Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-09-20

Sammanträde 2016-09-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
OBS! Glasbruket, Hantverkargatan 3D

Sammanträde nr 7/2016
I direkt anslutning till nämndens sammanträde hålls en föredragning Läs mer... om nämndens
verksamhet inom Jobbtorg Unga.

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av motion (2016:38) om att göra Stockholms stad till pilotkommun för införandet av ett treterminsystem

5 Yttrande över remissen "Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040"

Dnr: AMN 2016-0201-01.06

Remiss från kommunstyrelsen
Omedelbar justering

6 Yttrande över remissen "Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad"

7 Yttrande över remissen "Internationell strategi för Stockholms stad"

8 Yttrande över remissen "Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad"

9 Yttrande över remiss av departementspromemorian "Validering med mervärde"

Dnr: AMN 2016-0240-01.06

Remiss från kommunstyrelsen
Omedelbar justering

10 Yttrande över remiss av "Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15)"

Beslutsärenden

11 Inhyrning av nya lokaler för Jobbtorg City

Dnr: AMN 2016-0256-02.05.03

Omedelbar justering

12 Tertialrapport 2 2016

Dnr: AMN 2015-0297-01.02

Utsändes senare
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Redovisning av utredning gällande möjligheten att utveckla vuxenutbildningscampus i Stockholm

14 Beslut om svar på Skolinspektionens tillsynsbeslut inom vuxenutbildningen

Anmälningsärenden

15 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering
b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor
c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
d) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

16 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av motion (2016:38) om att göra Stockholms stad till pilotkommun för införandet av ett treterminsystem

§5 Yttrande över remissen "Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040"

§6 Yttrande över remissen "Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad"

§7 Yttrande över remissen "Internationell strategi för Stockholms stad"

§8 Yttrande över remissen "Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad"

§9 Yttrande över remiss av departementspromemorian "Validering med mervärde"

§10 Yttrande över remiss av "Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15)"

§11 Inhyrning av nya lokaler för Jobbtorg City

§12 Tertialrapport 2 2016

§13 Redovisning av utredning gällande möjligheten att utveckla vuxenutbildningscampus i Stockholm

§17 Förvaltningsinformation