Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2013-02-04

Sammanträde 2013-02-04

Datum
Klockan
17:00
Plats
Konferensrummet Maracanã, plan 6, Arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4, Slakthusområdet

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Beslutsärenden

3 Verksamhetsberättelse med bokslut 2012 för arbetsmarknadsnämnden

5 Svar på skrivelse från Sara Pettigrew (MP) angående validering av utländsk yrkesutbildning och livserfarenhet

6 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Karin Gustafsson (S) angående SFI

8 Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011

9 Rapporter från Brukarundersökning inom kommunal vuxenutbildning

Anmälningsärenden

10 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll möte med rådet för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

11 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (99 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulla Hamilton (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras måndagen den 11 februari 2013.

§3 Verksamhetsberättelse med bokslut 2012 för arbetsmarknadsnämnden

AMN 2011-0110-1.1

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna verksamhetsberättelse med bokslut för år 2012 och överlämna den till kommunstyrelsen.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att fastställa väsentligt belopp för periodiseringar till 100 tkr.

3. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att begära en budgetjustering för ökade intäkter om 19,2 mnkr för statsbidrag till flyktingmottagande.

4. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att begära en budgetjustering om 2,4 mnkr för minskade prestationer för studerande vid utbildning i svenska för invandrare (sfi).

5. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämndens verksamheter har under 2012 arbetat utifrån de mål och uppdrag som nämnden och kommunfullmäktige satt för året. Nämnden har bestått av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Under året har nio sammanträden genomförts. Ett råd för funktionshinderfrågor finns knutet till nämndens verksamheter och de har sammanträtt nio gånger under 2012. Nämnden ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och sfi samt för vissa stadsövergripande utvecklingsfrågor.


Övergripande utvecklingsfrågor

På stadsövergripande nivå har nämnden fokuserat på fortsatt utveckling av samverkan med stadsdelsnämnder och med Arbetsförmedlingen. Samverkansöverenskommelser och samverkansrutiner har uppdaterats och vidareutvecklats. Ett arbete med internationellt erfarenhetsutbyte har förverkligats genom projektet Transnet. Inom flyktingområdet har fokus främst legat på samverkan med Arbetsförmedlingen, den ökande anknytningsinvandringenoch bosättningsproblematiken. Uppsökande arbete för 16-19 åringar har bedrivits i staden och intensifierats under hösten 2012. Totalt har 1 458 unga i åldern 16-19 år nåtts 2012.

I budget för 2012 gav kommunfullmäktige arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att vara pådrivande i arbetet för att öka antalet anställningar av personer med funktionsnedsättning i stadens verksamheter. Detta har skett genom att stadens nämnder och bolag besökts, en kampanj har tagits fram under året och lanserats, samt att 36 unga med funktionsnedsättning har erbjudits ungdomsanställningar 2012.

Nämndens arbetsmarknadsverksamheter

Under året har totalt 7 395 unika aspiranter varit inskrivna vid Jobbtorg Stockholm, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med 2011. Andelen avslutade aspiranter har under året uppgått till 56,4 procent, vilket är det högsta resultatet någonsin för Jobbtorg Stockholm.

Under året har bedrivits utvecklingsarbete i form av särskilda insatser för unga arbetslösa. Projekten Merit och Filur har kompletterat ordinarie insatser i arbetet med ungdomar. Totalt har 417 ungdomar fått erbjudande om att ingå i insatsen ungdomsanställningar 2012.

Nämnden har även utvecklat ytterligare insatser för långtidsarbetslösa genom bland annat projekten Xplore! och FAMU. En övergripande kartläggning av målgruppen har gjorts vid samtliga jobbtorg för att få underlag till fortsatt utvecklingsarbete. En viktig insats 2012 har varit Stockholmsvärdar där totalt 134 aspiranter anställts. Under året har anställningarna utökats från sex till tolv månader.

I samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna har kartläggningsinstrument utvecklats för att möjliggöra en gemensam bedömning av personers arbetsförmåga. Två kartläggningsinstrument är klara för implementering.

Sfi och samhällsorientering

Under 2012 var 18 259 personer inskrivna i reguljär sfi. De studerande vid sfi är välutbildade. 45,4 procent av de studerande läste på studieväg 3, medan enbart 4,8 procent gick på studieväg 1. De studerande är unga, närmare 57 procent är 34 år eller yngre. En majoritet av de studerande är kvinnor, 56,4 procent. Andelen studerande i egen regi minskade även detta år i förhållande till andelen studerande hos upphandlad anordnare, 13,3 procent 2012 mot 14,6 procent 2011.

Resultaten för de studerande som fullföljer sina studier är goda. Både antalet studerande som fullföljer sina kurser och andelen som klarar kursmålen ökar. Under 2012 var det 90 procent som tog betyg efter slutförd kurs att jämföra med 86,9 procent 2011. Under 2012 har nämnden betalat ut 456 sfi-bonusar till 422 personer.

Ett uppdrag har varit att förstärka kopplingen mellan svenskundervisningen och arbetslivet. Samtliga anordnare erbjuder orientering om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige. Flera anordnare erbjuder yrkesinriktade eller yrkesförberedande moduler/delkurser inom ramen för sin utbildning samt har utvecklat goda kontakter med företag som erbjuder praktikplatser. Projektet Språkstöd för nyanlända har implementerats som en del inom sfi - Enheten för språkstödjande insatser.

Ett omfattande utvecklingsarbete har skett när det gäller sfx-utbildningarna. Inom svenska för ekonomer och jurister har två yrkesinriktade orienteringskurser utvecklats. Samarbetet mellan utbildningsnämnden och svenska för pedagoger har fördjupats och ett samarbete har inletts med Sveriges ingenjörer kring ett mentorsprogram inom svenska för ingenjörer.

Den regiongemensamma samhällsorienteringen bedrivs genom Centrum för samhällsorientering som utgör ett regionalt kansli för samtliga kommuner i länet utom Haninge. Under 2012 har 1 167 deltagare erbjudits samhällsorientering.

Kommunal vuxenutbildning

Under 2012 har 19 767 elever studerat inom vuxenutbildningen, 4 809 elever läste på grundläggande nivå och 16 490 elever på gymnasial nivå. Vid Lärvux studerade under läsåret 350 elever.

Fler studerande fullföljer sin utbildning under 2012. Målet var att 86 procent ska fullfölja påbörjad kurs, vilket inte har uppnåtts men resultatet har förbättrats från föregående läsår. Under läsåret 2011/2012 fullföljde 82 procent sina studier inom den grundläggande delen medan det på gymnasiesidan var samma nivå som föregående år, 84 procent.

Inom den grundläggande vuxenutbildningen är det 79 procent som har uppnått godkänd nivå, vilket är en ökning med 12 procentenheter jämfört med 2011. Inom den gymnasiala delen är det 83 procent som har uppnått godkänd nivå, en ökning med tre procentenheter sedan 2011.

Nämnden har under 2012 gjort en särskild satsning för att höja resultaten inom matematik. Resultaten på grundläggande nivå visar nu en förbättring för läsåret 2011/2012 där andel godkända var 75 procent. Motsvarande för 2010/2011 var 64 procent. På gymnasial nivå var andel godkända på Matematik A 61 procent och på Matematik B 57 procent, vilket är betydligt lägre än snittet i riket. Nämnden har arbetat med flera åtgärder för att öka kunskapen om och belysa utmaningarna kring matematik. Förvaltningen har även analyserat hur kurslängd och utbildningsform haft påverkan på resultatet.

Under läsåret 2011/2012 har cirka 600 studerat yrkeshögskoleutbildningar vid Frans Schartaus Handelsinstitut eller Åsö vuxengymnasium. Resultaten från skolorna är mycket goda, drygt 90 procent förvärvsarbetar efter genomgången utbildning.

Ekonomi

Arbetsmarknadsnämnden har under 2012 haft en ekonomi i balans. Bokslutet visar ett mindre överskott på 0,9 mnkr. Detta förutsätter att de budgetjusteringar avseende intäkter av statsbidrag för flyktingmottagande och prestationer inom sfi som nämndens föreslås besluta om beviljas.

Verksamheternas enhetschefer har getts råd och stöd i uppföljningen av sin budget 2012. Utfall och prognoser har redovisats till nämnden i månadsrapporter och tertialrapporter. Därmed har säkerställts att åtgärder vidtagits vid avvikelser. En effektiv administration med bra rutiner har möjliggjort att enheterna kan följa sin budget och det ekonomiska utfallet.

Arbetsmarknadsavdelningen redovisar 2012 ett överskott på 13,2 mnkr delvis till följd av sjunkande antal aspiranter som medför färre avrop av insatser och åtgärder. Sfi redovisar ett överskott om 1,7 mnkr. Antalet helårsstuderande har under 2012 varit 9 400 vilket är färre än beräknat för året. Den kommunala vuxenutbildningen redovisar ett underskott om 21,0 mnkr. De ökande kostnaderna förklaras dels av nya längre grundläggande kurser och dels att orienteringskurser har införts för att överlappa övergången till den nya kursplanen. Verksamheten nämnd och gemensam administrationens redovisar 2012 ett överskott om 9,4 mnkr vars huvudorsak är av budgetteknisk karaktär.

Medarbetarna

Arbetsmarknadsnämnden har arbetat strategiskt med bland annat arbetsmiljö och hälsa, chefs- och kompetensförsörjning samt jämställdhet och mångfald under 2012. Inom nämndens verksamheter finns en mångfald i sammansättningen av medarbetarna när det gäller kön och utrikes födda. Andelen män var knappt 34 procent, vilket är relativt högt jämfört med staden totalt. Andelen utrikes födda medarbetare var knappt 27 procent, vilket är högst av alla förvaltningar i staden.

Medarbetarna ger ett högt betyg när de skattar sina arbetsförhållanden. I 2012 års medarbetarenkät ingick aktivt medskapandeindex (AMI). Resultatet för nämndens AMI var 81, att jämföra med staden i stort där resultatet blev 79.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2013-01-23.


Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Varslen ökar och många i Stockholm är oroliga för att bli arbetslösa. Arbetslösheten i Stockholm är i hög utsträckning klassrelaterad och drabbar oftast de som saknar utbildning från grundskola och gymnasium. Den gruppen tenderar att växa i en stad då kunskapssegregeringen ökar. Just därför kanske en ännu större satsning på komvux 2012 varit en självklar satsning för att höja kunskapsnivån i Stockholm. Alliansen ser inte potentialen i komvux.

Den är uppenbart att den fundamentalistiska hållningen till upphandling av basverksamhet som komvux sätter sina spår. 23 upphandlade verksamheter och en kommunal verksamhet inom komvux samt SFI:s 3 kommunala verksamheter och 9 upphandlade utbildningsanordnare talar sitt tydliga språk.

Lärarbehörigheten skiftar kraftigt. Åsö har 92 procent behöriga jämfört med Academica (ett riskkapitalbolag) 56 procent, vilket är anmärkningsvärt. Uppföljningen och utvärderingen av de privata aktörernas resultat av verksamheterna haltar så pass mycket att det borde föreligga omedelbara strikta genomgångar av skolornas verksamhet. Det är inte rimligt att stadens skattebetalare ska ösa in pengar i ett system där verksamheten inte följs upp med stor regelbundenhet. Valfrihet kan inte innebära valfrihet för de privata aktörerna att bedriva sin verksamhet som det passar just den aktören. I avtal med de privata aktörerna står behöriga lärare med som en viktig punkt i upphandlingen.

Utbildning är en av hörnstenarna för att få ned arbetslösheten. Just därför är det viktigt att satsa på utbildning som specifikt vänder sig till lågutbildade och utveckla studiemiljöer och pedagogik som fungerar i olika målgrupper. Utan betyg från grundskola och gymnasium kommer många aldrig in på arbetsmarknaden utan är hänvisade till obetalda praktikjobb.

Jobbtorgen saknar idag de verktyg som skulle rusta de arbetslösa med bättre förutsättningar för att hitta hållbara jobb. Det saknas idag tydlig statistik där vi kan följa aspiranterna in i jobb. Detta innebär att det är svårt att följa utvecklingen både på kort och på lång sikt. Detta gör det svårt att bedöma resultaten. På jobbtorgen görs det ett kvalitativt gott arbete som borde stöttas med bättre utbildningsinsatser till aspiranterna.

417 ungdomar har varit aktuella för insatsen ungdomsanställningar. Av dessa har 28 % hoppat av. De har behov av annan insats. Dessa ungdomar borde istället få relevanta insatser av stadsdelsförvaltningarna och inte hamna på jobbtorgen.

Det är glädjande att antalet sommarjobb ökar men hur många som får sommarjobb varierar kraftigt beroende på stadsdel,det är inte rimligt att skillnaderna mellan stadsdelarna är så stora. Att bara 34 procent av ungdomarna i Farsta fått jobb medan 76 procent av de unga i Rinkeby erbjuds arbete stämmer inte med den kommunala likställighetsprincipen.

I Stockholm finns det mellan 1000-4000 ungdomar som varken jobbar eller studerar - ”drop-outs”. Ingen vet säkert hur många de är eller vad de gör. I verksamhetsberättelsen är det mycket svårt att läsa av hur många ungdomar det rör sig om. Att 63 procent har gått vidare innebär att 37 procent varken studerar eller arbetar. Hur många är de? Förmodligen är det en bra rekryteringsbas in i kriminalitet eller missbruk. Detta borde i en stad med 2 miljarder i överskott vara en reguljär och viktig verksamhet.

För SFI är det uppenbart att det behövs ett förstärkt kvalitetsarbete. På de kommunala enheterna är 84 procent behöriga på de upphandlade 75 procent. Inom SFI behövs en mer individorienterad verksamhet med tydliga individuella planer.

Högre arbetslöshet innebär ett stort behov av utbildningsinsatser på alla plan. Det är det fokus vi borde ha inför 2013.

Särskilt uttalande

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi ser med oro på den utveckling som Stockholm genomgått under moderat styre. Vår vackra huvudstad har gått mot allt större klassklyftor och segregation. De gigantiska skillnader som råder i vår stad har mått väl av sex år av borgerligt styre. Andelen arbetslösa ungdomar har ökat lavinartat sedan regimskiftet i stadshuset och trots att konjunkturen knappast kan skyllas stadshusalliansen måste ansvaret vila tungt på dess följder för Stockholmarna.

Med en socialdemokratisk politik skulle Stockholm möta en annan verklighet. I budget för 2013 lägger vi förslag till en offensiv arbetsmarknadspolitik. En politik som syftar till sysselsättning för Stockholms alla invånare. En politik som ser att tidiga insatser för att ge alla stockholmare förutsättningar till egen försörjning genom utbildning och arbete.

Vi noterar att den moderatledda alliansen inte har samma syn på sysselsättning som vi socialdemokrater. Vi menar att den första kontakten med arbetsmarknaden är avgörande för framtiden. En ungdom som får möjlighet att jobba under en del av sin sommarledighet ges möjlighet att se hur arbetsmarknaden fungerar, hur det fungerar på en arbetsplats, vad som krävs av en arbetsgivare och framförallt ger det ovärderliga kontakter för framtiden. Vi menar att alla Stockholms ungdomar skall ges denna möjlighet. Något vi kan konstatera att borgerligheten inte anser.

Andelen unga som arbetsmarknadsförvaltningen nått i sitt uppsökande arbete för 16-19 åringar har ökat. Detta är vi socialdemokrater glada för. Vi menar att detta arbete är avgörande för att minska andelen unga som saknar förankring i samhället.

Arbetsmarknadsförvaltningen gör ett utomordentligt arbete för stadens invånare. Och de resultat som presenteras i verksamhetsberättelsen har förvaltningen all anledning att känna stolthet inför.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Övergripande synpunkter och sammanfattning

Arbetsmarknadsförvaltningen är en central del av stadens verksamhet och viktig för att förbättra möjligheterna till anställning, ge nya Stockholmare ett gott bemötande och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden genom bland annat vuxenutbildning. Med en nedåtgående konjunktur blir nämndens arbete extra viktigt för att skapa förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden, för de som står längst från arbetsmarknaden.

Miljöpartiet de gröna anser det problematiskt att många ungdomar fortfarande står långt från arbete och att det trots insatser kvarstår en del allvarliga kvalitetsproblem i viktiga verksamheter så som Svenska för invandrare och inom vuxenutbildningen.

SFI – svenska för invandrare

Det är av stor vikt att alla nya Stockholmare ges goda möjligheter att tillgodogöra sig språket utifrån egna förutsättningar, förkunskaper och yrkesbakgrund.

Miljöpartiet de gröna avsatte större resurser till verksamheten för 2012 i sin budget än den styrande borgerliga majoriteten. Detta hade sannolikt varit en rimlig prioritering för att nå upp till kvalitetsmålen. Problem kvarstår med obehöriga lärare, särskilt inom den upphandlade verksamheten, men även inom den som bedrivs i kommunens egen regi. Detta är mycket allvarligt, och det är helt orimligt att verksamhet får fortsätta trots att de ligger så långt från de krav som ställts i upphandlingarna.

Vi välkomnar utvecklingen av sfx, Svenska för yrkesutbildade, som skett. SFI-bonusen anser vi skulle göra större nytta genom att läggas på ökade resurser för verksamheten, och därmed skapa förutsättningar för alla elever att klara av utbildningen, istället för att i efterhand betalas ut till de elever som haft goda förutsättningar för att klara av utbildningen ändå. SFI behöver fortsatt vara ett fokusområde för nämnden, med mer resurser till kvalitetsutveckling.

Vuxenutbildning

Majoriteten behöver erkänna vuxenutbildningens roll i Stockholms utveckling, och för den långsiktiga etableringen på arbetsmarknaden, och satsa de resurser som krävs för att säkerställa en utbildning med hög nivå och attraktivitet för eleverna.

Det innebär att säkerställa kvaliteten i verksamheten, bland annat i form av behöriga lärare, och en ordentlig, löpande uppföljning av både verksamheten i egen regi, och den upphandlade verksamheten.

Trots återkommande kritik från Skolinspektionen gör majoriteten inte de satsningar som krävs för att höja kvaliteten inom vuxenutbildningen. De satsningar som under året har gjorts för att höja resultaten inom matematik visar tydligt att den typen av satsningar ger resultat, och behöver göras för större delar av verksamheten.

Jobbtorgen

Det finns fortfarande mycket oklarheter kring vad som händer med de aspiranter som avslutas på jobbtorgen. Hur långsiktigt är egentligen det arbete som bedrivs på jobbtorgen? Vi anser att jobbtorgen behöver mer generösa verktyg att arbeta med, så som längre och mer kvalitativa utbildningsinsatser. Dessutom behöver uppföljningen tydligare visa vart de aspiranter som avslutas från jobbtorgen faktiskt tar vägen.

Flyktingmottagande

Vi i Miljöpartiet tycker att det är bra att staden har haft en lokal överenskommelse och samverkan med Arbetsförmedlingen för att underlätta flyktingars etablering i Sverige. Enligt rapport från Migrationsverket kommer flyktingströmmen att öka dubbelt så mycket under 2013 än i fjol. För att kunna möta den flyktingströmmen behöver staden och arbetsmarknadsförvaltningen förbereda sig ännu mer. Man bör därför se över bosättningsprojektet 'KUB' samt 'Flytt till en annan kommun', eftersom Stockholm som helhet är attraktiv dels när det gäller arbetsmarknaden och dels att flyktingar helst vill flytta nära sina anhöriga i Stockholm.

Medarbetarna

Det är positivt att vi har en hyfsat bra mångfald bland medarbetarna inom verksamheterna, och att många ser positivt på sin möjlighet att påverka sin arbetssituation. Vi måste dock skapa förutsättningar för att säkerställa rätten till heltid. Om verksamheternas ekonomi gör det svårt att uppnå de målen behöver frågorna lyftas till en övergripande nivå i staden, för att säkerställa att ekonomin och förutsättningarna finns för att uppnå detta mål som staden satt upp.

Arbete åt unga

Sverige har bland den högsta ungdomsarbetslösheten i Europa. I Stockholm är generellt det ekonomiska läget något mer positivt än i landet generellt, men även här är ungdomsarbetslösheten påfallande hög, inte minst jämfört med den totala arbetslösheten. Vi saknar i verksamhetsberättelsen problematiseringar kring varför ungdomar befinner sig långt från arbetsmarknaden. Utan analys kring problemet riskerar åtgärderna att hamna snett.

Vi ser i den ekonomiska uppföljningen att fler avbryter ungdomsanställningar i förtid. Om detta är för att fortsätta sina studier är det positivt, men fler åtgärder behövs för att stötta denna grupp. Det är fortfarande många som inte nås via det uppföljningsarbete för 16-19-åringar som pågår. En ökad ambitionsnivå, och ett utökat samarbete med grund- och gymnasieskolan är avgörande för att nå bättre resultat inom detta område.

Sommarjobb är viktiga för att ge unga människor en tidig erfarenhet av arbetsmarknaden och en kontakt med en arbetsgivare. Det är mycket positivt att fler har erbjudits sommarjobb under året än tidigare, men ännu fler behöver få chansen.

§4 Förändringar i delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen

AMN 2012-0092-1.1

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att delegera förtecknade ärenden och ärendegrupper enligt bilaga till förvaltningschefen.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att förvaltningschefen får rätt att vidaredelegera förtecknade ärenden och ärendegrupper till annan anställd.

3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att anmälan av beslut sker löpande till arbetsmarknadsnämnden om inte annat anges i delegationsförteckningen.

4. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att ordförande, eller vid dennes frånvaro vice ordförande, på nämndens vägnar får besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Ärendet

Med delegationsbeslut avses ett beslut som egentligen ska fattas av nämnden, men där nämnden beslutat flytta över beslutanderätten till någon annan, beslutet delegeras. Detta görs formellt i ärendet delegationsordning. Eftersom nämnden ska ha det övergripande ansvaret för hela verksamheten kan ärenden som i enlighet med Kommunallagen (KL) 6 kap 34 § avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte delegeras.

Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får inte heller delegeras om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I övriga ärenden gäller i huvudsak att nämnden själv får bedöma vad som ska delegeras.

Utöver korrigering av korrekturfel har justeringar och tillägg inom områdena ekonomi, personal genomförts.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§5 Svar på skrivelse från Sara Pettigrew (MP) angående validering av utländsk yrkesutbildning och livserfarenhet

Dnr AMN 2012-0411-4.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att skrivelsen besvaras med hänvisning till tjänsteutlåtandet.

Ärendet

En skrivelse om validering av utländsk yrkesutbildning och livserfarenhet har inkommit till arbetsmarknadsnämnden från Sara Pettigrew (MP). Arbetsmarknadsförvaltningen ombeds redovisa vilka yrkesutbildningar som valideras samt vad kostnaden för dessa är samt hur många valideringar som årligen görs inom jobbtorgen och fördelningen på olika yrkeskategorier.

Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar i sitt svar att det inte sker någon validering av utländsk yrkesutbildning eller livserfarenhet inom jobbtorgens verksamhet. Aspiranter med behov av validering får stöd av förvaltningen att kontakta korrekt myndighet som utför valideringen utan kostnad för förvaltningen.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2013.


Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) samt ledamoten Kristian Ljungblad (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) samt ledamoten Kristian Ljungblad (C) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Att återremittera förvaltningens svar för att komplettera med svar på följande frågor:

Förvaltningen redovisar i sitt svar att det inte sker validering av utländsk yrkesutbildning eller livserfarenhet inom jobbtorgen. Huvudskälet är att kartläggning och planering av nyanländas meriter görs av arbetsförmedlingen.

Vi önskar trots allt att förvaltningen gör förtydliganden kring om behovet av validering av yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet finns bland inskrivna på jobbtorg och vad det kostar att få sina yrkesutbildningar och arbetslivserfarenheter validerade. Vi vill också påpeka att många nyanlända kommer att lämna etableringsprogrammet och övergår till jobbtorg och det är inte självklart att alla har hunnit validera sina yrkesutbildningar av det enkla skälet att många inte har förstått att det går att validera utländska yrkesutbildningar. Det är bra att det finns beredskap för detta. Även för nytillkomna aspiranter som kommit till landet innan etableringsreformen kan detta behov finnas.

Förvaltningen skriver vidare att arbetsförmedlingen kan hänvisa arbetssökanden till validering inom områdena bygg, vård, industri, transport samt storhushåll och restaurang. Här önskar vi att förvaltningen bryter ner och skriver vilka yrken som går att validera, till exempel undersköterska, vård och omsorg, vaktmästare med flera.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) lämnade följande särskilda uttalande.

För att stärka individen behövs det mer anpassade insatser för att tillgodose de behov som varje individ har. Det behövs en mer solid validering av utbildning och erfarenheter för att snabbare hitta vägar in i Sverige.

§6 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Karin Gustafsson (S) angående SFI

Dnr AMN 2012-0426-5.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att skrivelsen besvaras med hänvisning till tjänsteutlåtandet.

Ärendet

En skrivelse angående sfi har inkommit till arbetsmarknadsnämnden från Karin Rågsjö (V) och Karin Gustafsson (S). Arbetsmarknadsnämnden ombeds återkomma med svar på följande frågor: Hur ser den återkommande rapporteringen ut från samtliga anordnare av sfi? Med vilken regelbundenhet följs anordnarna upp? Hur informeras eleverna om skolans status via hemsidor etc.? Finns det tydliga krav på ex. utbildade lärare, och pedagogiskt ledarskap i de upphandlingar som har gjorts?

Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar svar på de frågor som tas upp i skrivelsen. Förvaltningen bedömer att stadens sfi håller en hög kvalitet där de studerande erbjuds en flexibel, effektiv, samhälls- och arbetsmarknadsinriktad undervisning. Det råder en god studiemiljö med respekt för den enskilde och möjlighet att via elevråd påverka verksamheten. De brister i verksamheten som uppmärksammats i samband med kvalitetsutvärderingen och den övriga uppföljningen ska åtgärdas. Viktiga utvecklingsområden är fördjupning av det systematiska kvalitetsarbetet, ett förtydligande av utbildningsansvarigs roll och ansvar, ökad individualisering kopplat till den individuella studieplanen och bättre återkoppling av studieresultaten till de studerande samt arbetsformer och metoder anpassade till kortutbildade.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) samt ledamoten Kristian Ljungblad (C), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) samt ledamoten Kristian Ljungblad (C), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Att Arbetsmarknadsnämnden beslutar att arbetsmarknadsförvaltningen informerar elever på sfi på den gemensamma hemsidan för KSL om de olika anordnarnas resultat, lärarbehörighet, inriktning etc.

2. Att arbetsmarknadsförvaltningen återkommer med en plan för rapportering till nämnden

3. Att i övrigt anföra

I avtal med de privata aktörerna står behöriga lärare med som en viktig punkt i upphandlingen. Uppföljningen och utvärderingen av de olika aktörernas resultat visar på att det finns behov av aktiv uppföljning. Valfrihet kan inte innebära valfrihet för aktörerna att bedriva sin verksamhet som det passar just den aktören. Sfi-elever ska ha samma status som elever på grundskolan samt gymnasiet. Den information som finns om aktörerna ska självklart läggas ut på befintlig hemsida. Valfrihet innebär möjligheten att välja utifrån information inte utifrån reklambilder.

Särskilt uttalande

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Till att börja med vill den socialdemokratiska gruppen tacka för ett bra och utförligt svar.

Vi kan dock konstatera att det finns skäl till oro för hur det ser ut med andelen behöriga lärare inom sfi. Förvaltningen beskriver väl hur situationen ser ut för de utförare som finns inom staden. Att de krav som stadens ställer på de företag som bedriver verksamhet för stadens räkning inte efterlevs är olyckligt. Att det sker avseende andelen behöriga lärare inom sfi är oacceptabelt. Förvaltningen har en plan för uppföljning och på sikt komma till rätta med de brister som råder och vi socialdemokrater kommer med intresse att följa detta arbete.

§7 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö och Daniel Söderberg Talebi, båda (V), angående brukarundersökningar på Jobbtorgen

Dnr AMN 2012-0462-4.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att bordlägga ärendet

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta att bordlägga ärendet.

§8 Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011

Dnr AMN 2012-0394-3.1

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar utse Eva Woll Tegbäck, Arja Kallo, Karin Skoglund till lex Sarah-ansvariga för att ta emot rapporter enligt de nya lex Sarah-bestämmelser som införts i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från 1 juli 2011.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att rapporteringsmottagare vid verksamhet som har öppet på kvällstid (utanför ordinarie kontorstid) är den som vid varje tidpunkt är ansvarig för verksamheten.

3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta preliminära rutiner för lex Sarah (bilaga 1) inom nämndens ansvarsområde.

Ärendet

Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lex Sarah utvidgades till att gälla inom hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse (SiS). Nämnden svarar för kommunövergripande arbetsmarknadsfrågor och svarar för verksamheten vid bl.a. Jobbtorg Stockholm. Inom detta område fullgör nämnden socialtjänstuppgifter. Nämnden ska utse lex Sarah-ansvariga personer som bland annat ansvarar för att ta emot rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden och fastställa rutiner för lex Sarah. I avvaktan på att Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för lex Sarah beslutar Arbetsmarknadsnämnden att anta preliminära rutiner för lex Sarah.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Rapporter från Brukarundersökning inom kommunal vuxenutbildning

Dnr AMN 2013-0007-6.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna överlämnade av rapporter i ärendet.

Ärendet

Arbetsmarknadsförvaltningen har under hösten 2012 medverkat i en gemensam brukarenkät inom kommunal vuxenutbildning för 22 av 26 kommuner i Stock­holms län. Enkäten samordnades av Kommunförbundet Stockholms län och sändes till 13361 personer hos 40 utbildningsanordnare. Efter påminnelser inkom 7254 svar, vilket innebär en svarsfrekvens på 54 %.

Frågorna i enkäten är utformade som påståenden och berör områdena normer och värden, lärande, inflytande, vägledning samt ett helhetsomdöme. De svarande bedömer kvaliteten inom dessa områden hos den utbildningsanordnare där studierna bedrivs.

Arbetsmarknadsförvaltningen har via stadsledningskontoret beställt två rapporter från det företag som genomfört enkäten med resultat som gäller för Stockholms stad. I den ena rapporten, bilaga 1, framgår de totala resultaten för Stockholms stad i jämförelse med länet. I den andra rapporten, bilaga 2, redovisas svaren per utbildningsanordnare inom Stockholms stad i jämförelse med totalsiffrorna för länet och staden. Några större skillnader mellan länets resultat och Stockholms stad syns inte på generell nivå. Mest nöjda är eleverna med bemötandet från lärarna och att utbildningen ger möjligheter till arbete eller fortsatta studier. Sämre omdömen ges när det gäller elevens kontakter med arbetslivet genom studierna och möjligheten för eleven att välja sätt att redovisa sina kunskaper.

När det gäller resultatredovisningen per utbildningsanordnare framgår en stor spridning av svaren. En försiktighet bör dock göras när det gäller att dra slutsatser från utbildningsanordnare med litet svarsunderlag. Generellt kan sägas att utbild­ningsanordnare som har en inriktning mot vårdområdet har en större andel nöjda elever.

Förvaltningen ser rapporterna och resultaten från brukarundersökningen som ett mycket värdefullt redskap i den fortsatta uppföljningen av utbildningsanord­nar­nas kvalitet.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Karin Rågsjö (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Rapporten visar på att det behövs kraftfulla åtgärder för att ge komvux den status den som skolform borde ha likvärdig med annan utbildning. Att endast omkring hälften av de svarande är nöjda med studie- och yrkesvägledningen är en signal om att elever som kanske tidigare har haft problem i gymnasiet inte får den vägledning de behöver.

Distansutbildning verkar vara populärt hos de privata utövarna. Jensen utbildning slår i taket med 71 procent distansutbildning till skillnad för Åsö med 7 procent distansutbildning. En relevant fråga är; får de privata utövarna lika mycket betalt per elev för distansutbildning som för lärarleddundervisning?

Särskilt uttalande

Ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Socialdemokraterna har i tidigare skrivelser till förvaltningen uppmärksammat den oroväckande stora spridningen av elevernas resultat bland utförare av vuxenutbildning. Framförallt rör det sig om privata utövare med relativt få elever som bedriver undervisning helt eller delvis på distans. Brukarundersökningen visar att elever på skolor med få elever i lägre utsträckning rekommenderar sin utbildning till andra.

Förvaltningens svar på socialdemokraternas skrivelse om likvärdig utbildning visar dock att prestationen i matematik A hos eleverna i dessa skolor inte alltid är låga även om det också förekommer fall där skolorna som har missnöjda elever också har elever som i låg utsträckning klarar utbildningen (matematik A).

Socialdemokraterna vill att varje skattekrona ska användas på bästa sätt och riskerna för att skattepengar försvinner till aktörer vars är distansundervisning är oseriös eller inte håller måttet måste minimeras.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Miljöpartiet tycker att det är positivt med att fler känner sig nöjda med vuxenutbildningen. På grund av den låga svarsfrekvensen behöver förvaltningen iaktta resultatet med försiktighet, och inte ta det för helt givet.

Dock visar undersökningen på att det har getts sämre omdöme gällande elevens kontakter med arbetslivet genom studierna. Vi anser att det är viktigt att den kontakten finns för att underlätta för eleven att komma in på arbetsmarknaden, och inte gå ut i arbetslöshet efter studierna, utan praktisk genomgång i utbildningen. Hur ser förvaltningen på detta? Och hur tänker förvaltningen i fortsättningen arbeta med de områden som fick låg eller lägre svarsfrekvens?

§10 Anmälningsärenden

Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

a) Arbetsmarknadsnämndens protokoll från den 18 december 2012, justerat den 20 december

b) Protokoll från möte med rådet för funktionshinderfrågor den 30 januari 2013, justeras den 13 mars 2013.

c) Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området ekonomi/upphandling med dnr 2012-0383, 2012-0459, 2012-0455 samt inom området allmänna ärenden med dnr 2012-0258.

d) Till nämnden inkomna handlingar till och med den 24 januari 2013.

e) Protokoll från förvaltningsgruppens möte den 31 januari justerat den 1 februari 2013.

§11 Nämndens frågor

En skrivelse angående skillnader i ersättning, distansutbildning och lärartäthet överlämnades från Karin Rågsjö och Daniel Söderberg Talebi (båda V) till nämnden för beredning.

Nämnden beslutar att bekosta deltagaravgift samt sammanträdesarvode för två representanter från majoriteten respektive två representanter från oppositionen vid deltagande vid Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 14-15 mars.

§12 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Charlotte Svensson lämnade följande information.

- Rekryteringsprocessen för ny avdelningschef för Vuxenutbildning Stockholm har påbörjats. Under processens gång har Leif Styfberg tillförordnats till avdelningschef och Elisabeth Ryde har ett samordnade ansvar för vuxenutbildningsfrågorna.

______________________