Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2019-06-18

Sammanträde 2019-06-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2019-05-21

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss Policy för sociala medier i Stockholms stad

8 Motion om stjärnmärkt demenskompetens

9 Motion från (V) om halvering av tomträttsavgälden för seniorbostäder, KS dnr 2019/427

10 Remiss av Motion (V) om framtagande av markanvisningspolicy för vård- och omsorgsboenden, KS 2019/423

11 Remiss av Teckenspråkets juridiska status, KS 2018/1520, för yttrande senast den 14 juni 2019

12 Remiss av motion från (S) om att öka takten för tryggare anställningar, KS 2019/574

13 Fördelning av medel inom projekt matlyftet

14 Stockholms stads handlingsplan för förbättrad situation för socialsekreterare och biståndshandläggare 2019-2022

15 Fördelning av stimulansmedel till äldreomsorgen

Dnr: 3.4-329/2019 Handläggare: Anders Håkansson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nya riktlinjer enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) för direktupphandling för äldrenämnden

Dnr 1.1.3-29/2019
Handläggare: Nima Andacheh
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Anmälan av delegationsbeslut för ärendegrupp 3.21 Utlandsresor i tjänsten (alla länder) understigande sex arbetsdagar

18 Rapportering av sammanställning över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL för kvartal 1 för 2019

19 Anmälan av Reglemente för äldrenämnden

20 Anmälan av branschrådets protokoll från möte den 24 maj 2019 (Utsändes senare per e-post eller utgår)

21 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 11 juni 2019 (Utsändes senare per e-post)

22 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för maj 2019 för äldrenämnden

Dnr 1.2.2-131/2019 Handläggare: Monica Jonsson (Utsändes senare per e-post)

23 Postlista för 1-30 maj 2019

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2019-05-21

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§9 Motion från (V) om halvering av tomträttsavgälden för seniorbostäder, KS dnr 2019/427

§10 Remiss av motion (V) om framtagande av markanvisningspolicy för vård- och omsorgsboenden, KS 2019/423

§12 Remiss av motion från (S) om att öka takten för tryggare anställningar, KS 2019/574

§15 Fördelning av stimulansmedel till äldreomsorgen

§16 Nya riktlinjer enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

§18 Rapportering av sammanställning över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL för kvartal 1 för 2019

§20 Anmälan av branschrådets protokoll från möte den 24 maj

§21 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 11 juni 2019

§22 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för maj 2019 för äldrenämnden

§23 Postlista för 1-30 maj 2019