Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-10-20

Sammanträde 2016-10-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Remissärenden

6 Motion om fruktlunder i staden

7 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende

8 Reviderat program för kvalitetsutveckling

9 Detaljplan för ny skola vid Armborstvägen i kvarteret Kabelverket 6

- remiss från stadsbyggnadskontoret, SBK S-Dp 2016-00764
Dnr 1.5.3.319-2016 (25/10)

Anmälningsärenden

11 Ekonomisk månadsrapport per september månad

12 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

13 Redovisning av delegationsbeslut

14 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

15 Protokoll från förvaltningsgruppen

16 Information från förvaltningen

17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

18 Protokoll från sociala delegationen

19 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§7 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende - remiss från kommunstyrelsen, KS 154-1131/2016

§8 Reviderat program för kvalitetsutveckling - remiss från kommunstyrelsen, KS 174-742/2016

§9 Detaljplan för ny skola vid Armborstvägen i kvarteret Kabelverket 6 - remiss från stadsbyggnadskontoret, SBK S-Dp 2016-00764

§11 Ekonomisk månadsrapport per september månad

§12 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§13 Redovisning av delegationsbeslut

§14 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§15 Protokoll från förvaltningsgruppen

§16 Information från förvaltningen

§17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§18 Protokoll från sociala delegationen