Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2017-04-25

Sammanträde 2017-04-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 2/2017-03-21

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Svar på skrivelse från (KD M L) Om oro beträffande uppsägning av privata hemtjänstavtal

8 Svar på skrivelse från (KD M L) Om redovisning av antal platser inom äldreomsorgen i Stockholm

9 Boendeplan 2018 med utblick mot 2040

11 Tillskapande av aktivitetscenter vid seniorboenden (trygghetsboenden)

12 Central entreprenadupphandling av vård- och omsorgsboenden 2018

Dnr 5.1.2-509/2016
Handläggare: Barbro Karlsson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Sammanställning av kvalitetsobservationer för år 2016

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars 2017

15 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 1 år 2017 enligt den delegationsförteckningen (dnr 111-766/2016) enligt lista

17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 18 april 2017 (Utsändes senare per e-post)

18 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 23 mars 2017 och den 13 april 2017

(Protokollet från den 13 april utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Postlista för tiden 1-31 mars 2017

BESLUTSÄRENDE/SEKRETESS

21 Förfrågningsunderlag för upphandling av privata utförare till stadens valfrihetssystem för hemtjänst enligt LOV

(Sekretess gäller enligt 19:3 OSL)
Dnr 5.1.1-395/2017
Handläggare: Christina Österling
(delges endast till äldrenämnden och KPR)

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Svar på skrivelse från vice ordf. Erik Slottner (KD), ledamoten Dennis Wedin m.fl. (M) och ledamoten Ann-Katrin Åslund (L) med stöd av ersättaryttrande från Alfred Askeljung (C) "Om oro beträffande uppsägning av privata hemtjänstavtal"

§8 Svar på skrivelse från vice ordf. Erik Slottner (KD), ledamoten Dennis Wedin m.fl. (M) och ledamoten Ann-Katrin Åslund (L) med stöd av ersättaryttrande från Alfred Askeljung (C) "Om redovisning av antal platser inom äldreomsorgen i Stockholm"

§12 Central entreprenadupphandling av vård-omsorgsboenden 2018

§14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport med årsprognos för äldrenämnden för mars 2017

§15 Anmälan av delegationsbeslut för ärendegrupp 2.8-2.10 Ekonomi och upphandling för kvartal 1 2017 enligt lista

§16 Anmälan av minnesanteckningar från branschrådets möte den 24 mars 2017

§17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) sammanträde den 18 april 2017

§18 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 23 mars 2017 och den 13 april 2017

§19 Anmälan av postlistan för tiden 1-31 mars 2017

§21 Förfrågningsunderlag för upphandling av privata utförare till stadens valfrihetssystem för hemtjänst enligt LOV