Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-12-15

Sammanträde 2015-12-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen (våning 1) Stadshuset
Bilagor till föredragningslista
Mötesinformation.pdf (206 kb)

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av Motion (2015:21) om förebyggande arbete mot islamistisk extremism

5 Yttrande över remiss av Motion (2015:45) om ett ungdomsundantag i biståndsnormen

6 Yttrande över remiss av Motion (2015:46) om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

7 Yttrande över remissen " Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar"

10 Svar på skrivelse om behovsanpassade lokaler för stadens verksamheter

11 Svar på skrivelse angående kompetensinventering

12 Redovisning av uppdrag gällande sociala företag och idéburet offentligt partnerskap

14 Redovisning av utredningsuppdrag gällande förutsättningarna för att starta en verksamhet liknande Telge Tillväxt i Stockholm

Anmälningsärenden

15 Månadsrapport för november 2015

16 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering
b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor
c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
d) Anmälan av inkomna handlingar
e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

17 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Emilia Bjuggren (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Emilia Bjuggren (S) och vice ordföranden Johanna Sjö (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av Motion (2015:21) om förebyggande arbete mot islamistisk extremism AMN 2015-0252-01.06

§5 Yttrande över remiss av Motion (2015:45) om ett ungdomsundantag i biståndsnormen AMN 2015-0258-01.06.

§6 Yttrande över remiss av Motion (2015:46) om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism AMN 2015-0264-01.06.

§7 Yttrande över remissen " Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar" AMN 2015-0283-01.06

§8 Yttrande över remissen "Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet" AMN 2015-0312-01.06.

§9 Verksamhetsplan med budget för 2016 för arbetsmarknadsnämnden AMN 2015-0297-01.02

§10 Svar på skrivelse om behovsanpassade lokaler för stadens verksamheter AMN 2015-0311-01.0

§11 Svar på skrivelse angående kompetensinventering AMN 2015-0310-01.01

§12 Redovisning av uppdrag gällande sociala företag och idéburet offentligt partnerskap AMN 2015-0340-01.02

§13 Rapport av uppdraget "Övergripande riktlinjer för flyktingmottagandet i Stockholms stad" AMN 2015-0307-01.01

§14 Redovisning av utredningsuppdrag gällande förutsättningarna för att starta en verksamhet liknande Telge Tillväxt i Stockholm AMN 2015-0276-01.02

§15 Månadsrapport för november 2015

§16 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§17 Nämndens frågor En skrivelse angående "Vad händer med ungdomarna i 90-dagarsgarantin) överlämnades från ledamoten Gulan Avci (L) till nämnden för beredning.

§18 Förvaltningsinformation Förvaltningschef Arjun Bakshi lämnade följande information.