatser för äldre

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-982/2016, för yttrande senast 2016-12-01
Dnr 150-649/2016
Handläggare: Christina Malmqvist Tel. 508 36 222

12 Uppsägning av utförare inom valfrihetssystemet för hemtjänst och tillfälligt uppehåll i upphandlingen med anledning av nytt förfrågningsunderlag

Dnr 513-745/2016
Handläggare: Christina Österling Tel. 508 36 214
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Sammanställning över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3 år 2016

14 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från äldrenämnden till förvaltningschef

Dnr 121-574/2016
Handläggare: Mia Stenudd Tel. 508 36 251
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Stadens samordnare för deltagande i projektet EIT Healt - vidaredelegation

Dnr 330-623/2016
Handläggare: Anders Håkansson Tel. 508 36 208
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Medborgardialog 2017 kring äldreomsorg

Dnr 420-749/2016
Handläggare: Sofi Thunvik Tel. 508 36 221
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Anmälan av kontorsyttrande om remiss av KLS rekommendation att anta överenskommelse med landstinget om personer med missbruk/beroende

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 154-1131/2016, för yttrande senast 2016-10-31
Dnr 150-681/2016
Handläggare: Christina Malmqvist Tel. 508 36 222

18 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för oktober 2016

Dnr 122-81/2015
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes senare per e-post)

19 Anmälan av delegationsbeslut 2016-10-24 ärendegrupp 3.14 Ledigheter ...

20 Anmälan av inkommen skrivelse från 2016-10-12 "Gratis broddar staden erbjuder men bara till vissa ..."

21 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 8 november 2016 (Utsändes senare per e-post)

22 Anmälan av protokoll från det gemensamma för SOF, ÄN och ÖFN råd för funktionshinderfrågor (FH-rådet) från sammanträde den 20 oktober 2016

23 Postlista för tiden 1-31 oktober 2016

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Remiss av Motion från Sofia Modigh (KD) om våld mot äldre kvinnor (2016:51)

§8 Remiss av förslag till "Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020"

§9 Remiss av motion från Ann-Katrin Åslund (L) om att låta äldre välja form för nattillsyn

§12 Uppsägning av utförare inom valfrihetssystemet för hemtjänst och tillfälligt uppehåll i upphandlingen med anledning av nytt förfrågningsunderlag

§13 Sammanställning över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3 2016

§14 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från äldrenämnd till förvaltningschef

§15 Stadens samordnare för deltagande i projektet EIT Healt ­ vidaredelegation

§16 Medborgardialog 2017 kring äldreomsorg

§17 Anmälan av kontorsyttrande om remiss av KLS:s rekommendation att anta överenskommelse med Stockholms Läns Landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende

§19 Anmälan av delegationsbeslut 2016-10-24 inom ärendegrupp 3.14 Ledigheter ...

§20 Anmälan av inkommen skrivelse från enskild person "Gratis broddar staden erbjuder men bara till vissa ..."

§21 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 8 november 2016

§22 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 20 oktober 2016

§23 Anmälan av postlista för tiden mellan den 1-31 oktober 2016