Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Upprustning av Solberga hundrastgård

- anmälan av medborgarförslag
Dnr 1.2.4.327-2017

6 Förbättrade möjligheter till terränglöpning i Älvsjöskogen

7 Konstgräs på bollplan vid Herrängens skola

- anmälan av medborgarförslag Dnr 1.2.4.342-2017

8 Utmärkning av motionsspår i Älvsjöskogen

- svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4-257-2017

10 Val av pensionärsråd 2018

11 Revidering av delegationsordning

15 Uppföljning av Älvsjö hemtjänst

16 Uppföljning av Riksfärdtjänst Sverige AB

16:X Överklagan av kammarrättens dom 2017-11-27, mål nr 2180-17

Remissärenden

17 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Älvhörnet Pizzeria

- svar till socialförvaltningen (SoN 9.1-10119/2017)
Dnr 1.5.2.318-2017
Omedelbar justering

18 Offentliga rum - förslag på komplettering av framkomlighetsstrategin

Anmälningsärenden

19 Ekonomisk rapport för oktober

20 Ekonomisk rapport för november

21 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 3/2017

22 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

23 Redovisning av delegationsbeslut

24 Protokoll från pensionärsrådet

25 Protokoll från funktionshinderrådet

26 Protokoll från förvaltningsgruppen

27 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

28 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

30 Protokoll från sociala delegationen

31 Nedskrivning av kundfordringar äldre än ett år

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Upprustning av Solberga hundrastgård

§6 Förbättrade möjligheter till terränglöpning i Älvsjöskogen

§7 Konstgräs på bollplan vid Herrängens skola

§8 Utmärkning av motionsspår i Älvsjöskogen

§16:X Överklagan av kammarrättens dom 2017-11-22, mål nr 2180-17

§17 Ansökan om serveringstillstånd för Älvhörnet Pizzeria

§19 Ekonomisk rapport för oktober

§20 Ekonomisk rapport för november

§21 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 3/2017

§22 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§23 Redovisning av delegationsbeslut

§24 Protokoll från pensionärsrådet

§25 Protokoll från funktionshinderrådet

§26 Protokoll från förvaltningsgruppen

§27 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§27:X Anmälan av ordförandebeslut

§28 Information från förvaltningen

§29 Frågor från nämnden

§30 Protokoll från sociala delegationen

§31 Nedskrivning av kundfordringar äldre än ett år