Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2019-12-17

Sammanträde 2019-12-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 10/2019-11-19

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information /presentation

8 Remiss av Stockholms stads säkerhetsprogram 2020 -2023

9 Förslag till fördelning av medel för ungdomsbesök på Vård- och omsorgsboenden 2020

10 Remiss av Rese- och mötespolicy för Stockholms stad

11 Upphandling av Digitala Trygghetslarm

Dnr 2.3.3-549/2019
Handläggare: Christer Bergman
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Fördelning av bidrag till ideella organisationer verksamma för äldre

13 Delegationsordning för äldrenämnden

15 Remiss av motion om skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för november

17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen kvartal 3 år 2019

18 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 10 december 2019 (Utsändes senare per e-post)

19 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 15 november och 13 december (Utsändes senare per e-post)

20 Postlista för 1-30 november 2019

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 10/2019-11-19

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§9 Förslag till fördelning av medel för ungdomsbesök på Vård- och omsorgsboenden 2020

§11 Upphandling av Digitala Trygghetslarm

§15 Remiss av motion om skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler

§16 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för november 2019 för äldrenämnden

§17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. socialtjänstlagen kvartal 3 år 2019

§18 Anmälan av protokoll av kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 10 december 2019

§19 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från 14 november och 12 december 2019

§20 Postlista för 1-30 november 2019