Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-03-15

Sammanträde 2016-03-15

Datum
Klockan
16:30
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av förslag till allmänna råd om prövning samt föreskrifter om prövning

Beslutsärenden

5 Svar på skrivelse från Gulan Avci (L) angående "Vad händer med ungdomarna i 90-dagarsgarantin"

7 Lokaler för Jobbtorg Unga i Skärholmen

9 Riktlinjer om mutor och representation

Anmälningsärenden

10 Månadsrapport för februari 2016

11 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering
b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor
c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
d) Anmälan av inkomna handlingar
e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

12 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av förslag till allmänna råd om prövning samt föreskrifter om prövning

§5 Svar på skrivelse från Gulan Avci (L) angående "Vad händer med ungdomarna i 90-dagarsgarantin"

§10 Månadsrapport för februari 2016

§13 Förvaltningsinformation