Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2017-01-31

Sammanträde 2017-01-31

Datum
Klockan
16:00
Plats
Farsta Gård

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 10/2016-12-13

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

9 Remiss av regeringens utredning "Ökad insyn i välfärden" (SOU 2016:62)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1804/2016, för yttrande senast 2017-02-03
Dnr 150-800/2016
Handläggare: Christina Österling Tel. 508 36 214
Omedelbar justering

10 Remiss av Motion från Per Ossmer (SD) och Lotta Nordfeldt (SD) om korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1449-2016, för yttrande senast 2017-01-25
Dnr 150-777/2016
Handläggare: Marita Sundell Tel. 508 36 205
Omedelbar justering

11 Remiss av "Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunskoncernen Stockholms stad"

12 Revisionsrapporten "Tryggt boende inom äldreomsorgen"

Remiss från stadsrevisionen, dnr 3.1.3-165/2016, för yttrande senast 2017-02-20
Dnr 150-778/2016
Handläggare: Hanna Markkula Tel. 508 36 235

13 Redovisning av arbetet med och vidareutveckling av Överenskommelsen mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan om analys av statistik uppdelad efter kön

Dnr 410-720/2016
Handläggare: Anders Håkansson Tel. 508 36 208

15 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 4 2016 inom ärendegrupper:

16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 24 januari 2017 (Utsändes senare per e-post)

17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 5 december 2016 samt protokoll från gemensamt för äldrenämnden, socialnämnden och överförmyndarnämndens FH-råd från sammanträde den 26 januari 2017 (Utsändes senare per e-post)

18 Postlista för tiden 1-31 december 2016

20 Anmälan enligt lex Sarah angående avdelningen Stockholms Trygghetsjour

(Sekretess gäller enligt 26:1 OSL samt 14:3 och 15:3 SoL)
Dnr 115-713/2016
Handläggare: Annelie Svensson Tel. 508 36 227
(Delges endast äldrenämndens politiker)

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§10 Remiss av motion från Per Ossmer (SD) och Lotta Nordfeltdt (SD) om korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende

§14 Anmälan om analys av statistik uppdelad efter kön

§15 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 4 år 2016 inom ärendegrupp 2.8-2.10 samt enligt ärendegrupp 2.11.1-2.11.3 enligt delegationsförteckningen

§16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) sammanträde den 24 januari 2017

§17 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndar-nämnden råd för funktionshinderfrågor från den 26 januari 2017

§18 Anmälan av postlistan för tiden mellan den 1-31 december 2016

§20 Anmälan enligt Lex Sarah angående avdelningen