Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-06-14

Sammanträde 2016-06-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
Glasbruket, Hantverkargatan 3D

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Sekretessärenden

4 Nelson Mandela-priset 2016

Dukas vid nämndens sammanträde

Remissärenden

5 Yttrande över remiss av motion (2016:12) om tillfälliga asylboenden

6 Yttrande över remiss av Motion (2016:22) om tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare

Beslutsärenden

7 Yttrande över revisionsrapport 2015 för arbetsmarknadsnämnden

9 Nyinhyrning och omflyttning för arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter

10 Svar på skrivelse om yrkesintroduktionsanställningar

11 Svar på skrivelse om jämställdhet i arbetsmarknadsinsatserna

12 Svar på skrivelse om upphandlingen av SFI och vuxenutbildningen

13 Beslut om deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2016

14 Redovisning av uppdrag om att utreda förutsättningarna för att inrätta ett informationscentrum om migrantarbetares rättigheter i samarbete med arbetsmarknadens parter

Anmälningsärenden

15 Anmälan om ärende enligt lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

16 Månadsrapport för maj 2016

17 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering
b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor
c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
d) Anmälan av inkomna handlingar
e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

18 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Emilia Bjuggren (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Emilia Bjuggren (S) och ledamoten Johan Andréasson (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Nelson Mandela-priset 2016 AMN 2016-0074-01.05

§5 Yttrande över remiss av motion (2016:12) om tillfälliga asylboenden AMN 2016-0092-01.06

§6 Yttrande över remiss av Motion (2016:22) om tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare AMN 2016-0093-01.06

§9 Nyinhyrning och omflyttning för arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter AMN 2016-0192-02.05.03

§10 Svar på skrivelse om yrkesintroduktionsanställningar AMN 2016-0101-01.05

§11 Svar på skrivelse om jämställdhet i arbetsmarknadsinsatserna AMN 2016-0100-01.05

§12 Svar på skrivelse om upphandling av vuxenutbildning - komvux och sfi AMN 2016-0131-01.01

§13 Beslut om deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2016 AMN 2016-0188-01.05

§14 Redovisning av uppdrag om att utreda förutsättningarna för att inrätta ett informationscentrum om migrantarbetares rättigheter i samarbete med arbetsmarknadens parter AMN 2016-0196-01.01

§15 Anmälan om ärende enligt lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm AMN 2016-0118-01.05

§16 Månadsrapport för maj 2016 AMN 2015-0297-01.02

§17 Anmälningsärenden Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

§18 Nämndens frågor En skrivelse angående sommarjobb överlämnades från Johanna Sjö (M), Gulan Avci (L), Johan Fälldin (C) samt Ofelia Namazova (KD) till nämnden för beredning.

§19 Förvaltningsinformation Förvaltningschef Arjun Bakshi lämnade följande information.